Яремчук Віталій Петрович,

д.і.н., проф., професор
Яремчук Віталій Петрович
QA
Резюме
Освіта

1988 - 1993 рр. - історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка

1998 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

2003 р. - присвоєно вчене звання доцента

2009 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 

2013 р. -  присвоєно вчене звання професора 

Досвід роботи

1993 - 1994 рр. - вчитель історії Острозької ЗОШ № 1

1994 - до сьогодні - викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри історії імені професора М. П. Ковальського НУ "Острозька академія"


Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Яремчук В.П. «На плечах гігантів»: рецензійні замітки над працею: Історіографічна класика. Антологія української історичної думки ХІХ–ХХ ст. / Відп. ред. і авт. вступ. слова В. Смолій; авт. супровідних статей, укладач приміток, коментарів, покажчиків і бібліографії О. Ясь. Київ: НАН України. Ін- т історії України, 2020. 600 с. Symposium historiographicum Czercasiensium – Черкаський історіографічний симпозіум / За ред. В. Масненка, В. Тельвака. Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2021. Т. ІІІ (Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи). С. 224 - 227.

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Яремчук В. Рецензія на монографію Лазурко Лідії Миколаївни «Польська історична періодика у Східній Галичині XIX – початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика». Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 30. Т.1. С. 275 – 276.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Яремчук В. Чи була "грушевськіана" в українській радянській історіографії?// Український історичний журнал. 2020. № 2. С. 152 - 168. https://doi.org/10.15407/uhj2020.02.152 (Web of Science Core Collection)

Яремчук В. Критика національної історії у сучасній Україні: методологічні прогалини. Український історичний журнал. 2020. № 5. С. 159 - 175.doi: https://doi.org/10.15407/uhj2020.05.159 (Web of Science Core Collection)

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у щорічній науково-викладацькій конференції «Дні науки» в НУ «Острозька академія». Тема виступу на засіданні секції: «Професійна історіографія й суспільні запити в сучасній Україні».

2019

Видання наукової монографії

Yaremchuk, V. P. (2019). HOW IMPERIAL HISTORIANS BECAME NATIONAL: THE EXAMPLE OF ONYKII MALYNOVSKYI. Chronology in the timeline of historical knowledge : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 135–153. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-138-4/135-153

Yaremchuk, V. P. (2019). Chapter 15. Politization of History: Terms, Methods, Significance. Relevant research of historical sciences : collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019, 280–297. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Яремчук В. "Наднаціональний історик" багатонаціональгного простору в епоху націєтворення: Оникій Малиновський// Scriptorium nostrum. – 2018. – № 11 (2). – С. 313 – 328.

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Люблінська унія в українській радянській історіографії (Lublin Union in Ukrainian Soviet Historiography). In: Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.: колективна монографія. Видавничий дім «Гельветика», Херсон, с. 299-305.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Yaremchuk, V. (2019). The problem of ethnicity of Chernyakhiv archeological culture in the scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 11, 190–201. doi: 10.24919/2519-058x.11.170712 (Web of Science Core Collection)

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

2018

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька ака

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 242-249. ISSN 2409-6806

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Яремчук В. [рец. на] Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою: Монографія. – Т.: Підручники і посібники, 2016. – 480 с.// Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – 2016. – Вип. 3-4. – С. 144 – 146. Yaremchuk V. [Review on:] Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 c. Galicja. Studia i materiały. 2017. Nr. 3. S. 441–446.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Яремчук В. Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні// Scriptorium nostrum. – 2017. – № 2 (8). – С. 130 – 138.

2016

Видання наукової монографії

Яремчук В. Історик і Влада. Колективна монографія. - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 543 с. (у співавторстві)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Яремчук В. Чи може історіописання в сучасній Україні бути вільним від актуальної політики// Historia. Ciągłość i zmiana: Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 447 – 461.

Яремчук В. П. Політичні чинники в українській закордонній історіографії// Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей міжнародної наукової конференції, 27-28 вересня 2016 р., м. Острог. - Острог, 2016. - С. 115 - 117.

Яремчук В. П. "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин// Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р.). - Острог, 2016. - С. 206 - 208.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну