Яремчук Віталій Петрович,

д.і.н., проф., професор
Яремчук Віталій Петрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у щорічній науково-викладацькій конференції «Дні науки» в НУ «Острозька академія». Тема виступу на засіданні секції: «Професійна історіографія й суспільні запити в сучасній Україні».

Рецензування монографій

Рецензування монографії Лідії Лазурко ПОЛЬСЬКА ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИКА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.: ТИПОЛОГІЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА. Черкаси-Дрогобич, 2020. 15 др. арк.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Яремчук В. Чи була "грушевськіана" в українській радянській історіографії?// Український історичний журнал. 2020. № 2. С. 152 - 168. https://doi.org/10.15407/uhj2020.02.152 (Web of Science Core Collection)

Яремчук В. Критика національної історії у сучасній Україні: методологічні прогалини. Український історичний журнал. 2020. № 5. С. 159 - 175.doi: https://doi.org/10.15407/uhj2020.05.159 (Web of Science Core Collection)

Опублікування статті

Яремчук В. Рецензія на монографію Лазурко Лідії Миколаївни «Польська історична періодика у Східній Галичині XIX – початку XX ст.: типологія, ідеологія, проблематика». Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 30. Т.1. С. 275 – 276.

2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам яті професора Миколи Ковальського (19 - 22 березня 2019 р., Острог - Дніпро). Тема доповіді "Рецепція Михайла Грушевського в українській радянській історіографії: від демонізації до глорифікації"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Видання наукової монографії

Yaremchuk, V. P. (2019). HOW IMPERIAL HISTORIANS BECAME NATIONAL: THE EXAMPLE OF ONYKII MALYNOVSKYI. Chronology in the timeline of historical knowledge : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 135–153. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-138-4/135-153

Yaremchuk, V. P. (2019). Chapter 15. Politization of History: Terms, Methods, Significance. Relevant research of historical sciences : collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019, 280–297. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-100-1/280-297

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Yaremchuk, V. (2019). The problem of ethnicity of Chernyakhiv archeological culture in the scientific heritage of Mykhailo Braichevskyi. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 11, 190–201. doi: 10.24919/2519-058x.11.170712 (Web of Science Core Collection)

Опублікування статті

Яремчук, В. П. (V. Yaremchuk) (2019) Люблінська унія в українській радянській історіографії (Lublin Union in Ukrainian Soviet Historiography). In: Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.: колективна монографія. Видавничий дім «Гельветика», Херсон, с. 299-305.

Яремчук В. "Наднаціональний історик" багатонаціональгного простору в епоху націєтворення: Оникій Малиновський// Scriptorium nostrum. – 2018. – № 11 (2). – С. 313 – 328.

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Яремчук В. П. Доповідь на міжнародній науковій конференції «Сторіччя державного ренесансу в Литві (1918 – 2018): українсько-литовські паралелі» (м. Херсон, 13 – 15 вересня 2018 р.). Тема доповіді: "«Наднаціональний» історик багатонаціонального простору в епоху націєтворення: Оникій Малиновський"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Яремчук В. П. Доповідь на міжнародній науковій конференції "Українська революція 1917 - 1920 рр. в українській суспільній пам яті" (Острог, 4 червня 2018 р.). Тема доповіді: "Події 1917 - 1921 рр. в Україні в сучасній українській історіографії"

Яремчук В. П. Доповідь на міжнародній науковій конференції "Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці ХІХ і ХХ ст." (Дрогобич, 27 - 28 вересня 2018 р.). Тема доповіді: "Люблінська унія у працях українських радянських істориків".

Яремчук В. П. Доповідь на ювілейній академії пам"яті професора Ярослава Кіся з нагоди 100-річчя від дня народження (Львів, 26 вересня 2018 р.). Тема доповіді: "Ярослав Кісь: історик на тлі епохи"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька ака

член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки "НУОА". Серія "Історичні науки", 2018, вип. 27, 34 статті

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 242-249. ISSN 2409-6806

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

конференція "Волинь повстанська"

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

20 статей

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Яремчук В. [рец. на] Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою: Монографія. – Т.: Підручники і посібники, 2016. – 480 с.// Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – 2016. – Вип. 3-4. – С. 144 – 146. Yaremchuk V. [Review on:] Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 c. Galicja. Studia i materiały. 2017. Nr. 3. S. 441–446.

Опублікування статті

Яремчук В. Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні// Scriptorium nostrum. – 2017. – № 2 (8). – С. 130 – 138.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Яремчук В. П. Доповідь на Міжнародній науковій конференції до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського" (Острог, 17 вересня 2016 р.). Тема доповіді: "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин"

Яремчук В. П. Доповідь на VІІ-ій міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (Острог, 27-28 вересня 2016 р.). Тема доповіді:"Політичні чинники в українській зарубіжній історіографії"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Видання наукової монографії

Яремчук В. Історик і Влада. Колективна монографія. - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 543 с. (у співавторстві)

Опублікування статті

Яремчук В. П. Політичні чинники в українській закордонній історіографії// Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей міжнародної наукової конференції, 27-28 вересня 2016 р., м. Острог. - Острог, 2016. - С. 115 - 117.

Яремчук В. П. "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин// Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р.). - Острог, 2016. - С. 206 - 208.

Яремчук В. Чи може історіописання в сучасній Україні бути вільним від актуальної політики// Historia. Ciągłość i zmiana: Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 447 – 461.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну