Кулаковський Петро Михайлович,

д.і.н., проф., професор каф. країнознавства
Кулаковський Петро Михайлович
QA
Резюме
Освіта

2012 – професор кафедри країнознавства; атестат 12ПР № 008273.

 

2007 – захист дисертації на здобуття наукового сутпеня доктора історичних наук; диплом ДД № 2005997 від 20.09.2007 р.


2002 - доцент кафедри історії та теорії держави і права; атестат ДЦ № 004064.

 

1992 – захист кандидатської дисертації на тему "Руська (Волинська) метрика ( 1569 - 1673 рр.) як джерело до історії Київського та Брацлавського воєводств", Дніпропетровський державний університет; кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - історіографія, джерелознавство і методи історичного  дослідження; диплом кандидата наук КН № 000208 від 14.10.1992 р.

 

1984–1989 – історичний факультет Дніпропетровського державного університету; диплом з відзнакою МВ-І № 0405550; квадліфікація - історик, викладач історії та суспільствознавства


Додаткова освіта

2018.11 - 2019.02 – пройшов стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Хмельницькому національному університеті.

 

1996-1997 – Школа Осередку досліджень над античною традицією (Варшавський університет, Польща)

Досвід роботи

2017–2018 – член апеляційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини», Національний університет «Острозька академія».

 

2016–2020 – професор кафедри країнознавства, Національний університет «Острозька академія».

 

2007-2016 – завідувач кафедри країнознавства, Національний університет «Острозька академія».

 

2004–2007 – доцент кафедри історії та теорії держави і права, Національний університет «Острозька академія».

 

2001–2004 – докторант каф. давньої історії України, Львівський національний університет ім. Іван Франка.

 

1996 - 2001 – доцент каф. історії, каф. історії та теорії держави і права, Національний університет "Острозька академія" 

 

1993–1996 – старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (відділення в Дніпропетровську, від 12.1994 - в Острозі) 

Наукова діяльність


2014–2020 – рецензент студентського наукового збірника «Студентські наукові записки. Серія “Країнознавство і міжнародний туризм”».

 

2018–2020 – заступник Голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – Історія України (Національний університет «Острозька академія»).


2007 - 2020 - член редколегії фахового видання "Наукові записки "Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". 


20092016 – науковий керівник кафедральної теми наукових досліджень кафедри країнознавства «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.».

Відзнаки

2017 – Заслуженний працівник освіти України.


2016 – Почесна грамота Рівненської ОДА.


2009 - Подяка Прем"єр-міністра України.


2001 – "Відмінник освіти України".

Основні наукові праці

Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. – Острог; Львів, 2002. – 304 с.

Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648): Наукове видання. К.: Темпора, 2006. 496 с.

Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595 - 1654). - Львів: Вид-во УКУ, 2019. - 504+80 с.

Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386 - 1648 рр. К.: Темпора, 2018. - 384 с. (особистий внесок - с. 227-295, 313-314. 

Kolonizacja Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny (15691648) [w:] Modernizacja struktur władzy w warunkach opóżnienia. Europa Środkowa i Wchodnia na przełomie  średniowiecza i czasów nowożytnych. – Warszawa, 1999. – S.127141.

Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.) [w:] Źródła dziejowe. – Warszawa, 2000. – T. XXXVIII. – S. 53–80.

Kancelaria krόlewska a dokument czernihowski [w:] Polska kancelaria krόlewska czasόw nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem, część druga. Krakόw 2006. – S. 107–116.

Integracja Czernihowo-Siewierszczyzny z Koroną [w:] Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej. – Toruń, 2011. – S. 217–226.

Смоленська війна 1632–1634 рр. і Чернігово-Сіверщина [w:] Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2002. – Т. ССХLIII: Праці Історично-філософської секції. – С. 30–60.

Земельна політика Вазів щодо Чернігово-Сіверщини (1618–1632 роки) [w:] Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – Київ, 2005. – С. 182–196.

Козацьке посольство на сейм 1659 року [w:] Гадяцька унія 1658 року. – Київ, 2008. – С. 109–127.

Колонізаційна діяльність Конецпольських на київському Задніпров’ї [w:] Наукового товариства імені Шевченка.  – Львів, 2008. – Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції. – С. 497–523.

Люблинская уния 1569 г. и эволюция правовой системы украинских воеводств Речи Посполитой [w:] Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў разіцці Цэнтральнай і Усходней Еўропы у перыод ранняга Новага часу. Матэриялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвячанай 440-годдзю Люблинскай уніі. – Мінск: «БІП-С ПЛЮС», 2010. – С. 246–259.

Князь Василь-Костянтин Острозький і справці Київського воєводства [w:] Theatrum Humane Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. – К.: Laurus, 2012. – С. 217–230.

Урядники киевских имений князя Януша Острожского: карьера и судьба после смерти патрона [w:] Магнацкі двор і сацыяльнае ўзаемадзеянне (XVXVIII стст.). Зборник навуковых прац. – Мінск: Медысонт, 2014. – С. 226 – 251.

Волинський сеймик і зовнішня політика Речі Посполитої (1632–1648 роки) [w:] Patrimonium. Studie z historii nowożytnej Europy Środkowo-Wschodniej. – Kijów; Kraków, 2015. – T. I: Wcześnie nowożytny człowiek: przestrzeń – władze – prawo w XVI–XVIII wieku / Red. W. Mychałowski, J. Stolicki. – C. 211–224.

Звинигородський повіт у литовську добу [w:] Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – К., 2015. – Т. ІІІ. – С. 204–237.

Люстрація Звинигородського староства 1789 року [w:] Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 219 – 237.

Деконструкція історичної Звинигородщини (середина XVI – середина XVII ст.) [w:] Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. CCLXX: Праці Історично-філософської секції. – С. 165–187.

Формування території Звинигородського староства у другій половині XVII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2018. – Т. CCLXXІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 641–660.

Новгород-сіверська ґродська канцелярія: персональний склад // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 28. – С. 20–31 

The Gentry of the Grand Duchy of Lithuania on the Chernihiv-Siversky Lands (1618–1648) // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – К.; Кам’янець-Подільський, 2019. – Т. V. – С. 63–77.

сертифікати, дипломи

Довідка про консультування

зв"язок

petro.kulakovskyi@oa.edu.ua 

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Міжнародний туризм у Каталонії в умовах політичної невизначеності (2017–2020 роки) // Географія та туризм. 2021. Вип. 63.

Матеріальне забезпечення урядників Київщини і Волині в середині XVI століття , Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського, т. VI, Київ, 2021, с. 43–59. [Ulrich’s Periodicals Directory (Ulrichsweb)]

Посольства Московської держави до Речі Посполитої в першій половині XVII ст.: організація перебування та дипломатичний церемоніал // Історія торгівлі, податків і мита: зб. наук. пр. Дніпро, 2020. № 1 (21). С. 35–51

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

XXX konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (28 - 29 wrzesnia 20121 roku) "Wielkie ksiestwo Litewskie: urzedy i urzednicy: - доповідь "Urzedy dawne litewskie na Wolyniu i Kijowszczyznie: ewolucja po reformie ziemskiej i unii 1569 roku"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Заступник Голови спецради

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сеймик Київського воєводства і сейм 1645 року // Археографічний щорічник. - К., 2020. - Т. 26/27. - С. 203 - 268.

У згасаючому світлі Гадяча: козацька інструкція на сейм 1662 року (у співавторстві) // Вісник Львівського університету. Серія історична. - 2019. Спецвипуск. - С. 191 - 226.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

доповідь на Днях науки - Національний університет "Острозька академія"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Заступник Голови спецради

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

«Апокрисис» Христофора Філалета // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 58–61

Броневський Мартин // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 123–126.

Гарабурда Михайло // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 142–143.

«Ликарство на оспалый оумысл чоловічій» Д. Наливайка // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 287–290.

Метрика Литовська // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 342–343.

Метрика Руська (Волинська) // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 343–344.

Острозька Анна-Алоїза // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 418–419.

Острозька ординація // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 425–428.

Острозький Януш // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 454–456.

Пекалід (Пенкаля, Пенкальський) Симон // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 473–476.

Скарга Петро // Острозька академія. Історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог, 2019. – С. 534–536. 168.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

The Gentry of the Grand Duchy of Lihtuania on Chernihiv-Siversky Lands (1618 - 1648) // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – К.; Кам’янець-Подільський, 2019. – Т. V. – P. 63–77 [Видання індексується у наукометричних і реферативних базах даних: Україніка наукова, Slavic Humanities Index]

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Кондратьєв І. Лівобережні староства Київського воєводства Великого князівства Литовського і Речі Посполитої: соціально-територіальні трансформації XIV - XVII ст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02. Київ, 2020.

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Формування території Звинигородського староства у другій половині XVIII століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2018. – Т. CCLXXІ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 641–660.

Новгород-сіверська гродська канцелярія: персональний склад // Наукові записки. Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 28.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Генеалогія дому володимирського і берестейського владики Йосифа Баковецького авторства Василя Рудомича: джерела і достовірність // Студії і матеріали з історії Волині. 2018. – Кременець, 2018. – С. 197–212.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

доповідь на Днях Науки - Національний університет "Острозька академія"

Видання наукової монографії

Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595 - 1654). - Львів: Вид-во УКУ, 2019. - 504 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Заступник Голови спецради

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

8. Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658 – 2018 (Hadziacz, 16 вересня 2018 р.). – доповідь: Ідея Великого князівства Руського і Гадяцька унія 1658 р.

9. XXVII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (25–26 września 2018 roku) «METRYKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO: edytorstwo, możliwości wykorzystywania, perspektywy dalszych badań». – доповідь: Metryka Wołyńska: powstanie, cechy, ewolucja.

Видання наукової монографії

2. Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386 – 1648 роках. Польське королівство тв. Річ Посполита / В. Михайловський, О. Вінниченко, І. Тесленко, П. Кулаковський. – Київ: Темпора, 2018. – 384 с.; особистий внесок – розділ IV. З ради інструкцію від нас взявши: козацькі парламентські практики (С. 227 – 296, 313 – 314, 372 – 376).

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

2. Волиняни в структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – К.; Кам’янець-Подільський, 2017. – Т. ІV. – С. 171–188.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Палітычная і прававая думка ВКЛ і Рэчы Паспалтай у XVI - XVIII стагоддзях і яе ŷпли ŷ на права і права вую сістэму» (Мінск – Гродна, 24-25 лістапада 2017 года) - даклад: Проекты колонизации Украины в политической мысли Речы Посполитой первуй половины XVII века.

5. Międzynarodowa konferencja „Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej (Kraków, 8 – 10 listopada 2017) – temat referatu: Rada kozacka a sejmik szslachecki. Zapożyczenie wzorów.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на Днях Науки - Національний університет "Острозька академія"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Заступник Голови спецради

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

5. Деконструкція історичної Звинигородщини (середина XVI – середина XVII ст.) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. CCLXX: Праці Історично-філософської секції. – С. 165–187.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: petro.kulakovskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну