Кулаковський Петро Михайлович,

д.і.н., проф., професор каф. країнознавства
Кулаковський Петро Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Шляхта українських воєводств Речі Посполитої і Гадяцька унія // Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658–2018 (Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 360 rocznice Unii Hadziackiej, 16 września 2018 roku). – Warszawa, 2018. – С. 52–55.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937 - 1938 рр.)" (Хмельницький, 11-12 травня 2018 р.). - тема доповіді "Присадибне селянське господарство під час Великого терору"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

8. Wielki projekt. 360 rocznica Unii Hadziackiej 1658 – 2018 (Hadziacz, 16 вересня 2018 р.). – доповідь: Ідея Великого князівства Руського і Гадяцька унія 1658 р.

9. XXVII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN (25–26 września 2018 roku) «METRYKA WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO: edytorstwo, możliwości wykorzystywania, perspektywy dalszych badań». – доповідь: Metryka Wołyńska: powstanie, cechy, ewolucja.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

7. Міжнародна науково-практична конференція «Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр.)» (ХНУ, м. Хмельницький, 11-12 травня 2018 р.). – доповідь: Присадибне селянське господарство під час Великого терору.

Видання наукової монографії

2. Прикладом своїх предків. Історія парламентаризму на українських землях в 1386 – 1648 роках. Польське королівство тв. Річ Посполита / В. Михайловський, О. Вінниченко, І. Тесленко, П. Кулаковський. – Київ: Темпора, 2018. – 384 с.; особистий внесок – розділ IV. З ради інструкцію від нас взявши: козацькі парламентські практики (С. 227 – 296, 313 – 314, 372 – 376).

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

2. Волиняни в структурі унійної церкви на землях Великого князівства Литовського (кінець XVI – перша половина XVII ст.) // Ukraina Lithuanica: Студії з історії Великого князівства Литовського. – К.; Кам’янець-Подільський, 2017. – Т. ІV. – С. 171–188.

Опублікування тез доповідей

1. Україна в системі міжнародних відносин в Центрально-Східній Європі (1632–1648 рр.) // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 59–63

3. Матеріальне забезпечення урядів Київщини і Волині в середині XVI ст. // V Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в ХІV–ХVІІІ ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі». Тези доповідей. – К.; Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 36–39.

4. Козацька рада і шляхетський сеймик: інституційні запозичення // Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej. Polsko-ukraińska sympozja epoki nowożytnej / red. W. Michajłowski, J. Stolicki. – Kraków, 2017. – С. 25–26.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

3. V Міжнародна наукова конференція «Україна і Велике князівство Литовське в XIV – XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (Кам’янець-Подільський, 13 – 16 вересня 2017 р.). – тема доповіді: Матеріальне забезпечення урядів Київщини і Волині в середині XVI ст.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Палітычная і прававая думка ВКЛ і Рэчы Паспалтай у XVI - XVIII стагоддзях і яе ŷпли ŷ на права і права вую сістэму» (Мінск – Гродна, 24-25 лістапада 2017 года) - даклад: Проекты колонизации Украины в политической мысли Речы Посполитой первуй половины XVII века.

5. Międzynarodowa konferencja „Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej (Kraków, 8 – 10 listopada 2017) – temat referatu: Rada kozacka a sejmik szslachecki. Zapożyczenie wzorów.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

2. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12 – 13 травня 2017 р.) – тема доповіді: Україна в системі міжнародних відносин в Центрально-Східній Європі (1632–1648 рр.).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на Днях Науки - Національний університет "Острозька академія"

Рецензування монографій

Собчук В. Історична Волинь: Північний захід України в регіональному та локальному вимірах минулого. - Кременець, 2017. - 18,5 лр. арк.

Горін С. Монастирі латинської традиції на Волині в ХУІ - першій половині ХУІІ ст. - Київ, 2017. - 15 др. арк.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Заступник Голови спецради

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії фахового збірника наукових праць: Наукові записки Національного університету "острозька академія". Серія "історичні науки"

Опублікування статті

5. Деконструкція історичної Звинигородщини (середина XVI – середина XVII ст.) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2017. – Т. CCLXX: Праці Історично-філософської секції. – С. 165–187.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: petro.kulakovskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну