Близняк Микола Богданович,

к.і.н., доц., доцент
Близняк Микола Богданович
QA
Резюме
Освіта

У 1996 - 2002 рр. навчався у Національному університеті «Острозька академія», де отримав диплом магістра історії. 

У 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, тема дисертації: «Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) – історик України».


Досвід роботи

З 12 січня 2012 р. доцент кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського

З вересня 2020 р. - завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки Національного університету «Острозька академія». 11 – 14 травня 2021 р. XXVI наукова викладацько-студентська конференція. З нагоди 445-річчя Острозької академії та 440-річчя Острозької Біблії. Тема виступу: «Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст.».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Сповідний розпис Дерманя 1799 р. // Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / Редкол.: А. Жив'юк, А. Фелонюк, В. Александрович. Рівне, 2021. Вип. 2. С. 36 - 48.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Aloshyna O., Smyrnov A., Yankovska Zh., Blyzniak M., Marchuk V. Organisational foundations of functioning of the Right-Bank Ukraine orthodox brotherhoods from the 1850s to 1900s // Journal of Education Culture and Society. 2021. Vol. 13 No. 2. (WoS)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 62–74.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Соціум міст Волині у XVIII ст."

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. Здолбунів, 20 вересня 2020 р. Тема виступу: «Сповідальний розпис села Дермань 1799 року»

Дні науки Національного університету «Острозька академія». 11- 15 травня 2020 р. XXV наукова викладацько-студентська конференція. Тема виступу: «Заходи пожежної безпеки у містах Волині у першій половині XVIII ст. (на прикладі м. Дубна) (12 травня)».

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у XVIII СТ. (на прикладі міста Дубна). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог: Вид-во НУОА, 2020. Вип. 30. C. 5 – 13. 2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Воєнні перемоги доби Київськоїх Русі. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Острог, 2020. С. 29 – 47.

Близняк М. Військові походи Петра Конашевича-Сагайдачного. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Острог, 2020. С. 103 – 110.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М.Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) // Universum Historiae et Archeologiae=The Universe of History and Archeology=Універсум історії та археології (Дніпро). 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. С. 70 - 83. ISSN 2664-9950. (Журнал зареєстрований у наукометричних базах та репозиторіях: Web of Science, Index Copernicus International, Google Scholar, Directory of Open Acces Journals)

Близняк М. «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 116 – 130. (у співавторстві з І. Ковальською-Павелко)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року // Острозький краєзнавчий збірник / Редгрупа: М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. Острог, 2019. Вип. 11. С. 70 - 75

Близняк М. Джерела до історії Православної церкви Волині на початку ХІХ ст. (на прикладі храмів Заславщини). Православна церква в українському державотворенні: зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Наук. серія «Світові традиції державного управління» / Антоняк Я., Берковський В., Омельчук В. Київ: Вид-во Прометей, 2019. Вип. VII. C. 178 – 190. (у співавторстві з В.Г. Берковським)

Близняк М. «Виховувався я в учительській сім’ї і з учительською працею пов’язане все моє життя». Про освітян та освітній простір Острога у XVI–ХХ ст. [Передмова]. Ковальський Микола Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. С. 6 – 28.

Близняк М.Б. Повинності міщан Нового Острополя у середині XVIII ст. Старокостнтинівщина та національно-визвольні змагання. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостнтинів, 7–8 червня 2019 року) / Редкол.: Л.В. Баженов, О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич та ін. Старокостянтинів, 2019. С. 246–253.

Близняк М. [Рец. на кн.:] Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. – Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2010. – 496 s. // Острозька давнина. Острог, 2019. Вип. 6. С. 335-343. DOI 10.25264/2707-1650-2019-6-335-343

Близняк М. Кафедра історії ім. проф. М. Ковальського // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Вид. 3-є, доп. і переробл. Острог: Вид-во Острозька академія, 2019. С. 654 – 657. (у співавторстві з А. Атаманенко, В. Трофимовичем)

Видання наукової монографії

Упорядкування книги : Ковальський Микола Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. 296 с.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція. 13-17 травня 2019 р. Тема виступу: «Оподаткування єврейських громад у містах Волині у XVIII cт.: епізод з історії економічної регламентації діяльності Любарського кагалу у 1750-х рр.».

Острозькі наукові читання. Національний університет «Острозька академія». 27-28 вересня 2019 р. Тема виступу: «Князі Острозькі та їх доба у публікаціях співробітників Острозького музею (1950-1980-ті роки)»

Шістнадцята наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання". 14 жовтня 2019 року, Острог. Тема доповді: "Інвентар сіл Хорова і Розважа 1699 року"

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року. Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. Острог, 2018. С. 33 – 42.

Близняк М. Мізоч наприкінці XVIII століття // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. Дермань Друга, 2018. С. 60-62.

Близняк М., Трофимович В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ // Актуальні питання історії та культури України і світу : збірник матеріалів VIII Регіональної конференції для студентів та аспірантів / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська К., Мартинюк О., Ющук Т. та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. VIII. С. 4 - 8.

Близняк М.Б. Городяни Волині ХVІІІ ст.: національний склад та конфесійні характеристики // Збірка матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 квітня 2018 р.) / відп. за вип. В. В. Кривошеїн. Дніпро: 2018. C. 139 - 143.

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року // Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. – Острог, 2018. – С. 33 – 42.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2018 р. Тема виступу: «Фільваркове господарство Дубенського ключа в першій чверті XVIII ст.».

XV наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання". 22 листопада 2018 року, Музей книги та друкарства (Луцька вежа). Острог. Тема виступу: "Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року"

Острозькі наукові читання.Національний університет "Острозька академія", Центр вивчення спадщини князів Острозьких, 27 - 28 вересня 2018 року. Тема виступу: "Місто Дубно у власності князів Сангушків: економіка, політика, культура"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Інвентар міста Острога 1724 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 27: на пошану Володимира Трофимовича. Острог: Вид-во НУОА, 2018. С. 187 – 206.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". Острог, 2017. Вип. 26. С. 5 - 23.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Зб. наук. праць. Острог: Вид-во НУОА, 2016. Вип. 25. С. 6 – 13.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // Актуальні питання гуманітарних наук. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Острог, 18 травня 2016 року). - Острог: Вид-во НУОА, 2016. С. 86 91.

Близняк М. Професор Микола Ковальський та закордонні українці // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», 27 – 28 вересня 2016 р. Острог. Тези доповідей. Острог: Вид-во НУОА, 2016. С. 198 – 199.

Близняк М. Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття // Острозький краєзнавчий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі. 1916 – 11 (24) серпня 2016 / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. Острог, 2016. С. 227 – 236.

Близняк М. Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М.С. Грушевського. 17 вересня 2016 року. Острог. Тези доповідей. Острог: Вид-во НУОА, 2016. С. 146 – 148.

Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Наук. збірник. Матеріали Других Всеукраїнських краєзнавчих читань, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, смт. Торчин, 29 вересня 2016 року / Упоряд. А. Силюк, О. Мельник. Луцьк, 2016. С. 83 - 87.

2015

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 - 2001 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Київ, 2015. Т. 30. С. 7 - 42.

Близняк М. Військові дії на Волині під час Російсько-польської війни 1792 р. / М. Близняк // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14 – 15 травня 2015 р.). Львів: АСВ, 2015. С. 281– 282.

Близняк М. Містечко Ляхівці наприкінці XVIII ст. // Студії і матеріали з історії Волині 2013 / Гол. ред. В. Собчук. Кременець, 2015. С. 75 – 98.

Близняк М. Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Луцьк, 2015. Вип. 54. С. 148 – 151.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-9587-1129

На головну