Близняк Микола Богданович,

к.і.н., доц., доцент
Близняк Микола Богданович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Х Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення у сучасній Україні". 25 травня 2020 р. м. Рівне, Київський університет права НАН України, Рівненський інститут. Доповідь: "Громадяни міст Волині у правовому полі Речі Посполитої XVIII ст."

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. Здолбунів, 20 вересня 2020 р. Тема виступу: «Сповідальний розпис села Дермань 1799 року»

Дні науки Національного університету «Острозька академія». 11- 15 травня 2020 р. XXV наукова викладацько-студентська конференція. Тема виступу: «Заходи пожежної безпеки у містах Волині у першій половині XVIII ст. (на прикладі м. Дубна) (12 травня)».

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Близняк М. [Рец. на кн.:] Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. – Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2010. – 496 s. // Острозька давнина. Острог, 2019. Вип. 6. С. 335-343. DOI 10.25264/2707-1650-2019-6-335-343

Близняк М. Кафедра історії ім. проф. М. Ковальського // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Вид. 3-є, доп. і переробл. Острог: Вид-во Острозька академія, 2019. С. 654 – 657. (у співавторстві з А. Атаманенко, В. Трофимовичем)

Близняк М. Воєнні перемоги доби Київськоїх Русі. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Острог, 2020. С. 29 – 47.

Близняк М. Військові походи Петра Конашевича-Сагайдачного. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Острог, 2020. С. 103 – 110.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії "Наукових записок" Національного університету "Острозька академія". Серія Історія

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Опублікування статті

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року. Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. Острог, 2018. С. 33 – 42.

Близняк М. Джерела до історії Православної церкви Волині на початку ХІХ ст. (на прикладі храмів Заславщини). Православна церква в українському державотворенні: зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Наук. серія «Світові традиції державного управління» / Антоняк Я., Берковський В., Омельчук В. Київ: Вид-во Прометей, 2019. Вип. VII. C. 178 – 190. (у співавторстві з В.Г. Берковським)

Близняк М. Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року // Острозький краєзнавчий збірник / Редгрупа: М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. Острог, 2019. Вип. 11. С. 70 - 75

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. 16 – 17 листопада 2018 р., м. Житомир. Тема виступу: «Населення міст Волині у XVIII ст.: чисельний склад та етнічні характеристики».

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвяченa пам’яті проф. М. П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження). 19–22 березня 2019 року, м. Острог. Тема виступу: «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) (у співавторстві з І.М. Ковальською-Павелко).

Всеукраїнськa науково-практичнa конференція «Старокостянтинівщина та Національно-визвольні змагання», м. Старокостянтинів, 7 - 8 червня 2019 року. Тема виступу: «Повинності міщан Нового Острополя у середині ХVIII ст.».

Кременецькі читання з історії Волині, м. Кременець, 26-27 вересня 2019 р. Доповідь: "Міста Степанської волості наприкінці першої чверті XVIII ст."

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії "Наукових записок" Національного університету "Острозька академія". Серія Історія

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Близняк М. «Виховувався я в учительській сім’ї і з учительською працею пов’язане все моє життя». Про освітян та освітній простір Острога у XVI–ХХ ст. [Передмова]. Ковальський Микола Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. С. 6 – 28.

Близняк М.Б. Повинності міщан Нового Острополя у середині XVIII ст. Старокостнтинівщина та національно-визвольні змагання. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостнтинів, 7–8 червня 2019 року) / Редкол.: Л.В. Баженов, О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич та ін. Старокостянтинів, 2019. С. 246–253.

Видання наукової монографії

Упорядкування книги : Ковальський Микола Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. 296 с.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція. 13-17 травня 2019 р. Тема виступу: «Оподаткування єврейських громад у містах Волині у XVIII cт.: епізод з історії економічної регламентації діяльності Любарського кагалу у 1750-х рр.».

Острозькі наукові читання. Національний університет «Острозька академія». 27-28 вересня 2019 р. Тема виступу: «Князі Острозькі та їх доба у публікаціях співробітників Острозького музею (1950-1980-ті роки)»

Шістнадцята наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання". 14 жовтня 2019 року, Острог. Тема доповді: "Інвентар сіл Хорова і Розважа 1699 року"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Близняк М. «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 116 – 130. (у співавторстві з І. Ковальською-Павелко)

Близняк М.Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) // Universum Historiae et Archeologiae=The Universe of History and Archeology=Універсум історії та археології (Дніпро). 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. С. 70 - 83. ISSN 2664-9950. (Журнал зареєстрований у наукометричних базах та репозиторіях: Web of Science, Index Copernicus International, Google Scholar, Directory of Open Acces Journals)

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Близняк М., Трофимович В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ // Актуальні питання історії та культури України і світу : збірник матеріалів VIII Регіональної конференції для студентів та аспірантів / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська К., Мартинюк О., Ющук Т. та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. VIII. С. 4 - 8.

Близняк М.Б. Городяни Волині ХVІІІ ст.: національний склад та конфесійні характеристики // Збірка матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 квітня 2018 р.) / відп. за вип. В. В. Кривошеїн. Дніпро: 2018. C. 139 - 143.

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року // Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. – Острог, 2018. – С. 33 – 42.

Близняк М. Мізоч наприкінці XVIII століття // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. Дермань Друга, 2018. С. 60-62.

Опублікування статті

Близняк М. Інвентар міста Острога 1724 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 27: на пошану Володимира Трофимовича. Острог: Вид-во НУОА, 2018. С. 187 – 206.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XV наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання". 22 листопада 2018 року, Музей книги та друкарства (Луцька вежа). Острог. Тема виступу: "Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року"

Острозькі наукові читання.Національний університет "Острозька академія", Центр вивчення спадщини князів Острозьких, 27 - 28 вересня 2018 року. Тема виступу: "Місто Дубно у власності князів Сангушків: економіка, політика, культура"

Дні науки. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2018 р. Тема виступу: «Фільваркове господарство Дубенського ключа в першій чверті XVIII ст.».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнський круглий стіл «Державотворення в Україні та європейський досвід». 17 травня 2018 р. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла тичини. Тема виступу: «Міста Волині XVIII cт. в контексті європейської історії».

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку”. м. Дніпро, 20 квітня 2018 р. Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Тема виступу: «Городяни Волині XVIII ст.: національний склад та конфесійні характеристики».

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція «Дерманська та Мізоцька земля в українському та європейському вимірі». 3 червня 2018 р., с. Дермань Друга. Тема виступу: «Мізоч наприкінці XVIII ст.»

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії "Наукових записок" Національного університету "Острозька академія". Серія Історія

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кременецькі читання з історії Волині. 28 – 29 вересня 2017 р. Тема виступу: «Місто Дубно за інвентарним описом 1755 року»

XIV наукова конференція «Острозькі краєзнавчя читання». 27 вересня 2017 року. Тема виступу: «Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 – 2004 рр.)»

Любартівські читання. Наукова конференція. Луцьк, 26 травня 2017 р. Тема виступу: «Тестамент з острозьких міських книг шляхтича Яна Славенського 1687 р.»

Дні науки. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2017 р. Тема виступу: «Грошова та відробіткова рента міщан Волині у XVIII ст.»

19 березня 2017 р. Факультетський науковий захід «Академія пам’яті проф. М. Ковальського». Тема виступу: «Епістолярна спадщина професора М.П. Ковальського»

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Близняк М. Інвентар Межиріча Острозького 1728 року // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. До 30-річчя пуску І-го енергоблока Хмельницької АЕС / За ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. - Нетішин, 2017. – С. 117 - 127.

Близняк М. Інвентар міських волок Дубенського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря 1755 р. // Острозька давнина. Науковий збірник / Редкол.: І. Пасічник, І. Тесленко (відп. ред.) та ін. – Остріг: Вид-во НУОА, 2015. – Вип. 4. – С. 177 – 192. (видано у листопаді 2017 р.).

Близняк М., Марчук В. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 – 2004 рр.) // Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група: М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. Острог, 2017. Вип. 9. С. 115 – 137.

Близняк М. Тестамент з острозьких міських книг шляхтича Яна Славенського 1687 р. // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. Луцьк, 2017. Вип. ХІІІ. С. 208 – 212.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії "Наукових записок Національного університету "Острозька академія. Серія Історія"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". Острог, 2017. Вип. 26. С. 5 - 23.

2016

Опублікування статті

Близняк М. Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття // Острозький краєзнавчий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі. 1916 – 11 (24) серпня 2016 / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. Острог, 2016. С. 227 – 236.

Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Наук. збірник. Матеріали Других Всеукраїнських краєзнавчих читань, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, смт. Торчин, 29 вересня 2016 року / Упоряд. А. Силюк, О. Мельник. – Луцьк, 2016. – С. 83 - 87.

Близняк М. Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // Актуальні питання гуманітарних наук. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Острог, 18 травня 2016 року). - Острог: Вид-во НУОА, 2016. - С. 86 91.

Близняк М. Професор Микола Ковальський та закордонні українці // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», 27 – 28 вересня 2016 р. Острог. Тези доповідей. – Острог: Вид-во НУОА, 2016. – С. 198 – 199.

Близняк М. Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М.С. Грушевського. 17 вересня 2016 року. Острог. Тези доповідей. – Острог: Вид-во НУОА, 2016. – С. 146 – 148.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Зб. наук. праць. Острог: Вид-во НУОА, 2016. Вип. 25. С. 6 – 13.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Близняк Микола (МОН) Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського. 17 вересня 2016 року. Національний університет "Острозька академія". Тема виступу: "Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського" файл | редагувати | видалити | переглянути

2015

Опублікування статті

Близняк М. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 - 2001 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. - К., 2015. - Т. 30. - С. 7 - 42.

Близняк М. Військові дії на Волині під час Російсько-польської війни 1792 р. / М. Близняк // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14 – 15 травня 2015 р.). – Львів: АСВ, 2015. – С. 281– 282.

Близняк М. Містечко Ляхівці наприкінці XVIII ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині 2013 / Гол. ред. В. Собчук. – Кременець, 2015. – С. 75 – 98.

Близняк М. Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. – Луцьк, 2015. – Вип. 54. – С. 148 – 151.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну