Близняк Микола Богданович,

к.і.н., доц., доцент
Близняк Микола Богданович
QA
Резюме
Освіта

У 1996 - 2002 рр. навчався у Національному університеті «Острозька академія», де отримав диплом магістра історії. 

У 2006 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету захистив дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, тема дисертації: «Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) – історик України».


Досвід роботи

З 12 січня 2012 р. доцент кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського

З вересня 2020 р. - завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки Національного університету «Острозька академія». 11 – 14 травня 2021 р. XXVI наукова викладацько-студентська конференція. З нагоди 445-річчя Острозької академії та 440-річчя Острозької Біблії. Тема виступу: «Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст.».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 62–74.

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині. Здолбунів, 20 вересня 2020 р. Тема виступу: «Сповідальний розпис села Дермань 1799 року»

Дні науки Національного університету «Острозька академія». 11- 15 травня 2020 р. XXV наукова викладацько-студентська конференція. Тема виступу: «Заходи пожежної безпеки у містах Волині у першій половині XVIII ст. (на прикладі м. Дубна) (12 травня)».

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у XVIII СТ. (на прикладі міста Дубна). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог: Вид-во НУОА, 2020. Вип. 30. C. 5 – 13. 2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Воєнні перемоги доби Київськоїх Русі. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Острог, 2020. С. 29 – 47.

Близняк М. Військові походи Петра Конашевича-Сагайдачного. Нариси воєнно-політичної історії України. Навчальний посібник. Острог, 2020. С. 103 – 110.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М.Б. Регламентація економічної діяльності єврейської громади у середині XVIII століття (епізод 1759 р. з міської метрики Любара) // Universum Historiae et Archeologiae=The Universe of History and Archeology=Універсум історії та археології (Дніпро). 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. С. 70 - 83. ISSN 2664-9950. (Журнал зареєстрований у наукометричних базах та репозиторіях: Web of Science, Index Copernicus International, Google Scholar, Directory of Open Acces Journals)

Близняк М. «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 116 – 130. (у співавторстві з І. Ковальською-Павелко)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Інвентар сіл Хорова та Розважа 1699 року // Острозький краєзнавчий збірник / Редгрупа: М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. Острог, 2019. Вип. 11. С. 70 - 75

Близняк М. Джерела до історії Православної церкви Волині на початку ХІХ ст. (на прикладі храмів Заславщини). Православна церква в українському державотворенні: зб. статей та матеріалів на пошану Його Святості, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Наук. серія «Світові традиції державного управління» / Антоняк Я., Берковський В., Омельчук В. Київ: Вид-во Прометей, 2019. Вип. VII. C. 178 – 190. (у співавторстві з В.Г. Берковським)

Близняк М. «Виховувався я в учительській сім’ї і з учительською працею пов’язане все моє життя». Про освітян та освітній простір Острога у XVI–ХХ ст. [Передмова]. Ковальський Микола Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. С. 6 – 28.

Близняк М.Б. Повинності міщан Нового Острополя у середині XVIII ст. Старокостнтинівщина та національно-визвольні змагання. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостнтинів, 7–8 червня 2019 року) / Редкол.: Л.В. Баженов, О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич та ін. Старокостянтинів, 2019. С. 246–253.

Близняк М. [Рец. на кн.:] Kubicki R. Opatów i dobra opatowskie w drugiej połowie XVIII wieku. – Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek, 2010. – 496 s. // Острозька давнина. Острог, 2019. Вип. 6. С. 335-343. DOI 10.25264/2707-1650-2019-6-335-343

Близняк М. Кафедра історії ім. проф. М. Ковальського // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / За ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Вид. 3-є, доп. і переробл. Острог: Вид-во Острозька академія, 2019. С. 654 – 657. (у співавторстві з А. Атаманенко, В. Трофимовичем)

Видання наукової монографії

Упорядкування книги : Ковальський Микола Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / упоряд. М.Б. Близняк. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2019. 296 с.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція. 13-17 травня 2019 р. Тема виступу: «Оподаткування єврейських громад у містах Волині у XVIII cт.: епізод з історії економічної регламентації діяльності Любарського кагалу у 1750-х рр.».

Острозькі наукові читання. Національний університет «Острозька академія». 27-28 вересня 2019 р. Тема виступу: «Князі Острозькі та їх доба у публікаціях співробітників Острозького музею (1950-1980-ті роки)»

Шістнадцята наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання". 14 жовтня 2019 року, Острог. Тема доповді: "Інвентар сіл Хорова і Розважа 1699 року"

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року. Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. Острог, 2018. С. 33 – 42.

Близняк М. Мізоч наприкінці XVIII століття // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, 03 червня 2018 року, с. Дермань Друга. Дермань Друга, 2018. С. 60-62.

Близняк М., Трофимович В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ // Актуальні питання історії та культури України і світу : збірник матеріалів VIII Регіональної конференції для студентів та аспірантів / Ред. кол.: Мартинюк Н., Немирська К., Мартинюк О., Ющук Т. та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. VIII. С. 4 - 8.

Близняк М.Б. Городяни Волині ХVІІІ ст.: національний склад та конфесійні характеристики // Збірка матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 квітня 2018 р.) / відп. за вип. В. В. Кривошеїн. Дніпро: 2018. C. 139 - 143.

Близняк М. Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року // Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська та ін. – Острог, 2018. – С. 33 – 42.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2018 р. Тема виступу: «Фільваркове господарство Дубенського ключа в першій чверті XVIII ст.».

XV наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання". 22 листопада 2018 року, Музей книги та друкарства (Луцька вежа). Острог. Тема виступу: "Інвентар міста Межиріча і села Бельмажа 1698 року"

Острозькі наукові читання.Національний університет "Острозька академія", Центр вивчення спадщини князів Острозьких, 27 - 28 вересня 2018 року. Тема виступу: "Місто Дубно у власності князів Сангушків: економіка, політика, культура"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Інвентар міста Острога 1724 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 27: на пошану Володимира Трофимовича. Острог: Вид-во НУОА, 2018. С. 187 – 206.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". Острог, 2017. Вип. 26. С. 5 - 23.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Зб. наук. праць. Острог: Вид-во НУОА, 2016. Вип. 25. С. 6 – 13.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // Актуальні питання гуманітарних наук. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Острог, 18 травня 2016 року). - Острог: Вид-во НУОА, 2016. С. 86 91.

Близняк М. Професор Микола Ковальський та закордонні українці // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», 27 – 28 вересня 2016 р. Острог. Тези доповідей. Острог: Вид-во НУОА, 2016. С. 198 – 199.

Близняк М. Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття // Острозький краєзнавчий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі. 1916 – 11 (24) серпня 2016 / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. Острог, 2016. С. 227 – 236.

Близняк М. Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М.С. Грушевського. 17 вересня 2016 року. Острог. Тези доповідей. Острог: Вид-во НУОА, 2016. С. 146 – 148.

Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Наук. збірник. Матеріали Других Всеукраїнських краєзнавчих читань, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, смт. Торчин, 29 вересня 2016 року / Упоряд. А. Силюк, О. Мельник. Луцьк, 2016. С. 83 - 87.

2015

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Близняк М. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 - 2001 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Київ, 2015. Т. 30. С. 7 - 42.

Близняк М. Військові дії на Волині під час Російсько-польської війни 1792 р. / М. Близняк // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14 – 15 травня 2015 р.). Львів: АСВ, 2015. С. 281– 282.

Близняк М. Містечко Ляхівці наприкінці XVIII ст. // Студії і матеріали з історії Волині 2013 / Гол. ред. В. Собчук. Кременець, 2015. С. 75 – 98.

Близняк М. Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. Луцьк, 2015. Вип. 54. С. 148 – 151.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-9587-1129

На головну