Августюк Марія Миколаївна,

к.п.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Августюк Марія Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

З 2002 р. по 2007 р. навчалась у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «філолог, викладач англійської і німецької мов та літератур», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської і німецької мов та літератур, перекладача (диплом спеціаліста)). У 2011 р. закінчила Національний університет «Острозька академія», здобула кваліфікацію магістра філології (англійська мова та література). З 1 грудня 2013 р. по 1 листопада 2016 р. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія». 6 жовтня 2016 р. захистила дисертацію «Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук (рішення Атестаційної колегії від 13 грудня 2016 р., диплом ДК №040276).

Досвід роботи

З вересня 2007 р. по серпень 2011 р. працювала вчителем англійської мови Грушвицької ЗОШ І-ІІІ ст. (с. Грушвиця-1 Рівненського району). З  січня 2012 р. по вересень 2013 р. працювала старшим викладачем кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. З серпня 2015 р. по вересень 2016 р. обіймала посаду диспетчера деканату факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія». З лютого 2016 р. по червень 2016 р. включно – викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія». З 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2017 р. включно – викладач-стажист кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія». З 1 вересня 2017 р. – старший викладач кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія». Згідно з рішенням Вченої ради Національного університету «Острозька академія» №14 від 25 червня 2020 р. Августюк М. М. переведена на посаду доцента кафедри міжнародних відносин.

Професійні навики

Марія Августюк є автором понад 20 друкованих праць, серед яких наукові статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у тому числі тих, що входять до наукометричної бази даних Scopus), навчально-методичні видання (зокрема, розроблено методичні рекомендації «Методичні рекомендації до зниження мовної тривожності в здобувачів вищої освіти під час вивчення іноземної мови» (видання планується до кінця 2020 р.). Крім того, Августюк М. М. є активним учасником міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Також з 2019 р. виступає рецензентом Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія» та рецензентом збірника тез доповідей студентських наукових читань «Ad Fontes» Наукового товариства студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія». З 2016 р. Марія Августюк є заступником декана факультету міжнародних відносин з наукової роботи.

Августюк Марія Миколаївна вільно володіє англійською мовою, що дає їй можливість бути в курсі останніх тенденцій розвитку нових наукових напрямів та виступати на конференціях за кордоном. Здібна фахівець, вміє ставити мету і досягати її послідовними та логічно обґрунтованими діями. Характеризується нестандартним мисленням, креативністю, прагненням до пошуку нових шляхів реалізації задуманого. Крім того, має яскраво виражені лідерські якості, свої посадові обов’язки виконує в повному обсязі і постійно прагне опановувати нові сфери діяльності, безперервно підвищуючи свій професійний рівень. Загалом, наукова та педагогічна діяльність Августюк М. М. спрямована на розбудову Національного університету «Острозька академія».

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Августюк М. М. Основні науково-психологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту : Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Київ, 2021. Том 32 (71), № 1. С. 81–86.

Avhustiuk M. M. Background in measures of metacognitive monitoring. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Херсон : Херсонський державний університет, 2021. Вип. 1. pp. 60–66.

Avhustiuk M. Metacognitive monitoring accuracy and learning achievement success of university students : Журнал «Психологічні перспективи» (Psychological Prospects Journal). Луцьк, 2020. Вип. 36. С. 10–21.

Avhustiuk M. Metacognitive monitoring in the self-regulated learning paradigm : Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Національний авіаційний університет, 2020. Вип. 2, № 17. С. 100–108.

Avhustiuk M. M. Psychological assistance in reducing English language anxiety in university students. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2021. № 12. С. 26–34.

Августюк М. Emotional context of the illusions of knowing and not knowing. Наукові записки. Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Tetiana Sydoruk, Oksana Kukalets, Maria Avhustiuk. EU- China student mobility: Policies, Opportunities and Challenges. Studia Politica, 2021. (Scopus Q4)

Tetiana Sydoruk, Maria Avhustiuk. The Impact of Euroscepticism on the EU Enlargement Policy in the Western Balkans, 2022. (Scopus Q4)

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Августюк М. М. Psychological assistance in reducing English language anxiety in university students

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Mariia Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Natalia Konopka, Eduard Balashov. Online studying instructional measures at the International Relations Department of the National University of Ostroh Academy. Journal of Education, Culture and Society, 2021, 1, 322-334. [WoS]

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Avhustiuk M. Peculiarities of efficient metacognitive monitoring of university students’ learning activity. Наукові записки. Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 8. С. 57–60.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Avhustiuk M. M., Pasichnyk I. D., Kalamazh R. V. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics // Europe's Journal of Psychology. - Vol. 14(2) (2018). - s. 317-341. (Scopus Q2)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

Kalamazh R., Avhustiuk M. Illusion of knowing in metacognitive monitoring: Review of possible causes and consequences // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - Вип. 32 . 2018 р. (Index Copernicus)

Августюк М.М. Цілеспрямований педагогічний супровід в оптимізації метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Психологія особистості: Науковий журнал. - 2018 р.) (Index Copernicus)

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Pasichnyk I., Kalamazh R., Avgustiuk (Avhustiuk) M. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. – 2017. – Issue 1. – pp. 89-102.

2016

Захист дисертації

Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Августюк М. М. Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // М. М. Августюк / Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 3-17.

Каламаж Р. В., Августюк М. М. Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу / Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 4. – С. 19-29.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Августюк М. М. Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – С. 18-28.

Августюк М. М. Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів / М. М. Августюк // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 260-269.

Августюк М. М. Особистісні чинники об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(6). – К.: НАУ, 2015. – С.12-17.

Avgustiuk M. M. Situational factors of the illusion of knowing in the educational activity of students / M. M. Avgustiuk // Virtus: Scientific Journal. – 2015. – Issue 4. – pp. 53-56.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Avgustiuk M. M. The illusion of knowing from the indexes of confidence, calibration and resolution perspective / M. M. Avgustiuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III(37), Issue 75. – pp. 88-90.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 3-6.

Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 3. – С. 3-7.

Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 28. – С. 3-16.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту [Електронний ресурс] / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Новоселецька С. В. Дискурс-аналіз як предмет міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс] / С. В. Новоселецька, М. М. Августюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 263-276.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.avgustiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну