Августюк Марія Миколаївна,

к.п.н., доцент кафедри міжнародних відносин
Августюк Марія Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

З 2002 р. по 2007 р. навчалась у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «філолог, викладач англійської і німецької мов та літератур», здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської і німецької мов та літератур, перекладача (диплом спеціаліста)). У 2011 р. закінчила Національний університет «Острозька академія», здобула кваліфікацію магістра філології (англійська мова та література). З 1 грудня 2013 р. по 1 листопада 2016 р. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія». 6 жовтня 2016 р. захистила дисертацію «Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук (рішення Атестаційної колегії від 13 грудня 2016 р., диплом ДК №040276).

Досвід роботи

З вересня 2007 р. по серпень 2011 р. працювала вчителем англійської мови Грушвицької ЗОШ І-ІІІ ст. (с. Грушвиця-1 Рівненського району). З  січня 2012 р. по вересень 2013 р. працювала старшим викладачем кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. З серпня 2015 р. по вересень 2016 р. обіймала посаду диспетчера деканату факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія». З лютого 2016 р. по червень 2016 р. включно – викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія». З 1 вересня 2016 р. по 31 серпня 2017 р. включно – викладач-стажист кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія». З 1 вересня 2017 р. – старший викладач кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія». Згідно з рішенням Вченої ради Національного університету «Острозька академія» №14 від 25 червня 2020 р. Августюк М. М. переведена на посаду доцента кафедри міжнародних відносин.

Професійні навики

Марія Августюк є автором понад 20 друкованих праць, серед яких наукові статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях (у тому числі тих, що входять до наукометричної бази даних Scopus), навчально-методичні видання (зокрема, розроблено методичні рекомендації «Методичні рекомендації до зниження мовної тривожності в здобувачів вищої освіти під час вивчення іноземної мови» (видання планується до кінця 2020 р.). Крім того, Августюк М. М. є активним учасником міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Також з 2019 р. виступає рецензентом Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія» та рецензентом збірника тез доповідей студентських наукових читань «Ad Fontes» Наукового товариства студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія». З 2016 р. Марія Августюк є заступником декана факультету міжнародних відносин з наукової роботи.

Августюк Марія Миколаївна вільно володіє англійською мовою, що дає їй можливість бути в курсі останніх тенденцій розвитку нових наукових напрямів та виступати на конференціях за кордоном. Здібна фахівець, вміє ставити мету і досягати її послідовними та логічно обґрунтованими діями. Характеризується нестандартним мисленням, креативністю, прагненням до пошуку нових шляхів реалізації задуманого. Крім того, має яскраво виражені лідерські якості, свої посадові обов’язки виконує в повному обсязі і постійно прагне опановувати нові сфери діяльності, безперервно підвищуючи свій професійний рівень. Загалом, наукова та педагогічна діяльність Августюк М. М. спрямована на розбудову Національного університету «Острозька академія».

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Августюк М. М. Psychological assistance in reducing English language anxiety in university students

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Tetiana SYDORUK, Oksana KUKALETS, Maria AVHUSTIUK, EU- China student mobility: Policies, New Opportunities and Challenges

Maria Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Natalia Konopka, Eduard Balashov. Peculiarities of Online Studying at the International Relations Department.

2019

Опублікування статті

Peculiarities of efficient metacognitive monitoring of university students' learning activity

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Avhustiuk M. M., Pasichnyk I. D., Kalamazh R. V. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics // Europe's Journal of Psychology. - Vol. 14(2) (2018). - s. 317-341. (Scopus Q3)

Опублікування статті

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

Kalamazh R., Avhustiuk M. Illusion of knowing in metacognitive monitoring: Review of possible causes and consequences // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - Вип. 32 . 2018 р. (Index Copernicus)

Августюк М.М. Цілеспрямований педагогічний супровід в оптимізації метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Психологія особистості: Науковий журнал. - 2018 р.) (Index Copernicus)

2017

Опублікування статті

Pasichnyk I., Kalamazh R., Avgustiuk (Avhustiuk) M. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. – 2017. – Issue 1. – pp. 89-102.

2016

Захист дисертації

Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ

Опублікування статті

Августюк М. М. Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // М. М. Августюк / Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 3-17.

Каламаж Р. В., Августюк М. М. Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу / Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 4. – С. 19-29.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності / М. М. Августюк // VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 6. – Рівне: О. Зень, 2016. – С. 11-17.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 35-37.

2015

Опублікування статті

Августюк М. М. Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – С. 18-28.

Августюк М. М. Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів / М. М. Августюк // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 260-269.

Августюк М. М. Особистісні чинники об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(6). – К.: НАУ, 2015. – С.12-17.

Avgustiuk M. M. Situational factors of the illusion of knowing in the educational activity of students / M. M. Avgustiuk // Virtus: Scientific Journal. – 2015. – Issue 4. – pp. 53-56.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Avgustiuk M. M. The illusion of knowing from the indexes of confidence, calibration and resolution perspective / M. M. Avgustiuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III(37), Issue 75. – pp. 88-90.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Зв’язок видового спектру метакогнітивного моніторингу з результативністю навчальної діяльності / М. М. Августюк // Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». – Мукачево, 2015. – Т.2. – С. 11-13.

Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 35-37.

2014

Опублікування статті

Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 3-6.

Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 3. – С. 3-7.

Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 28. – С. 3-16.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Ілюзія знання як метакогнітивне явище: контекстний огляд основних теорій / М. М. Августюк // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 2. – С. 20-21.

Августюк М. М. Ілюзія знання: основні аспекти, властивості та змістові характеристики [Електронний ресурс] / М. М. Августюк // Дні науки Національного університету «Острозька академія» (ХІХ наукова викладацько-студентська конференція). – Острог: Національний університет 20 «Острозька академія», 2014. – (Бібліотека НаУОА). – [Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/3064/].

2013

Опублікування статті

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту [Електронний ресурс] / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99.

2011

Опублікування статті

Новоселецька С. В. Дискурс-аналіз як предмет міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс] / С. В. Новоселецька, М. М. Августюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 263-276.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.avgustiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну