Тимейчук Ірина Миколаївна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Тимейчук Ірина Миколаївна
QA
Резюме
Досвід роботи

Доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія" з 2008 року. Кандидат філологічних наук з літератури (2015); тема дисертації "Дискурс Іншого у романах-дистопіях Маргарет Етвуд". Сфери наукового зацікавлення: переклад, канадська література, зовнішня політика США, політика Дональда Трампа, відносини між Аргентиною і Чилі, Північний потік 2 з погляду національних інтересів Польщі та України, політика країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Iryna Tymeichuk

Associate Professor of the Department of International Relations at the National University of Ostroh Academy since 2008. Doctor of Philosophy in Literature (2015); the thesis entitled Discourse of the Other in Margaret Atwood's Dystopian Novels. Spheres of interest include translation, Canadian literature, trends in U.S. foreign policy, the policy of Donald Trump, the interaction between Argentina and Chile, Nord Stream 2 project in terms of the national interests of Poland and Ukraine, and the policy of the member-countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.Опис відсутній

Наукова робота
2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Сидорук Т., Мирончук В., Тимейчук І. Тенденції зовнішньополітичного курсу США за адміністрації Дональда Трампа / Сидорук Т., Мирончук В., Тимейчук І. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 191-201. [Index Copernicus]

Тимейчук І. М., Бокій В. Г. Роль Великої Британії та Російської Фудурації у врегулюванні міжнародних конфліктів у контексті британсько-російських відносин на початку ХХІ століття / І. М. Тимейчук, В. Г. Бокій // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 153 (№ 2). – С. 482-485. [Index Copernicus, Google Scholar]

Тимейчук І. М., Мирутенко П. В. Сучасний стан і перспективи відносин Аргентини та Чилі / І. М. Тимейчук, П. В. Мирутенко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 152 (№ 1). – С. 256-259. [Index Copernicus, Google Scholar]

Тимейчук І. М. Козачук В. Р. Спільна безпекова політика країн-членів ради співробітництва арабських держав Перської затоки // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 155 (№ 4). – С. 274-278. [Index Copernicus, Google Scholar]

Tetiana Sydoruk, Oksana Kukalets, Iryna Tymeichuk. China’s Efforts at Influence in Europe, Targeting the Media and Public Opinion. European Journal of East Asian Studies, 20(2) 2021, 396-413.(Scopus Q2)

Kraliuk, P,. Sydoruk, T,. & Tymeichuk, I. (2021). “Opportunities for Young People to Study in Theological Education Institutions of Ukraine”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol.4, pp. 34-44. ISBN (ONLINE): 978-1- 911634-36-2. (Scopus Q4)

Avhustiuk, M., Tymeichuk, I., Konopka, N. ., Sakhniuk, O., & Balashov, E. . (2021). Online studying instructional measures at the International Relations Department of the National University of Ostroh Academy. Journal of Education Culture and Society, 12(1), 322–334. [Web of Science]

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Проблеми глобалізації у «Заповіти» Маргарет Етвуд. - XXVІ наукова викладацько-студентська конференція. - НаУОА. - 11 – 14 травня 2021 р.

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

TETIANA SYDORUK, PAVLO STEPANETS, IRYNA TYMEICHUK, Nord Stream 2 as a Threat to National Interests of Poland and Ukraine // Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIX, no. 3&4, 2019 (pp. 468-490) (Scopus Q4)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дистопійний проект у романі Яна Вайса "Будинок на тисячу поверхів". - XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 13-17 травня 2019

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дистопійний світ роману Яна Вайса «Будинок на тисячу поверхів». - XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 27-30 березня 2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Hushchuk (Guschuk), Ihor (Igor) та Tymeichuk, Iryna та Hushchuk, Vitaliy (2018) Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. In: Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. Accent Graphics Communications

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Тимейчук І. М. Феміністичний аспект категорії Іншого: «Друга стать» / Ірина Тимейчук // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. – Вип. (70). - C. 126-128. [Index Copernicus]

2016

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дискурс іншого у романі-дистопії М. Етвуд "Медд Аддам". - XXІ наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 19-21 квітня 2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Тимейчук І. М. Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики / І. М. Тимейчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 278-280.

2015

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Генологічні аспекти романів трилогії «МеддАддам» М. Етвуд. - XХ наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 16-25 травня 2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Тимейчук І. М. Генологічні аспекти романів М. Етвуд „Історія Служниці”, „Орикс і Крейк” та „Рік Потопу” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 55. –С. 252 255.

Тимейчук І. М. Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 52. –С. 520–522.

Тимейчук І. М. Роль синтаксичних стилістичних засобів у романі М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. –С. 238–240.

2014

Захист дисертації

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд : дис. канд. філолог. наук. : спец. 10.01.04 „Література зарубіжних країн” / Тимейчук Ірина Миколаївна. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – 247 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / Ирина Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : Материалы IX международной научной конференции г. Санкт-Петербург 4–5 февраля 2014 года. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 18–26.

Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2014. – Вип. 46. –С. 193–197.

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 24 (3). – С. 119–125.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XVIII. – Ч. 3. – С. 143–150.

Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній „реальності” романів М. Етвуд („Орикс і Крейк” та „Рік Потопу”) / Ірина Тимейчук // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Збірник наукових праць. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 406–418.

Тимейчук І. М. Співвідношення „великого Іншого” та „малого іншого” у романі-дистопії М. Етвуд „Орикс і Крейк” / Ірина Тимейчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2013. – Вип 37. – С. 280–283.

Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 23 (2). – С. 126–136.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.tymeychuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну