Тимейчук Ірина Миколаївна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Тимейчук Ірина Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Сидорук Т., Мирончук В., Тимейчук І. Тенденції зовнішньополітичного курсу США за адміністрації Дональда Трампа / Сидорук Т., Мирончук В., Тимейчук І. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 191-201. [Index Copernicus]

Опублікування статті

Тимейчук І. М., Бокій В. Г. Роль Великої Британії та Російської Фудурації у врегулюванні міжнародних конфліктів у контексті британсько-російських відносин на початку ХХІ століття / І. М. Тимейчук, В. Г. Бокій // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 153 (№ 2). – С. 482-485

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дистопійний проект у романі Яна Вайса "Будинок на тисячу поверхів". - XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 13-17 травня 2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Sydoruk T., Stepanets P., Tymeichuk I. Nord Stream 2 as a Threat to National Interests of Poland and Ukraine // Przegląd Strategiczny”, 2019, № 12 (подано до друку)

Опублікування статті

Тимейчук І. М., Мирутенко П. В. Сучасний стан і перспективи відносин Аргентини та Чилі / І. М. Тимейчук, П. В. Мирутенко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 152 (№ 1). – С. 256-259.

2018

Опублікування тез доповідей

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2016) Дискурс іншого у повісті Зигмунта Бичинського «Ключ журавлів» (Discourse of the Other in Zygmund Bychynskyi's Narrative "The Flight of Storks"). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 . – Острог : Національний університет „Острозька академія”, – С. 257-259.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Discourse of the Other in Margaret Atwood's Trilogy / Дискурс Іншого у трилогії Маргарет Етвуд // Симпозіум з канадознавства. – НаУ “Острозька академія”.– 27 28 вересня 2017 року

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Процес становлення національної канадської літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». – НаУ «Одеська юридична академія. – 27 жовтня 2017.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Iryna Tymeichuk, Ihor Hushchuk, Vitaliy Hushchuk. Reform of the Public Healthcare System in Ukraine: Problems and Perspectives // Collective Monograph Association Agreement from Partnership to Cooperation. – Canada, Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – P. 206-210. [Google Scholar]

Опублікування статті

Тимейчук І. М. Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики / І. М. Тимейчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 278-280.

2017

Опублікування тез доповідей

Тимейчук І. М. Процес становлення національної канадської літератури / Ірина Тимейчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціії «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». – Одеса: НаУ «Одеська юридична академія, 2017. – С. 93-95.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дискурс Іншого у трилогії Маргарет Етвуд // Симпозіум з канадознавства. – НаУ “Острозька академія”.– 27 28 вересня 2017 року.

Процес становлення національної канадської літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». – НаУ «Одеська юридична академія. – 27 жовтня 2017.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Тимейчук І. М. Феміністичний аспект категорії Іншого: «Друга стать» / Ірина Тимейчук // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. – Вип. (70). - C. 126-128. [Index Copernicus]

2015

Опублікування статті

Тимейчук І. М. Генологічні аспекти романів М. Етвуд „Історія Служниці”, „Орикс і Крейк” та „Рік Потопу” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 55. –С. 252 255.

Тимейчук І. М. Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 52. –С. 520–522.

Тимейчук І. М. Роль синтаксичних стилістичних засобів у романі М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. –С. 238–240.

2014

Захист дисертації

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд : дис. канд. філолог. наук. : спец. 10.01.04 „Література зарубіжних країн” / Тимейчук Ірина Миколаївна. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – 247 с.

Опублікування статті

Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / Ирина Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : Материалы IX международной научной конференции г. Санкт-Петербург 4–5 февраля 2014 года. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 18–26.

Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2014. – Вип. 46. –С. 193–197.

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 24 (3). – С. 119–125.

2013

Опублікування статті

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XVIII. – Ч. 3. – С. 143–150.

Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній „реальності” романів М. Етвуд („Орикс і Крейк” та „Рік Потопу”) / Ірина Тимейчук // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Збірник наукових праць. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 406–418.

Тимейчук І. М. Співвідношення „великого Іншого” та „малого іншого” у романі-дистопії М. Етвуд „Орикс і Крейк” / Ірина Тимейчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2013. – Вип 37. – С. 280–283.

Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 23 (2). – С. 126–136.

2012

Опублікування статті

Хабета І. М. Теми „виживання” у романі М. Етвуд „Рік Потопу” / Ірина Хабета // Вісник Львівського університету. Серія „Іноземні мови”. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 189–195.

2011

Опублікування статті

Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд „Орикс і Крейк”: принцип „бінаризму” / Ірина Хабета // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2011. – Вип. 20. – C. 411–419.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.tymeychuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну