Гільман Анна Юріївна,

викладач кафедри громадського здоров'я
Гільман Анна Юріївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини». Аналіз англомовної літератури з окресленої проблеми («Working with children who have special needs») зі студентами групи Пс-21 та Пс-22.

Захист дисертації

Дисертаційне дослідження на тему "Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді". Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Матласевич О.В.

2016

Опублікування статті

Гільман А.Ю. До проблеми оволодіння саногенним мисленням в процесі вирішення життєвих завдань студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Том Х, Київ – 2016. – С.58-69.

Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науково-практичний журнал «Наука і освіта». – Одеса: Видавництво Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2016. – С.5-9.

Гільман А.Ю. Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Вісник Одеського національного університету. Психологія. – Одеса. – 2016. – С. 43-53.

Гільман А.Ю. Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах/ А.Ю. Гільман// Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: «Психологія». – м. Хмельницький. – 2016. – Вип.1.

Гільман А.Ю. Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді /А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 39-54.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді/ А.Ю. Гільман// Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.», 29-30 січня 2016 р., м. Львів – 2016. С. 10-12.

2015

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці/ А.Ю. Гільман// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків, 2015. – Вип.57. – С. 64 – 69.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента/ А.Ю. Гільман//Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 14-15 травня 2015 р., Мукачево. – 2015. С. 62-65.

Гільман А.Ю. Міжнародна науково-практична конференція. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. (м. Київ 5 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді».

Гільман А.Ю. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький 3-4 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді».

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Гильман А.Ю. Несформированность саногенного мышления студенческой молодежи как фактор ее деструктивного поведения / А.Ю. Гильман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (35). – Budapest, 2015. – Issue: 71. – P. 79-85.

2014

Опублікування статті

Гільман А.Ю. (18-26 березня 2014 р.) XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог. Доповідь на тему «Саногенне мислення: суть та особливості прояву».

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі художньої творчості/ В.В. Архіпов, А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.24. – С. 7 – 12.

Гільман А.Ю. Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості/ А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.28. – С. 40-48.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2014. – Вип.2. – С. 41-46.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента / А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.30. – С. 43 – 50.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву. / А.Ю. Гільман // ІІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність», 5 лютого 2014 р. Острог. – С. 132-139.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки./ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання», 5 лютого 2014 р., Донецьк. – С. 204-209.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі особистості юнака/ А.Ю. Гільман// Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014) 15 травня 2014 р. – Острог. – 2014. С.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів/ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання», 17 травня 2014 р. Донецьк. – С. 110-114.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості/ А.Ю. Гільман//Міжнародна конференція «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони», 27 вересня 2014 р., Київ. – 2014. С. 85-88.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.hilman@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну