Атаманенко Алла Євгенівна,

д.і.н., проф., директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки
Атаманенко Алла Євгенівна
QA
Резюме
Освіта

1987 - Історик, викладач історії та суспільствознавства. Закінчила Дніпропетровський державний університет (тепер - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

Неодноразово проходила стажування, в т.ч. й закордонні, зі спеціальності "Міжнародні відносини".


Досвід роботи

З 1987 по серпень 1995 р. працювала вчителем історії в СШ №128 м. Дніпропетровська. 

У 1995 р. переїхала до м. Острога.

З 28.08.1995 р. працює в НаУОА (початок - Острозький Вищий Колегіум НаУКМА, тепер - Національний університет "Острозька академія". Захистила кандидатську (1998) та докторську (2010) дисертації. Має звання професора.

Від вересня 2008 р. - декан факультету міжнародних відносин НаУОАвід 2010 по 2015 р. одночасно була завідувачем створеної у 2010 р. кафедри міжнародних відносин, від вересня 2021 р. - директор навчально-наукового інституту міжнародних відносин та національної безпеки. 

Крім того, від 2002 р. - є директором Інституту досліджень української діаспори НаУОА, який від 2017 р. переіменовано в НДЦ "Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара".

Є автором близько 200 наукових публікацій, в т.ч. закордонних, серед яких 2 монографії (одна - у співавторстві), термінологічний словник, навчально-методичні видання. 

Є упорядником або редактором понад 30 книжкових видань, серед яких археографічні публікації, перевидання праць істориків діаспори та ін. 

Неодноразово брала участь у наукових конференціях в Україні, США, Польщі, Греції, Грузії, Словаччині, Болгарії та інших країнах.

Є дійсним членом низки українських та міжнародних наукових організацій (Українського історичного товариства (Ukrainian Historical Association, Inc., США)), Міжнародної організації дослідників діаспор (World Association of Global Diaspora Studies, Південна Корея), членом-кореспондентом Української вільної академії наук у США, членом правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин.

Під керівництвом А.Є. Атаманенко підготовлено і захищено низку кандидатських дисертацій

Наукова робота
2021

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Офіційний рецензент навчального посібника "Культурна дипломатія", Київ, 2021, 35,1 друк. аркуш

Офіційний рецензент збірки документів "Військова місія УНР в Румунії (1919-1921). Особистий архів Сергія Дельвіга зі збірки ГДА СБУ", Київ, 2021.

Рецензент статті про архівні матеріали І. Світа в архіві УВАН у США (журнал "Україна модерна")

офіційний рецензент монографії О. Хоменко "Далекосхідна Одіссея Івана Світа". Київ; Нью-Йорк, 2021. 583 с. (47,45 др. арк.).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Атаманенко А. Публічна та культурна дипломатія українців Хорватії. Українці Хорватії. Матеріали та документи: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції в Загребі з нагоди 120-річчя переселення українців до Хорватії. Загреб, 2021. Кн. 4. С. 129-134. (Загреб, Хорватія).

Атаманенко А., Годжал С. Листування Марка Антоновича і Дмитра Чижевського: "... є й цілий ряд наукових праць, які крім Вас ніхто написати не зможе". Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber Amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіпи. Відп. ред. І. Гирич, Л. Рудницький. Нью-Йорк; Київ. 2021. С.373-447.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Atamanenko, A., Sakhniuk, O., & Atamanenko, V. (2021). “Young Ambassadors of Ukraine: Ukrainian International Students”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 1, pp. 7-22. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-20-1.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у VIII Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора - проблеми дослідження" (23-24 вересня 2020 р., НаУОА) з доповіддю з нагоди 60-ліття створення УІТ

Публічна і культурна дипломатія українців Хорватії. Міжнародна наукова конференція до 120-ліття поселення українців у Хорватії та 30-ліття незалежності України. Загреб, 7-9 жовтня 2021 р.

Публічна та культурна дипломатія українців на теренах колишньої Югославії. Міжнародна наукова конференція "Переселення українців на терени колишньої Югославії". 11-12 листопада 2021 р. в м.Новий Сад, Сербія.

RUSSIA’S AND CHINA’S «VACCINE DIPLOMACY» IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. CEPSA 2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Українці Бразилії в українсько-бразильських міжкультурних відносинах. Доповідь на Міжнародній відеоконференції до 130-ліття початку поселення українців у Бразилії. 10-11 вересня 2021.

Історія і політика України в науковому дискурсі вчених діаспори як чинник впливу на зарубіжну наукову та суспільну думку. Україна: історія. На перехрестях гібридної війни, культурної дипломатії та медійного світу. Форум до 80-річчя з дня народження Ореста Субтельного. Київ, 16 вересня 2021.

Роль закордонного українства у створенні позитивного образу України та українців у світі (спроба узагальнення). ІХ Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження". Острог, 21-22 жовтня 2021 р.

2020

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Публічна дипломатія українців Болгарії // Драгоманівські студії. Софія, 2020. С.165-175.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Підготувати і опублікувати 3 статті у фахових виданнях: 1. Атаманенко А., Атаманенко В. Українське історичне товариство в контексті української історіографії ХХ ст. (нотатки з нагоди ювілею), Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2020. Вип. 31. С. 115–126; 2) Атаманенко А. Публічна дипломатія українців Болгарії. Драгоманівський збірник. Софія, 2020. С.169-177;

Атаманенко А. Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 54–65.

Атаманенко А., Мартинюк Н. Рецензія: З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки ». Острог, 2019. Вип. 29. С. 140–142.

Мартинюк Н., Атаманенко А. Рецензія: «Вісник – АнҐеліафорос»: щорічний українсько-грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки ». Острог, 2019. Вип. 29. С. 143–144.

Атаманенко А. Зарубежная украинистика: периодизация, структура и перспективы развития // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша). Сборник научных статей / ред.-сост. А.Д. Дудько. – Гродно: «ЮрСаПринт», 2020. – С.314-320.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки

ХХV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" Національного університету "Острозька академія", травень 2020 р. Доповідь: "Етнічний лобізм як інструмент міжнародних відносин".

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецради по захисту дисертацій з історії України та релігієзнавства

Спецрада з історії України та спецрада з релігієзнавства

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь на конференції "Драгоманівські читання" (Софія, жовтень 2019) на тему: "Українці в Болгарії: погляд з України"

Міжнародна наукова конференція «Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю» (Донецький національний університет ім. В. Стуса, Вінниця), 11-12 квітня 2019

Наукова конференція з нагоди 150-річчя Федора Матушевського, першого посла України в Греції, 5-6 червня 2019 р., Афіни. Доповідь: "Українці Греції та Україна: потенціал співпраці".

І Міжнародна наукова конференція з оказії 15-ліття Українського Історичного Товариства в Польщі "Українці та їх сусіди на протязі століть: політика, господарство, релігія, культура й щоденне життя", 10-11 травня 2019, Перемишль. Доповідь: "Українці в Польщі як суб"єкт культурної дипломатії України".

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на публікацію книг Барвінський О. Спомини з мого життя, т.3 (40 420 грн.); Ковальський М.П. Острозькі просвітники, т.2 (тис.); Наукові записки. Серія: Історія та археологія, вип. 27, 2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Атаманенко А. Рецензія на монографію: Слісаренко О.М. Військово­стратегічні аспекти утворення українсько­шведського союзу 1708–1714 рр. Дніпро: Ліра, 2018. 360 с. Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 157–158.

Атаманенко А. Рецензія на монографію: Виноградов Г. М. Давньоруська державність: теологічно­лінгвістична модель та принципи практичної реалізації. Дніпро: Аспект ПП, 2018. 372 с. Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 159–160.

Українці в Болгарії і Україна: потенціал співпраці // Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць / Інститут історії України НАН України; Інститут історичних досліджень БАН; Комісія істориків України і Болгарії; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин; Упоряд.: Інна Манасієва, Ірина Матяш. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. ‒ С.177-194

Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення // Історичні і політичні дослідження. Науковий журнал: До 20-річчя кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця, 2019. №1 (64). С.159-168.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Вступне слово. В кн.: Барвінський О. Спомини з мого життя, Т.3 / Упор. А. Шацька; ред. Г. Бурлака, А. Атаманенко. Нью-Йорк; Київ; Острог, 2019.

Епістолярні джерела грушевськознавства: Передмова. В кн.: Листування Михайла Грушевського, Т.7: Листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським / Упоряд. В. Тельвак, М. Дядюк; ред. І. Гирич, А. Атаманенко. С.9-11

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" Національного університету "Острозька академія", 13-17 травня 2019 р. Доповідь: "Публічна дипломатія як інструмент творення міжнародного іміджу держави".

Міжнародний круглий стіл "Quo vadis, українцю", Острог, 5 березня 2019 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України та спецрада з релігієзнавства, НаУОА, член ради

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

165. Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – Вип. 27. – С.232-241.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь "Російська Федерація як чинник впливу на українсько-грузинські відносини", Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: століття дипломатичних відносин", Тбілісі, 27-29 березня 2018 р.

Доповідь "Українці в Болгарії", Міжнародна наукова конференція "Україна і Болгарія в історії Європи", 17-20 червня 2018, м. Софія

Доповідь "Українці Греції як чинник українсько-грецького культурного діалогу", Круглий стіл "Україна і Греція: століття взаємин", 20-24 червня 2018 р., м. Салоніки

Доповідь "Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку", круглий стіл "Зарубіжні українознавчі студії як складова частина світової славістики" під час Міжнародної наукової конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". Київ, 24 травня 2018 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада НаУОА з історії України

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Атаманенко А. Українські експатріанти як фактор культурної дипломатії України в Грузії. Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв"язки, культурна дипломатія (присвячена 25-річниці українсько-грузинських відносин), Батумі, 9-13 травня 2017 р.

Атаманенко А. Українці Словаччини як суб"єкт культурної дипломатії. Українсько-словацька наукова конференція з нагоди 100-річчя української дипломатії. Братислава, 14 листопада 2017 р.

Українсько-австрійська дискусія до 100-річчя української дипломатії. Відень, 15 листопада 2017 р.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучено у 2016 р. було 83 тис. грн. - тобто, х 3 = 249 год. Записано було лише 5 год. Пропоную перенести решту годин на 2017 р.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Атаманенко А. Український американський вчений Л. Винар. Академія пам"яті проф. Любомира Р. Винара. Острог, 17 травня 2017.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України (НаУОА)

Спецрада з релігієзнавства

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 8: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С.28-32.

Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип. 26. – С.103-110. (Співавтор А.А. Хеленюк).

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Атаманенко А.Є. Рецепція постаті Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії. Міжнародна наукова конференція "Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина - Холмщина у ХІХ-ХХ століттях" з нагоди 150-ліття Михайла Грушевського. Холм, 21-23 вересня 2016 р.

Атаманенко А. Проблеми ідентифікації карпатських українців в українській історіографії. Міжнародна наукова конференція "Українці в історії та культурі Карпат" (з нагоди 60-річчя заснування СНМ - Музею української культури у Свиднику. Свидник (Словаччина), 8-9 квітня 2016 р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А.Є. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.28-33

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А.Є. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.357-361.

Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко. В кн.: 1. Конопка Н.О. Микола Григорович Рєпнін: до історії російсько-українських відносин першої третини ХІХ ст. - Острог, 2016. - 216 с.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на організацію та проведення двох міжнародних наукових конференцій, видання книг

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мазепа О. Українське генеалогічне і геральдичне товариство: “Бюлетень” та “Записки”/ Олександр Мазепа, Алла Атаманенко // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2015. – Т.30. – С.388-403.

Атаманенко А.Є., В.Б. Атаманенко Культурні осередки Волині кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – С. 92 – 103.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: alla.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну