Атаманенко Алла Євгенівна,

д.і.н., проф., декан факультету міжнародних відносин
Атаманенко Алла Євгенівна
QA
Резюме
Освіта

1987 - Історик, викладач історії та суспільствознавства. Закінчила Дніпропетровський державний університет ім. 300-річчя возз"єднання України з Росією (тогочасна назва, тепер - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).


Досвід роботи

З 1987 по серпень 1995 р. працювала вчителем історії в СШ №128 м. Дніпропетровська. 

У 1995 р. переїхала до м. Острога.

З 28.08.1995 р. працює в НаУОА (початок - Острозький Вищий Колегіум НаУКМА, тепер - Національний університет "Острозька академія". Захистила кандидатську (1998) та докторську (2010) дисертації. Має звання професора.

Від вересня 2008 р. - декан факультету міжнародних відносин НаУОАвід 2010 по 2015 р. одночасно була завідувачем створеної у 2010 р. кафедри міжнародних відносин. 

Крім того, від 2002 р. - є директором Інституту досліджень української діаспори НаУОА, від 2013 р. переіменовано в НДЦ "Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара".

Є автором близько 200 наукових публікацій, в т.ч. закордонних, серед яких 2 монографії (одна - у співавторстві), термінологічний словник, навчально-методичні видання. 

Є упорядником або редактором понад 30 книжкових видань, серед яких археографічні публікації, перевидання праць істориків діаспори та ін. 

Була співредактором, від 2013 р. - головним редактором журналу “Український історик” (США, ISSN 0041-6063), членом редакційної ради E-Journal of Global Diaspora Studies (Південна Корея). Обиралась членом Наукової ради Міністерства науки та освіти, секція “Філософія, історія та політологія”. 

Неодноразово брала участь у наукових конференціях в Україні, США, Польщі, Греції, Грузії, Словаччині, Болгарії та інших країнах.

Є дійсним членом низки міжнародних наукових організацій (Українського історичного товариства (Ukrainian Historical Association, Inc., США)), Міжнародної організації дослідників діаспор (World Association of Global Diaspora Studies, Південна Корея), членом-кореспондентом Української вільної академії наук у США, членом правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин.

Під керівництвом А.Є. Атаманенко підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій, вона є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту  дисертацій. 

Наукова робота
2021

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Atamanenko, A., Sakhniuk, O., & Atamanenko, V. (2021). “Young Ambassadors of Ukraine: Ukrainian International Students”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 1, pp. 7-22. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-20-1.

2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Публічна дипломатія українців Болгарії // Драгоманівські студії. Софія, 2020. С.165-175.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

3. Атаманенко В., Атаманенко А. Сакральний простір ранньомодерного Острога // Етнічні спільноти та конфесії на Волині: історія та сучасність: [Текст] : Зб. наук. праць / упорядники й наук. ред. Ю.В. Крамар, А.Г. Шваб. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С.253-262.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на VIII Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження", Тема: "Професор Любомир Винар та Українське історичне товариство" 23-24 вересня 2020.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на науковій конференції «Сотенно-полковий устрій, козацькі війська і полки в Україні (1625–1868 рр.)», тема: "Козацька держава в дослідженнях членів Українського історичного товариства" 02.10.2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки

ХХV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" Національного університету "Острозька академія", травень 2020 р. Доповідь: "Етнічний лобізм як інструмент міжнародних відносин".

Рецензування монографій

Рецензія на видання: З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 140–142 (співавтор Н. Мартинюк)

Рецензія на видання: «Вісник – Анґеліафорос»: щорічний українсько­грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 143–144 (співавтор - Н. Мартинюк)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України та спецрада з релігієзнавства

Спецради по захисту дисертацій з історії України та релігієзнавства

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член РК "Наукові записки", Історія та археологія

Член РК "Наукові записки, серія "Історія та археологія"

Опублікування статті

Підготувати і опублікувати 3 статті у фахових виданнях

Атаманенко А. Зарубежная украинистика: периодизация, структура и перспективы развития // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша). Сборник научных статей / ред.-сост. А.Д. Дудько. – Гродно: «ЮрСаПринт», 2020. – С.314-320.

Атаманенко А. Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 54–65.

Атаманенко А., Мартинюк Н. Рецензія: З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки ». Острог, 2019. Вип. 29. С. 140–142.

Мартинюк Н., Атаманенко А. Рецензія: «Вісник – АнҐеліафорос»: щорічний українсько-грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки ». Острог, 2019. Вип. 29. С. 143–144.

2019

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на публікацію книг Барвінський О. Спомини з мого життя, т.3 (40 420 грн.); Ковальський М.П. Острозькі просвітники, т.2 (тис.); Наукові записки. Серія: Історія та археологія, вип. 27, 2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Вступне слово. В кн.: Барвінський О. Спомини з мого життя, Т.3 / Упор. А. Шацька; ред. Г. Бурлака, А. Атаманенко. Нью-Йорк; Київ; Острог, 2019.

Епістолярні джерела грушевськознавства: Передмова. В кн.: Листування Михайла Грушевського, Т.7: Листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським / Упоряд. В. Тельвак, М. Дядюк; ред. І. Гирич, А. Атаманенко. С.9-11

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України", присвяченої пам"яті проф. М.П.Ковальського (до 90-річчя з дня народження) 19-22 березня 2019 року (Острог-Дніпро). Доповіді: "Наукова школа Миколи Павловича Ковальського як історіографічний феномен" (Острог), "Вчені українського закордоння як суб"єкт культурної дипломатії" (Дніпро).

Міжнародна наукова конференція "Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю", 11-12 квітня 2019 року, Вінниця, доповідь: "Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення"

Етнічні спільноти та конфесії на Волині: історія та сучасність (Луцьк-Світязь, 30-31 травня 2019 р.), співдоповідач В.Б. Атаманенко. Доповідь: "Сакральний простір ранньомодерного Острога"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю» (Донецький національний університет ім. В. Стуса, Вінниця), 11-12 квітня 2019

Наукова конференція з нагоди 150-річчя Федора Матушевського, першого посла України в Греції, 5-6 червня 2019 р., Афіни. Доповідь: "Українці Греції та Україна: потенціал співпраці".

І Міжнародна наукова конференція з оказії 15-ліття Українського Історичного Товариства в Польщі "Українці та їх сусіди на протязі століть: політика, господарство, релігія, культура й щоденне життя", 10-11 травня 2019, Перемишль. Доповідь: "Українці в Польщі як суб"єкт культурної дипломатії України".

Доповідь на конференції "Драгоманівські читання" (Софія, жовтень 2019) на тему: "Українці в Болгарії: погляд з України"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Всеукраїнській науковій конференції з нагоди 120-ліття видатного українського історика О.П. Оглоблина (Київ, 5 грудня 2019)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Міжнародний круглий стіл "Quo vadis, українцю", Острог, 5 березня 2019 р.

ХХIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" Національного університету "Острозька академія", 13-17 травня 2019 р. Доповідь: "Публічна дипломатія як інструмент творення міжнародного іміджу держави".

Рецензування монографій

Офіційний рецензент книги: Matiash Iryna. Eugène Deslaw: un cinématographe français et un historien ukrainien de la diplomatie/ Traducteurs: Solène Charpentier, Olia Stepaniuk, Oksana Zakhartchouk. Kiev–Nice–New-York– Ostrog: Maison d’édition «Gorobets», 2019, 200 p.

Наукове рецензування: Щоденники українського селянина Петра Федоровича Курінного 1919 рік / Упорядники: Валентина Піскун, Владислав Давидюк. Передмова, коментарі: Валентина Піскун. Покажчики: Інна Яворська, архівна евристика: Валентина Піскун, Тетяна Котенко. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К., 2019.

Рецензія на монографію: Слісаренко О.М. Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу 1708–1714 рр. Дніпро: Ліра, 2018. 360 с. (Опубл. в Наукові записки НаУОА, Серія "Історичні науки", 2019. Вип.28.

Рецензія на монографію: Виноградов Г. М. Давньоруська державність: теологічно-лінгвістична модель та принципи практичної реалізації. Дніпро: Аспект ПП, 2018. 372 с. Опубл. Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки", 2019. Вип.28.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України та спецрада з релігієзнавства, НаУОА, член ради

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія: Історія та археологія

Опублікування статті

Атаманенко А. Рецензія на монографію: Слісаренко О.М. Військово­стратегічні аспекти утворення українсько­шведського союзу 1708–1714 рр. Дніпро: Ліра, 2018. 360 с. Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 157–158.

Атаманенко А. Рецензія на монографію: Виноградов Г. М. Давньоруська державність: теологічно­лінгвістична модель та принципи практичної реалізації. Дніпро: Аспект ПП, 2018. 372 с. Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 159–160.

Українці в Болгарії і Україна: потенціал співпраці // Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць / Інститут історії України НАН України; Інститут історичних досліджень БАН; Комісія істориків України і Болгарії; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин; Упоряд.: Інна Манасієва, Ірина Матяш. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. ‒ С.177-194

Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення // Історичні і політичні дослідження. Науковий журнал: До 20-річчя кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця, 2019. №1 (64). С.159-168.

2018

Опублікування тез доповідей

Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов"янської писемності і культури. 24 травня 2018 року. К., 2018. С.113-115.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь "Російська Федерація як чинник впливу на українсько-грузинські відносини", Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: століття дипломатичних відносин", Тбілісі, 27-29 березня 2018 р.

Доповідь "Українці в Болгарії", Міжнародна наукова конференція "Україна і Болгарія в історії Європи", 17-20 червня 2018, м. Софія

Доповідь "Українці Греції як чинник українсько-грецького культурного діалогу", Круглий стіл "Україна і Греція: століття взаємин", 20-24 червня 2018 р., м. Салоніки

Доповідь "Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку", круглий стіл "Зарубіжні українознавчі студії як складова частина світової славістики" під час Міжнародної наукової конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". Київ, 24 травня 2018 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада НаУОА з історії України

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки: Серія "Історія"

Опублікування статті

165. Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – Вип. 27. – С.232-241.

2017

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

У 2016 р. залучені 20050, які не були враховані в рейтингу.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучено у 2016 р. було 83 тис. грн. - тобто, х 3 = 249 год. Записано було лише 5 год. Пропоную перенести решту годин на 2017 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Синергія закордонного українства та України: українська культурна дипломатія. Міжнародна наукова конференція "Сучасна українська дипломатична служба: шлях тривалістю в 100 років" (організатор - МЗС, Київ, 28-30 листопада 2017 р.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А. Українські експатріанти як фактор культурної дипломатії України в Грузії. Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв"язки, культурна дипломатія (присвячена 25-річниці українсько-грузинських відносин), Батумі, 9-13 травня 2017 р.

Атаманенко А. Українці Словаччини як суб"єкт культурної дипломатії. Українсько-словацька наукова конференція з нагоди 100-річчя української дипломатії. Братислава, 14 листопада 2017 р.

Українсько-австрійська дискусія до 100-річчя української дипломатії. Відень, 15 листопада 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Роль Інституту дослідів Волині у розвитку української історіографії в Канаді. Симпозіум з канадознавства, Острог, 27-28 вересня 2017 р.

Атаманенко А. Професор Любомир Винар: український історик в Америці. Академія пам"яті проф. Любомира Винара. Київ, 31 травня 2017 р., Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Український американський вчений Л. Винар. Академія пам"яті проф. Любомира Р. Винара. Острог, 17 травня 2017.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України (НаУОА)

Спецрада з релігієзнавства

Опублікування статті

Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 8: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С.28-32.

Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип. 26. – С.103-110. (Співавтор А.А. Хеленюк).

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на організацію та проведення двох міжнародних наукових конференцій, видання книг

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя. Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 27–28 вересня 2016 р., м. Острог

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського (17 вересня 2016 р.), м. Острог

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А.Є. Рецепція постаті Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії. Міжнародна наукова конференція "Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина - Холмщина у ХІХ-ХХ століттях" з нагоди 150-ліття Михайла Грушевського. Холм, 21-23 вересня 2016 р.

Атаманенко А. Проблеми ідентифікації карпатських українців в українській історіографії. Міжнародна наукова конференція "Українці в історії та культурі Карпат" (з нагоди 60-річчя заснування СНМ - Музею української культури у Свиднику. Свидник (Словаччина), 8-9 квітня 2016 р.

Опублікування статті

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А.Є. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.28-33

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А.Є. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.357-361.

Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко. В кн.: 1. Конопка Н.О. Микола Григорович Рєпнін: до історії російсько-українських відносин першої третини ХІХ ст. - Острог, 2016. - 216 с.

2015

Присвоєння вченого звання професора

диплом датований 22 грудня 2014 р., до попереднього звіту інформація не подавалась

Опублікування статті

Мазепа О. Українське генеалогічне і геральдичне товариство: “Бюлетень” та “Записки”/ Олександр Мазепа, Алла Атаманенко // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2015. – Т.30. – С.388-403.

Атаманенко А.Є., В.Б. Атаманенко Культурні осередки Волині кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – С. 92 – 103.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: alla.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну