Малиновська Наталія Вікторівна,

к.п.н., старший викладач
Малиновська Наталія Вікторівна

https://goo.gl/Vdkziv

QA
Резюме
Освіта

2017 – кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Назва дисертації «Ісламський вектор зовнішньої політики Франції». Науковий керівник проф., д.політ. н. Тихомирова Є.Б.

2012-2016 – аспірантка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації.

2011-2012 – диплом магістра з відзнакою Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальність 8.03010401 «Політологія», кваліфікація політолог, викладач соціально-політичних дисциплін
Досвід роботи

З вересня 2020 - заступниця декана з наукової роботи факультету політико-інформаційного менеджменту

З 2020 - експертка з політичних питань, Всеукраїнське громадське об'єднання "Інститут "Республіка", Всеукраїнська ініціатива "Активна "Громада"

З 2019 - заступниця головного редактора журналу "Сучасне ісламознавство"

2019 - зовнішня тренерка та менторка, Програма "Розвиток спрооможних освітніх мереж в ОТГ", Київська Школа Економіки та "U-LEAD з Європою".

З 2017 - старша викладачка кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія». 

2017-2019 - координаторка Всеукраїнської ініціативи "Активна Громада" у м. Рівне в рамках проекту Всеукраїнського громадського об'єднання Інститут "Республіка".

2014 -2017 - помічник-консультант депутата Верховної Ради України VIII скликання.

2013-2014 - помічник-консультант депутата Верховної Ради України VII скликання.

2014-2015 - керівник гуртка Рівненської Малої Академії наук учнівської молоді. 

Професійні навики

Наукові інтереси

  • Зовнішня політика держав Близького Сходу
  • політика і релігія, політика та іслам;
  • політика і ґендер, ґендерні студії, права жінок в ісламі;
  • Кримська політика;
  • НДО,  громадянське суспільство, громадянська освіта.

Участь у програмах
Тренінг «Інтерактивна методологія викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» Частина 1» (Сертифікат «СЕ-00188 від 20.02.2020, лютий 2020 р., Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)
Тренінг для тренерів «Взаємодія органів державної влади з громадськістю» (лютий 2020 р., Українська школа урядування, Київ)
Тренінг для тренерів «Просвіта громадян щодо реформи місцевого самоврядування» (листопад, 2019 р., Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин, м. Київ)

Програма для тренерів з аналізу політики (квітень-грудень 2018 р., Київська Школа Економіки, м. Київ).  

Літня виборча школа «Виборчий процес – від теорії до практики» (2017 р., Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), ЦВК України, Київ)

Global Politics Workshop «International relations and political science in a collapsingworld: perspectives and challenges» (2017 р., Український католицький університет, м. Львів – Вільний університет Берліна)

Школа інновацій та соціального підприємництва (2016 р., Українська соціальна академія, м. Луцьк)

Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства (2016 р., НУ «Острозька академія», м. Острог – ВГО «Альраїд», м. Київ)

ІІІ Літня школа «Безпека в небезпеці» Дипломатичної академії наук при Міністерстві закордонних справ України (2015 р., Дипломатична академія України, м. Київ)

Наукові публікації

У наукових фахових виданнях України

1. Малиновська Н. В Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) / Н. В. Малиновська //  "Міжнародні відносини, суспільні комунікаці та регіональні студії, - Луцьк, 2017.

2.  Малиновська Н. В. Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі / Н. В. Малиновська // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. – C. 50–57.  

3. Малиновська Н. В. Зовнішньополітичні концепції Французької Республіки / Н. В. Малиновська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія : збірник наукових праць. – Д. : Видавництво «Іновація», 2015. – № 2(24). – C. 155-165.

4. Малиновська Н. В. Внутрішні детермінанти зовнішньої політики Французької республіки / Н. В. Малиновська // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. : Копійка В. В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ІМВ КНУ. – 2014. – Вип. 122, (ч. 1). – С. 62-70.

5. Малиновська Н. В. Зовнішньополітична стратегія Франції на зламі ХХ-ХХІ століття / Н. В. Малиновська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2014. – №2 (22). – С. 144-148.

6. Малиновська Н. В. До питання про ісламський вектор зовнішньої політики Франції / Н. В. Малиновська // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2013.  – С. 115–118.

7. Малиновська Н. В. Роль французьких мусульманських організацій у політичному житті Франції / Н. В. Малиновська // Збірник «Науковий вісник». Одеський національний економічний університет. – Випуск №4(83). – Одеса, 2013. – С. 76-84.

 

В іноземних виданнях

8. Малиновська Н. В Правомірність втручання Франції у Лівійську Арабську Джамахірію у вимірі міжнародного права / Н. В. Малиновська // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume II. «London University Press». London, 2014. – Р. 170-175.

9.  Малиновська Н. В Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин / Н. В. Малиновська // Науково-теоретичний журнал «Evropský politický a právní diskurz», Брно. – Вип. 6, 2014. – С. 201-214.

 

Опубліковані праці апробаційного характеру

10. Малиновська Н. В Принцип raison d’etat у зовнішній політиці Франції / Н. В. Малиновська // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Зб. матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25.04.2014) / Рец: І. С. Бик, М.М. Микієвич, Н.В.Антонюк, І. М. Грабинський. – Львів DPI, 2014. – С. 167-175.

11. Малиновська Н. В Інформаційно-комунікаційна складова зовнішньої політики Франції в арабських країнах / Н. В. Малиновська // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. /  за заг. ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 356. – С. 88-96.

 

Участь у наукових конференціях та публікації за результатом їх проведення

1. Середземноморська політика Франції в контексті Європейського союзу // Європейські студії в університетах України: матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 р., Київ / від. Ред. Чугуєв О.А., Шворак Л.О. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 171-173.

2. Історичний вимір зовнішньої політики Франції // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ) / за заг. ред. В. Г. Ціватого, Н. О. Татаренко. – К. : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 137-139.

3. Французькі соціальні мережі як спосіб шпіонажу в арабському регіоні // Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р., Чернівці / відп. ред. В.П. Фісанов. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 87-89. 

4. Місце правового регулювання французької розвідки у зовнішній політиці держави // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14-15 травня 2015 р., м. Луцьк) / [під заг. ред. Митко А.М.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 65-69.

5. Особливості прогностичних методів у дослідженні міжнародних відносин // «Теоретичні, методологічні і практичні проблеми соціології, історії та політології»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-2- грудня 2014 р. – Херсон : Видавництво "Гельветика", 2014. - с. 192.

6.    Основні засади національної безпеки Франції // «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 червня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 136 с.

7.    Питання політики сили у міжнародних відносинах: концептуальний підхід // Людина, суспільство, політика: актуальні проблеми сучасності: Матеріали наукової міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 травня 2014 р.) за загальною редакцією д.політ.н., Д.В.Яковлева. – м. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 61-64.

8. Діяльність французького каналу TV5 Monde в арабському регіоні // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14-15 травня 2014 р., м. Луцьк) / [Під заг. ред. Митко А. М.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 396 с. 

9. Інформаційно-комунікаційний менеджмент зовнішньої політики Франції в арабських країнах // Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013 – 230 с.

10. Роль комунікаційного менеджменту у зовнішній політиці Франції (арабський вектор) // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 р. – Рівне: РДГУ, 2013. – 117 с.

11. Діяльність мусульманських організацій у Франції та Німеччині //Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 листопада 2011, м. Львів). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 264 с. – С. 66-71

Стажування

2018 - Програма стажування від організації Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). Відвідування Вашингтону та міста Седар Репідс, штат Айова з метою ознайомлення з особливостями виборів та виборчої системи в США.


2017 - Стамбульський фонд науки і культури (Стамбул, Туреччина)

 

Наукова робота
2020

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

заступниця головного редактора журналу "Сучасне ісламознавство". Випуск 1

заступниця головного редактора журналу "Сучасне ісламознавство". Випуск 2

заступниця головного редактора журналу "Сучасне ісламознавство". Випуск 3

Видання наукової монографії

Жінки в близькосхідному політичному просторі

Опублікування статті

Видавництво Національного університету «Острозька академія» 3. Малиновська Н. Виклики ґендерної політики в умовах гібридної війни проти України // Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji, Zagrożenia polityczne, Lulin – Zamość: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Wydawnictwo Officina Simonidis, 2020. - С. 455-478.

Малиновська Н. Ґендерні студії у системі (не)формальної освіти під час гібридної війни проти України // Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny. – Zamość: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Wydawnictwo Officina Simonidis, 2020. – C. 326-341

Малиновська Н. Ґендерні студії у системі (не)формальної освіти під час гібридної війни проти України // Facta Simonidis. – Zamość: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Wydawnictwo Officina Simonidis, 2020. – nr 1(13). – S. 275-291.

Малиновська Н. Громадянська освіта і просування європейських цінностей // ВСТУП ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ: навчальний посібник / За редакцією Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка, Олени Шершньової та Томаша Стемпнєвського. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. - С.230-249

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Малиновська Н. Боротьба за право бути: як жінки змінюють українську політику // Гендер в деталях

Опублікування тез доповідей

Участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах», травень 2019 року, м. Рівне

1. Малиновська Н. Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 2019. – Режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Malynovska_N.pdf.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Малиновська Н. Виклики ґендерної політики в умовах гібридної війни проти України // Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji: Zagrożenia polityczne. - Zamość, 16 - 17 maj 2019 r. (конференція в Замості, Польща 16-17 травня 2019)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Малиновська Н. Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 2019.

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Дем’яненко Олександри Олександрівни "Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації" на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року рецензії // Ідеологія і політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59.

Малиновська Н. Комеморація Криму в Україні // Ідеологія і політика. - 2020

Опублікування статті

Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року // Ідеологія і політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59.

Natalia Malynowska Równe prawa krymskich tatarek// Przeglądu Tatarski. – 2020. - №1. – S. 26-29

Вступ до аналізу політики // У співавторстві Інна Совсун, Христина Голинська, Тетяна Тищук, Дмитро Яровий, Наталія Малиновська, Віра Усик. В рамках проекту «Розвиток спроможних освітніх мереж ОТГ» – Київ: Київська Школа Економіка, 2019. – 32 с.

2018

Опублікування тез доповідей

Малиновська Н. Ґендерна політика кримських татар у націотворчих процесах першої половини ХХ століття // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Рівне, 11–12 травня 2018 року у м. Рівне.

Малиновська Н. Духовно-релігійна складова національної безпеки України на прикладі формування інституту військового капеланства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р. / [Упорядник М.Й. Варій]. – Львів : «СПОЛОМ», 2018.– С. 140–143.

Малиновська Н. Сучасна ґендерна теорія в освітньому дискурсі підготовки фахівців національної безпеки в Україні // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – С. 194–197.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Малиновська Н. Сучасна ґендерна теорія в освітньому дискурсі підготовки фахівців національної безпеки в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи», Хмельницький, 25 квітня 2018 року

Малиновська Н. Близькосхідна політика України після анексії Криму 2014 року: перспективи формування нової зовнішньополітичної стратегії // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – (тези доповіді подано до друку збірника).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Малиновська Н. Роль руху «Анналів» у колоніальній політиці Французької Республіки // VІІІ Національний конвент МАСПН «Популізм та політика постправди: виклики та перспективи», 3-4 травня 2018 р., м. Острог.

Малиновська Н. Ґендерна політика кримських татар у націотворчих процесах першої половини ХХ століття // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Рівне, 11–12 травня 2018 року у м. Рівне.

Малиновська Н. Духовно-релігійна складова національної безпеки України на прикладі формування інституту військового капеланства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р.

Малиновська Н. Політичний аспект співпраці Турецької Республіки та держав Європейського Союзу через діяльність мусульманських організацій // VII Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства «ІСЛАМ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ» (організовано Українським Центром ісламознавчих досліджень). - м. Київ, 1-5 липня 2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Малиновська Н. Формування стратегії зовнішньої політики України на Близькому Сході в сучасних трансформаційних процесах міжнародних відносин // Дні науки 27-30 березня 2018. - ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018.

Опублікування статті

Малиновська Н. 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на пересування // Гендерний журнал «Я». – №2(45). - 2018. - С. 33-35

Малиновська Н. До проблеми близькосхідного напряму в концепті зовнішньої політики України // Політичне життя. - №4. - 2018. - С. 97-101. (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, має індивідуальний індекс DOI)

Малиновська Н. Політичний аспект співпраці Турецької Республіки та держав Європейського Союзу через діяльність мусульманських організацій // Аль-Калям. 2018 (подано до друку)

2017

Опублікування тез доповідей

Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 70–73.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Speech with the report "The Role of the Kastamonu Letters in Educating the Youth from the Risale-i Nur's Perspective" on the 11th International Risale-i Nur Symposium “A Faith Service Through The Guidance Of The Quran And Sunnah; Positive Action” (1st – 3rd October 2017, Istanbul, Turkey)

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Гаспаряна Аргама Леонідовича на тему «Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.03.03 – геополітика (політичні науки)

Опублікування статті

Малиновська Н. Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських країнах // Гендерний журнал «Я» (Гендер традиція і релігія). – Випуск 2 (43). – 2017. – С. 25-28.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про участь у Програмі "Open World 2018" - 10.11.2018 (1 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Тренінг «Інтерактивна методологія викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» Частина 1» (Сертифікат «СЕ-00188 від 20.02.2020, Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) - 20.02.2020 (0,52 Мб).

Сертифікат № CE-00243 від 17 серпня 2020 року про успішне проходження онлайн-тренінгу з презентації оновленого контенту з цифрової грамотності курсу з громадянської освіти "ДЕМОКРАТІЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ" - 17.08.2020 (0,32 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про успішне завершенння курсу "Тренінг для тренерів з аналізу публічної політики" - 22.12.2018 (0,24 Мб).

Тренінг для тренерів «Просвіта громадян щодо реформи місцевого самоврядування» (Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин, м. Київ) - 16.11.2019 (0,78 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про успішне завершення навчання онлайн-курсу "Від гендерної нерівності до жіночого активізму за 30 днів" - 04.01.2019 (0,43 Мб).

Участь у вебінарі «Дезінформація та пандемія. Як убезпечитися від маніпуляцій в Інтернеті?» - 28.04.2020 (0,36 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у тренінгу "Українська жінка і політика" реальність, проблеми, радикальні зміни" - 24.01.2018 (0,05 Мб).

Сетифікат про продоження курсу навчання "Економічні аспекти прийняття політичних рішень" - 04.03.2018 (0,31 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну