Малиновська Наталія Вікторівна,

к.п.н., старший викладач
Малиновська Наталія Вікторівна

https://goo.gl/Vdkziv

QA
Резюме
Освіта

2017 – кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Назва дисертації «Ісламський вектор зовнішньої політики Франції». Науковий керівник проф., д.політ. н. Тихомирова Є.Б.

2012-2016 – аспірантка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації.

2011-2012 – диплом магістра з відзнакою Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальність 8.03010401 «Політологія», кваліфікація політолог, викладач соціально-політичних дисциплін
Досвід роботи

З 2017 - старша викладачка кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія». 

З 2017 - координаторка Всеукраїнської ініціативи "Активна Громада" у м. Рівне в рамках проекту Всеукраїнського громадського об'єднання Інститут "Республіка".

2014 -2017 - помічник-консультант депутата Верховної Ради України VIII скликання.

2013-2014 - помічник-консультант депутата Верховної Ради України VII скликання.

2014-2015 - керівник гуртка Рівненської Малої Академії наук учнівської молоді. 

Професійні навики

Наукові інтереси

Зовнішня політика, міжнародні відносини та геополітика, політика і релігія, міжнародні організації;

Вибори та виборчі системи, політичні технології


Участь у програмах

Літня виборча школа «Виборчий процес – від теорії до практики» (2017 р., Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), ЦВК України, Київ)

Global Politics Workshop «International relations and political science in a collapsingworld: perspectives and challenges» (2017 р., Український католицький університет, м. Львів – Вільний університет Берліна)

Школа інновацій та соціального підприємництва (2016 р., Українська соціальна академія, м. Луцьк)

Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства (2016 р., НУ «Острозька академія», м. Острог – ВГО «Альраїд», м. Київ)

ІІІ Літня школа «Безпека в небезпеці» Дипломатичної академії наук при Міністерстві закордонних справ України (2015 р., Дипломатична академія України, м. Київ)

Наукові публікації

У наукових фахових виданнях України

1. Малиновська Н. В Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) / Н. В. Малиновська //  "Міжнародні відносини, суспільні комунікаці та регіональні студії, - Луцьк, 2017.

2.  Малиновська Н. В. Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі / Н. В. Малиновська // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. – C. 50–57.  

3. Малиновська Н. В. Зовнішньополітичні концепції Французької Республіки / Н. В. Малиновська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія : збірник наукових праць. – Д. : Видавництво «Іновація», 2015. – № 2(24). – C. 155-165.

4. Малиновська Н. В. Внутрішні детермінанти зовнішньої політики Французької республіки / Н. В. Малиновська // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. : Копійка В. В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ІМВ КНУ. – 2014. – Вип. 122, (ч. 1). – С. 62-70.

5. Малиновська Н. В. Зовнішньополітична стратегія Франції на зламі ХХ-ХХІ століття / Н. В. Малиновська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2014. – №2 (22). – С. 144-148.

6. Малиновська Н. В. До питання про ісламський вектор зовнішньої політики Франції / Н. В. Малиновська // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2013.  – С. 115–118.

7. Малиновська Н. В. Роль французьких мусульманських організацій у політичному житті Франції / Н. В. Малиновська // Збірник «Науковий вісник». Одеський національний економічний університет. – Випуск №4(83). – Одеса, 2013. – С. 76-84.

 

В іноземних виданнях

8. Малиновська Н. В Правомірність втручання Франції у Лівійську Арабську Джамахірію у вимірі міжнародного права / Н. В. Малиновська // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume II. «London University Press». London, 2014. – Р. 170-175.

9.  Малиновська Н. В Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин / Н. В. Малиновська // Науково-теоретичний журнал «Evropský politický a právní diskurz», Брно. – Вип. 6, 2014. – С. 201-214.

 

Опубліковані праці апробаційного характеру

10. Малиновська Н. В Принцип raison d’etat у зовнішній політиці Франції / Н. В. Малиновська // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Зб. матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25.04.2014) / Рец: І. С. Бик, М.М. Микієвич, Н.В.Антонюк, І. М. Грабинський. – Львів DPI, 2014. – С. 167-175.

11. Малиновська Н. В Інформаційно-комунікаційна складова зовнішньої політики Франції в арабських країнах / Н. В. Малиновська // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. /  за заг. ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 356. – С. 88-96.

 

Участь у наукових конференціях та публікації за результатом їх проведення

1. Середземноморська політика Франції в контексті Європейського союзу // Європейські студії в університетах України: матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 р., Київ / від. Ред. Чугуєв О.А., Шворак Л.О. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 171-173.

2. Історичний вимір зовнішньої політики Франції // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ) / за заг. ред. В. Г. Ціватого, Н. О. Татаренко. – К. : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 137-139.

3. Французькі соціальні мережі як спосіб шпіонажу в арабському регіоні // Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р., Чернівці / відп. ред. В.П. Фісанов. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 87-89. 

4. Місце правового регулювання французької розвідки у зовнішній політиці держави // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14-15 травня 2015 р., м. Луцьк) / [під заг. ред. Митко А.М.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 65-69.

5. Особливості прогностичних методів у дослідженні міжнародних відносин // «Теоретичні, методологічні і практичні проблеми соціології, історії та політології»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-2- грудня 2014 р. – Херсон : Видавництво "Гельветика", 2014. - с. 192.

6.    Основні засади національної безпеки Франції // «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 червня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 136 с.

7.    Питання політики сили у міжнародних відносинах: концептуальний підхід // Людина, суспільство, політика: актуальні проблеми сучасності: Матеріали наукової міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 травня 2014 р.) за загальною редакцією д.політ.н., Д.В.Яковлева. – м. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 61-64.

8. Діяльність французького каналу TV5 Monde в арабському регіоні // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14-15 травня 2014 р., м. Луцьк) / [Під заг. ред. Митко А. М.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 396 с. 

9. Інформаційно-комунікаційний менеджмент зовнішньої політики Франції в арабських країнах // Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013 – 230 с.

10. Роль комунікаційного менеджменту у зовнішній політиці Франції (арабський вектор) // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 р. – Рівне: РДГУ, 2013. – 117 с.

11. Діяльність мусульманських організацій у Франції та Німеччині //Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 листопада 2011, м. Львів). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 264 с. – С. 66-71

Стажування

2018 - Програма стажування від організації Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). Відвідування Вашингтону та міста Седар Репідс, штат Айова з метою ознайомлення з особливостями виборів та виборчої системи в США.


2017 - Стамбульський фонд науки і культури (Стамбул, Туреччина)

 

Наукова робота
2019

Опублікування статті

Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року // Ідеологія і політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59.

Вступ до аналізу політики // У співавторстві Інна Совсун, Христина Голинська, Тетяна Тищук, Дмитро Яровий, Наталія Малиновська, Віра Усик. В рамках проекту «Розвиток спроможних освітніх мереж ОТГ» – Київ: Київська Школа Економіка, 2019. – 32 с.

Малиновська Н. Виклики ґендерної політики в умовах гібридної війни проти України // Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji: Zagrożenia polityczne. - Zamość

Малиновська Н. Ґендерні студії у системі (не)формальної освіти під час гібридної війни проти України // EUROPA ŚRODKOWO – WSCHODNIA W PROCESIE TRANSFORMACJI I INTEGRACJI.

Natalia Malynowska Równe prawa krymskich tatarek// Przeglądu Tatarski. – 2020. - №1. – S. 26-29

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Дем’яненко Олександри Олександрівни "Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації" на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Малиновська Н. Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року рецензії // Ідеологія і політика. – No 1(12), 2019. – С. 41-59.

Малиновська Н. Комеморація Криму в Україні // Ідеологія і політика. - 2020

Опублікування тез доповідей

1. Малиновська Н. Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 2019. – Режим доступу: http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Malynovska_N.pdf.

Участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах», травень 2019 року, м. Рівне

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Малиновська Н. Уривки з історії кримських татарок у націотворчих процесах Криму 1905–1917 років: ґендерний аналіз комеморацій в Україні // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах», 2019.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Малиновська Н. Виклики ґендерної політики в умовах гібридної війни проти України // Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji: Zagrożenia polityczne. - Zamość, 16 - 17 maj 2019 r. (конференція в Замості, Польща 16-17 травня 2019)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Малиновська Н. Боротьба за право бути: як жінки змінюють українську політику // Гендер в деталях

2018

Опублікування статті

Малиновська Н. 26 років протестів: як саудівські жінки виборювали право на пересування // Гендерний журнал «Я». – №2(45). - 2018. - С. 33-35

Малиновська Н. До проблеми близькосхідного напряму в концепті зовнішньої політики України // Політичне життя. - №4. - 2018. - С. 97-101. (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef, має індивідуальний індекс DOI)

Малиновська Н. Політичний аспект співпраці Турецької Республіки та держав Європейського Союзу через діяльність мусульманських організацій // Аль-Калям. 2018 (подано до друку)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Малиновська Н. Формування стратегії зовнішньої політики України на Близькому Сході в сучасних трансформаційних процесах міжнародних відносин // Дні науки 27-30 березня 2018. - ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Малиновська Н. Сучасна ґендерна теорія в освітньому дискурсі підготовки фахівців національної безпеки в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи», Хмельницький, 25 квітня 2018 року

Малиновська Н. Близькосхідна політика України після анексії Криму 2014 року: перспективи формування нової зовнішньополітичної стратегії // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – (тези доповіді подано до друку збірника).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Малиновська Н. Роль руху «Анналів» у колоніальній політиці Французької Республіки // VІІІ Національний конвент МАСПН «Популізм та політика постправди: виклики та перспективи», 3-4 травня 2018 р., м. Острог.

Малиновська Н. Ґендерна політика кримських татар у націотворчих процесах першої половини ХХ століття // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Рівне, 11–12 травня 2018 року у м. Рівне.

Малиновська Н. Духовно-релігійна складова національної безпеки України на прикладі формування інституту військового капеланства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р.

Малиновська Н. Політичний аспект співпраці Турецької Республіки та держав Європейського Союзу через діяльність мусульманських організацій // VII Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства «ІСЛАМ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ» (організовано Українським Центром ісламознавчих досліджень). - м. Київ, 1-5 липня 2018

Опублікування тез доповідей

Малиновська Н. Духовно-релігійна складова національної безпеки України на прикладі формування інституту військового капеланства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 26-27 квітня 2018 р. / [Упорядник М.Й. Варій]. – Львів : «СПОЛОМ», 2018.– С. 140–143.

Малиновська Н. Сучасна ґендерна теорія в освітньому дискурсі підготовки фахівців національної безпеки в Україні // Реалізація ґендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 квітня 2018 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. – С. 194–197.

Малиновська Н. Ґендерна політика кримських татар у націотворчих процесах першої половини ХХ століття // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах» Рівне, 11–12 травня 2018 року у м. Рівне.

2017

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Гаспаряна Аргама Леонідовича на тему «Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.03.03 – геополітика (політичні науки)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Speech with the report "The Role of the Kastamonu Letters in Educating the Youth from the Risale-i Nur's Perspective" on the 11th International Risale-i Nur Symposium “A Faith Service Through The Guidance Of The Quran And Sunnah; Positive Action” (1st – 3rd October 2017, Istanbul, Turkey)

Опублікування статті

Малиновська Н. Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських країнах // Гендерний журнал «Я» (Гендер традиція і релігія). – Випуск 2 (43). – 2017. – С. 25-28.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог)

Опублікування тез доповідей

Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 70–73.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про участь у Програмі "Open World 2018" - 10.11.2018 (1 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Тренінг «Інтерактивна методологія викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» Частина 1» (Сертифікат «СЕ-00188 від 20.02.2020, Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) - 20.02.2020 (0,52 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про успішне завершенння курсу "Тренінг для тренерів з аналізу публічної політики" - 22.12.2018 (0,24 Мб).

Тренінг для тренерів «Просвіта громадян щодо реформи місцевого самоврядування» (Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин, м. Київ) - 16.11.2019 (0,78 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про успішне завершення навчання онлайн-курсу "Від гендерної нерівності до жіночого активізму за 30 днів" - 04.01.2019 (0,43 Мб).

Участь у вебінарі «Дезінформація та пандемія. Як убезпечитися від маніпуляцій в Інтернеті?» - 28.04.2020 (0,36 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у тренінгу "Українська жінка і політика" реальність, проблеми, радикальні зміни" - 24.01.2018 (0,05 Мб).

Сетифікат про продоження курсу навчання "Економічні аспекти прийняття політичних рішень" - 04.03.2018 (0,31 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну