Конопка Наталя Олегівна,

к.і.н., доц., Доцент кафедри міжнародних відносин
Конопка Наталя Олегівна
QA
Резюме
Освіта

1996 - 2002 рр. Національний університет «Острозька академія», де отримала диплом магістра історії. У 2007 р. закінчила аспірантуру Національного університету «Острозька академія» та працювала провідним фахівцем з наукової роботи Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія». У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету захистила дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.01. – Історія України на тему «Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін», та розпочала свою педагогічну діяльність. 


Досвід роботи

З 2008 по 2013 рр. – старший викладач кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія». 

З 2014 р. доцент кафедри міжнародних відносин. На факультеті міжнародних відносин координує співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами щодо студентських обмінних програм, наукової співпраці тощо. Автор науковий статтей, посібників та монографії. Із  2008 р. є членом Українського Історичного Товариства (США), член ГО "Українська асоціація зовнішньої політики". Із початку російсько-української війни стала активним учасником волонтерського руху університету, нагороджена Відзнакою Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України» та медаллю «За жертовність і любов до України».

Хобі та інтереси

Міжнародні відносини (зовнішня політика держав та регіонів, міжнародні конфлікти), історіографія, історія України, біографістика.

Професійні навики

Hard skills - аналітичність, оперативність, вирішення спеціалізованих завдань, здатність враховувати вплив різних чинників, вміння працювати в команді

Soft skills - комунікабельність, креативність, вміння конструктивно висловлювати свою думку задля досягнення позитивного результату, вміння вчитися та здобувати нові фахові навики 

Наукова робота
2021

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Шкабури Я.І. "Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності Х. Раковського (1891-1927 рр.),поданої на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Natalia Konopka, Mariia Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Eduard Balashov. ONLINE STUDYING INSTRUCTIONAL MEASURES AT THE INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT. Journal of Education Culture and Society (Web of Science) Прийнято до друку

Konopka N., Strykhotsky T.Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation. Актуальні проблеми політики. №67. Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія". 2021. Index Copernicus International (Республіка Польща)

Опублікування статті

Konopka N., Strykhotsky T.Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation. Актуальні проблеми політики. №67. Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія". 2021. Index Copernicus International (Республіка Польща)

Natalia Konopka, Mariia Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Eduard Balashov. ONLINE STUDYING INSTRUCTIONAL MEASURES AT THE INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT. Journal of Education Culture and Society (Web of Science)

2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VIIІ Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», Острог, 23-24 вересня 2020.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукова конференція "Сотенно-полковий устрій, козацькі війська і полки в Україні 1625 - 1867 рр." (Інститут історії НАН України), Київ, 2 жовтня 2020 р.) Тема доповіді "Краткая записка о малороссийских козаках" М.Г. Рєпніна як джерело до вивчення козацтва в першій третині ХІХ ст."

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки, 11-15 травня 2020 р. ХХV наукова викладацько-студентська конференція. Доповідь "Поняття "агресія" в сучасних міжнародних відносинах"

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Демиденка О.І. «Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н.О., Костів Б.Б. Ринок енергоносіїв країн Латинської Америки в умовах пандемії: загрози, механізми захисту та потенційні наслідки, Політичне життя.№3.2020 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).С.86-93 DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.3.11

Конопка Н.О., Стрихоцький Т.Л. «М’яка сила» у зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія, Політикус, №4, 2020. С.100-109 (індексується в Index Copernicus International та Scilit, Швейцарія)

Конопка Н.О., Корнійчук Л.В. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на поч. ХХІ ст., Міжнародні та політичні дослідження. Одеса, 2020. №33. с. 200-224 DOI:http://dx.doi.org/10.18524/2304–1439.2020.33.209383 (індексується в Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова"; інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib)

Опублікування статті

Конопка Н.О. Сирійська криза в контексті реалізації середземноморської стратегії Республіки Італія. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск 33. 2020.(Index Copernicus International (Республіка Польща). C. 115-125. DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2020.33.15

Конопка Н.О. Листування М. Антоновича та О. Оглоблина як джерело до вивчення взаємовідносин, Український історик, 2021

Конопка Н.О., Корнійчук Л.В. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на поч. ХХІ ст., Міжнародні та політичні дослідження. Одеса, 2020, №33. С. 200-224 DOI:http://dx.doi.org/10.18524/2304–1439.2020.33.209383 (індексується в Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова"; інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib)

Конопка Н.О., Стрихоцький Т.Л. «М’яка сила» у зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія, Політикус, №4, 2020. С.100-109 (індексується в Index Copernicus International та Scilit, Швейцарія)

Конопка Н.О., Костів Б.Б. Ринок енергоносіїв країн Латинської Америки в умовах пандемії: загрози, механізми захисту та потенційні наслідки, Політичне життя.№3.2020, С.86-93. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.3.11

Конопка Н.О. Економічна агресія в сучасних міжнародних відносинах

2019

Опублікування тез доповідей

Михайло Антонович як дослідник історії України // Конопка Н. // Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. - С. 132-134.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992) Київ, 5 грудня 2019 р. Тема доповіді: "Листування О. Оглоблина та М. Антоновича як джерело для вивчення взаємовідносин вчених".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992) Київ, 5 грудня 2019 р.

Конопка Н. Українсько-кувейтські відносини на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 13-17 травня 2019 р.)

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н. Михайло Антонович як дослідник історії України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 75–87.

Опублікування статті

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. с. 75-87. ISSN 2409-6806

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Конопка Н. Торгівельно-економічне співробітництво України та держав Магрибу (Дні науки, Острог, 2018)

Конопка Н. Інтереси Німеччини на Близькому Сході (Дні науки, Острог, 2017)

Конопка Н. Основні вектори зовнішньої політики Йорданського Хашимітського Королівства на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 2016)

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

Опублікування статті

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - 2018. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

Конопка Н., Баженов В. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 2. ‒ Острог, 2018. ‒ С. 82-93.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сьома міжнародна наукової конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження": 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського 17 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Видання наукової монографії

Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець: [монографія]; Серія: Історичні монографії, Т. 7 / Н.О. Конопка. - Острог-Нью-Йорк, 2016. - 216 с.; іл.

Опублікування статті

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського (The Figure of Mykola Repnin in Works of Dmytro Doroshenko and Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). с. 156-158.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych as a Researcher of Ukrainian History). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 132-134.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Отримано грант від Українського Історичного Товариства (США) на друк монографії "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" (Острог-Нью-Йорк, 2016)

Присвоєння вченого звання доцента

наказ Міністерства освіти та науки від 22.12.2014 №1503. Переведена на посаду доцента січень 2015 р.

  Сертифікати, дипломи...
Почесна грамота

Почесна грамота РОДА - 03.09.2020 (1,76 Мб).

Лист про нагородження відзнакою Президента України "Ювілейною медаллю "25 років незалежності України" - 03.09.2020 (1,18 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" - 03.09.2020 (1,74 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Українська школа культурної дипломатії "Ліван: українська дипломатія в країні "молока і меду" - 25.11.2020 (0,49 Мб).

Українська школа культурної дипломатії онлайн-програма "Україна- Туреччина: вікно можливостей" - 02.11.2020 (1,33 Мб).

Сертифікат учасника конференції

VIII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження" (м. Острог, 23-24 вересня 2020 р.) - 30.09.2020 (0,39 Мб).

Школа дипломатії «Дипломатія на Близькому Сході: специфіка, культура, етикет», IIASC - 03.09.2020 (0,12 Мб).

Canadian Studies Symposium, CSC - 03.09.2020 (2 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Донецький національний університет ім. Василя Стуса про підвищення кваліфікації - 03.09.2020 (0,14 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.konopka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну