Янковська Жанна Олександрівна,

д.ф.н, доц., доцент кафедри культурології та філософії
Янковська Жанна Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця». Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 21 лютого 2019 р. Тема доповіді: «Лексично-стильові засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання Ганни Барвінок “Не було змалку – не буде й до’станку”)»

Участь у роботі Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації. Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській; м. Київ, КДУ ім. Тараса Шевченка, 18 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у ІV Міжнародній міждисциплінарній конференції "Слов'янський світ у давнину й сьогодні: мова, література, культура", м. Вроцлав (Польща), Вроцлавський університет, 4-5 квітня 2019 року. Тема доповіді: "Поема Т.Шевченка "Наймичка" та його однойменна повість: до порівняльних студій І.Франка".

Опублікування тез доповідей

Янковська Ж.Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» // Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації»: Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 105-109.

2018

Опублікування статті

Підготувати та опублікувати 2 статті у фахових журналах чи збірниках за 2018-2019 н.р. (назви буде вказано після опублікування).

Zhanna Yankovska. Hauptetappen der rezeptiven Verbindungen ukrainischer Folklore- und Literaturnarrative in den 30er-60er Jahren des 19. Jahrhunderts im Verständnis Ivan Denysjuks: Der analytische Aspekt (Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30–60 років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект) / Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – München: readbox unipress Open Publishing LMU, 2018. – S. 374-385.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Опублікувати 2 статті у наукових журналах, зареєстрованих у міжнародних науковометричних базах (протягом навчального року - назви будуть конкретизовані після опублікування).

Ж. Янковська. Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. Zeszyt VІІ. – Poznan: wydawnictwo naukowe, 2019. – S. 175-185 (Індекс Копернікус).

Янковська Ж. Відображення архетипного топосу «Поле» у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: до проблеми нового прочитання роману // STUDIA METHODOLOGICA. Issue 47, Winter 2018. – Ternopil – Kielce, 2018. – S. 7-18. (Індекс Копернікус).

Янковська Ж. Фольклоризм роману з народних уст С. Пушика «Страж-гора» крізь призму одного героя // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 54-61 (Index Copernicus).

ZHANNA YANKOVSKA, OKSANA IURIEVA. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko’s Short Stories about Cossacks / Hlavný redaktor: Peter Žeňuch. – SLAVICA SLOVACA. – Ročník 53 – 2018 – № 1. – Bratislava: SLAVISTIKA, 2018. – S. 38-48. (Scopus)

Янковська Ж. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу» в контексті поступування народознавчої науки // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія філологічна. Випуск ХV. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-подільський університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 254-260. (Індекс Копернікус).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…», м. Познань (Польща), Університет імені Адама Міцкевича, 25-27 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Відображення концепту "Дім - Поле - Храм" в поемі Т. Шевченка "Наймичка" та його однойменній російськомовній повісті: порівняльний аспект".

Опублікування тез доповідей

Янковська Ж. Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму // Десяті всеукраїнські читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 98-102.

Янковська Ж. Фольклорні джерела та особливості категорії «комічне» в українській літературній прозі доби романтизму // Одинадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 105-109.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член ради

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)», м. Львів, ЛНУ, 4-6 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Основні словесно-візуальні семантичні локуси української літературної прози доби романтизму».

Участь у Міжнародній науковій конференції «Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка», м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національному університет імені Івана Огієнка, 11-12 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Історико-релігійна монографія Івана Огієнка “Дохристиянські вірування українського народу” в контексті поступування народознавчої науки».

Участь у Міжнародній науковій конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті", присвяченій 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Лідії Григорівни Голомб (19-21 квітня 2018 р., м. Ужгород). Тема виступу: "Особливості фольклоризму повісті С.Пушика "Перо золотого птаха"".

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у конференції «Одинадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» – Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 травня 2018 року.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Політичні репресії в Радянській Україні у 30-ті рр.", м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет, 21 листопада 2018 року. Тема доповіді: ""Прихований" фольклоризм новел Г. Косинки".

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Т. М. Волковічер «Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика» (м. Київ, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, захист відбувся 29 жовтня 2018 року), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.

Одержання патенту (власник університет)

Отримано Свідоцтво № 78512 про реєстрацію авторського права на твір - монографію "Фольклоризм української романтичної прози"

2017

Опублікування тез доповідей

Янковська Ж. Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму // Десяті всеукраїнські читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 98-102.

Янковська Ж. До питання про сучасні методи вивчення фольклорно-літературних взаємозв’язків // Матеріали Дев’ятих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2016. – С. 127-130. (Тези).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3. Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». – Мюнхен. Університет Максиміліана-Людвіга. – 2-4 листопада 2017 року. Тема доповіді: «Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30-60-х років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект».

Захист дисертації

2017 рік - захист докторської дисертації "Фольклоризм української літературної прози доби романтизму."

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Міжнародній конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». – Острог. НаУОА. Тема виступу: "Народно-філософське підгрунтя оповідань Ганни Барвінок", м. Острог, НаУОА, 12-13 травня 2017 р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Десяті Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській». Тема виступу: «Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму». – Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра фольклористики, Центр фольклору та етнографії. 24-26 травня 2017 р.

Участь у Міжнародній науковій конференції «Григорій Костюк та його доба», присвяченій 115-річчю від дня народження літературознавця. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет української філології та журналістики, Кафедра історії української літератури та компаративістики. 26-27 жовтня 2017 року. Тема виступу: «Вивчення, особливості та символіка весільного обряду на Поділлі (Хмельниччина)».

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Янковська Ж. Архетипний образ Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції // Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. – Bratislava – Sofia, 2017. – С. 149-165.

Янковська Ж. Образ оповідача (розповідача) в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. - München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2017. – С. 618-628.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Парадигма фольклорно-літературної архетипності // Studia ukrainica posnaniensia. Zeszyt V. – Poznanʹ, 2017. – С. 269-277 (Index Copernicus).

Янковська Ж. «Концепт “Храм” крізь призму оповідання Богдана Лепкого “Дзвони”» // STUDIA METHODOLOGIKA. – Ternopil – Kielce, Випуск 44, 2017. – С. 154-160 (Index Copernicus).

Янковська Ж. Взаємодія української романтичної прози з фольклором: генологічний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 66-72 (Index Copernicus).

Опублікування статті

Янковська Ж. До проблеми дефініції та смислових характеристик поняття «фольклоризм літератури» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 42. – К.: ВПЦ: «Київський університет», 2017. – С. 73-82.

Zanna Yankovska. The issue of the national nature of Ukrainian literary prose as a genre in the period of its formation in interaction with the folk narrative // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur // Kultur Herausgegeben von Olena Novikova, Oleksandr Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. – München: Verlag readbox unipress und Abteilung Open Publishing LMU, 2017. ISBN 978-3-95925-047-4 (Druckausgabe) mit farb. Abb. – 420 s. 978-3-95925-048-1 (elektronische Version). – S. 89-100. (Збірник фактично вийшов друком на початку 2018 року).

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття (Мюнхен – Німеччина, 8-10 квітня 2016 року

Янковська Ж. «Парадигма фольклорно-літературної архетипності» (Польща-Познань, 20–21 травня 2016 року)

Участь у Міжнародній науковій конференції «Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho rínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)». 5 – 7 жовтня 2016 року . Тема виступу: "Відображення архетипу Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції: образ кобзаря."

Участь у віртуальній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 27 – 30 жовтня 2016 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Образ оповідача в українській короткій прозі періоду романтизму».

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Янковська Ж. «Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок»15. (20-21 жовтня 2016 року,м. Ужгород)

Янковська Ж. «Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття» (1-2 квітня 2016 року, Київ)

Участь у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю “Українська література в загальноєвропейському контексті. 20-21 жовтня 2016 року, м. Ужгород. Тема доповіді: «Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок».

Видання наукової монографії

Янковська Ж. Монографія "Фольклоризм української романтичної прози". - Львів, 2016. - 610 с.

Опублікування статті

Янковська Ж. Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х рр.. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. - № 7. – С. 194-199.

Янковська Ж. Відображення концепту «Дім – Поле – Храм» в оповіданні Ганни Барвінок «Домонтар» // Народознавчі зошити. – № 3 (129). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – С. 696-703.

Янковська Ж. Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (36). – С. 335-340. (Збірник вийшов фактично 2017 р.)

Рецензування монографій

Новий погляд на фольклористичні студії та фольклористичну концепцію Івана Франка. Рецензія на: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с. // Міфологія і фольклор - № 3-4. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 156-158. (вийшла у березні 2016 р.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Відображення інтердисциплінарного концепту «Дім – Поле – Храм» у творчості Ганна Барвінок // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. 29. Oktober – 1. November 2015. Band 2015 (Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VІ Міжнародна наукова інтернет-конференція досліджень з україністики. Мюнхен. 29 жовтня – 1 листопада 2015 року. Збірник праць) – München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. – С. 699-713. (Стаття датована 2016 роком. а вийшла у 2017р.)

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainischen wissenschaftsbeziehungen. Sammelband. ІХ. Band (Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки. Збірник наукових праць. Том ІХ). – Мюнхен, 2016. – С. 210-217.

2015

Опублікування статті

Янковська Ж. Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філологічні науки). – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін., 2015. - № 5. – 192 с. – С. 143-148

Янковська Ж. Модус «національного буття» та «генетично-чуттєвий» фольклоризм поеми Т. Шевченка «Наймичка»// Збірник наукових праць. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 41. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 147-155.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

24-25 квітня 2015 р. м. Острог. VIII Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Тема доповіді: Архетипний образ воріт у народній культурній традиції та українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття: семантично-символічні паралелі.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3-4 квітня 2015 – участь у VІ Міжнародній конференції «Літературний процес: на перехресті глобалізацій них викликів» - м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка. Тема виступу: «Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття».

26-27 травня - участь у Міжнародній конференції, присвяченій 20-й річниці україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика у Брно (ЧР). Тема доповіді: «Від «божого чоловіка» до «Перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття.

Участь у відкритій інтернет-конференції “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 29 жовтня – 1 листопада 2015 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Відображення інтердисциплінарного концепту ”Дім – Поле – Храм” у творчості Ганни Барвінок”

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І половини – середини ХІХ століття: особливості становлення літературного розповідного жанру // Сучасні дослідження української культури (Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura) / За редакцією Марти Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини Якубовської-Кравчик. – Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 131-149.

Янковська Ж. Від «божого чоловіка» до «перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainistika: minulost, pritomnost a budoucnost ІІІ. Literaturaakultura. Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahajenivyukyukrajinštinyjakostudijníhooboruna Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Brno: Vydal Jan Sojnek – Galium, 2015. – S. 315-324.

Янковська Ж. Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття // Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.EDITORKA Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2015. – S. 187-208.

2007

Видання наукової монографії

Янковська Ж. Монографія "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша - 2007 р.

1998

Захист дисертації

1998 р. - захист кандидатської дисертації "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zhanna.yankovska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну