Янковська Жанна Олександрівна,

д.ф.н, доц., доцент кафедри культурології та філософії
Янковська Жанна Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Присвоєння вченого звання доцента

Наявне звання доцента, підтверджене дипломом, 2000 р.

Опублікування тез доповідей

Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму // Десяті всеукраїнські читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 98-102.

До питання про сучасні методи вивчення фольклорно-літературних взаємозв’язків // Матеріали Дев’ятих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2016. – С. 127-130. (Тези).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3. Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». – Мюнхен. Університет Максиміліана-Людвіга. – 2-4 листопада 2017 року. Тема доповіді: «Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30-60-х років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект».

Участь у Міжнародній науковій конференції «Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho rínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)». 5 – 7 жовтня 2016 року . Тема виступу: "Відображення архетипу Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції: образ кобзаря."

Участь у віртуальній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 27 – 30 жовтня 2016 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Образ оповідача в українській короткій прозі періоду романтизму».

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Взаємодія української романтичної прози з фольклором: генологічний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 66-72. (Index Copernicus).

2. «Концепт “Храм” крізь призму оповідання Богдана Лепкого “Дзвони”» // STUDIA METHODOLOGIKA. – Тернопіль – Кельце. Випуск 44, 2017. – С. ?-?. (Index Copernicus). - Сторінки уточнюються.

Парадигма фольклорно-літературної архетипності // Studia ukrainica posnaniensia. Zeszyt V. – Poznanʹ, 2017. – С. 269-277.

Відображення інтердисциплінарного концепту «Дім – Поле – Храм» у творчості Ганна Барвінок // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. 29. Oktober – 1. November 2015. Band 2015 (Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VІ Міжнародна наукова інтернет-конференція досліджень з україністики. Мюнхен. 29 жовтня – 1 листопада 2015 року. Збірник праць) – München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. – С. 699-713.

Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainischen wissenschaftsbeziehungen. Sammelband. ІХ. Band (Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки. Збірник наукових праць. Том ІХ). – Мюнхен, 2016. – С. 210-217.

Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І половини – середини ХІХ століття: особливості становлення літературного розповідного жанру // Сучасні дослідження української культури (Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura) / За редакцією Марти Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини Якубовської-Кравчик. – Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 131-149.

Від «божого чоловіка» до «перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainistika: minulost, pritomnost a budoucnost ІІІ. Literaturaakultura. Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahajenivyukyukrajinštinyjakostudijníhooboruna Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Brno: Vydal Jan Sojnek – Galium, 2015. – S. 315-324.

Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття // Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.EDITORKA Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2015. – S. 187-208.

Видання наукової монографії

Монографія "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша - 2007 р.

Монографія "Фольклоризм української романтичної прози". - Львів, 2016. - 610 с.

Захист дисертації

2017 рік - захист докторської дисертації "Фольклоризм української літературної прози доби романтизму."

1998 р. - захист кандидатської дисертації "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю “Українська література в загальноєвропейському контексті. 20-21 жовтня 2016 року, м. Ужгород. Тема доповіді: «Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок».

Участь у Міжнародній конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». – Острог. НаУОА. Тема виступу: "Народно-філософське підгрунтя оповідань Ганни Барвінок", м. Острог, НаУОА, 12-13 травня 2017 р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Десяті Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській». Тема виступу: «Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму». – Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра фольклористики, Центр фольклору та етнографії. 24-26 травня 2017 р.

Участь у Міжнародній науковій конференції «Григорій Костюк та його доба», присвяченій 115-річчю від дня народження літературознавця. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет української філології та журналістики, Кафедра історії української літератури та компаративістики. 26-27 жовтня 2017 року. Тема виступу: «Вивчення, особливості та символіка весільного обряду на Поділлі (Хмельниччина)».

Опублікування статті

Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х рр.. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. - № 7. – С. 194-199.

Модус «національного буття» та «генетично-чуттєвий» фольклоризм поеми Т. Шевченка «Наймичка»// Збірник наукових праць. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 41. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 147-155.

Відображення концепту «Дім – Поле – Храм» в оповіданні Ганни Барвінок «Домонтар» // Народознавчі зошити. – № 3 (129). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – С. 696-703.

Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (36). – С. 335-340.

Рецензування монографій

Новий погляд на фольклористичні студії та фольклористичну концепцію Івана Франка. Рецензія на: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с. // Міфологія і фольклор - № 3-4. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 156-158. (вийшла у березні 2016 р.).

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття (Мюнхен – Німеччина, 8-10 квітня 2016 року

Янковська Ж. «Парадигма фольклорно-літературної архетипності» (Польща-Познань, 20–21 травня 2016 року)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Янковська Ж. «Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок»15. (20-21 жовтня 2016 року,м. Ужгород)

Янковська Ж. «Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття» (1-2 квітня 2016 року, Київ)

2015

Опублікування статті

Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філологічні науки). – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін., 2015. - № 5. – 192 с. – С. 143-148

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

24-25 квітня 2015 р. м. Острог. VIII Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Тема доповіді: Архетипний образ воріт у народній культурній традиції та українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття: семантично-символічні паралелі.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3-4 квітня 2015 – участь у VІ Міжнародній конференції «Літературний процес: на перехресті глобалізацій них викликів» - м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка. Тема виступу: «Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття». Є публікація

26-27 травня - участь у Міжнародній конференції, присвяченій 20-й річниці україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика у Брно (ЧР). Тема доповіді: «Від «божого чоловіка» до «Перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття.

Участь у відкритій інтернет-конференції “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 29 жовтня – 1 листопада 2015 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Відображення інтердисциплінарного концепту ”Дім – Поле – Храм” у творчості Ганни Барвінок”

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zhanna.yankovska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну