Янковська Жанна Олександрівна,

д.ф.н, доц., професор кафедри культурології та філософії
Янковська Жанна Олександрівна
QA
Резюме
Вища.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

29 років на викладацькій роботі
Із 1990 року працювала у школі № 8 та гімназії № 1 м.Дубна Рівненської обл. Із 1996 - викладач в НаУОА.
Фольклор.

Записую та досліджую фольклор. Люблю читати та аналізувати художні твори. Мистецтво. Художні фото.

Освіта

Опис відсутній

Досвід роботи

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Викладацькі.
Викладацькі. Методичні. Ораторські. 
Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Міжнародній науковій конференції "Творчість Уласа Самчука в регіональному, національному, універсальному вимірах", м. Тернопіль, Тернопільський НПУ ім. Володимира Гнатюка, 20 лютого 2020 р. (Онлайн- виступ). Тема доповіді: "Образ Дому в повісті Уласа Самчука "Гори говорять"".

Участь в Міжнародній науковій заочній інтернет-конференції “Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі”, м. Острог, НаУОА, 12–13 березня 2020 р. Тема доповіді: «Паремійно-фраземна канва оповідань Ганни Барвінок».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

- Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні виміри української регіоналістики, м. Ніжин, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, 8 квітня 2020 р. (заочна). Тема доповіді: «Регіональні аспекти української малої прози доби романтизму».

Янковська Жанна. Участь у науковій конференції «Дні науки в НаУОА». 12 травня 2020 р. Тема виступу: «Архетип землі у новелах Василя Ткачука».

- Участь у міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». 15 травня 2020 р. Острог, НаУОА. Тема виступу: «Антиномія “страшне/ смішне” в оповіданнях Олекси Стороженка».

Опублікування статті

Янковська Ж. Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка // "Поезії дивнії чари". Франкознавчі та інші студії. Збірник наукових праць. – Львів, 2020. – С. 66–74.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член однієї ради по захисту дисертацій.

Член однієї ради по захисту дисертацій.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. О. Відображення образу Дому в малій прозі П. Куліша / Філологічні трактати. Суми: Вид-во Сумського державного університету. Том 11, № 3–4, 2019. С. 140–149. (Індекс Копернікус).

Янковська Ж. Пантелеймон Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури // Українознавчий альманах. Випуск 25. – К.: Міленіум, 2019. – С. 128–133. (DOI: https://doi/10.17721/2520-2626/2019.25).

Публікація: Янковська Ж. Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» // Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки». Випуск 19. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 165–174.(Індекс Копернікус).

Ж. Янковська. Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. Zeszyt VІІ. – Poznan: wydawnictwo naukowe, 2019. – S. 175-185 (Індекс Копернікус).

Опублікування статті

Янковська Ж. Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст. – Випуск 28. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 46-52.

Янковська Ж. Лексично-стильові засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання «Не було змалку – не буде й до’станку» // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 лютого 2019 року. – Ірпінь, 2019. – С. 175-187.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь в Х Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Діалог мов - діалог культур. Україна і світ", м. Мюнхен (Німеччина), 24-27 жовтня 2019 р. Тема доповіді: "Осяжність образу Дому в новелах Григора Тютюнника".

Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…», м. Познань (Польща), Університет імені Адама Міцкевича, 25-27 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Відображення концепту "Дім - Поле - Храм" в поемі Т. Шевченка "Наймичка" та його однойменній російськомовній повісті: порівняльний аспект".

Участь у ІV Міжнародній міждисциплінарній конференції "Слов'янський світ у давнину й сьогодні: мова, література, культура", м. Вроцлав (Польща), Вроцлавський університет, 4-5 квітня 2019 року. Тема доповіді: "Поема Т.Шевченка "Наймичка" та його однойменна повість: до порівняльних студій І.Франка".

Рецензування статей, авторефератів

Написання відгуку на автореферат дисертації "Жанрово-стильові особливості діаспорної жіночої прози другої половини ХХ століття" Кузь В.В., Тернопіль, 2020 р.

Відгук на автореферат дисертації Яни Савощенко «Фольклоризм авторської прози Марії Матіос», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика (Київський національний університет імені Тараса Шевченка.– Київ, 2019). Захист відбувся 21 лютого 2019 року.

Відгук на автореферат дисертації Онищенка Олександра Івановича «Поетика мемуарної прози письменників української діаспори другої половини ХХ століття», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 73.053.03 в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 10.01.01 – українська література, м. Черкаси. Захист відбувся 27 лютого 2019 року.

Відгук на автореферат дисертації «Фольклоризм української драматургії 20-30-х років ХХ століття» Валентини Миколаївни Школи, поданої на здобуття наукового звання доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Захист відбудеться 15 травня 2019 року, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет.

Рецензування монографій

Янковська Ж. О. «Штирнайцятий рік сумний настав»: фольклорно-філософське бачення «трудної» історії України та її на роду в період першої половини ХХ століття. Рецензія на видану монографію О. М.КУЗЬМЕНКО «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових війн)». - 728 с. // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. – С. 473- 481.

Рецензування монографії Оксани Мирославівни КУЗЬМЕНКО «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових війн)». Для рекомендації до друку. Травень 2019.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Янковська Ж. Кафедра культурології та філософії // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С. 636-637.

Янковська Ж. Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») // Людина і культура. Збірник праць / За редакцією Д. Шевчука (До 70-річчя М. О. Зайцева). – Острог: Видавництво Національного університету «острозька академія», 2019. – С. 157-183.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Міжнародній науковій конференції «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша»,19 - 21 вересня 2019 р., м. Суми, Сумський державний університет. Тема доповіді: «Образ Дому в малій прозі Пантелеймона Куліша».

Участь у Міжнародній науковій конференції «“Усі ріки течуть в море”: мариністика в літературі та культурі», м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 26-27 вересня 2019 р. Тема доповіді: «Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море”».

Участь у Міжнародній науковій конференції з нагоди 200-ліття української фольклористики «Українська фольклористика: витоки, здобутки, перспективи», м. Львів, Інститут народознавства НАН України, 7-8 листопада 2019 р. Тема доповіді: «Розвиток української фольклористики в діаспорі середини ХХ ст.» (заочна).

Участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності сучасного фахівця». Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, 21 лютого 2019 р. Тема доповіді: «Лексично-стильові засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання Ганни Барвінок “Не було змалку – не буде й до’станку”)»

Участь у роботі ХІV Міжнародної наукової конференції "Микола Гоголь і сучасний художній контекст (до 210-ліття від дня народження письменника)", 16-18 квітня 2019 року, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Тема доповіді: "До питання про міфологічний фольклоризм "Вечорів на хуторі біля Диканьки М. Гоголя".

Участь у роботі Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації. Дванадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській; м. Київ, КДУ ім. Тараса Шевченка, 18 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 16-17 травня 2019 р. Тема доповіді: «Роль портретно-етнографічних описів в українській літературній прозі доби романтизму».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «ІХ Довженківські читання): “Олександр Довженко й українська культура: історія, традиції, сучасність”», м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, 17-18 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Ідея Дому в повісті Олександра Довженка “Зачарована Десна”» (заочна).

Участь у Всеукраїнській науковій конференції "Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки", м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський університет ім. Івана Огієнка, 22 жовтня 2019 р. Тема доповіді: "Етноконцептологія календарної обрядовості в народознавчих студіях Івана Огієнка" (заочна).

Участь у круглому столі «Творча спадщина Пантелеймона Куліша в контексті сучасних реалій» (до 200-річчя від дня народження) в рамках «Днів науки філософського факультету – 2019»), 24 квітня 2019 р., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Тема доповіді: «П. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури».

Участь у науковій конференції «Фразеологія в лінгвокультурному просторі», 14-15 травня 2019 року, факультет української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна). Тема доповіді: «Фразеологічний ресурс оповідань Ганни Барвінок: семантика і прагматика» (Заочна).

Участь у науковій конференції «Дні науки. ХХІV викладацько-студентська конференція», НаУОА, м. Острог, 13-17 травня. Тема доповіді: «Антологія одного оповідання Ганни Барвінок: “Домонтар” – відображення архетипних концептів та образів».

Участь у Всеукраїнській науковій конференції «Олена Пчілка в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття» (до 170-ї річниці від дня народження), яка відбудеться 25–27 травня 2019 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк-Світязь. Тема доповіді: «Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки».

Участь у Всеукраїнській науковій конференції (V франкознавчий пленер) «Поезії дивнії чари. Франкове віршотворення», Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів – Криворівня, 31 травня – 2 червня 2019 р. Тема доповіді: «Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка».

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Політичні репресії в Радянській Україні у 30-ті рр.", м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет, 21 листопада 2018 року. Тема доповіді: ""Прихований" фольклоризм новел Г. Косинки".

Опублікування тез доповідей

Янковська Ж.Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» // Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації»: Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – С. 105-109.

Одержання патенту (власник університет)

Отримано Свідоцтво № 78512 про реєстрацію авторського права на твір - монографію "Фольклоризм української романтичної прози"

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Відображення архетипного топосу «Поле» у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: до проблеми нового прочитання роману // STUDIA METHODOLOGICA. Issue 47, Winter 2018. – Ternopil – Kielce, 2018. – S. 7-18. (Індекс Копернікус).

Янковська Ж. Фольклоризм роману з народних уст С. Пушика «Страж-гора» крізь призму одного героя // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 54-61 (Index Copernicus).

ZHANNA YANKOVSKA, OKSANA IURIEVA. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko’s Short Stories about Cossacks / Hlavný redaktor: Peter Žeňuch. – SLAVICA SLOVACA. – Ročník 53 – 2018 – № 1. – Bratislava: SLAVISTIKA, 2018. – S. 38-48. (Scopus)

Янковська Ж. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу» в контексті поступування народознавчої науки // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія філологічна. Випуск ХV. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-подільський університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 254-260. (Індекс Копернікус).

Опублікування тез доповідей

Янковська Ж. Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму // Десяті всеукраїнські читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 98-102.

Янковська Ж. Фольклорні джерела та особливості категорії «комічне» в українській літературній прозі доби романтизму // Одинадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – С. 105-109.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член ради

Опублікування статті

Zhanna Yankovska. Hauptetappen der rezeptiven Verbindungen ukrainischer Folklore- und Literaturnarrative in den 30er-60er Jahren des 19. Jahrhunderts im Verständnis Ivan Denysjuks: Der analytische Aspekt (Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30–60 років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект) / Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – München: readbox unipress Open Publishing LMU, 2018. – S. 374-385.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті)», м. Львів, ЛНУ, 4-6 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Основні словесно-візуальні семантичні локуси української літературної прози доби романтизму».

Участь у Міжнародній науковій конференції «Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка», м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національному університет імені Івана Огієнка, 11-12 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Історико-релігійна монографія Івана Огієнка “Дохристиянські вірування українського народу” в контексті поступування народознавчої науки».

Участь у Міжнародній науковій конференції "Українська література в загальноєвропейському контексті", присвяченій 80-річчю від дня народження доктора філологічних наук, професора Лідії Григорівни Голомб (19-21 квітня 2018 р., м. Ужгород). Тема виступу: "Особливості фольклоризму повісті С.Пушика "Перо золотого птаха"".

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у конференції «Одинадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» – Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 травня 2018 року.

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Т. М. Волковічер «Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика» (м. Київ, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, захист відбувся 29 жовтня 2018 року), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.

2017

Опублікування тез доповідей

Янковська Ж. Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму // Десяті всеукраїнські читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (програма, тези доповідей). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 98-102.

Янковська Ж. До питання про сучасні методи вивчення фольклорно-літературних взаємозв’язків // Матеріали Дев’ятих всеукраїнських наукових фольклористичних читань, присвячених професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2016. – С. 127-130. (Тези).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3. Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». – Мюнхен. Університет Максиміліана-Людвіга. – 2-4 листопада 2017 року. Тема доповіді: «Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30-60-х років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект».

Захист дисертації

2017 рік - захист докторської дисертації "Фольклоризм української літературної прози доби романтизму."

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Міжнародній конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур». – Острог. НаУОА. Тема виступу: "Народно-філософське підгрунтя оповідань Ганни Барвінок", м. Острог, НаУОА, 12-13 травня 2017 р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Десяті Всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській». Тема виступу: «Науково-методологічні зауваги до вивчення міфологічного фольклоризму літературної прози доби романтизму». – Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра фольклористики, Центр фольклору та етнографії. 24-26 травня 2017 р.

Участь у Міжнародній науковій конференції «Григорій Костюк та його доба», присвяченій 115-річчю від дня народження літературознавця. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Факультет української філології та журналістики, Кафедра історії української літератури та компаративістики. 26-27 жовтня 2017 року. Тема виступу: «Вивчення, особливості та символіка весільного обряду на Поділлі (Хмельниччина)».

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Янковська Ж. Архетипний образ Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції // Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. – Bratislava – Sofia, 2017. – С. 149-165.

Янковська Ж. Образ оповідача (розповідача) в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. - München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2017. – С. 618-628.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Парадигма фольклорно-літературної архетипності // Studia ukrainica posnaniensia. Zeszyt V. – Poznanʹ, 2017. – С. 269-277 (Index Copernicus).

Янковська Ж. «Концепт “Храм” крізь призму оповідання Богдана Лепкого “Дзвони”» // STUDIA METHODOLOGIKA. – Ternopil – Kielce, Випуск 44, 2017. – С. 154-160 (Index Copernicus).

Янковська Ж. Взаємодія української романтичної прози з фольклором: генологічний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 66-72 (Index Copernicus).

Опублікування статті

Янковська Ж. До проблеми дефініції та смислових характеристик поняття «фольклоризм літератури» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 42. – К.: ВПЦ: «Київський університет», 2017. – С. 73-82.

Zanna Yankovska. The issue of the national nature of Ukrainian literary prose as a genre in the period of its formation in interaction with the folk narrative // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur // Kultur Herausgegeben von Olena Novikova, Oleksandr Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. – München: Verlag readbox unipress und Abteilung Open Publishing LMU, 2017. ISBN 978-3-95925-047-4 (Druckausgabe) mit farb. Abb. – 420 s. 978-3-95925-048-1 (elektronische Version). – S. 89-100. (Збірник фактично вийшов друком на початку 2018 року).

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття (Мюнхен – Німеччина, 8-10 квітня 2016 року

Янковська Ж. «Парадигма фольклорно-літературної архетипності» (Польща-Познань, 20–21 травня 2016 року)

Участь у Міжнародній науковій конференції «Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho rínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)». 5 – 7 жовтня 2016 року . Тема виступу: "Відображення архетипу Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції: образ кобзаря."

Участь у віртуальній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 27 – 30 жовтня 2016 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Образ оповідача в українській короткій прозі періоду романтизму».

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Янковська Ж. «Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок»15. (20-21 жовтня 2016 року,м. Ужгород)

Янковська Ж. «Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття» (1-2 квітня 2016 року, Київ)

Участь у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю “Українська література в загальноєвропейському контексті. 20-21 жовтня 2016 року, м. Ужгород. Тема доповіді: «Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок».

Видання наукової монографії

Янковська Ж. Монографія "Фольклоризм української романтичної прози". - Львів, 2016. - 610 с.

Опублікування статті

Янковська Ж. Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х рр.. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. - № 7. – С. 194-199.

Янковська Ж. Відображення концепту «Дім – Поле – Храм» в оповіданні Ганни Барвінок «Домонтар» // Народознавчі зошити. – № 3 (129). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – С. 696-703.

Янковська Ж. Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (36). – С. 335-340. (Збірник вийшов фактично 2017 р.)

Рецензування монографій

Новий погляд на фольклористичні студії та фольклористичну концепцію Івана Франка. Рецензія на: Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 466 с. // Міфологія і фольклор - № 3-4. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 156-158. (вийшла у березні 2016 р.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Відображення інтердисциплінарного концепту «Дім – Поле – Храм» у творчості Ганна Барвінок // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. 29. Oktober – 1. November 2015. Band 2015 (Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VІ Міжнародна наукова інтернет-конференція досліджень з україністики. Мюнхен. 29 жовтня – 1 листопада 2015 року. Збірник праць) – München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. – С. 699-713. (Стаття датована 2016 роком. а вийшла у 2017р.)

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainischen wissenschaftsbeziehungen. Sammelband. ІХ. Band (Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки. Збірник наукових праць. Том ІХ). – Мюнхен, 2016. – С. 210-217.

2015

Опублікування статті

Янковська Ж. Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філологічні науки). – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін., 2015. - № 5. – 192 с. – С. 143-148

Янковська Ж. Модус «національного буття» та «генетично-чуттєвий» фольклоризм поеми Т. Шевченка «Наймичка»// Збірник наукових праць. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 41. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 147-155.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

24-25 квітня 2015 р. м. Острог. VIII Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Тема доповіді: Архетипний образ воріт у народній культурній традиції та українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття: семантично-символічні паралелі.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3-4 квітня 2015 – участь у VІ Міжнародній конференції «Літературний процес: на перехресті глобалізацій них викликів» - м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка. Тема виступу: «Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття».

26-27 травня - участь у Міжнародній конференції, присвяченій 20-й річниці україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика у Брно (ЧР). Тема доповіді: «Від «божого чоловіка» до «Перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття.

Участь у відкритій інтернет-конференції “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 29 жовтня – 1 листопада 2015 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Відображення інтердисциплінарного концепту ”Дім – Поле – Храм” у творчості Ганни Барвінок”

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Янковська Ж. Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І половини – середини ХІХ століття: особливості становлення літературного розповідного жанру // Сучасні дослідження української культури (Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura) / За редакцією Марти Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини Якубовської-Кравчик. – Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 131-149.

Янковська Ж. Від «божого чоловіка» до «перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainistika: minulost, pritomnost a budoucnost ІІІ. Literaturaakultura. Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahajenivyukyukrajinštinyjakostudijníhooboruna Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Brno: Vydal Jan Sojnek – Galium, 2015. – S. 315-324.

Янковська Ж. Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття // Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.EDITORKA Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2015. – S. 187-208.

2007

Видання наукової монографії

Янковська Ж. Монографія "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша - 2007 р.

1998

Захист дисертації

1998 р. - захист кандидатської дисертації "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zhanna.yankovska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну