Янковська Жанна Олександрівна,

д.ф.н, проф., професор кафедри філософії та культурного менеджементу
Янковська Жанна Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

Вища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Досвід науково-педагогічної роботи
31 рік педагогічної й науково-педагогічної діяльності. 25 років - в НаУОА. Із 1990 року працювала у школі № 8 та гімназії № 1 м.Дубна Рівненської обл. Із 1996 - викладач в НаУОА.
Наукова робота

-1998 року захистила дисертацію "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша" й отримала звання кандидата філологічних наук

-2002 р. отримала звання доцента

-2007 р. за результатами дисертаційного дослідження видала наукову монографію, а 2009 р. - навчальний посібник під грифом Міністерства освіти "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша" (Острог, 2007, 2009, 185 с.)

-2016 р. видала наукову монографію "Фольклоризм української романтичної прози" (Львів, 2016, 610 с.)

-2017 р. захистила дисертацію "Фольклоризм української літературної прози доби романтизму" (Київ, КДУ ім. Тараса Шевченка) й отримала звання доктора філологічних наук

-2019 р. видала навчальний посібник "Архетипний складник української літератури(аналітичні студії)" (Острог, 2019, 362 с.)

-2021 р. видала навчально-методичний посібник "Символічні коди української культури" (Острог, 2021,168 с.)

-Авторка 5-ти статей, індексованих у міжнародних науковометричних базах SCOPUS та WofS

-Авторка більше 150-ти наукових праць, надрукованих в Україні та за кордоном.

-Керувала науковими роботами студентів, які неодноразово займали призові місця на Всеукраїнських конкурсах.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=k58TyuIAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Опублікувати статтю "5. Aloshyna O, Smyrnov A, Yankovska Zh, Blyzniak M., Marchuk V. Organizational foundations of functioning of the Right-Bank Ukraine orthodox brotherhoods from the 1850s to 1900s. Journal of Education Culture and Society", Warszawa, 2021. Web of Science

Z. O. Yankovska, L. V. Sorochuk. Anthropological Dimension of the Philosophical "Literature-Centric" Model of Ukrainian Romanticism // ANTHROPOLOGICAL MEASUREMENTS OF PHILOSOPHICAL RESEARCH. – № 19, 2021. – S. 127–137. Web of Science

Ж. Янковська, О. Рарицький, Л. Марчук. Відображення архетипного образу землі у новелах Василя Ткачука (за збіркою «Сині чічки») / Hlavný redaktor: Peter Žeňuch. – SLAVICA SLOVACA. – Ročník 55 – № 2. – Bratislava: SLAVISTIKA, 2020. – S. 296–306. (Scopus).

Жанна Янковська. Регіональні аспекти української прози доби романтизму // Література та культура Полісся. Випуск 98. Серія «Філологічні науки», № 14. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С. 122–130. (Index Copernicus).

Жанна Янковська. Поема Т. Шевченка «Наймичка» та його однойменна повість: до порівняльних студій Івана Франка // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. ZESZYT VІІІ/1. – Posnań, 2020. – С. 253–265. (Індекс Копернікус). (Index Copernicus).

Жанна Янковська. Наукові історико-методологічні основи вивчення фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 52. – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 120–125. (Index Copernicus).

Z. O. Yankovska, L. V. Sorochuk. ANTHROPOCENTRIC IMENSIONS OF UKRAINIAN CULTURE (IN THE CONTEXT OF THE ARCHETYPE OF THE WISE OLD MAN) // Anthropological measurements of philosophical research. 2020. No 18. P. 87–101 (indexed in Web of Science). URL: http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive (Ж. О. Янковська, Л В. Сорочук. АНТРОПОЦЕНТРИЧНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (в контексті архетипу Мудрого Старого) // Антропологічні виміри філософських досліджень. 2020. № 18. С.87-101. (indexed in Web of Science). URL: http://ampr.diit.edu.ua/issue/archive )

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Офіційне опонування на захисті дисертації Наумовської Олесі Владиславівни «Міфологічна тріада “життя→ смерть→безсмертя” у народній прозі» (Київ, КНУ ім. Шевченка, захист відбувся 30.09.2021 року, спеціалізована вчена рада Д 26.001.15), поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика (24 др. арк.)

Офіційне опонування на захисті дисертації Левчук Оксани Іванівни “Образ коня в системі зооморфної символіки українського фольклору» (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, захист відбувся 16 грудня 2021 р., спеціалізована вчена рада Д 035.051.13), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

Відгук на автореферат дисертації Гарасим Л.О. "Теоретико-методологічні засади фольклористичної концепції Григорія Нудьги. (Київ, КНУ ім. Шевченка, захист відбувся 30.09.2021 року, спеціалізована вчена рада Д 26.001.15), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жанна Янковська. Просторові виміри роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» // ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress / Open Access LMU, München, 2021. – S. 758–771.

Жанна Янковська. Екзистенційні виміри роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. ZESZYT ІХ/1. – Posnań, 2021. – С. 187–201. (Index Copernicus).

Жанна Янковська. Осяжність образу Дому в новелах Григора Тютюнника // Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress / Open Access LMU, München, 2020. – S. 761–772.

ŻANNA JANKOWSKA. Відображення концепту “Дім – Поле – Храм” у поемі Т. Шевченка Наймичка та його однойменній російськомовній повісті: порівняльний аналіз // Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej, ISBN: 978-83-7977-519-4, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020. – С. 399–409.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій вченій раді по захисту дисертаці Д 48.125.01 (філософія та історичні науки) НаУОА

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Жанна Янковська. Відображення архетипу Мудрого Старого в романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Література. Мовознавство. Фольклористика. Випуск 1(29). – Київ, 2021. С. 44–46.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у Міжнародній онлайн-конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра». 22–23 жовтня 2020 р., Познань, Університет імені Адама Міцкевича в Познані. Тема виступу: «Екзистенційні виміри роману у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай».

Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 29 жовтня – 1 листопада 2020 р., Мюнхен, Університет Людвіга-Максиміліана. Тема доповіді: «Просторові виміри роману у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай”».

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у ХХVІ науковій викладацько-студентській конференції (з нагоди 445-річчя Острозької академії та 440-річчя Острозької Біблії). Острог. НаУОА. – 11–14 травня 2021 року. 12 травня 2021 р. Виступ на тему: «Філософсько-літературоцентрична модель українського романтизму».

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жанна Янковська. Основні вербально-візуальні семантичні локуси української літературної прози доби романтизму // Українське літературознавство. № 85. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 142–152.

Янковська Ж. Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка // "Поезії дивнії чари". Франкознавчі та інші студії. Збірник наукових праць. – Львів, 2020. – С. 66–74.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Підготовка відгуку на автореферат дисертації Кузьменко Оксани Мирославівни «Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Виконання обов'язків члена ради по захисту дисертацій Д 48.125. 01

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член однієї ради по захисту дисертацій.

Член однієї ради по захисту дисертацій.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Янковська Ж. О. Відображення образу Дому в малій прозі П. Куліша / Філологічні трактати. Суми: Вид-во Сумського державного університету. Том 11, № 3–4, 2019. С. 140–149. (Індекс Копернікус).

Янковська Ж. Пантелеймон Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури // Українознавчий альманах. Випуск 25. – К.: Міленіум, 2019. – С. 128–133. (DOI: https://doi/10.17721/2520-2626/2019.25).

Публікація: Янковська Ж. Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» // Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки». Випуск 19. – Бердянськ: БДПУ, 2019. – С. 165–174.(Індекс Копернікус).

Ж. Янковська. Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. Zeszyt VІІ. – Poznan: wydawnictwo naukowe, 2019. – S. 175-185 (Індекс Копернікус).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Янковська Ж. Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки // Волинь філологічна: текст і контекст. – Випуск 28. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2019. – С. 46-52.

Янковська Ж. Лексично-стильові засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання «Не було змалку – не буде й до’станку» // Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 лютого 2019 року. – Ірпінь, 2019. – С. 175-187.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у ІV Міжнародній міждисциплінарній конференції "Слов'янський світ у давнину й сьогодні: мова, література, культура", м. Вроцлав (Польща), Вроцлавський університет, 4-5 квітня 2019 року. Тема доповіді: "Поема Т.Шевченка "Наймичка" та його однойменна повість: до порівняльних студій І.Франка".

Участь в Х Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Діалог мов - діалог культур. Україна і світ", м. Мюнхен (Німеччина), 24-27 жовтня 2019 р. Тема доповіді: "Осяжність образу Дому в новелах Григора Тютюнника".

Участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…», м. Познань (Польща), Університет імені Адама Міцкевича, 25-27 жовтня 2018 року. Тема доповіді: «Відображення концепту "Дім - Поле - Храм" в поемі Т. Шевченка "Наймичка" та його однойменній російськомовній повісті: порівняльний аспект".

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат дисертації Яни Савощенко «Фольклоризм авторської прози Марії Матіос», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика (Київський національний університет імені Тараса Шевченка.– Київ, 2019). Захист відбувся 21 лютого 2019 року.

Відгук на автореферат дисертації Онищенка Олександра Івановича «Поетика мемуарної прози письменників української діаспори другої половини ХХ століття», поданої до спеціалізованої вченої ради Д 73.053.03 в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 10.01.01 – українська література, м. Черкаси. Захист відбувся 27 лютого 2019 року.

Відгук на автореферат дисертації «Фольклоризм української драматургії 20-30-х років ХХ століття» Валентини Миколаївни Школи, поданої на здобуття наукового звання доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Захист відбудеться 15 травня 2019 року, м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет.

Написання відгуку на автореферат дисертації "Жанрово-стильові особливості діаспорної жіночої прози другої половини ХХ століття" Кузь В.В., Тернопіль, 2020 р.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Янковська Ж. Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») // Людина і культура. Збірник праць / За редакцією Д. Шевчука (До 70-річчя М. О. Зайцева). – Острог: Видавництво Національного університету «острозька академія», 2019. – С. 157-183.

Янковська Ж. Кафедра культурології та філософії // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С. 636-637.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Янковська Ж. Відображення архетипного топосу «Поле» у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: до проблеми нового прочитання роману // STUDIA METHODOLOGICA. Issue 47, Winter 2018. – Ternopil – Kielce, 2018. – S. 7-18. (Індекс Копернікус).

Янковська Ж. Фольклоризм роману з народних уст С. Пушика «Страж-гора» крізь призму одного героя // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – С. 54-61 (Index Copernicus).

ZHANNA YANKOVSKA, OKSANA IURIEVA. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko’s Short Stories about Cossacks / Hlavný redaktor: Peter Žeňuch. – SLAVICA SLOVACA. – Ročník 53 – 2018 – № 1. – Bratislava: SLAVISTIKA, 2018. – S. 38-48. (Scopus)

Янковська Ж. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка «Дохристиянські вірування українського народу» в контексті поступування народознавчої науки // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія філологічна. Випуск ХV. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-подільський університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 254-260. (Індекс Копернікус).

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член ради

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Zhanna Yankovska. Hauptetappen der rezeptiven Verbindungen ukrainischer Folklore- und Literaturnarrative in den 30er-60er Jahren des 19. Jahrhunderts im Verständnis Ivan Denysjuks: Der analytische Aspekt (Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30–60 років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект) / Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – München: readbox unipress Open Publishing LMU, 2018. – S. 374-385.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат дисертації Т. М. Волковічер «Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика» (м. Київ, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, захист відбувся 29 жовтня 2018 року), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Янковська Ж. Архетипний образ Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції // Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. – Bratislava – Sofia, 2017. – С. 149-165.

Янковська Ж. Образ оповідача (розповідача) в українській літературній прозі 30-60-х років ХІХ століття // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. - München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2017. – С. 618-628.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Янковська Ж. Парадигма фольклорно-літературної архетипності // Studia ukrainica posnaniensia. Zeszyt V. – Poznanʹ, 2017. – С. 269-277 (Index Copernicus).

Янковська Ж. «Концепт “Храм” крізь призму оповідання Богдана Лепкого “Дзвони”» // STUDIA METHODOLOGIKA. – Ternopil – Kielce, Випуск 44, 2017. – С. 154-160 (Index Copernicus).

Янковська Ж. Взаємодія української романтичної прози з фольклором: генологічний аспект // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 66-72 (Index Copernicus).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Янковська Ж. До проблеми дефініції та смислових характеристик поняття «фольклоризм літератури» // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 42. – К.: ВПЦ: «Київський університет», 2017. – С. 73-82.

Zanna Yankovska. The issue of the national nature of Ukrainian literary prose as a genre in the period of its formation in interaction with the folk narrative // Ukraine und ukrainische Identität in Europa: Beiträge zur Standortbestimmung aus/durch Sprache, Literatur // Kultur Herausgegeben von Olena Novikova, Oleksandr Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. – München: Verlag readbox unipress und Abteilung Open Publishing LMU, 2017. ISBN 978-3-95925-047-4 (Druckausgabe) mit farb. Abb. – 420 s. 978-3-95925-048-1 (elektronische Version). – S. 89-100. (Збірник фактично вийшов друком на початку 2018 року).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

3. Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». – Мюнхен. Університет Максиміліана-Людвіга. – 2-4 листопада 2017 року. Тема доповіді: «Основні етапи рецептивних зв’язків українського фольклорного та літературного наративу 30-60-х років ХІХ ст. в осмисленні Івана Денисюка: аналітичний аспект».

Захист дисертації

2017 рік - захист докторської дисертації "Фольклоризм української літературної прози доби романтизму."

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття (Мюнхен – Німеччина, 8-10 квітня 2016 року

Янковська Ж. «Парадигма фольклорно-літературної архетипності» (Польща-Познань, 20–21 травня 2016 року)

Участь у Міжнародній науковій конференції «Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho rínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)». 5 – 7 жовтня 2016 року . Тема виступу: "Відображення архетипу Мудрого Старого (Старця) в українській культурній традиції: образ кобзаря."

Участь у віртуальній інтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 27 – 30 жовтня 2016 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Образ оповідача в українській короткій прозі періоду романтизму».

Видання наукової монографії

Янковська Ж. Монографія "Фольклоризм української романтичної прози". - Львів, 2016. - 610 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Янковська Ж. Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30-60-х рр.. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник наукових праць (філологічні науки). – К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. - № 7. – С. 194-199.

Янковська Ж. Відображення концепту «Дім – Поле – Храм» в оповіданні Ганни Барвінок «Домонтар» // Народознавчі зошити. – № 3 (129). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – С. 696-703.

Янковська Ж. Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (36). – С. 335-340. (Збірник вийшов фактично 2017 р.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Янковська Ж. Відображення інтердисциплінарного концепту «Дім – Поле – Храм» у творчості Ганна Барвінок // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. VI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München. 29. Oktober – 1. November 2015. Band 2015 (Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VІ Міжнародна наукова інтернет-конференція досліджень з україністики. Мюнхен. 29 жовтня – 1 листопада 2015 року. Збірник праць) – München: Readbox unipress – readbox publishing gmbh Open Publishing LMU, 2016. – С. 699-713. (Стаття датована 2016 роком. а вийшла у 2017р.)

Янковська Ж. Відображення архетипу Мудрого Старого в українській короткій прозі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-Ukrainischen wissenschaftsbeziehungen. Sammelband. ІХ. Band (Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки. Збірник наукових праць. Том ІХ). – Мюнхен, 2016. – С. 210-217.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Янковська Ж. Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філологічні науки). – К.: Київський університет ім. Б. Грінченка; редкол.: О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін., 2015. - № 5. – 192 с. – С. 143-148

Янковська Ж. Модус «національного буття» та «генетично-чуттєвий» фольклоризм поеми Т. Шевченка «Наймичка»// Збірник наукових праць. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Випуск 41. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 147-155.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

3-4 квітня 2015 – участь у VІ Міжнародній конференції «Літературний процес: на перехресті глобалізацій них викликів» - м. Київ, Київський університет ім. Б. Грінченка. Тема виступу: «Архетипний образ воріт в українській літературній прозі 30-60-х рр. ХІХ століття».

26-27 травня - участь у Міжнародній конференції, присвяченій 20-й річниці україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика у Брно (ЧР). Тема доповіді: «Від «божого чоловіка» до «Перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття.

Участь у відкритій інтернет-конференції “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». 29 жовтня – 1 листопада 2015 р. Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана. Мюнхен. Доповідь на тему: «Відображення інтердисциплінарного концепту ”Дім – Поле – Храм” у творчості Ганни Барвінок”

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Янковська Ж. Рецепції фольклорного наративу в українській прозі І половини – середини ХІХ століття: особливості становлення літературного розповідного жанру // Сучасні дослідження української культури (Wspőlczesne badania nad ukraiňska kultura) / За редакцією Марти Замбжицької, Пауліни Олеховскої та Катажини Якубовської-Кравчик. – Варшава-Івано-Франківськ, 2015. – С. 131-149.

Янковська Ж. Від «божого чоловіка» до «перебенді»: рецепція архетипного образу кобзаря в українській літературі 30-60-х років ХІХ століття // Ukrainistika: minulost, pritomnost a budoucnost ІІІ. Literaturaakultura. Kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahajenivyukyukrajinštinyjakostudijníhooboruna Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. – Brno: Vydal Jan Sojnek – Galium, 2015. – S. 315-324.

Янковська Ж. Рецепція архетипних образів хліба та дороги в українській літературній прозі першої половини ХІХ століття // Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky.EDITORKA Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Slovenský komitét slavistov, 2015. – S. 187-208.

2007

Видання наукової монографії

Янковська Ж. Монографія "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша - 2007 р.

1998

Захист дисертації

1998 р. - захист кандидатської дисертації "Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну