Трофимович Володимир Васильович,

д.і.н., проф., завідувач кафедри історії
Трофимович Володимир Васильович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

Трофимович В.В., Мартинюк Н. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ УНР В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1924–1940 РР.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 29. С. 15-24.

В. Трофимович, Л. Трофимович. Польське питання під час підготовки та здійснення «визвольного походу» Червоної армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. Вересень 1939 у долі держав та народів. Війна, репресії, пам’ять : науковий збірник / упорядник М. М. Кучерепа – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 69–77.

Мельник О., Трофимович В., Трофимович Л. Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959–1963 рр.). Universum Historiae et Archeologiae. – 2019. – Т. 2(27). – Вип. 1. – С. 25–39

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Трофимович В.В., Сухих А.Ю., Трофимович Л.В. Идеологическое противостояние советских партизан и украинских повстанцев на Волыни в 1942–1944 гг. Вестн. Том. гос. ун-та. – 2019. – № 448. – С. 160–171 (Web of Science Core Collection)

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

V.Trofymovych, A. Sukhykh. STRUGGLE FOR PROVISIONS BETWEEN SOVIET PARTISANS AND UKRAINIAN INSURGENTS IN 1943 – 1944 IN VOLYN REGION. East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. – Issue 12. P. 149-158. Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Sciense.

Мельник О., Трофимович В. "Вони повірили в мене, а я повірив у них" (особливості наукової школи М. Ковальського). - C. 137-165.

Трофимович В.В., Трофимович Л.І. "Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн в період чехословацької кризи (1938-1939 рр.)". Международный историческиий журнал "Русин". Молдова. 2019. № 57. С. 251-270. Q1 Scopus.

Опублікування тез доповідей

Трофимович В. Третя сторона українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції "Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття" 25-26 червня 2019 р. Львів. Національна академія сухопутних військ. 2019. С. 7-9

Трофимович В.В. Російсько-українська гібридна війна: практика застосування нового концепту. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції "Виклики політики безпеки: історія та сучасність". Львів: НАСВ, 2018. С. 106 - 108.

Трофимович В. В. Військова політика ОУН (б) у 1942 р. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 16-17 травня, 2019 року). Львів : НАСВ, 2019. С. 346-347.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Трофимович В. "Визвольний похід" Червоної армії на західноукраїнські землі та польське питання. Міжнародна наукова конференція "Вересень 1939 у долі держав та народів" (до 80-річчя початку Другої світової війни). Луцьк, 18 жовтня 2019 р.

Трофимович В. Польське питання під час підготовки та здійснення "визвольного походу" Червоної армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. Міжнародна наукова конференція "Національна політика комуністичного режиму СРСР в Україні в роки Другої світової війни". (До 75-річчя вигнання нацистських загарбників з України). Київ, 30 жовтня 2019 р.

Польща-Україна: 100 років політичної думки (Острог, 12 жовтня 2018 року). Міжнародна наукова конференція. Тема доповіді: "Симон Петлюра - Юзеф Пілсудський: важкий шлях до Варшавського договору"

Міжнародна наукова конференція "Виклики політики безпеки: Історія і сучасність" (Львів, 18-19 жовтня 2018 року). Тема доповіді: "Російсько-українська "гібридна війна": практика застосування нового концепту"

Міжнародна наукова конференція "Волинь в українській, польській і світовій історіографії" (Кременець, 20 - 21 вересня 2108 р.). Тема доповіді: "Подолання асиметрії пам'яті і браку знань про Волинську трагедію 1943 р. - ключовий момент в українсько-польському примиренні"

Трофимович В. В. Військова політика ОУН (б) у 1942 році. Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ" (Львів, 16-17 травня 2019 року).

Трофимович В.В. Третя сторона українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни. Міжнародна наукова конференція "Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття". Львів, 25-26 червня 2019 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Трофимович В.В. Ідеологічне протистояння між радянськими партизанами й українським визвольним рухом на Волині у 1941-1944 рр. Наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття" (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів). Львів, 11 жовтня 2019 р.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор "Військово-наукового вісника" Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Головний редактор фахового збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки»

Головний редактор фахового збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки»

Опублікування статті

V. Trofymovych, Y. Antoniuk. ACTIVITY OF THE UVO INTELLIGENCE SUBDIVISION (1921–1929). Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 3 (25). Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. К., 2019. С.40-51

Трофимович В. В., Трофимович Л. В. Відображення Акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників Українського визвольного руху. Військово-науковий вісник. Випуск 31. Львів : НАСВ, 2019. С. 81-98.

Трофимович В. В. Сучасні польсько-українські бої за історію. "Волинь-43": міфи і реальність: зб. наук. праць. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 14-26.

Трофимович В., Антонюк Я. Протинацистська діяльність СБ ОУН (б) (1941-1944). Військово-науковий вісник. Вип. 32. Львів: НАСВ, 2019. С. 87-110.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Українсько-польський науковий форум "Волинська платформа діалогу". (м. Луцьк, 28 листопада 2018 року). Тема доповіді: "Роль сталінського та гітлерівського режимів в українсько-польському конфлікті"

Трофимович В. В. "Вони повірили у мене, а я повірив у них" (особливості наукової школи М. Ковальського). Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України", присвячена пам'яті проф. М. П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження); 19-22 березня 2019 року, Острог-Дніпро

Трофимович В.В. «Визвольний похід» Червоної армії на Волинь і Полісся у вересні 1939 року. Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція «Волинь у роки Другої світової війни та післявоєнний період» (до 80-річчя початку війни) 17 вересня 2019 року. Острог. 17 вересня 2019 р.

Рецензування статей, авторефератів

Прорецензовано 2 автореферати кандидатських дисертацій

Прорецензовано 2 статті до фахового збірника статей

1 автореферат Сухих А. 3 статті (Сухих А., Фініковський Ю., Бенчук В.)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій Д 48. 125. 02 у НаУОА

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій Д 48. 125. 02 у НаУОА

Рецензування монографій

Реабілітовані історією. Рівненська область. Рівне, 2019.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Трофимович В. В., Трофимович Л. В. Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн у період чехословацької кризи 1938-1939 рр. V Международная научно-практическая конференция "История Карпато-Днестровских земель с древнейших времен до наших дней (Межвоенный период)" (29-30 мая 2019 г., Кишенев).

2018

Опублікування статті

Трофимович В., Близняк М. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ. Актуальні питання історії та культури України і світу. Острог, 2018. Випуск VIII (VIII). С. 4-8.

Трофимович В.В., Куцька О.М. Пропагандистське забезпечення Червоної армії під час битви за Будапешт (1944-1945 рр.). Сторінки воєнної історії України. 2018. Вип. 20. С. 245-258.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Трофимович В.В., Трофимович Л.В. Питання Підкарпатської Русі у зовнішньополітичних розрахунках Польщі (жовтень 1938 - березень 1939 рр.). Русин. Международный исторический журнал. 2018. Т. 52. Вып. 2. С. 309-328.

Опублікування тез доповідей

Трофимович В. Сучасні українсько-польські відносини: випробування історією. Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті" 11-12 жовтня 2018 року. Рівне, 2018. С. 49-52.

Трофимович В. Російсько-українська "гібридна війна": практика застосування нового концепту. Виклики політики безпеки: історія і сучасність. Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції 18-19 жовтня 2018 року. Львів, 2018. С. 106-108.

Трофимович В.В. Внесок українських вояків у «чудо над Віслою». Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ». Львів: НАСВ, 2018. С. 358–359.

Трофимович В.В. Депортації населення із Західної України в період її радянізації (1939–1941 рр.). Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Великий терор і масові репресії в Україні (1920–1950 рр.)». Львів: НАСВ, 2018. С. 53–56.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

"Волинь 43": міфи та реальність. Міжнародна наукова конференція (Луцьк, 25-26 травня 2018 року). Тема доповіді: "Сучасні польсько-українські бої за історію".

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті" (Рівне, 11-12 жовтня 2018 року). Тема доповіді: "Сучасні українсько-польські відносини: випробування історією".

Міжнародна науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, 17-18 травня 2018 рік). Тема доповіді: "Внесок українських вояків у «чудо над Віслою»".

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ. Міжнародна наукова конференція (Львів, 16 - 17 травня 2018 р.). Тема доповіді "Внесок українських вояків у "чудо над Віслою"".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція «Великий терор і масові репресії в Україні (1920–1950 рр.)» (Львів, 8 червня 2018 року). Тема доповіді: "Депортації населення із Західної України в період її радянізації (1939–1941 рр.)"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

X Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (16-17 листопада 2018 р., м. Житомир). Тема доповіді: "Політична стратегія ОУН у 1930-ті роки".

Великий терор і масові репресії в Україні (1920 - 1950 рр.) Всеукраїнська наукова конференція (Львів, 8 червня 2018 р.). Тема доповіді: "Депортації населення із Західної України в період її радянізації (1939 - 1941 рр.)"

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Трофимович В. Внесок українських вояків у "чудо над Віслою" // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17 - 18 травня 2018 р.). Львів, 2018. С. 358 - 359.

Трофимович В.В. Депортації населення із Західної України в період її радянізації (1939 - 1941 рр.) // Великий терор і масові репресії в Україні (1920 - 1950 рр.). Всеукраїнська наукова конференція (Львів, 8 червня 2018 р.). Львів, 2018. С. 53 - 56.

Трофимович В., Близняк М. Вступне слово. Кафедра історії імені ім. Миколи Ковальського: становлення і поступ // Актуальні питання історії та культури України і світу. Збірник матеріалів VIII Регіональної конференції студентів та аспірантів (Острог, 23 травня 2018 р.). Острог, 2018. Вип. VIII. C- 4 - 9.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Україна і світ"

Рецензування монографій

Реабілітовані історією. Рівненська область. - Рівне, 2017.

Відкриття спеціалізованої вченої ради

Відкриття спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій в Національному університеті " Острозька академія"

Рецензування статей, авторефератів

Прорецензовано 4 статті до збірника статей "Наукові записки", історичні науки, 2018 р., випуск 27.

Прорецензовано 5 авторефератів кандидатських дисертацій та 2 докторських дисертацій

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Трофимович В. Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". - 2017. - Вип.26.

Трофимович В., Сухих А. [ Рецензія], Мудраченко М. Друга партизанська бригада 1942-1944:від партизанщини до партизанства. Вінниця, 2015. 568 с. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичнів науки". - 2017. - Вип. 26. - С. 143- 146.

Трофимович В., Трофимович П. Суперництво товариств "Просвіта" та імені Михайла Качковського за вплив на українців ( друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Русин. Международный исторический журнал. - Кишенев- 2017. № 1. - С. 177-194.

Самсонюк Т., Трофимович В. Розбудова польського підпільного руху на Рівненщині (1939-1940 рр.) (за документами з архівів України) // Limes. Studia I materially zdziejon Europysrodkowo-wscnodniej. - Rzeszow, 2015. Nr.8 (вийшов до друку в 2017 р.). С.185-205.

Опублікування статті

Трофимович В. "Війна після війни" на Любомльщині // Матеріали міжнародної історико-краєзнавчої конференції " Минуле та сучасне Волині та Полісся, Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії / Любомль (24-25 жовтня 2017 р.) - Луцьк, 2017. С. 457-460.

Трофимович В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року // Військово-науковий вісник. Львів: АСВ, 2017. Вип. 28. С. 110 - 128.

Трофимович В., Куцька О. Спецпропаганда Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни в науковому дискурсі кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Військово-історичний меридіан. 2017. № 4. С. 26 - 41.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Трофимович В. На захисті ЗУНР. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ (11-12 травня 2017 р., Львів).

Трофимович В. Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський : тернистий шлях до порозуміння (1919-1920 рр.). Міжнародна наукова конференція «Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ ст.» (15-17 червня 2017 р., Львів).

Трофимович В. Державотворчі проекти ОУН(б) в Україні у воєнний та післявоєнний періоди. Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920-1950-х рр. (до 75-річчя створення Української повстанської армії) (5-6 жовтня 2017 р., Львів).

Трофимович В. "Війна після війни" на Любомльщині (1944-1950-ті рр.). Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії (24-25 жовтня 2017 р., Любомль).

Опублікування тез доповідей

Трофимович В. На захисті ЗУНР // Перспективи розвитку озброєння та війської техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції ( Львів, 12 травня 2017 р.) - Львів : НАСВ, 2017. - С.365-366.

Трофимович В. Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський :тернистий шлях до порозуміння (1919-1920 рр.) // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ ст. :Збірник тез доповідей Міжнародної наукової крнференції (Львів, 15 -17 травня 2017 р.) - Львів: НАСВ, 2017. - С. 5-6.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Трофимович В. Проблеми Підкарпатської Русі у зовнішньополітичних розрахунках Варшави після Мюнхенської конференції. Міжнародна науково-практична конференція «Міжетнічні взаємодії в етноконтактній зоні» (26-27 жовтня 2017 р., Тераклія (Молдова).

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Міжнародна історико-краєзнавча конференція (24 - 27 жовтня 2017 р. м. Любомль). Тема доповіді: "Війна після війни" на Любомльщині. 1944 - 1952 рр.

V Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920 - 1950-х років" (5 - 6 жовтня 2017 р., м.Львів). Тема виступу: "Державотворчі проекти ОУН (б) в Україні в воєнний та післявоєнний періоди"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Трофимович В. Суспільно-політичні передумови та наслідки акції «Вісла». Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українсько-польські відносини: Важкий тягар минулого і сучасні виклики (20 квітня 2017, Острог).

Трофимович В. Акція «Вісла» - остаточне вирішення українського питання. Всеукраїнський круглий стіл «Передумови, причини та перебіг українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни» (28 квітня 2017 р., Луцьк)

Трофимович В. Волинь - колиска УПА. Всеукраїнська наукова конференція «Волинь повстанська (до 75-річчя утворення УПА).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Трофимович В. Народження на Волині Української повстанської армії. Кременецькі читання з історії Волині (28-29 вересня 2017 р., Кременець).

Трофимович В. Директорія УНР – Польська Республіка: важкий шлях до порозуміння ( 1919-1920 рр.). Круглий стіл «Українська національна революція 1917-1921 рр.: погляд через століття ( 12 травня 2017 р., Рівне).

Трофимович В. Людина, вчений, організатор. Наукові читання, присвячені 28-й річниці з дня народження професора М. П. Ковальського (16 березня 2017 р., Острог).

Трофимович В. Час сподівання і звершень. Конференція, присвячена 23-й річниці відродження Острозької академії ( 19 жовтня 2017 р., Острог).

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Заступник головного редактора збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки», 2018. Вип. 27.

Рецензування монографій

19. Сипко Б. Мусульманська спільнота в житті Французької Республіки (1995 – 2007 рр.). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. 344 с.

Зек Б. Луцьк у роки нацистської окупації (1941 – 1944 рр.): монографія. Луцьк: Весна – Друк, 2017. 421 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К. 48. 125. 02 у НаУОА

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Трофимович В. "Війна після війни" на Любомльщині. 1944 - 1952 рр. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Наук. збірник. Вип. 63: Матеріали Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 24 - 27 жовтня 2017 року, м. Любомль. Луцьк, 2017. С. 457 - 460.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Трофимович В.В., Трофимович Л.В., Смирнов А.І. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни // Русин. – 2016. № 1. – С. 196-217. – Режим доступу : http://journals.tsu.ru/engine/download.php?id=67237&area=files

Volodymyr Trofymowych Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” „WOJNA HYBRYDOWA” JAKO INSTRUMENT KLUCZOWY ROSYJSKIEJ GEOSTRATEGII REWANŻU (“Hybrid war” as a key instrument of Russian revenge geostrategy) „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1(6) S. 175-186

Трофимович В.В. Українці та поляки на Холмщині в 1939-1943 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки".- Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - вип. 25. - С. 224-233

Опублікування статті

Трофимович В.В. ГІБРИДНА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ – ВИКЛИК ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ// Тези доповідей V міжнародної наукової-практичної конференції "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики", (19 травня 2016 року, м. Київ) - К.: ДАУ при МЗС України, 2016.- С. 150-153

Трофимович В.В. Нацистська політика геноциду євреїв на Волині // Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наук. конф. пам'яті Митрополита Андрея Шептицького. (30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ). - К.: Дух і літера, 2016. - С. 165 - 181

Трофимович В.В. Чи мали вплив холмські події на Волинську трагедію 1943 - 1944 років? // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Наук. зб. Матеріали Других Всеукр. краєзн. читань, присвячених пам'яті Григорія Гуртового, (смт. Торчин, 29 вересня 2016 року). - Луцьк, 2016. - С. 144 - 150.

Трофимович В.В. Російська агресія проти України - свідчення кризи сучасної системи міжнародної безпеки// " Виклики політики безпеки: історія та сучасність". Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції (16-18 червня 2016 року, м. Львів). - С. 12-13

Трофимович В.В. , Денисюк О.В. Національний університет "Острозька академія": з історії формування науково-навчального потенціалу // Актуальні питання , проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Збірник наукових праць (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2016 року). - частина друга.- Монреаль: ЦСП "НБК"; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. - С. 203-206

Трофимович В.В. Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // Актуальні питання гуманітарних наук. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Острог, 18 травня 2016 року). - Острог, 2016. - Вип. 6. - С. 86 - 91. (у співавторстві)

Трофимович В.В. Відображення Акту 30 червня 1941 року у працях і мемуарах учасників українського визвольного руху // Міжнародна наукова конференція «Український визвольний рух 20-50-х ХХ ст.: ідея державності та її реалізація. До 75-річчя Акта відновлення української державності 30 червня 1941 р. та 25-ї річниці Незалежності України», (м. Київ, 29–30 червня 2016 року). Доповіді і повідомлення. – К. – 2016. – С. 159–165.

Трофимович В.В. Хто розпочав першим ? (українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни) // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської січі та 95-річчя Другого зимового походу )" (м. Житомир, 18-19 листопада 2016 року). Збірник наук. праць. - Житомир, 2016. - С. 131 - 135.

Трофимович В.В. Розробка М. Грушевським зовнішньополітичної концепції України в період Центральної Ради //.Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського. (17 вересня 2016 року, Острог ) Тези доповідей. Острог, Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 164 - 166

Трофимович В.В. Український аспект національної політики нацистів у Генеральному губернаторстві в роки Другої світової війни.// VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», (27–28 вересня 2016 р., м. Острог.) Тези доповідей. Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 90-92

Трофимович В.В. "Гібридна війна" як прояв російської геостратегії реваншу // Відродження Українського війська: сутність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 1-2 грудня 2016 р.). - К.: НУОУ, 2016. - С.148-149

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Трофимович В.В. Гібридна агресія проти України - виклик для міжнародної спільноти. V Міжнародна науково-практична конференція “Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики” ( 19 травня 2016, м. Київ).

Трофимович В.В. Українці і поляки на Холмщині (1939-1943). ІІ Міжнародна наукова конференція "Українсько-польські відносини і контексті суспільно-політичних і етнокультурних процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ-поч.ХХІ ст.) (25 травня 2016 року, м.Львів)

Трофимович В.В. Розробка М. Грушевським зовнішньополітичної концепції України в період Центральної Ради. Виступ на конференції: Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського. (17 вересня 2016 року, Острог )

Трофимович В.В. Український аспект національної політики нацистів у Генеральному губернаторстві в роки Другої світової війни.// VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», (27–28 вересня 2016 р., м. Острог.)

Трофимович В.В. Радянський чинник у українсько-польському міжнаціональному конфлікті. 1939-1945 рр. // Міжнародна наукова конференція "Етнічні конфлікти в роки Другої світової війни:досвід Центрально-Східної Європи (м. Луцьк, Світязь 23-25 червня 2016 року)

Трофимович В.В. Відображення Акту 30 червня 1941 року у працях і мемуарах учасників українського визвольного руху // Міжнародна наукова конференція "Український визвольний рух 20-50-х ХХ ст.: ідея державності та її реалізація. До 75-річчя Акта відновлення української державності 30 червня 1941 р. та 25-ї річниці Незалежності України. (м. Київ, 29-30 червня 2016 року)

Трофимович В.В. Російська агресія проти України - свідчення кризи сучасної системи міжнародної безпеки (Міжнародна наукова конференція "Виклики політики безпеки: історія та сучасність", 16-18 червня 2016 р. м. Львів)

Трофимович В.В. Національний університет "Острозька академія": з історії формування науково-навчального потенціалу // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти" (30-31 травня 2016 року, м. Рубіжне)

Трофимович В.В. Чи мали вплив холмські події на Волинську трагедію 1943 - 1944 років?//Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового, (смт. Торчин, 29 вересня 2016 року.)

Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // І Всеукраїнська наукова конференція. (Острог, 18 травня 2016 року). Тема виступу:

Хто розпочав першим ? (українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни) // IV Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської січі та 95-річчя Другого зимового походу )" м. Житомир 18 - 19 листопада 2016 року

Трофимович В.В. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині і Галичині// Всеукраїнський науково-практичний семінар "Українсько - польський конфлікт в роки Другої світової війни в оцінках науковців та громадськості: український дискурс" (Луцьк, 25 листопада 2016 р.)

Трофимович В.В. "Гібридна війна" як прояв російської геостратегії реваншу //Міжнародна наукова конференція Відродження Українського війська: сутність та історична ретроспектива (Київ, 1-2 грудня 2016 р.). Національний університет оборони України імені І. Черняховського

Трофимович В.В. Гібридна агресія проти України - свідчення кризи світової безпеки// Науково-практична конференція "АБН як передумова створення єдиного фронту проти кремлівської агресії" (с. Будераж Здолбунівського району Рівненської області, 3 грудня 2016 р.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Трофимович В.В. Суперництво товариств "Просвіта" та ім. Михайла Качковського за вплив на українців (Друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) Доповідь на міжнародно-практичній конференції "Міжетнічні взаємодії в етноконтактній зоні" (П'яті читання пам'яті І.А. Анцупова), 28-29 жовтня 2016 р., Кишинів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Трофимович В.В. Гібридна війна як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. Міжнародна наукова конференція "Українська криза та її значення для міжнародної безпеки (Республіка Польша, Островець Свєнтокшиський, 19 листопада 2015 року)

Трофимович В.В., Смирнов А. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни. Международная научно-практическая конференция "Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне" (23-24 октября 2015 г., Кишинев)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Трофимович В.В. Український і польський чинник в політиці Австро-Угорщини у 1914 році // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2015. – Вип. 24. – С. 144-152.

Опублікування статті

Трофимович В.В. Найбільша народна трагедія і найвеличніший подвиг в ім’я майбутнього // Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип.23. – С.3-32 (у співавторстві з П.П.Ткачуком).

Трофимович В.В. Роль СРСР в українсько-польському протистоянні. 1941-1944 рр. // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2015 р.). – Львів: АСВ, 2015. – С.281-282

Трофимович В.В. Від Кримської конференції 1945 р. до анексії півострова в 2014 р. (уроки для України) // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни). Збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції 21-23 жовтня 2015 р. - Львів: НАСВ, 2015. - С.5-8.

Трофимович В.В., Іванов С.С. Голокост на окупованій Волині // Військово-науковий вісник. - Випуск 24. - Львів: НАСВ, 2015. - С. 74-101.

Володимир Трофимович Трагічні сторінки української історії 1941 – 1945 рр. // Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром. Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції 4-5 квітня 2014 року, м. Львів.- Львів: Добрий друк, 2015.- С. 63-80

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Трофимович В.В. Націоналістичне підпілля на Волині в перше післявоєнне пятиріччя (1945-1950-ті роки. УІІІ Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Житомир, 20 листопада 2015 року

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.trofymovych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну