Максимчук Віталій Васильович,

к.ф.н., доц., доцент
Максимчук Віталій Васильович
QA
Резюме
Освіта

2010–2013 – аспірантура з відривом від виробництва в Національному університеті «Острозька академія». Кандидат філологічних наук.

2004–2009 – Національний університет «Острозька академія. Магістр філології, спеціальність «Українська мова та література».

Досвід роботи

Вересень 2021  до тепер – Національний університет «Острозька академія» (завідувач кафедри української мови і літератури).

Січень 2019 р. – до тепер – Національний університет «Острозька академія» (доцент кафедри української мови і літератури).

Вересень 2017 р. – вересень 2021 року – Національний університет «Острозька академія» (заступник декана гуманітарного факультету з питань якості освіти).

Лютий 2015 р. – січень 2019 р. – Національний університет «Острозька академія» (старший викладач кафедри української мови і літератури).

Грудень 2013 р. – лютий 2015 р. – Національний університет «Острозька академія» (викладач кафедри української мови і літератури).

Грудень 2008 р. – листопад 2010 р. – Національний університет «Острозька академія» (викладач-стажист кафедри української філології).

Професійні навички

Професійно володію українською мовою, на середньому рівні – англійською і польською.

Володію комп’ютером на рівні досвідченого користувача: програми пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google-документи, робота в інтернеті.

Наукові зацікавлення

Українська неологія, неографія, семантика, футбольний дискурс, інтернет-лінгвістика, ономастика

Нагороди

·        Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 588, Нак. № 303-з від 15.09.2015)

·        Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 76, Нак. № 26-з від 24.04.2019).

·        Сертифікат на отримання обласної премії за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2019 р.).

·        Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на ХХVІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» (м. Острог).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Максимчук В. В. Moodle як засіб автоматичного оцінювання морфологійного розбору // Мовна особистість в освітньому просторі: монографія / за заг. ред. І. Д. Пасічника. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 232–243.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво лексикографічною лабораторією "Острозький неограф"

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук В. В. Відонімна афіксоїдація як спосіб творення неологізмів у футбольному дискурсі Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen –Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». München, 2020.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Максимчук В. В. «Відкомандонімна афіксоїдація як спосіб поповнення футбольного лексикону». ХХV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (11–15 травня 2020 року, м. Острог).

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Максимчук В. В, «Конкурування неозапозичень у сучасному футбольному дискурсі». ХХІV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (15–16 травня 2019 року, м. Острог).

Максимчук В. В, «Футбольний антропонімікон: проблеми транслітерації іншомовних прізвищ». Регіональна міжвишівська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення" (8 листопада 2019 року, м. Рівне).

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук про автореферат дисертації Тимочко Богдани Василівни «Назви довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століть» (Київ, 2019), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук В. В. Неозапозичення в українському футбольному інтернет-дискурсі // Slavia Centralis. Maribor, 2019. Številka 2, letnik XII. S. 96-113 (SCOPUS - Q4).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Максимчук В. В. Відонімна афіксоїдація як спосіб творення неологізмів у футбольному дискурсі. X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” (24-27 жовтня 2019 року, м. Мюнхен, Німеччина).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Максимчук Віталій. Лексикографічна лабораторія "Острозький неограф" // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку: енциклопедичне видання / за ред І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. 3-тє вид. доп. і переробл. Острог: НаУОА, 2019. С. 702-703.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук В. В. Префіксоїди супер- і мега- як засоби оновлення футбольного лексикону: українсько-польські паралелі // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Vol. 53. Warszawa, 2018. S. 204–228 (SCOPUS - Q4).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Максимчук В. В. Відантропонімні деривати у футбольному інтернет-дискурсі. Міжнародна науково-практична конференція «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (21-22 грудня 2018 р., м. Бая-Маре, Румунія).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Максимчук В. В. «Вербалізація гола в сучасному футбольному інтернет-дискурсі». ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2018 року, м. Острог).

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Максимчук В. В. Markery tożsamości narodowej w neologizmach poetów Wołynia. Міжнародна наукова конференція «Dziedzictwo kulturowe pogranicza» (15–16 травня 2017 р., м. Гожув-Велькопольський, Польща)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Максимчук В. В. «Відонімні деривати в українському футбольному інтернет-дискурсі». ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2017 року, м. Острог).

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор збірника "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Філологічні науки" (Вип. 68).

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук В. В. Локальна мовно-поетична картина світу: неологічний контекст / Віталій В. Максимчук // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 2017. – Ročník 86, sešit 1. – S. 45–52 (SCOPUS - Q4).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук В. В. Трансформації прецедентних висловлювань у сучасному футбольному дискурсі / В. В. Максимчук // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – Вип. 16. – С. 367–377.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук В. В. Неологічна лексика як система / В. В. Максимчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 41. – С. 40–48.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук В. В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 59–64.

2015

Видання наукової монографії

Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук за ред. Г. М. Вокальчук. - Острог, 2015. - 386 с. - (Лексикографічна серія "Українська індивідуально-авторська неографія", вип. 7).

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук В. В. Індивідуально-авторські найменування небесних світил і явищ природи в словотворчості поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Slavica Slovaca / [hlavný red. P. Žeňuch]. – Bratislava, 2015. – Ročnik 50. – Čislo 1. – S. 28–35 (SCOPUS - Q4).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Максимчук В. В. Словотворчість поетів Рівненщини в контексті індивідуально-авторської номінації української поезії ХХ сторіччя: частотний аналіз / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників V Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 6. – С. 30–35.

Максимчук В. В. Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 57. – С. 85–90.

Максимчук В. В. Новотвори з компонентом "слово" в лексиконі сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2015 року / [ред.-упор. : І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова, Ужгород, Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 49–51.

2014

Захист дисертації

Диплом кандидата наук ДК № 026030 (рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Словник авторських лексичних новотворів Петра Велесика / [укл. В. В. Максимчук] // Велесик П. Я. Творча лабораторія журналіста : навч. посібник / П. Я. Велесик. – Рівне : ПП Лапсюк В. А., 2014. – С. 213–220.

Максимчук В. В. Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / [укл.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр, Х. М. Федорич]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 50. – С. 71–76.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента кафедри української мови і літератури - 26.02.2020 (2,13 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата філологічних наук (10.02.01 "Українська мова") - 22.12.2014 (3,78 Мб).

Диплом/сертифікат підтвердження закордонного стажування

Сертифікат про стажування "Ефективні методи викладання філологічних наук у ЗВО" - 28.02.2020 (0,47 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про проходження курсу "Quality Management Systems Internal Auditor Training Course (based on ISO 9001:2015 and ISO 19011:2011 Standarts" - 29.05.2018 (0,27 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у Десятій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції з україністики "Діалог мов - діалог культур. Україна і світ" - 27.10.2019 (1,23 Мб).

Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурні комунікації в галузі освіти" - 19.03.2021 (0,71 Мб).

Сертифікат учасника VIII Міжнародної наукової конференції "Лінгвалізація світу" - 05.05.2020 (0,26 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Сертифікат за проходження майстер-класу "Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат" - 12.05.2020 (2,67 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про успішне закінчення курси "Критичне мислення для освітян" - 06.01.2018 (0,67 Мб).

Сертифікат про завершення курсу "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг" - 06.10.2019 (1,59 Мб).

Сертифікат про завершення курсу "Додатки Google в освітній діяльності" - 02.07.2019 (0,32 Мб).

Сертифікат про завершення курсу "Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього стартапа" - 14.02.2020 (1,71 Мб).

Сертифікат про завершення курсу "Діалог та медіація: шлях до порозуміння" - 25.03.2020 (2,38 Мб).

Сертифікат про заверешення курсу «Академічна доброчесність в університеті» - 31.01.2019 (0,23 Мб).

Сертифікат про завершення курсу «Менеджмент у літературній сфері: Кошторис і музи» - 30.12.2019 (1,74 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у вебінарі "Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection" - 12.08.2021 (0,07 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "EdTech у вищій освіті – практичні поради" - 21.02.2022 (1,1 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Пошук інформації у Scopus" - 10.07.2020 (0,08 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Полегшуємо перевірку на плагіат разом із Unicheck" - 18.05.2021 (0,42 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки" - 14.01.2021 (0,05 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Gromadzenie i udostępnianie danych badawczych. Trend czy konieczność?" - 30.06.2020 (0,08 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Знайомство зі Scopus" - 06.07.2020 (0,08 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави" - 08.07.2020 (0,17 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі" - 28.01.2021 (0,05 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну