Максимчук Віталій Васильович,

к.ф.н., доцент
Максимчук Віталій Васильович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук В. В. "Євро-2016 як екстралінгвальний чинник оновлення футбольного лексикону". ІХ Міжнародна наукова конференція "Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах" (12-13 квітня 2019 р., м. Дніпро).

Опублікування тез доповідей

Максимчук В. В. Відантропонімні деривати у футбольному інтернет-дискурсі // International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage»: conference proceedings. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 35–39.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Максимчук В. В. «Від батька до сина: словотворчість Анатолія і Володі Криловців». Тридцята наукова сесія Наукового товариства імені Шевченка. Філологічна секція. Підсекція (комісія) лінгводидактики та мовознавства (12 березня 2019 р., м. Рівне).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Максимчук В. В, «Конкурування неозапозичень у сучасному футбольному дискурсі». ХХІV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (15–16 травня 2019 року, м. Острог).

Рецензування статей, авторефератів

Відгук про автореферат дисертації Тимочко Богдани Василівни «Назви довкілля в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століть» (Київ, 2019), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Максимчук В. В. Неозапозичення в сучасному футбольному дискурсі // Slavia Centralis. 2019.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Максимчук В. В. Відонімна афіксоїдація як спосіб творення неологізмів у футбольному дискурсі. X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” (24-27 жовтня 2019 року, м. Мюнхен, Німеччина).

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Максимчук В. В. Префіксоїди супер- і мега- як засоби оновлення футбольного лексикону: українсько-польські паралелі // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. Vol. 53. Warszawa, 2018. S. 204–228 (SCOPUS - Q4).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Максимчук В. В. Відантропонімні деривати у футбольному інтернет-дискурсі. Міжнародна науково-практична конференція «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (21-22 грудня 2018 р., м. Бая-Маре, Румунія).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук В. В. "Вербалізація гола в українському футбольному інтернет-дискурсі". Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та комунікативні аспекти функціювання мовних одиниць» з нагоди ювілею доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської (29-30 листопада 2018 р., м. Київ).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Максимчук В. В. "Футбольний командонімікон Волині: структурно-мотиваційний аспект". Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту" (9 листопада 2018 р., м. Острог)"

Опублікування тез доповідей

Максимчук В. В. Вербалізація гола в українському футбольному інтернет-дискурсі // Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. з нагоди ювілею К. Г. Городенської. Київ: Міленіум, 2018. С. 164-166.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Максимчук В. В. «Вербалізація гола в сучасному футбольному інтернет-дискурсі». ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2018 року, м. Острог).

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Максимчук В. В., Тимчук А. О. Лексико-семантичні особливості новотворів сучасних поетів Буковини / В. В. Максимчук, А. О.Тимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2018. – Вип. 8. – С. 150–153.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук В. В. Фразеологічні трансформації в сучасному футбольному дискурсі. V Міжнародна наукова конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (09–10 листопада 2017 р., м. Кривий Ріг).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Максимчук В. В. Markery tożsamości narodowej w neologizmach poetów Wołynia. Міжнародна наукова конференція «Dziedzictwo kulturowe pogranicza» (15–16 травня 2017 р., м. Гожув-Велькопольський, Польща)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Максимчук В. В. «Мовний інтернет-простір сучасного футбольного вболівальника». VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (9–10 листопада 2017 року, м. Острог).

Максимчук В. В. «Футбольні прецедентні висловлювання як перекладознавча проблема». Науково-практичний семінар «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі» (23–25 листопада 2017 р., м. Луцьк).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Максимчук В. В. «Відонімні деривати в українському футбольному інтернет-дискурсі». ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2017 року, м. Острог).

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор збірника "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Філологічні науки" (Вип. 68).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Максимчук В. В. Локальна мовно-поетична картина світу: неологічний контекст / Віталій В. Максимчук // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. – Praha, 2017. – Ročník 86, sešit 1. – S. 45–52 (SCOPUS - Q4).

Опублікування статті

Максимчук В. В. Трансформації прецедентних висловлювань у сучасному футбольному дискурсі / В. В. Максимчук // Філологічні студії: науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2017. – Вип. 16. – С. 367–377.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Максимчук В. В. Неологічна лексика як система / В. В. Максимчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 41. – С. 40–48.

Опублікування статті

Максимчук В. В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 59–64.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук В. В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі. VI Міжнародні наукові читання “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука (25 травня 2016 р., м. Рівне).

Максимчук В. В. Неологічна лексика як система. ХVІ Міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних досліджень "Семантика мовних одиниць (на матеріалі української та російської мов)" (14-15 квітня 2016 року, м. Харків)

2015

Видання наукової монографії

Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук за ред. Г. М. Вокальчук. - Острог, 2015. - 386 с. - (Лексикографічна серія "Українська індивідуально-авторська неографія", вип. 7).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Максимчук В. В. Індивідуально-авторські найменування небесних світил і явищ природи в словотворчості поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Slavica Slovaca / [hlavný red. P. Žeňuch]. – Bratislava, 2015. – Ročnik 50. – Čislo 1. – S. 28–35.

Опублікування статті

Максимчук В. В. Словотворчість поетів Рівненщини в контексті індивідуально-авторської номінації української поезії ХХ сторіччя: частотний аналіз / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників V Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників”, присвячених пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 6. – С. 30–35.

Максимчук В. В. Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 57. – С. 85–90.

Максимчук В. В. Новотвори з компонентом "слово" в лексиконі сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2015 року / [ред.-упор. : І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова, Ужгород, Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 49–51.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук В. В. Новотвори з компонентом "слово" в лексиконі сучасних поетів Рівненщини. І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті" (19-20 листопада, м. Дрогобич).

Максимчук В. В. Словотворчість поетів Рівненщини в контексті індивідуально-авторської номінації української поезії ХХ сторіччя: частотний аналіз. V Міжнародні наукові читання “Лінгвістичні студії молодих дослідників”, присвячені пам’яті професора К. Ф. Шульжука (23 травня 2015 р., м. Рівне).

2014

Захист дисертації

Диплом кандидата наук ДК № 026030 (рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2014 року)

Опублікування статті

Словник авторських лексичних новотворів Петра Велесика / [укл. В. В. Максимчук] // Велесик П. Я. Творча лабораторія журналіста : навч. посібник / П. Я. Велесик. – Рівне : ПП Лапсюк В. А., 2014. – С. 213–220.

Максимчук В. В. Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / [укл.: В. В. Максимчук, З. В. Столяр, Х. М. Федорич]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2014. – Вип. 50. – С. 71–76.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук В. В. Польськомовні елементи в словотворчості сучасних поетів Рівненщини. Міжнародна науково-практична конференція “Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції” (22 жовтня 2014 року, м. Хмельницький).

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну