Волошина-Нарожна Вікторія Олександрівна,

к.п.н., старший викладач
Волошина-Нарожна Вікторія Олександрівна
QA
Резюме
Освіта


  1. 01/09/1993–22/06/2002- Свідоцтво про базову загальну середню освіту. Квасилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, Квасилів, Рівненська обл.  
  2. 01/09/2002–22/06/2004 - Атестат про повну загальну середню освіту. Квасилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня, Квасилів, Рівненська обл. 
  3. 01/09/2005–26/06/2009 - Диплом бакалавра про базову вищу освіту за напрямом підготовки "Психологія". НаУОА. 
  4. 01/09/2010–25/06/2011 - Диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю 053"Психологія". НаУОА.  
  5. 01/12/2011–01/12/2014 - Диплом кандидата психологічних наук від 25.02.2016 (спеціальність 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"). НаУОА. 
Досвід роботи

01/09/2009–31/01/2012

Старший лаборант науково-дослідної лабораторії когнітивної психології

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

01/02/2012–01/03/2015

Молодший науковий співробітник у виконанні науково-дослідних досліджень

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

01/09/2014–02/01/2017

Викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

01/01/2015– 01/03/2019

Керівник науково-дослідної лабораторії когнітивної психології

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

02/03/2015–01/03/2019

Науковий співробітник у виконанні науково-дослідних досліджень

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

03/01/2017–01/03/2019

Старший викладач кафедри психології та педагогіки

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

12/03/2019–22/05/2020

 

Психолог 2 кат. групи підготовки керівників ВПОП НТЦ

ВП "Хмельницька АЕС", Нетішин (Україна)

 

01/03/2019дотепер

Старший викладач кафедри психології та педагогіки (сумісник)

Національний університет "Острозька академія", Острог (Україна)

 

25/05/2020дотепер

Психолог 2 кат. групи управління людськими факторами ВРП

ВП "Хмельницька АЕС", Нетішин (Україна)


Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Волошина-Нарожна В.О. Когнітивні викривлення як джерело помилок персоналу БЩУ при використанні експлуатаційних процедур Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С.20-21.

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мельничук-Мохаммад І. О., Волошина В.О. Роль іміджу референтних осіб у формуванні метакогнітивної сфери особистості /І.О. Мельничук-Мохаммад, В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2018. – Вип.7. – С.88-94.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток з когнітивної психології

Науковий грток з когнітивної психології

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Волошина В.О., Довгалюк Т.А. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексія та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значимості хвороби / В.О.Волошина, Т.А.Довгалюк// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. – Вип.6., Том.1 – С. 14-18.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток з когнітивної психології

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Презентація діяльності Інституту практичної психології та психотерапії (доц. Шугай М. А., ст. в. Волошина В. О.).

Оптимізація процесів метапам’яті студентів у процесі навчальної діяльності. (ст.в. Волошин В.О.)

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток з когнітивної психології

Науковий гурток з когнітивної психології

2016

Захист дисертації

Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам\'яттєві судження студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 "Вікова та педагогічна психологія" / Волошина Вікторія Олександрівна – Острог, 2015. – 20 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Волошина В. О., Т. А. Довгалюк Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2016. – Том. Х. – № 28.– С. 24 – 58.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Волошина В.О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип.26. – С. 26-31.

Волошина В.О. Т До проблеми розвитку метапам’яттєвих здібностей / В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип.28. – С. 150-159.

Волошина В.О. Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів / В.О. Волошина // Технології розвитку інтелекту: електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К.: [б. в.], 2014. – Вип. 1, No 6 – [електронний доступ за адресою: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/120].

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.

Волошина В.О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу/ В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 24 – 27.

Волошина В.О. Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС. / В.О. Волошина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2013. – Вип.1. – С. 11-13.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Dovhaliuk T.A., Voloshyna V.O. & Jönsson F. U. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance / V.О. Voloshyna // 18th meeting of the European society for cognitive psychology, August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary. – Budapest, 2013. – C. 238-239.

Voloshyna V.O., Jönsson F. U. & Sihinishyna A.S. Analytic inference: Can people predict the effect of influence on their memory? / V.О. Voloshyna // 18th meeting of the European society for cognitive psychology. August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary.– Budapest, 2013. – C. 235.

Волошина В.А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении / В. А. Волошина // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.

Волошина В.А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти / В. А. Волошина // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в ус- ловиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.89-90.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Волошина В.О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив експериментального вивчення проблематики / В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.19. – С. 48 – 53.

Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V.O. Voloshyna, F.U. Jönsson // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну