Волошина-Нарожна Вікторія Олександрівна,

к.п.н., старший викладач
Волошина-Нарожна Вікторія Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

  1. 2005–2009 рр. – Національний університет «Острозька академія», спеціальність — «Психологія», кваліфікація – «Бакалавр Психології»;
  2. 2010–2011 рр. – Національний університет «Острозька академія», спеціальність — «Психологія», кваліфікація – «Магістр Психології»;
  3. 2012–2015 рр. — Національний університет «Острозька академія», аспірантура, спеціальність 19.00.07 — «Педагогічна та вікова психологія»;
  4. 2015 р. – присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», тема дисертації «Вплив інтерференції на метапам’яттєві судження студентів»;


Досвід роботи

  1. 2009 – 2011 рр. – старший лаборант науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія»;
  2. 2011 – 2015 рр. – викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
  3. 2012 – 2014 рр. –  молодший науковий співробітник у виконанні науково-дослідної роботи, що фінансується із коштів державного бюджету «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ»;
  4. 2014 – 2016 рр. –  науковий співробітник у виконанні науково-дослідної роботи, що фінансується із коштів державного бюджету «Інтерференція як феномен пам'яті та метапам'яті»;
  5. 2015 і по теперішній час — старший викладач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія»;
  6. 2015 і по теперішній час – керівник науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія».


Наукова робота
2019

Опублікування статті

Мельничук-Мохаммад І. О., Волошина В.О. Роль іміджу референтних осіб у формуванні метакогнітивної сфери особистості /І.О. Мельничук-Мохаммад, В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2018. – Вип.7. –

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток з когнітивної психології

Науковий грток з когнітивної психології

2018

Опублікування статті

Волошина В.О., Довгалюк Т.А. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексія та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значимості хвороби / В.О.Волошина, Т.А.Довгалюк// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2017. – Вип.6., Том.1 – С. 14-18.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток з когнітивної психології

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Презентація діяльності Інституту практичної психології та психотерапії (доц. Шугай М. А., ст. в. Волошина В. О.).

Оптимізація процесів метапам’яті студентів у процесі навчальної діяльності. (ст.в. Волошин В.О.)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Презентація діяльності Інституту практичної психології та психотерапії (доц. Шугай М. А., ст. в. Волошина В. О.).

Оптимізація процесів метапам’яті студентів у процесі навчальної діяльності. (ст.в. Волошин В.О.)

2017

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток з когнітивної психології

Науковий гурток з когнітивної психології

2016

Захист дисертації

Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам\'яттєві судження студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 "Вікова та педагогічна психологія" / Волошина Вікторія Олександрівна – Острог, 2015. – 20 с.

Опублікування статті

Волошина В. О., Т. А. Довгалюк Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2016. – Том. Х. – № 28.– С. 24 – 58.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Voloshyna V.O. Metacognition-oriented psychotherapy: some general applications to treatment manual/ V.О. Voloshyna // VII KHARKIV INTERNATIONAL PSYCHOLOGICAL READINGS «Actual issues of psychological assistance theory and practice» to the 15th anniversary of Psychology Faculty of V. N. Karazin Kharkiv National University, to the 90th birth anniversary of Professor G. K. Sereda, November 25-26, 2015. – Kharkiv, Ukraine.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Довгалюк Т.А. Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці / Т.А. Довгалюк, В.О. Волошина // Науковий журнал «молодий вчений», 2015. – № 10 (25) . – С. 184-188.

2014

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Інтерференція як феномен пам'яті та метапам'яті

Опублікування статті

Волошина В.О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип.26. – С. 26-31.

Волошина В.О. Т До проблеми розвитку метапам’яттєвих здібностей / В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2014. – Вип.28. – С. 150-159.

Волошина В.О. Оптимізація процесів метапам’яті та метапізнання у навчанні студентів / В.О. Волошина // Технології розвитку інтелекту: електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К.: [б. в.], 2014. – Вип. 1, No 6 – [електронний доступ за адресою: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/article/view/120].

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Волошина В.А. К проблеме точности проспективных и ретроспективных суждений метапамяти в условиях влияния проактивной интерференции / В.О. Волошина // Международный научно-исследовательский журнал: Research Journal of International Studies. Екатеринбург.: МНИЖ – 2014. – № 5 (24) Часть 3. – С. 34 -38.

Voloshyna V.O. “Something similar I’ve already learned, thus I easily will remember it!”: the ease-of-processing heuristic as a source in metamemory judgments under proactive interference condition / V.О. Voloshyna // Problems of Psychology in the 21st Century. – 2014. – 8(2). – P. 184–194.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Волошина В.О., Саєнко О.О. Інтерференція у вимірі образної і семантичної памʼяті / В.О. Волошина, О.О. Саєнко // Тенденції розвитку педагогіки та психології в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (2014р. м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – C. 9-12.

Дробата Т., Волошина В. Особливості здійснення моніторингу пам’яті в умовах впливу асоціативної інтерференції / Т.А. Дробата, В.О. Волошина // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – С. 82-84.

2013

Опублікування статті

Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.

Волошина В.О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу/ В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 24 – 27.

Волошина В.О. Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС. / В.О. Волошина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2013. – Вип.1. – С. 11-13.

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Dovhaliuk T.A., Voloshyna V.O. & Jönsson F. U. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance / V.О. Voloshyna // 18th meeting of the European society for cognitive psychology, August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary. – Budapest, 2013. – C. 238-239.

Voloshyna V.O., Jönsson F. U. & Sihinishyna A.S. Analytic inference: Can people predict the effect of influence on their memory? / V.О. Voloshyna // 18th meeting of the European society for cognitive psychology. August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary.– Budapest, 2013. – C. 235.

Волошина В.А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении / В. А. Волошина // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.

Волошина В.А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти / В. А. Волошина // Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в ус- ловиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.89-90.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Волошина В.А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти / В.А. Волошина // Психология и педагогика в системе современного научного знания: материалы IV междунар. науч.- практ. конф. (г. Донецк, 5-7 октября 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 17 (Т.1). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – С.11-13.

Волошина В.О., Дробата Т.А., Ткаченко М.В. Класична теорія АБС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування / В.О. Волошина, Т.А. Дробата, М.В. Ткаченко // Тенденції розвитку педагогіки та психологі в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2013р. м.Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С 5-8.

2012

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ

Опублікування статті

Волошина В.О. Інтерференція та метапам’ять: теоретичний аналіз перспектив експериментального вивчення проблематики / В.О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2012. – Вип.19. – С. 48 – 53.

Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V.O. Voloshyna, F.U. Jönsson // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? / V.O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.

Hordiichuk О. V., Voloshyna V.O. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments / О. V. Hordiichuk, V.O.Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 82-84.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну