Назарук Вікторія Михайлівна,

к.ф.н., Старший викладач
Назарук Вікторія Михайлівна
QA
Резюме
Освіта
Кандидатка філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література). Дисертація на тему «Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVIперша половина XVII ст.) (грудень 2017 р.)


Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір» / «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217.

2. Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

3. Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку», Дніпро, С.87-89

4. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики. Назарук В. / Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, випуск XIX. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2010, С. 71-79

5. Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 21, 2011, С. 266-279.

6.Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012, С. 167-175.


НАУКОВІ ЗАХОДИ:

1.Міжнародна наукова конференція «Administracja a bezpieczenstwo» w Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieystora w Pultusku з темою «Dotrzymanie standartow dziennikarskich, jako wazny element bezpieczenstwa informacyjnego», 10-11.10.2016, м. Пултуськ, Польща

2.Науково-практичний семінар «Світові стандарти журналістики»за сприяння Академії української преси та американської неурядової організації Internews. Local voices. Global change, 28-29 січня 2016, Острог.

3.Семінар «Журналістська етика в умовах конфліктного та пост-конфліктного суспільства» за підтримки Посольства Великої Британії та ОБСЄ, 9-14 березня 2016, Київ

4.Конференція «Якість українських медіа: сучасний стан, нагальні потреби, перспективи», 21 жовтня 2016 р., м.Київ

5.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участь «Практична медіаосвіта: Інноваційні стратегії розвитку» у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Доповідь на тему «Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді», 25 жовтня 2016 р. м.Київ

6.Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism.

7.9th International Graduate Conference on Risale-I Nur Studies at Istanbul Foundation for Science and Culture (Туреччина, Стамбул, 2-6 липня 2018 р.

Досвід роботи

Готувала авторські публікації в межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», що реалізовувався Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України та за підтримки Української медійної програми,  що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується Міжнародною організацією Internews упродовж 2020 року.

У жовтні 2020 року долучилася до проєкту «Гендерні окуляри в школі: молоді журналістки діляться досвідом із учнями та ученицями», ініційованого громадською організацію «Асоціація «Жінки в медіа» та ГО «Жіночі перспективи».

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Підготовка статті «Гендерні окуляри»: приклади сучасного недискримінаційного просвітництва" до колективної монографії "Гуманітарне поле гендерних досліджень"

Підготовка аналітичних матеріалів у межах гендерного моніторингу журналістських матеріалів регіональних медіа,що відбувається в межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», який реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Назарук В.М. Лігвокультурні аспекти перекладів віро повчальних текстів українською мовою. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: Збірник матеріалів засідання круглого столу / За заг. ред. М.С. Смирнової. – Маріуполь, 2019. – 230 с., с.126-132.

Назарук В.М., Смірнова М.С. ОКРЕМІ ШТРИХИ ДО ІСТОРІЇ ПЕРЕКЛАДІВ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ГРЕЦЬКОЮ МОВАМИ (НА ПРИКЛАДІ КОРАНУ). Сучасне ісласознавство. Науковий журнал. Острог, 2019 р.

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Виступ із доповіддю на Міжнарожній Літній школі ісламознавства у Стамбулі (Туреччина, липень, 2019 р.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Окремі штрихи до історії перекладів сакральних текстів англійською та грецькою мовами (на прикладі Корану)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Лігнвокультурні аспекти перекладів віроповчальних текстів українською мовою. Публікація у науковому збірнику Маріупольського державного університету за результатами круглого столу із лінгвістики та перекладознавства

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

9th International Graduate Conference on Risale-I Nur Studies at Istanbul Foundation for Science and Culture (Туреччина, Стамбул, 2-6 липня 2018 р.)

Участь в 11-тому Міжнародному симпозіумі з вивчення спадщини Саїда Нурсі у Стамбулі

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку"

Захист дисертації

У грудні 2017 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук (спеціальність 10.01.01 – українська література) на тему «Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Nazaruk Viktoria. Dotrzymanie standardów dziennikarskich, jako ważny element bezpieczeństwa informacyjnego». Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa. Pułtusk, 2017. S. 265-271

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Назарук В.М. «Огляд ринку документальних кінопроектів Рівненщини»

Назарук В.М.«Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета» у збірнику Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць [гол.ред.І.Д.Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», с.242-245.

Назарук В.М., Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку", Дніпро, с.87-89

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Роль Уласа Самчука у створенні на Рівненщині першого громадсько-політичного часопису «Волинь» / «Медіапростір» додаток до часопису «Літературний Тернопіль» С.19-23, 2014.

Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / Електронний збірник «3rd Conference For Young Slavists In Budapest», лютий, 2014

2013

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Роль поэтов острожского круга 16-17 в.в. в формировании эстетики периода раннего барокко.Scientific letters of Academic society of Mychail Baludansky. Volume1, No 2/2013, с.44-47.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Міжнародна конференція в Острозі / Матеріали про Міжнародну наукову конференцію «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду». Слово і час, №2, 2013. С. 112.

Окремі зауваги щодо функціонування онлайнових ЗМІ. Слово упорядника збірника наукових доповідей «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія», виданого за підсумками україно-польського науково-практичного семінару, проведеного кафедрою журналістики НаУОА 6-7 лютого 2013 р, Острог: ІГСУ, Видавництво НаУОА, 2013. – С.3-5.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

3rd Conference For Young Slavists In Budapest. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції (25-26 квітня 2013 р., Будапешт ) / EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES

International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” / KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (Krakow August 29th -31st, 2013, Institute of Eastern Initiative (IEI)

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012, С. 167-175.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209.

Українська документалістика: погляд споживача. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2012, С. 121-129.

Проблема дотримання мовних норм у засобах масової інформації Рівненщини. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна», випуск 22. Острог, 2012. С. 100-108.

Інформаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах. Назарук В. / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності», Рівне, 2012. С. 43-44.

Застосування елементів асоціативно-образного мислення на уроках української мови та літератури в ланці основної та старшої школи Назарук В. / Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Дніпропетровськ, 2012. С. 145-148.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародний семінар «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Нове Медіа» (м.Варшава, Польща) (Варшава, 2-12 липня 2012 р.)

Міжнародний освітній семінар «Полікультурна освітня інтеграція» (м.Сєроцк, м.Варшава Польща, 3-7 грудня 2012 р.)

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 21, 2011, С. 266-273

Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 20, 2011, С. 302-307.

Перший Всеукраїнський круглий стіл «Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації» В.Назарук, Слово і час, 2011, №1, С. 118-119

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Слово і час, 2011, №12, С. 116-117

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji I integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про стажування у рамках проекту "Інноваційний університет", листопад 2018 р. - 08.12.2018 (3,95 Мб).

Сертифікат про участь у культурно-освітньому проекті "Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences" програми Erasmus + у Туреччині - 14.06.2018 (2,95 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у майстер-класах проекту "Підтримка журналістської освіти в Україні" за підтримки ГО "Центр підтримки журналістів" - 14.06.2018 (2,87 Мб).

Диплом лауреата конкурсу есе на тему "Стратегія відродження і популяризації української мови у населених пунктах, де переважає російська мова спілкування" Порталу мовної політики - 14.06.2018 (2,97 Мб).

Сертифікат про участь у "Szenario-Workshop Europian Values" програми Erasmus + у Німеччині - 14.06.2018 (3,06 Мб).

Сертифікат про стажування для викладачів суспільних дисциплін у рамках Літньої методологічної школи "Verba Magistri" - 12.06.2018 (3,29 Мб).

Сертифікат про участь у навчальному семінарі "Журналістська Етика у Конфліктних та Пост-конфліктних Суспільствах" у рамках проекту ОБСЄ "Підтримка конфліктно-чуттєвої журналістики в Україні" - 14.06.2018 (3,85 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktoriia.nazaruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну