Іщук Сергій Іванович,

д.ю.н., доц., доцент
Іщук Сергій Іванович
QA
Резюме
Освіта

01.09.1999р. -18.06.2005р.

навчання на правничому факультеті Національного університету „Острозька академія” за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

01.11.2006 р.-

01.04.2009 р.

навчання в аспірантурі Львівського Національного університету ім.. І. Франка за спеціальністю 12.00.03 цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право   

27.11.2009 р.

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України 

25.01.2013 р.


27.09. 2021 р. 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (Протокол № 1/02-Д; Атестат доцента 12ДЦ № 034000)

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01




Досвід роботи

2002 р.

консультант юридичної клініки „ProBono


01.03.2003 р –

25.03.2005 р.

старший юрисконсульт, начальник юридичного відділу ПП „ЮрПрестиж” 

 

01.09.2005 р. –

по даний час  

робота у  Національному університету „Острозька академія” на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента

 

01.09.2006 р. –

31.12.2010 р.

 

заступник декана правничого факультету Національного університету „Острозька академія” з виховної роботи (на громадських засадах)

 

01.09.2010 р. –

31.12.2012 р.

 

науковий співробітник відділу теорії та історії приватного права НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України

із 14.12.2009 р.

адвокат (свідоцтво № 708 від 14.12.2010 року, видане Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) 

 

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Видання наукової монографії

Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий вимір: монографія в 2 част. част. 2 / за ред. В. Б. Ковальчука. Львів, 2020. 238 с. (підрозділи 1.3, 2.3, 2.4.)

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: у 3 Т.\ Зазаг ред. Ю.С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка/Т.2: Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспільства в Україні. Київ: Юридична думка, 2019. 588 с. (підрозділ 2.3. Правові засади функціонування громадянського суспільства в економічній сфері)

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іщук С. Окремі конституційно-правові засади функціонування громадянського суспільства в Україні: свобода підприємницької діяльності // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2018. – № 1 (3). – С. 11 – 17.

Іщук С. І. Громадянське суспільство як політико-правова категорія : сучасні концептуальні підходи С. І. Іщук // Альманах права. – 2018. – Вип. 9. – С. 172 – 177.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ishchuk Sergii. MODERN CONCEPTUAL BASIS OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF "CIVIL SOCIETY" AS A POLITICAL AND LAW CATEGORY // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2018. – № 2. – P. 84 – 90.

Ishchuk Sergii. THE RIGHT TO CIVIL PROTEST: MODERN PROBLEMS OF LEGAL GUARANTEES IN UKRAINE/ Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2018. – № 1. – P. 56 – 62.

Керівництво студентським науковим гуртком

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іщук С. І. Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні / С. І. Іщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 865. – С. 531 – 538.

Іщук С. І. Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2017. - No. 1(15) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17isives.pdf

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Іщук С. І. Актуальні питання забезпечення мирних зібрань у процесі взаємодії влади та громадянськго суспільства // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 14 апреля 2017. – Минск: «БИП-Институт правоведения».

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Іщук С. І. Актуальні питання децентралізації влади і розвитку громадянського суспільства / С. І. Іщук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 13 – 14.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ishchuk Sergii. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – № 1. – Р. 289 – 295.

Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. - 2016. – № 1. – С. 136 – 143.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. - 2016. – № 1. – С. 136 – 143.

2. Ishchuk Sergii. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – № 1. – Р. 289 – 295

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

Науковий висновок стосовно правового статусу нотаріуса під час оподаткування доходів, отриманих платниками податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ними у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав (підготовлено за зверненням Рівненського обласного відділення Нотаріальної палати України) / Іщук С. І. // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2014. - № 3 (75). – С. 135 – 136.

Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

Іщук С. І. Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична . - 2014. - Вип. 1. - С. 81-91 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdf.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

2013

Видання наукової монографії

Іщук С. І., Ковальчук В.Б. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти: Монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог, 2013. – 268 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іщук С. І. Правові основи непрямої фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13isisvu.pdf.

Іщук С. І. Окремі концептуальні засади забезпечення права на мирні зібрання в Україні / С. І. Іщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. – 2013. - Випуск 23. – Частина ІІ. – Том 1. – С. 101 – 105.

Іщук С. І. Право на підприємницьку діяльність у структурі економічних засад громадянського суспільства в Україні/ С. І. Іщук // Наукові праці МАУП. Збірник наукових праць. - № 2. – 2013. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2014_1_7.pdf

Іщук С. І. Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект / С. І. Іщук // Держава і право. – 2013. – Вип. № 62. – С. 24 – 30.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іщук С. І., Ковальчук В. Б. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вибори та демократія. – 2012. – № 2-3. – С. 51 – 57.

Іщук С. І., Ковальчук В. Б. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України „Про громадські об’єднання” / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 3. – С. 24 – 32.

Іщук С. І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в Україні / С.І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. - 2012.  № 6 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdf.

Іщук С. І. Особливості врахування думки громадськості у процесі прийняття рішень органами державної виконавчої влади / С. І. Іщук // Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / за ред. Крупчана О.Д., Скрипнюка О.В. – 2012. – Вип. 11. – С. 142–152.

Закон України „Про столицю України – місто-герой Київ”. Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Скрипнюка, А. І. Тимченка, В. П. Тихого, [передм. О. П. Попова, В. Я. Тація]. – Х.: Право, 2012. – 248 с. (статті 10, 10/1, 12, 22 п.8, 24, 25 у співавторстві із Н. Р. Нижник).

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. - 2011.  № 1 (3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну