Іщук Сергій Іванович,

к.ю.н, доц., доцент
Іщук Сергій Іванович
QA
Резюме
Освіта

01.09.1999р. -18.06.2005р.

навчання на правничому факультеті Національного університету „Острозька академія” за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

01.11.2006 р.-

01.04.2009 р.

навчання в аспірантурі Львівського Національного університету ім.. І. Франка за спеціальністю 12.00.03 цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право   

27.11.2009 р.

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України 

25.01.2013 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (Протокол № 1/02-Д; Атестат доцента 12ДЦ № 034000)

Опис відсутній

Досвід роботи

2002 р.

консультант юридичної клініки „ProBono


01.03.2003 р –

25.03.2005 р.

старший юрисконсульт, начальник юридичного відділу ПП „ЮрПрестиж” 

 

01.09.2005 р. –

по даний час  

робота у  Національному університету „Острозька академія” на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента

 

01.09.2006 р. –

31.12.2010 р.

 

заступник декана правничого факультету Національного університету „Острозька академія” з виховної роботи (на громадських засадах)

 

01.09.2010 р. –

31.12.2012 р.

 

науковий співробітник відділу теорії та історії приватного права НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України

із 14.12.2009 р.

адвокат (свідоцтво № 708 від 14.12.2010 року, видане Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) 

 

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Видання наукової монографії

Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий вимір: монографія в 2 част. част. 2 / за ред. В. Б. Ковальчука. Львів, 2020. 238 с. (підрозділи 1.3, 2.3, 2.4.)

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: у 3 Т.\ Зазаг ред. Ю.С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка/Т.2: Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспільства в Україні. Київ: Юридична думка, 2019. 588 с. (підрозділ 2.3. Правові засади функціонування громадянського суспільства в економічній сфері)

Опублікування тез доповідей

Окремі концептуальні підходи до розуміння громадянського суспільства як політико-правової категорії / Малиновські читання 22.05.2020 року

2018

Опублікування статті

Іщук С. Окремі конституційно-правові засади функціонування громадянського суспільства в Україні: свобода підприємницької діяльності // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2018. – № 1 (3). – С. 11 – 17.

Іщук С. І. Громадянське суспільство як політико-правова категорія : сучасні концептуальні підходи С. І. Іщук // Альманах права. – 2018. – Вип. 9. – С. 172 – 177.

Опублікування тез доповідей

Іщук С. І. Правові засади діяльності інститутів громадянського суспільства: механізми стимулювання благодійництва / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали четвертої науково-практичної конференції Національного університету «Львівська політехніка», 27 квітня 2018 року. – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 41 – 44.

Іщук С. Громадянське суспільство як політико-правова категорія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правова аналітика: доктринальні підходи, галузеві виміри» (22 травня 2018 р.)

Іщук С. Правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні у процесі конституційної модернізації: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання" (7 грудня 2018 року)

Іщук С. Окремі питання взаємодії громадянського суспільства та органів влади: Матеріали науково-практичної конференції "Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування" (11 грудня 2018 року), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ishchuk Sergii. MODERN CONCEPTUAL BASIS OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF "CIVIL SOCIETY" AS A POLITICAL AND LAW CATEGORY // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2018. – № 2. – P. 84 – 90.

Ishchuk Sergii. THE RIGHT TO CIVIL PROTEST: MODERN PROBLEMS OF LEGAL GUARANTEES IN UKRAINE/ Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2018. – № 1. – P. 56 – 62.

Керівництво студентським науковим гуртком

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іщук С. І. Правові засади діяльності інститутів громадянського суспільства: механізми стимулювання благодійництва. Четверта науково-практична конференція Національного університету «Львівська політехніка», 27 квітня 2018 року.

Іщук С. Правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні у процесі конституційної модернізації: Міжнародна науково-практичної конференція "Малиновські читання" (7 грудня 2018 року)

Іщук С. Громадянське суспільство як політико-правова категорія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правова аналітика: доктринальні підходи, галузеві виміри» (22 травня 2018 р.)

Іщук С. Окремі питання взаємодії громадянського суспільства та органів влади: Науково-практична конференція "Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування" (11 грудня 2018 року), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

2017

Опублікування статті

Іщук С. І. Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні / С. І. Іщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 865. – С. 531 – 538.

Іщук С. І. Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2017. - No. 1(15) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17isives.pdf

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іщук С. І. Актуальні питання забезпечення мирних зібрань у процесі взаємодії влади та громадянськго суспільства // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 14 апреля 2017. – Минск: «БИП-Институт правоведения».

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іщук С. І. Актуальні питання децентралізації влади і розвитку громадянського суспільства / С. І. Іщук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 13 – 14.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С.І. Проблема законодавчого регулювання свободи мирних зібрань в контексті практики Конституційного Суду України / С. І. Іщук // Матеріали Міжнародної конференції "Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві" (м. Київ, 7-8 жовтня 2016 року)

Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали другої науково-практичної конференції, 29 квітня 2016 року. – Львів: ННІПП НУ „Львівська політехніка”, 2016. – С. 131 – 135

Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення свободи мирних зібрань в Україні / С. І. Іщук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 74 – 75.

Опублікування статті

Ishchuk Sergii. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – № 1. – Р. 289 – 295.

Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. - 2016. – № 1. – С. 136 – 143.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. - 2016. – № 1. – С. 136 – 143.

2. Ishchuk Sergii. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – № 1. – Р. 289 – 295

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення громадських об’єднань в Україні / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали першої науково-практичної конференції, 30 квітня 2015 року. – Львів: ННІПП НУ „Львівська політехніка”, 2015. – С. 90 – 94.

Іщук С. І. Актуальні питання правового забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства / С. І. Іщук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 34 – 36.

2014

Опублікування статті

Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

Науковий висновок стосовно правового статусу нотаріуса під час оподаткування доходів, отриманих платниками податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ними у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав (підготовлено за зверненням Рівненського обласного відділення Нотаріальної палати України) / Іщук С. І. // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2014. - № 3 (75). – С. 135 – 136.

Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

Іщук С. І. Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична . - 2014. - Вип. 1. - С. 81-91 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdf.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С. І. Обмеження права на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини / С. І. Іщук // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 10 грудня 2014 року. – К., 2014 – С. 127 – 131.

Іщук С. І. Основи конституційно-правового забезпечення становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 83 – 84.

2013

Присвоєння вченого звання доцента

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (Протокол № 1/02-Д, Атестат доцента 12ДЦ № 034000)

Видання наукової монографії

Іщук С. І., Ковальчук В.Б. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти: Монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог, 2013. – 268 с.

Опублікування статті

Іщук С. І. Правові основи непрямої фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13isisvu.pdf.

Іщук С. І. Окремі концептуальні засади забезпечення права на мирні зібрання в Україні / С. І. Іщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. – 2013. - Випуск 23. – Частина ІІ. – Том 1. – С. 101 – 105.

Іщук С. І. Право на підприємницьку діяльність у структурі економічних засад громадянського суспільства в Україні/ С. І. Іщук // Наукові праці МАУП. Збірник наукових праць. - № 2. – 2013. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2014_1_7.pdf

Іщук С. І. Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект / С. І. Іщук // Держава і право. – 2013. – Вип. № 62. – С. 24 – 30.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С. І. Правові механізми стимулювання благодійництва у економічній діяльності інститутів громадянського суспільства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 15-16 листопада 2013 року.– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 73 – 74.

Іщук С. І. Міжнародно-правові стандарти повідомлення про мирні зібрання / С. І. Іщук // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2013 року. – Полтава. – С. 235 – 238

2012

Опублікування статті

Іщук С. І., Ковальчук В. Б. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вибори та демократія. – 2012. – № 2-3. – С. 51 – 57.

Іщук С. І., Ковальчук В. Б. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України „Про громадські об’єднання” / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 3. – С. 24 – 32.

Іщук С. І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в Україні / С.І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. - 2012.  № 6 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdf.

Іщук С. І. Особливості врахування думки громадськості у процесі прийняття рішень органами державної виконавчої влади / С. І. Іщук // Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / за ред. Крупчана О.Д., Скрипнюка О.В. – 2012. – Вип. 11. – С. 142–152.

Закон України „Про столицю України – місто-герой Київ”. Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Скрипнюка, А. І. Тимченка, В. П. Тихого, [передм. О. П. Попова, В. Я. Тація]. – Х.: Право, 2012. – 248 с. (статті 10, 10/1, 12, 22 п.8, 24, 25 у співавторстві із Н. Р. Нижник).

2011

Опублікування статті

Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. - 2011.  № 1 (3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну