Іщук Сергій Іванович,

к.ю.н, доц., доцент
Іщук Сергій Іванович
QA
Резюме
Освіта

01.09.1999р. -18.06.2005р.

навчання на правничому факультеті Національного університету „Острозька академія” за програмами бакалавра, спеціаліста, магістра

01.11.2006 р.-

01.04.2009 р.

навчання в аспірантурі Львівського Національного університету ім.. І. Франка за спеціальністю 12.00.03 цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право   

27.11.2009 р.

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України 

25.01.2013 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (Протокол № 1/02-Д; Атестат доцента 12ДЦ № 034000)

Опис відсутній

Досвід роботи

2002 р.

консультант юридичної клініки „ProBono


01.03.2003 р –

25.03.2005 р.

старший юрисконсульт, начальник юридичного відділу ПП „ЮрПрестиж” 

 

01.09.2005 р. –

по даний час  

робота у  Національному університету „Острозька академія” на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента

 

01.09.2006 р. –

31.12.2010 р.

 

заступник декана правничого факультету Національного університету „Острозька академія” з виховної роботи (на громадських засадах)

 

01.09.2010 р. –

31.12.2012 р.

 

науковий співробітник відділу теорії та історії приватного права НДІ приватного права та підприємництва Академії правових наук України

із 14.12.2009 р.

адвокат (свідоцтво № 708 від 14.12.2010 року, видане Рівненською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) 

 

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Окремі концептуальні підходи до розуміння громадянського суспільства як політико-правової категорії / Малиновські читання 22.05.2020 року

Видання наукової монографії

Конституціоналізм та основи демократії: теоретико-правовий вимір: монографія в 2 част. част. 2 / за ред. В. Б. Ковальчука. Львів, 2020. 238 с. (підрозділи 1.3, 2.3, 2.4.)

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: у 3 Т.\ Зазаг ред. Ю.С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка/Т.2: Доктринальний вимір галузевих засад функціонування громадянського суспільства в Україні. Київ: Юридична думка, 2019. 588 с. (підрозділ 2.3. Правові засади функціонування громадянського суспільства в економічній сфері)

2018

Опублікування тез доповідей

Іщук С. Окремі питання взаємодії громадянського суспільства та органів влади: Матеріали науково-практичної конференції "Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування" (11 грудня 2018 року), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

Іщук С. І. Правові засади діяльності інститутів громадянського суспільства: механізми стимулювання благодійництва / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали четвертої науково-практичної конференції Національного університету «Львівська політехніка», 27 квітня 2018 року. – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 41 – 44.

Іщук С. Громадянське суспільство як політико-правова категорія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правова аналітика: доктринальні підходи, галузеві виміри» (22 травня 2018 р.)

Іщук С. Правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні у процесі конституційної модернізації: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання" (7 грудня 2018 року)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іщук С. Правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні у процесі конституційної модернізації: Міжнародна науково-практичної конференція "Малиновські читання" (7 грудня 2018 року)

Іщук С. Громадянське суспільство як політико-правова категорія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правова аналітика: доктринальні підходи, галузеві виміри» (22 травня 2018 р.)

Іщук С. І. Правові засади діяльності інститутів громадянського суспільства: механізми стимулювання благодійництва. Четверта науково-практична конференція Національного університету «Львівська політехніка», 27 квітня 2018 року.

Іщук С. Окремі питання взаємодії громадянського суспільства та органів влади: Науково-практична конференція "Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування" (11 грудня 2018 року), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

Керівництво студентським науковим гуртком

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ishchuk Sergii. MODERN CONCEPTUAL BASIS OF DEFINITION OF THE CONCEPT OF "CIVIL SOCIETY" AS A POLITICAL AND LAW CATEGORY // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2018. – № 2. – P. 84 – 90.

Ishchuk Sergii. THE RIGHT TO CIVIL PROTEST: MODERN PROBLEMS OF LEGAL GUARANTEES IN UKRAINE/ Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2018. – № 1. – P. 56 – 62.

Опублікування статті

Іщук С. Окремі конституційно-правові засади функціонування громадянського суспільства в Україні: свобода підприємницької діяльності // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2018. – № 1 (3). – С. 11 – 17.

Іщук С. І. Громадянське суспільство як політико-правова категорія : сучасні концептуальні підходи С. І. Іщук // Альманах права. – 2018. – Вип. 9. – С. 172 – 177.

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іщук С. І. Актуальні питання забезпечення мирних зібрань у процесі взаємодії влади та громадянськго суспільства // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 14 апреля 2017. – Минск: «БИП-Институт правоведения».

Опублікування статті

Іщук С. І. Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні / С. І. Іщук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 865. – С. 531 – 538.

Іщук С. І. Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2017. - No. 1(15) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2017/n1/17isives.pdf

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С.І. Проблема законодавчого регулювання свободи мирних зібрань в контексті практики Конституційного Суду України / С. І. Іщук // Матеріали Міжнародної конференції "Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві" (м. Київ, 7-8 жовтня 2016 року)

Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали другої науково-практичної конференції, 29 квітня 2016 року. – Львів: ННІПП НУ „Львівська політехніка”, 2016. – С. 131 – 135

Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення свободи мирних зібрань в Україні / С. І. Іщук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 74 – 75.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іщук С. І. Актуальні питання децентралізації влади і розвитку громадянського суспільства / С. І. Іщук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 13 – 14.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. - 2016. – № 1. – С. 136 – 143.

2. Ishchuk Sergii. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – № 1. – Р. 289 – 295

Опублікування статті

Ishchuk Sergii. Legal Problems of Ensuring the Principle of Subsidiarity of Local Government in the Course of Decentralization of the Power and Development of Civil Society in Ukraine / Sergii Ishchuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – № 1. – Р. 289 – 295.

Іщук С. І. Завчасне сповіщення при реалізації конституційного права на проведення мирних зібрань / С. І. Іщук // Право України. - 2016. – № 1. – С. 136 – 143.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С. І. Актуальні питання конституційно-правового забезпечення громадських об’єднань в Україні / С. І. Іщук // Теорія і практика конституціоналізму: український і зарубіжний досвід : Матеріали першої науково-практичної конференції, 30 квітня 2015 року. – Львів: ННІПП НУ „Львівська політехніка”, 2015. – С. 90 – 94.

Іщук С. І. Актуальні питання правового забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства / С. І. Іщук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 34 – 36.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С. І. Обмеження права на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини / С. І. Іщук // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , 10 грудня 2014 року. – К., 2014 – С. 127 – 131.

Іщук С. І. Основи конституційно-правового забезпечення становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 14-15 листопада 2014 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 83 – 84.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

Опублікування статті

Іщук С. І. Державне регулювання економічної діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична . - 2014. - Вип. 1. - С. 81-91 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2014_1_11.pdf.

Науковий висновок стосовно правового статусу нотаріуса під час оподаткування доходів, отриманих платниками податку на доходи фізичних осіб в результаті прийняття ними у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав (підготовлено за зверненням Рівненського обласного відділення Нотаріальної палати України) / Іщук С. І. // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2014. - № 3 (75). – С. 135 – 136.

Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

Iszczuk S. Standardy międzynarodowe w zakresie realizacji i obrony wolności pokojowych zgromadzeń na Ukrainie / S. Iszczuk // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – 2014. – № 5. – S. 101 – 110.

Іщук С. І. Правові проблеми реалізації свободи мирних зібрань в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Іщук // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2014. - № 1. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2014_1_7.pdf

2013

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іщук С. І. Правові механізми стимулювання благодійництва у економічній діяльності інститутів громадянського суспільства // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», 15-16 листопада 2013 року.– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 73 – 74.

Іщук С. І. Міжнародно-правові стандарти повідомлення про мирні зібрання / С. І. Іщук // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : Збірник тез наукових доповідей і повідомлень ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2013 року. – Полтава. – С. 235 – 238

Видання наукової монографії

Іщук С. І., Ковальчук В.Б. Громадянське суспільство та державна влада в процесі демократичної легітимації: теоретико-правові аспекти: Монографія / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог, 2013. – 268 с.

Опублікування статті

Іщук С. І. Правові основи непрямої фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - No. 2(8) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13isisvu.pdf.

Іщук С. І. Окремі концептуальні засади забезпечення права на мирні зібрання в Україні / С. І. Іщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. – 2013. - Випуск 23. – Частина ІІ. – Том 1. – С. 101 – 105.

Іщук С. І. Право на підприємницьку діяльність у структурі економічних засад громадянського суспільства в Україні/ С. І. Іщук // Наукові праці МАУП. Збірник наукових праць. - № 2. – 2013. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npmaup_2014_1_7.pdf

Іщук С. І. Економічні засади громадянського суспільства в Україні: теоретичний аспект / С. І. Іщук // Держава і право. – 2013. – Вип. № 62. – С. 24 – 30.

Присвоєння вченого звання доцента

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента (Протокол № 1/02-Д, Атестат доцента 12ДЦ № 034000)

2012

Опублікування статті

Іщук С. І., Ковальчук В. Б. Правові основи взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в процесі демократичної легітимації / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вибори та демократія. – 2012. – № 2-3. – С. 51 – 57.

Іщук С. І., Ковальчук В. Б. Проблеми становлення правових основ інститутів громадянського суспільства в контексті прийняття Закону України „Про громадські об’єднання” / С. І. Іщук, В. Б. Ковальчук // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 3. – С. 24 – 32.

Іщук С. І. Концептуальні засади реалізації права на свободу об’єднань в Україні / С.І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. - 2012.  № 6 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12isiovu.pdf.

Іщук С. І. Особливості врахування думки громадськості у процесі прийняття рішень органами державної виконавчої влади / С. І. Іщук // Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / за ред. Крупчана О.Д., Скрипнюка О.В. – 2012. – Вип. 11. – С. 142–152.

Закон України „Про столицю України – місто-герой Київ”. Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Скрипнюка, А. І. Тимченка, В. П. Тихого, [передм. О. П. Попова, В. Я. Тація]. – Х.: Право, 2012. – 248 с. (статті 10, 10/1, 12, 22 п.8, 24, 25 у співавторстві із Н. Р. Нижник).

2011

Опублікування статті

Іщук С. І. Правові проблеми взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні / С. І. Іщук // Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право”. - 2011.  № 1 (3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11isisvu.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну