Галецький Сергій Миколайович,

Викладач англійської мови
Галецький Сергій Миколайович

https://goo.gl/22bs1K

QA
Резюме
Освіта

09.1998-06.2003

Навчання на факультеті романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Здобув кваліфікацію філолог, вчитель англійської та німецької мов та літератури, перекладач


09.2001-05.2005

Навчання на юридичному факультеті Національного університету "Острозька академія" . Здобув кваліфікацію юриста. 

Досвід роботи

12.2005-04.2008

Начальник Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції 


04.2009 - 08.2015

Фахівець відділу міжнародного співробітництва, Національний університет "Острозька академія"


З 09.2009 - викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» у м. Київ 25-26 січня 2019 року, Інститут інноваційної освіти на тему: «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови».

ДОповідь на VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» у Національному авіаційному університеті м. Київ 19 березня 2019 року на тему: «Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов».

Галецький С.М. Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». Суми: Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 29 жовтня 2019 року.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на Першій всеукраїнській науково-практичній конференції "Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів" 10-11.04.2019 на тему: "Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень"

Галецький С.М. Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрові інформаційно –комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики», Національний університет «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 року.

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» у м. Київ 25-26 січня 2019 року, Інститут інноваційної освіти.

Галецький С.М. Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Національний авіаційний університет, м. Київ, 19 березня 2019 року.

Галецький С.М. Інформаційні технології у навчанні. Матеріали Шістнадцятої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології», Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 19 квітня 2019 р., м. Одеса.

Галецький С.М. Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». Суми: Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 29 жовтня 2019 року. За результатами конференції видано збірник тез.

Галецький С.М. Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно –комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики», Національний університет «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 року.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Галецький С.М. Особливості застосування інформаційно-комуні- каційних технологій у вищій школі в Україні. ХХІV Наукова викладацько-студентська конференція НУ «Острозька академія» «Дні науки» 16.05.2019

Опублікування статті

Галецький С.М. Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». – Рівне: РДГУ, 2019. – Вип. 9. – С. 327-338.

Galetskyi S. Peculiarities of approaches to designing the structure of the communicative competency Of specialists // Znanstvena misel (Slovenia). – VOL.2. – 2019. Pp. 39-41. ISSN 3124-1123

Галецький С.М. Особливості апробації моделі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій на формувальному етапі експерименту // Znanstvena misel (Slovenia). – VOL.2. № 35. – 2019. Pp. 51-54. ISSN 3124-1123.

Galetskyi S. E-learning as a leading component of information and communication technologies in the educational process // Инновации в социально-гуманитарных науках. Гомель: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 2019. с. 139-147.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький C.М. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 24-37. (Index Copernicus)

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Жуковський В.М., Галецький С.М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання // збірнику наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 6/38. - 2018. - С. 154-165. (Index Copernicus) ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039

Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 2018. - № 50 - С. 270-274. (Index Copernicus) ISSN 2412-1142, ISBN 978-966-2337-01-3

Галецький С.М., Галецька Т.І. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. - №1. – С. 11-16. (Index Copernicus) ISSN 2412-9208

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 15-17 травня 2018 р., Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Галецький С.М. Формування комунікативної компетентності студента засобами інформаційно-комунікаційних технологій. II Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 19–20 квітня 2018 р., Острог, Національний університет «Острозька академія».

Доповідь на Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції: «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА» у місті Запоріжжя 26 листопада 2018 року (Запорізька державна інженерна академія) на тему: “ Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі”

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на ХVІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» НУ "Острозька академія" (27.03.2018) на тему "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі студентів"

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства». Запоріжжя, 26 листопада 2018 року (Запорізька державна інженерна академія).

2011

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Галецький С.М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. Ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011, с.474-478.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну