Галецький Сергій Миколайович,

Викладач англійської мови
Галецький Сергій Миколайович

https://goo.gl/22bs1K

QA
Резюме
Освіта

09.1998-06.2003

Навчання на факультеті романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Здобув кваліфікацію філолог, вчитель англійської та німецької мов та літератури, перекладач


09.2001-05.2005

Навчання на юридичному факультеті Національного університету "Острозька академія" . Здобув кваліфікацію юриста. 

Досвід роботи

12.2005-04.2008

Начальник Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції 


04.2009 - 08.2015

Фахівець відділу міжнародного співробітництва, Національний університет "Острозька академія"


З 09.2009 - викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Особливості лінгвокультурного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Dynamics of the development of world science”, Vancouver, Canada, Perfect Publishing, С. 161-165.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: Особливості лінгвокультурного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Dynamics of the development of world science”, Vancouver, Canada, 5-7 серпня 2020 р.

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови». ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій», Київ, Інститут інноваційної освіти, 25-26 січня 2019 р.

Доповідь: «Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов». VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Національний авіаційний університет, Київ, 19 березня 2019 р.

Доповідь: "Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій". І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». Суми, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 29 жовтня 2019 року.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень". Перша всеукраїнська науково-практична конференція "Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів", 10-11.04.2019 р.

Доповідь: "Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти". Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрові інформаційно –комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики», Національний університет «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 року.

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» у м. Київ 25-26 січня 2019 року, Інститут інноваційної освіти.

Галецький С.М. Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Національний авіаційний університет, м. Київ, 19 березня 2019 року.

Галецький С.М. Інформаційні технології у навчанні. Матеріали Шістнадцятої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології», Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 19 квітня 2019 р., м. Одеса.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», 2. с. 47-51.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «цифрові інформаційно-комунікаційні технологїї в освіті: досвід і виклики». с. 30-33.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Особливості застосування інформаційно-комуні- каційних технологій у вищій школі в Україні". ХХІV Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», НУ «Острозька академія», Острог, 16.05.2019

Опублікування статті

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень (Сommunicative competence of future teachers of foreign languages as a subject of scientific research). Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». с. 327-338.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості підходів до проектування структури комунікативної компетентності фахівців (Peculiarities of approaches то designing the structure of the communicative competency of specialists). Znanstvena misel, 2 (32). с. 39-41.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості апробації моделі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій на формувальному етапі експерименту (Peculiarities of approbation of model formation of communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies). Znanstvena misel,, 2 (35). с. 51-54. ISSN 3124- 1123)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький C.М. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 24-37. (Index Copernicus)

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Жуковський В.М., Галецький С.М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання // збірнику наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 6/38. - 2018. - С. 154-165. (Index Copernicus) ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039

Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 2018. - № 50 - С. 270-274. (Index Copernicus) ISSN 2412-1142, ISBN 978-966-2337-01-3

Галецький С.М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. - №1. – С. 11-16. (Index Copernicus) ISSN 2412-9208

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: "Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ". ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 15-17 травня 2018 р., Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Доповідь: "Формування комунікативної компетентності студента засобами інформаційно-комунікаційних технологій". II Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 19–20 квітня 2018 р., Острог, Національний університет «Острозька академія».

Доповідь: "Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі”. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА», Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, 26 листопада 2018 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі студентів". ХVІІІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» НУ "Острозька академія", Острог, 27.03.2018 р.

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства». Запоріжжя, 26 листопада 2018 року (Запорізька державна інженерна академія).

2011

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Галецький С.М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. Ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011, с.474-478.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну