Галецький Сергій Миколайович,

к.п.н., доц., доцент
Галецький Сергій Миколайович

https://goo.gl/22bs1K

QA
Резюме
Освіта

09.1998-06.2003

Навчання на факультеті романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Здобув кваліфікацію філолог, вчитель англійської та німецької мов та літератури, перекладач


09.2001-05.2005

Навчання на юридичному факультеті Національного університету "Острозька академія" . Здобув кваліфікацію юриста.


24.09.2020 р. - присуджений науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: "Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій".


30.11.2021 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету "Острозька академія".


 

Досвід роботи

12.2005-04.2008

Начальник Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції 


04.2009 - 08.2015

Фахівець відділу міжнародного співробітництва, Національний університет "Острозька академія"


09.2009 - 08.2020 

Викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"


09.2020 - 08.2021

Старший викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"


З 09.2021

Доцент кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Переваги та недоліки засобів інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов. Міжнародна науково-практична конференція "Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації". Національний університет «Острозька академія», 21.10.2021 р. Острог.

Доповідь: "Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування комунікативної компетентності викладачів іноземних мов". ХХVІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», НУ «Острозька академія», Острог, 11.05.2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Галецький С.М. Модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, 2021, № 1 (105), С. 108-121. (Index Copernicus)

Галецький С.М. Особливості системного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 241-249. (Index Copernicus)

Galetskyi S. E-learning as a leading component of information and communication technologies in the educational process // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 194. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 84-88. (Index Copernicus)

Галецький С.М. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, Умань, № 1, 2021. С. 72-81. (Index Copernicus)

Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. Youth Voice Journal, 2021. pp. 43-60. (Scopus)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Особливості діяльнісного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій – III Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», 1-3 лютого 2021 р., Рим, Італія.

Співвідношення критеріїв та показників комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов, ІІІ Міжнародна наукова конференція з Е-навчання та освіти, 2 – 5 лютого 2021 р., Лісабон, Португалія.

2020

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: "Особливості лінгвокультурного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій". ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Dynamics of the development of world science”, Vancouver, Canada, 5-7.08.2020

Галецький С.М. Особливості професійної комунікації майбутнього викладача іноземних мов. I International Scientific and Practical Conference «Fundamental and applied research in the modern world», Boston, USA, 26-28.08.2020

Захист дисертації

захист кандидатської дисертації

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Галецький С.М. Структура комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов // «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, 2020, № 5-6 (99-100), С. 24-37. (Index Copernicus)

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь: "Особливості застосування інформаційно-комуні- каційних технологій у вищій школі в Україні". ХХІV Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», НУ «Острозька академія», Острог, 16.05.2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень (Сommunicative competence of future teachers of foreign languages as a subject of scientific research). Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». с. 327-338.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості підходів до проектування структури комунікативної компетентності фахівців (Peculiarities of approaches то designing the structure of the communicative competency of specialists). Znanstvena misel, 2 (32). с. 39-41.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості апробації моделі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій на формувальному етапі експерименту (Peculiarities of approbation of model formation of communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies). Znanstvena misel,, 2 (35). с. 51-54. ISSN 3124- 1123)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Галецький C.М. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 24-37. (Index Copernicus)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Жуковський В.М., Галецький С.М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання // збірнику наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 6/38. - 2018. - С. 154-165. (Index Copernicus) ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039

Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 2018. - № 50 - С. 270-274. (Index Copernicus) ISSN 2412-1142, ISBN 978-966-2337-01-3

Галецький С.М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. - №1. – С. 11-16. (Index Copernicus) ISSN 2412-9208

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

2011

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Галецький С.М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. Ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011, с.474-478.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну