Галецький Сергій Миколайович,

к.п.н., Викладач англійської мови
Галецький Сергій Миколайович

https://goo.gl/22bs1K

QA
Резюме
Освіта

09.1998-06.2003

Навчання на факультеті романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Здобув кваліфікацію філолог, вчитель англійської та німецької мов та літератури, перекладач


09.2001-05.2005

Навчання на юридичному факультеті Національного університету "Острозька академія" . Здобув кваліфікацію юриста.


24.09.2020 р. - присуджений науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: "Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій". 

Досвід роботи

12.2005-04.2008

Начальник Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції 


04.2009 - 08.2015

Фахівець відділу міжнародного співробітництва, Національний університет "Острозька академія"


З 09.2009 - викладач англійської мови кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія"

Наукова робота
2021

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М., Туржанська О.С. Зміст та особливості ресурсів, що використовуються у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами ІКТ. Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», Суми, 12-13.11.2020. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – С. 344-348.

Галецький С.М. Особливості діяльнісного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», 1-3 лютого 2021 р., Рим, Італія, с.433-437.

Галецький С.М. Співвідношення критеріїв та показників комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції з Е-навчання та освіти, 2 – 5 лютого 2021 р., Лісабон, Португалія, с.303-307.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Особливості діяльнісного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій – III Міжнародна науково-практична конференція «EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS», 1-3 лютого 2021 р., Рим, Італія.

Співвідношення критеріїв та показників комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов, ІІІ Міжнародна наукова конференція з Е-навчання та освіти, 2 – 5 лютого 2021 р., Лісабон, Португалія.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький С.М. Особливості системного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 241-249. (Index Copernicus)

Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. Youth Voice Journal, 2021. pp. 43-60. (Scopus)

2020

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Особливості лінгвокультурного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Dynamics of the development of world science”, Vancouver, Canada, Perfect Publishing, С. 161-165.

Галецький С.М. Особливості професійної комунікації майбутнього викладача іноземних мов. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference «Fundamental and applied research in the modern world», Boston, USA, BoScience Publisher, 2020, С. 131-136.

Галецький С.М. Структура сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов. Збірник наукових тез ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES, Випуск 7, Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог 2020, С. 20-26.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Галецький С.М. Зміст та особливості ресурсів, що використовуються у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами ІКТ. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», Суми, 12-13.11.2020

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: "Особливості лінгвокультурного підходу до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій". ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Dynamics of the development of world science”, Vancouver, Canada, 5-7.08.2020

Галецький С.М. Особливості професійної комунікації майбутнього викладача іноземних мов. I International Scientific and Practical Conference «Fundamental and applied research in the modern world», Boston, USA, 26-28.08.2020

Захист дисертації

захист кандидатської дисертації

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький С.М. Структура комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов // «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, 2020, № 5-6 (99-100), С. 24-37. (Index Copernicus)

Опублікування статті

написання та друк фахової статті

написання та друк фахової статті

2019

Опублікування тез доповідей

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», 2. с. 47-51.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «цифрові інформаційно-комунікаційні технологїї в освіті: досвід і виклики». с. 30-33.

Галецький С.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» у м. Київ 25-26 січня 2019 року, Інститут інноваційної освіти.

Галецький С.М. Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Національний авіаційний університет, м. Київ, 19 березня 2019 року.

Галецький С.М. Інформаційні технології у навчанні. Матеріали Шістнадцятої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології», Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 19 квітня 2019 р., м. Одеса.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: «Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов». VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», Національний авіаційний університет, Київ, 19 березня 2019 р.

Доповідь: "Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій". І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи». Суми, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 29 жовтня 2019 року.

Доповідь: «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення іноземної мови». ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій», Київ, Інститут інноваційної освіти, 25-26 січня 2019 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень". Перша всеукраїнська науково-практична конференція "Оптимізація процесу навчання іноземних мов у закладах вищої освіти гуманітарного та технічного напрямів", 10-11.04.2019 р.

Доповідь: "Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти". Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрові інформаційно –комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики», Національний університет «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 року.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Особливості застосування інформаційно-комуні- каційних технологій у вищій школі в Україні". ХХІV Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», НУ «Острозька академія», Острог, 16.05.2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький C.М. Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 24-37. (Index Copernicus)

Опублікування статті

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості апробації моделі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій на формувальному етапі експерименту (Peculiarities of approbation of model formation of communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and communication technologies). Znanstvena misel,, 2 (35). с. 51-54. ISSN 3124- 1123)

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень (Сommunicative competence of future teachers of foreign languages as a subject of scientific research). Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Інноватика у вихованні». с. 327-338.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Особливості підходів до проектування структури комунікативної компетентності фахівців (Peculiarities of approaches то designing the structure of the communicative competency of specialists). Znanstvena misel, 2 (32). с. 39-41.

2018

Опублікування тез доповідей

Галецький С.М. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: «Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства». Запоріжжя, 26 листопада 2018 року (Запорізька державна інженерна академія).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: "Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент в освітньому середовищі”. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА», Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія, 26 листопада 2018 р.

Доповідь: "Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ". ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 15-17 травня 2018 р., Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Доповідь: "Формування комунікативної компетентності студента засобами інформаційно-комунікаційних технологій". II Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», 19–20 квітня 2018 р., Острог, Національний університет «Острозька академія».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі студентів". ХVІІІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» НУ "Острозька академія", Острог, 27.03.2018 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

Жуковський В.М., Галецький С.М. Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання // збірнику наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка” № 6/38. - 2018. - С. 154-165. (Index Copernicus) ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039

Жуковський В.М., Галецький С.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 2018. - № 50 - С. 270-274. (Index Copernicus) ISSN 2412-1142, ISBN 978-966-2337-01-3

Галецький С.М. Історія розвитку дистанційної освіти у світі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2018. - №1. – С. 11-16. (Index Copernicus) ISSN 2412-9208

2011

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Галецький С.М. Дистанційне навчання як один із провідних компонентів підвищення якості освіти // Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 2: [збірник наукових праць / наук. Ред. С.А. Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011, с.474-478.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну