Мартинюк Роман Станіславович,

к.п.н., доц., доцент кафедри державно-правових дисциплін
Мартинюк Роман Станіславович
QA
Резюме
Освіта

1998-2002 - Національний університет "Острозька академія". Спеціальність "правознавство".

1991-1996 -  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Спеціальність "історія".


Досвід роботи

Стажування в Інституті інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України в період з 1 по 30 квітня (132 години) 2021 р., м. Київ

Участь у Літній школі із загальної теорії права та методики викладання, організованій та проведеній у межах проекту "Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини"  у період з 1 по 16 серпня 2016 року, м. Львів

Стажування в Інституті інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві

у період з 1 по 19 лютого 2016 року 


Наукова робота
2022

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Мартинюк Р. Конституційна реформа в Киргизстані 2021 р.: зміна форми правління. Право України. 2021. № 9. С. 121-130.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мартынюк Р. Форма правления в современной Украине: попытки воссоздания французского опыта. Wschód Europy. Восток Европы. 2021. № 2. Р. 61-76.

Мартинюк Р. Вчення Бенжамена Констана про “нейтральну” владу глави держави та його сучасне державно-правове втілення. Wschodni Rocznik Humanistyczny. 2021. Tom XVIII. № 4: Filozofia i nauki o polityce. Р. 67-75.

2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мартинюк Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації. Право України. 2020. № 12. С. 173-183.

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: поиск оптимальной модели соотношения институтов. Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Минск: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2020. Вып. 22. С. 540-553.

Мартинюк Р. Конституція України як утілення установчої влади українського народу. Facta Simonidis. 2021.

Мартинюк Р. Конституційна реформа в Киргизстані 2021 р.: зміна форми правління. Право України. 2021. № 9. С. 121-130.

Видання наукової монографії

Мартинюк Р. Організація державної влади у змішаній республіканській формі правління: теоретико-правовий аналіз : моногр. Рівне: Видавець О. Зень, 2020. 500 с.

Функціонування органів державної влади в умовах сучасного конституціоналізму : моногр. / За заг. ред. В. Ковальчука. Львів, 2020. 272 с.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мартинюк Р. Президент і виконавча влада: співвідношення інститутів у практиці сучасних республік. Право України. 2020. № 3. С. 256-269.

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: анализ моделей соотношения институтов. Wschód Europy. Восток Европы. 2020. № 1. С. 14-29.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Вчення Б. Констана про нейтральну владу глави держави та його вплив на сучасну державно-правову практику. Острог, 2020. Викладацько-студентська конференція "Дні науки"

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: модели соотношения институтов / Р. Мартынюк // Материалы IX международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск, 9 апреля 2019 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 28-30.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв / Р. Мартинюк // Право України. – 2018. – № 12. – С. 207-219.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Мартынюк Р. Смешанная республика как сочетание элементов президенциализма и парламентаризма / Р. Мартынюк // Материалы VІІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 24 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 25-27.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Сучасний український конституціоналізм"

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Мартынюк Р. Постсоветские президенциализированные республики: классификация формы правления / Р. Мартынюк // Материалы VІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП. – 2017. – Ч. 1. ‒ С. 25-28.

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Мартынюк Р. Сложности классификации формы правления, учрежденной первичной редакцией Конституции Украины / Р. Мартынюк // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 16 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП-Институт правоведения”. Ч. 1. – 2016. – С. 22-24.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: roman.martyniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну