Кривицька Ольга Романівна,

д.е.н, проф., професор кафедри фінансів, обліку і аудиту
Кривицька Ольга Романівна
QA
Резюме
Освіта

Тернопільська академія народного господарства, 1999 р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів». Диплом: ТЕ №11904496 від 15.06.1999р.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; тема дисертації: «Формування прибутку підприємств у ринкових умовах». Диплом ДК №061124 від 01.07.2010 р.

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Аналітичне забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя». Диплом ДД №009563 від 26.02.2020 р.

Доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту. Атестат: 12ДЦ №034764 від 28 березня 2013 р.

Професор кафедри фінансів, обліку і аудиту. Атестат: АП №003020 від 29 червня 2021 р.


Досвід роботи

1) 01.09.1994-15.06.1999 рр. - навчання в Тернопільській академії народного господарства.

2) 01.09.1999-03.09.2001 рр. - викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

3) 03.09.2001-30.08.2002 рр. - викладач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

4) 30.08.2002-03.01.2012 рр. - старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

5) 03.01.2012-31.12.2020 рр. - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія". 

6) 01.01.2021 р. по теперішній час - професор кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія". 


Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kryvytska, OR., Portna, OV., Iershova, NY., Tereshchenko, DA. Economic Business Partnerships Within Industry 4.0: New Technologies in Management // Montenegrin Journal of Economics, 2021. Vol. 17, No. 1, pp. 151-163. (Scopus- Q2, WoS)

Kryvytska, O., Doroshenko , H., Babych , D., Krykun , O., & Kovalchuk, V. (2021). ФІНАНСОВА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 1(36), 462-470. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.228084 (WoS)

Iershova, N. ., Kryvytska, O., & Kharchuk, Y. (2021). ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2(37), 83-94. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229931 (WoS)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Стратегічні пріоритети розвитку страхового ринку".

Керівництво студентським науковим гуртком "Стратегічні пріоритети розвитку страхового ринку".

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кривицька О. Р., Новоселецька А. О. Теоретико-методичні аспекти оцінки управління конкурентоспроможністю страхових компаній. Бізнес Інформ. 2021. №12. C. 288–294. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-12-288-294

Кривицька О. Р., Коваленко Л. Б., Ковальчук В. М. Методичний підхід до оцінки затребуваності вищої освіти в Україні. Проблеми економіки. 2021. №4. C. 42–49. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-42-49

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

KryvytskaO., Kneysler O., Andrusiv U., Spasiv N., Marynchak L. Construction of Economic Models of Ensuring Ukraines Energy Resources Economy // Proceedings 10th International Conference on Advanced Computer Informational Technologies, September 16-18, 2020, Germany. pp.651-656 (Scopus).

Видання наукової монографії

Кривицька О.Р., Ковальчук В.М. Теоретичні аспекти комунікаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у закладах вищої освіти // Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, М.В. Боровик та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 348 с., с. 245-258.

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кривицька О. Р. Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя. Проблеми економіки (Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO, Ulrichsweb, RePEc). 2019. №2(40). С. 157-163

Кривицька О. Р. Оцінка діяльності компаній зі страхування життя з застосуванням кореляційного аналізу. Бізнес інформ (Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals). 2019. №5. С. 162-168

Кривицька О. Р. Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс. Проблеми економіки (Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO, Ulrichsweb, RePEc). 2019. №1. С. 191-198

Кривицька О. Р. Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка (Index Copernicus, EBSCO, РИНЦ, Ulrichsweb, CiteFaktor, Academac Resource Index). 2019. Вип. 12(40). С. 181–187

Kryvytska, O., Korepanov, O., Mekhovich, S., Karpenko, N., Kovalskyi, A., Karpenko, R. Modelling decision making under uncertainty for strategic forecasting // International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-3, September 2019. - pp. 7251-7255 (Scopus Q3)

Kryvytska, O., Kneysler, O., Shupa, L., Huzela, I. Assessment of the competitive environment of the health insurance market // Problems and Perspectives in Management. Volume 17, Issue 2, 2019. - pp. 541-549 (Scopus, Q3)

Видання наукової монографії

Кривицька О. Р. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Острог, 2019. 360 с.

Захист дисертації

Захист дисертації на тему "Аналітичне забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя" на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kryvytska O. Architectonics of Life Insurance in Ukraine // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Volume 4. – Issue. 1. – p. 72-78. [ Index Copernicus, International Scientific Indexing]

Кривицька О. Р. Оцінка конкурентної позиції компаній зі страхування життя на страховому ринку України О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – № 10(38). – С. 85–92. [Index Copernicus, EBSCO]

Кривицька О.Р. Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів // Причорноморські економічні студії, 2018, В-33, с. 222-227 [Index Copernicus]

Kryvytska О. R. Analytical Research of European Practice of Life Insurance implementation // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Volume 4. – Issue. 6. - p.5-12. [ Index Copernicus, International Scientific Indexing]

Кривицька О. Р. Аналітичне дослідження доходів компаній зі страхування життя в Україні // Бізнес інформ, 2018, №10, с. 302-308 [Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Acess Journals]

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кривицька О. Р. Застосування економіко-математичного інструментарію обґрунтування привабливості страхування життя. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 6. С. 137–146

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кривицька О. Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення // Соціальна економіка. – 2017. – № 53(1). – с. 28-33

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2017. – Випуск 3 (104). – Частина 2. – С. 84-89 [Index Copernicus]

Кривицкая О. Р. Макроэкономические аспекты развития страхования жизни в Украине и Германии // Modern Science – Moderní věda. – 2017. - №1. – С. 63-71 [зарубіжне видання, Index Copernicus].

Кривицька О. Р. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . – 2017. – 5(194). – С. 45-50 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Кривицька О. Р. Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні // Финансовые услуги. – 2017. – № 4. – С. 3-8 [Index Copernicus, Scientific Indexing Services]

Кривицька О. Р., Вєтрова О. І. Діяльність транснаціональних компаній в україні : проблеми та перспективи / О. Р. Кривицька, О. І. Вєтрова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 10–13. [Index Copernicus, EBSCO]

Кривицька О. Р. Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – № 7(35). – С. 50–53. [Index Copernicus, EBSCO]

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стратегічні орієнтири та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Р. Кривицька // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – № 23(12). – том 2. – С. 49-53

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків / О. Р. Кривицька, Д. В. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2016. – Випуск 3 (31). – С. 148-151 [Index Copernicus, EBSCO]

2014

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Модернизация комунального хозяйства посредством внедрения инновационного и инвестиционного капитала. Международная научно-практическая конференция «Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики». г. Саратов, 28 марта 2014 г.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Общее и особенное в развитии занятости в республике Беларусь и в Украине / С. Ю. Солодовников, Т. В. Кузьмицкая, О. Р. Кривицкая // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 64–70.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат професора кафедри фінансів, обліку і аудиту - 15.09.2021 (0,32 Мб).

Атестат доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту - 15.09.2021 (0,29 Мб).

Диплом доктора наук

Диплом доктора економічних наук, спеціальність 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - 15.09.2021 (0,1 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит - 15.09.2021 (0,29 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат стажування у Вищій школі економічній у Стальовій Волі, Польща (01.02.2018-30.04.2018 р.) - 30.04.2018 (1,88 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про успішне закінчення навчального курсу внутрішнього аудитора системи управління якістю - 30.05.2019 р. - 30.05.2019 (1,49 Мб).

Сертифікат учасника конференції

International Conference on Advanced Computer Informational Technologies, 16-18.09.2020, in Deggendorf, Germany. - 18.09.2020 (0,11 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат учасника семінару "Весь спектр інвестиційних можливостей", 14.07.2021 р. - 19.07.2021 (1,32 Мб).

Сертифікат учасника вебінару "Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection" - 12.08.2021 (0,07 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну