Кривицька Ольга Романівна,

д.е.н, доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Кривицька Ольга Романівна
QA
Резюме
Освіта

Тернопільська академія народного господарства, 1999 р., спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Магістр з фінансів». Диплом: ТЕ №11904496 від 15.06.1999р.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; тема дисертації: «Формування прибутку підприємств у ринкових умовах». Диплом ДК №061124 від 01.07.2010 р.

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Аналітичне забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя». Диплом ДД №009563 від 26.02.2020 р.

Доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту.Атестат: 12ДЦ №034764 від 28 березня 2013 р.


Досвід роботи

1) 01.09.1994-15.06.1999 рр. - навчання в Тернопільській академії народного господарства.

2) 01.09.1999-03.09.2001 рр. - викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

3) 03.09.2001-30.08.2002 рр. - викладач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

4) 30.08.2002-03.01.2012 рр. - старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

5) 03.01.2012 по теперішній час - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія". 


Наукова робота
2021

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kryvytska, OR., Portna, OV., Iershova, NY., Tereshchenko, DA. Economic Business Partnerships Within Industry 4.0: New Technologies in Management // Montenegrin Journal of Economics, 2021. Vol. 17, No. 1, pp. 151-163. (WoS)

2020

Видання наукової монографії

Кривицька О.Р., Ковальчук В.М. Теоретичні аспекти комунікаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у закладах вищої освіти // Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, М.В. Боровик та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 348 с., с. 245-258.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

KryvytskaO., Kneysler O., Andrusiv U., Spasiv N., Marynchak L. Construction of Economic Models of Ensuring Ukraines Energy Resources Economy // Proceedings 10th International Conference on Advanced Computer Informational Technologies, September 16-18, 2020, Germany. pp.651-656 (Scopus).

2019

Опублікування тез доповідей

Кривицька О. Р. Аналіз сучасного стану платоспроможності компаній-лідерів ринку страхування життя України. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 червня 2019 р. Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2019. С. 26-28

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Аналіз сучасного стану платоспроможності компаній-лідерів ринку страхування життя України. Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку. Міжнар. наук.-практ. конф., 22 червня 2019 р. Полтава : Центр фінансово-економічних наукових досліджень.

Захист дисертації

Захист дисертації на тему "Аналітичне забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя" на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Видання наукової монографії

Кривицька О. Р. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Острог, 2019. 360 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kryvytska, O., Korepanov, O., Mekhovich, S., Karpenko, N., Kovalskyi, A., Karpenko, R. Modelling decision making under uncertainty for strategic forecasting // International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-3, September 2019. - pp. 7251-7255 (Scopus Q3)

Kryvytska, O., Kneysler, O., Shupa, L., Huzela, I. Assessment of the competitive environment of the health insurance market // Problems and Perspectives in Management. Volume 17, Issue 2, 2019. - pp. 541-549 (Scopus, Q3)

Кривицька О. Р. Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя. Проблеми економіки (Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO, Ulrichsweb, RePEc). 2019. №2(40). С. 157-163

Кривицька О. Р. Оцінка діяльності компаній зі страхування життя з застосуванням кореляційного аналізу. Бізнес інформ (Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals). 2019. №5. С. 162-168

Кривицька О. Р. Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс. Проблеми економіки (Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO, Ulrichsweb, RePEc). 2019. №1. С. 191-198

Кривицька О. Р. Статистичний аналіз витрат компаній зі страхування життя. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка (Index Copernicus, EBSCO, РИНЦ, Ulrichsweb, CiteFaktor, Academac Resource Index). 2019. Вип. 12(40). С. 181–187

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Гордовський В. Ю. Сучасний стан кредитного забезпечення промисловості України // Науковий блог НаУОА

Кучерук К. А. Рівень проникнення страхування на ринок небанківських фінансових послуг // Науковий блог НаУОА

Джафарова Н. В. Практичні аспекти страхування в Україні: порівняльний аналіз «Life» та «non-Life» // Науковий блог НаУОА

Король О. Ю. Врегулювання бюджетного відшкодування податку на додану вартість // Науковий блог НаУОА

Кульбаба Д. П. Систематизація підходів до сутності та видів кредитного ризику комерційних банків // Науковий блог НаУОА

Опублікування тез доповідей

Кривицька О. Р. Призначення аналізу компаній зі страхування життя для різних груп споживачів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (м. Острог, 11-12 жовтня 2018р.)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Призначення аналізу компаній зі страхування життя для різних груп споживачів. V Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (м. Острог, 11-12 жовтня 2018р.)

Кривицька О. Р. Щільність страхування життя в Україні та країнах Євросоюзу. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.)

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія": серія Економіка

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кривицька О.Р. Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів // Причорноморські економічні студії, 2018, В-33, с. 222-227 [Index Copernicus]

Kryvytska О. R. Analytical Research of European Practice of Life Insurance implementation // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Volume 4. – Issue. 6. - p.5-12. [ Index Copernicus, International Scientific Indexing]

Кривицька О. Р. Аналітичне дослідження доходів компаній зі страхування життя в Україні // Бізнес інформ, 2018, №10, с. 302-308 [Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Acess Journals]

Кривицька О. Р. Оцінка конкурентної позиції компаній зі страхування життя на страховому ринку України О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – № 10(38). – С. 85–92. [Index Copernicus, EBSCO]

Kryvytska O. Architectonics of Life Insurance in Ukraine // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Volume 4. – Issue. 1. – p. 72-78. [ Index Copernicus, International Scientific Indexing]

Опублікування статті

Кривицька О. Р. Застосування економіко-математичного інструментарію обґрунтування привабливості страхування життя. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 6. С. 137–146

2017

Опублікування тез доповідей

Кривицька О. Р. Діяльність страхових посередників на ринку страхування життя в Україні // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 04.12.2017 р.) : у 4 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – Ч.4. – с.36-37.

Кривицька О. Р. Суб’єктивізм як фактор розвитку страхування життя // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15-16.12.2017 р.). – с.70-74

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в системі державного регулювання економіки // Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 08-09.12.2017 р.). – с. 65-67

Кривицька О. Р. Кількісні та якісні аспекти розвитку страхування життя на страховому ринку України // Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25.11.2017 р.). – с. 142-144

Кривицька О. Р. Ідентифікація етапів реалізації послуги зі страхування життя // Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 8-9 грудня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2017. – Ч. 2. – с. 69-72.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в системі державного регулювання економіки. VI Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку" (Київ, 08-09.12.2017 р.)

Кривицька О. Р. Кількісні та якісні аспекти розвитку страхування життя на страховому ринку України. Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи" (м. Львів, 24-25.11.2017 р.).

Кривицька О. Р. Діяльність страхових посередників на ринку страхування життя в Україні. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика" (м. Полтава, 04.12.2017 р.).

Кривицька О. Р. Суб’єктивізм як фактор розвитку страхування життя. Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи " (м. Дніпро, 15-16.12.2017 р.).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кривицька О. Р. Ідентифікація етапів реалізації послуги зі страхування життя. Всеукраїнська науково-практична конференція "Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища" (м. Одеса, 08-09.12.2017 р.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кривицька О. Р., Вєтрова О. І. Діяльність транснаціональних компаній в україні : проблеми та перспективи / О. Р. Кривицька, О. І. Вєтрова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 10–13. [Index Copernicus, EBSCO]

Кривицька О. Р. Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – № 7(35). – С. 50–53. [Index Copernicus, EBSCO]

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2017. – Випуск 3 (104). – Частина 2. – С. 84-89 [Index Copernicus]

Кривицкая О. Р. Макроэкономические аспекты развития страхования жизни в Украине и Германии // Modern Science – Moderní věda. – 2017. - №1. – С. 63-71 [зарубіжне видання, Index Copernicus].

Кривицька О. Р. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . – 2017. – 5(194). – С. 45-50 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Кривицька О. Р. Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні // Финансовые услуги. – 2017. – № 4. – С. 3-8 [Index Copernicus, Scientific Indexing Services]

Опублікування статті

Кривицька О. Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення // Соціальна економіка. – 2017. – № 53(1). – с. 28-33

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків / О. Р. Кривицька, Д. В. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2016. – Випуск 3 (31). – С. 148-151 [Index Copernicus, EBSCO]

Опублікування статті

Стратегічні орієнтири та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Р. Кривицька // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – № 23(12). – том 2. – С. 49-53

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Особливості вступу України в Міжнародну асоціацію страхового нагляду. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку», ТНЕУ, м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015р.

Кривицька О. Р. Членство України в IAIS - фактори впливу на початковому етапі. Всеукраїнська наукова Internet-конференція з міжнародною участю «Секторальні асиметрії розвитку національної економіки: механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень», ТНЕУ, м. Тернопіль. 29 травня 2015 р.

Кривицька О. Р. Імплементація недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Фінансова система країни: стан та перспективи розвитку». м. Острог. 24 квітня 2015р

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вплив страхування життя на монополізацію страхового ринку України. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

Роль посередників у реалізації послуг зі страхування життя. VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтегрції». м. Рівне. 16-17 жовтня 2014 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Модернизация комунального хозяйства посредством внедрения инновационного и инвестиционного капитала. Международная научно-практическая конференция «Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики». г. Саратов, 28 марта 2014 г.

2013

Опублікування статті

Общее и особенное в развитии занятости в республике Беларусь и в Украине / С. Ю. Солодовников, Т. В. Кузьмицкая, О. Р. Кривицкая // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 64–70.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.kryvytska@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-0844-3362

На головну