Кривицька Ольга Романівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Кривицька Ольга Романівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Кульбаба Д. П. Систематизація підходів до сутності та видів кредитного ризику комерційних банків // Науковий блог НаУОА

Гордовський В. Ю. Сучасний стан кредитного забезпечення промисловості України // Науковий блог НаУОА

Кучерук К. А. Рівень проникнення страхування на ринок небанківських фінансових послуг // Науковий блог НаУОА

Джафарова Н. В. Практичні аспекти страхування в Україні: порівняльний аналіз «Life» та «non-Life» // Науковий блог НаУОА

Король О. Ю. Врегулювання бюджетного відшкодування податку на додану вартість // Науковий блог НаУОА

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукових записок Національного університету "Острозька академія"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Призначення аналізу компаній зі страхування життя для різних груп споживачів. V Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (м. Острог, 11-12 жовтня 2018р.)

Кривицька О. Р. Щільність страхування життя в Україні та країнах Євросоюзу. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.)

Опублікування тез доповідей

Кривицька О. Р. Призначення аналізу компаній зі страхування життя для різних груп споживачів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (м. Острог, 11-12 жовтня 2018р.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кривицька О. Р. Оцінка конкурентної позиції компаній зі страхування життя на страховому ринку України О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2018. – № 10(38). – С. 85–92. [Index Copernicus, EBSCO]

Кривицька О.Р. Підходи до аналізу діяльності компаній зі страхування життя на основі теорії стейкхолдерів // Причорноморські економічні студії, 2018, В-33, с. 222-227 [Index Copernicus]

Kryvytska О. R. Analytical Research of European Practice of Life Insurance implementation // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Volume 4. – Issue. 6. - p.5-12. [ Index Copernicus, International Scientific Indexing]

Кривицька О. Р. Аналітичне дослідження доходів компаній зі страхування життя в Україні // Бізнес інформ, 2018, №10, с. 302-308 [Index Copernicus, Ulrichsweb, Directory of Open Acess Journals]

Kryvytska O. Architectonics of Life Insurance in Ukraine // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2018. – Volume 4. – Issue. 1. – p. 72-78. [ Index Copernicus, International Scientific Indexing]

2017

Опублікування статті

Кривицька О. Страхування життя як альтернативне джерело задоволення потреб населення // Соціальна економіка. – 2017. – № 53(1). – с. 28-33

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в Україні // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2017. – Випуск 3 (104). – Частина 2. – С. 84-89 [Index Copernicus]

Кривицкая О. Р. Макроэкономические аспекты развития страхования жизни в Украине и Германии // Modern Science – Moderní věda. – 2017. - №1. – С. 63-71 [зарубіжне видання, Index Copernicus].

Кривицька О. Р. Сучасна прагматика страхового посередництва при страхуванні життя в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка . – 2017. – 5(194). – С. 45-50 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Кривицька О. Р. Практичні аспекти розвитку страхування життя в Польщі та Україні // Финансовые услуги. – 2017. – № 4. – С. 3-8 [Index Copernicus, Scientific Indexing Services]

Кривицька О. Р., Вєтрова О. І. Діяльність транснаціональних компаній в україні : проблеми та перспективи / О. Р. Кривицька, О. І. Вєтрова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 10–13. [Index Copernicus, EBSCO]

Кривицька О. Р. Пенсійна реформа як каталізатор розвитку страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – № 7(35). – С. 50–53. [Index Copernicus, EBSCO]

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в системі державного регулювання економіки. VI Міжнародна науково-практична конференція "Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку" (Київ, 08-09.12.2017 р.)

Кривицька О. Р. Кількісні та якісні аспекти розвитку страхування життя на страховому ринку України. Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи" (м. Львів, 24-25.11.2017 р.).

Кривицька О. Р. Діяльність страхових посередників на ринку страхування життя в Україні. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика" (м. Полтава, 04.12.2017 р.).

Кривицька О. Р. Суб’єктивізм як фактор розвитку страхування життя. Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи " (м. Дніпро, 15-16.12.2017 р.).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кривицька О. Р. Ідентифікація етапів реалізації послуги зі страхування життя. Всеукраїнська науково-практична конференція "Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища" (м. Одеса, 08-09.12.2017 р.).

Опублікування тез доповідей

Кривицька О. Р. Кількісні та якісні аспекти розвитку страхування життя на страховому ринку України // Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25.11.2017 р.). – с. 142-144

Кривицька О. Р. Ідентифікація етапів реалізації послуги зі страхування життя // Принципи забезпечення розвитку підприємств в умовах змін ринкового середовища: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 8-9 грудня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2017. – Ч. 2. – с. 69-72.

Кривицька О. Р. Суб’єктивізм як фактор розвитку страхування життя // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15-16.12.2017 р.). – с.70-74

Кривицька О. Р. Державне регулювання діяльності компаній зі страхування життя в системі державного регулювання економіки // Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 08-09.12.2017 р.). – с. 65-67

Кривицька О. Р. Діяльність страхових посередників на ринку страхування життя в Україні // Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 04.12.2017 р.) : у 4 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – Ч.4. – с.36-37.

2016

Опублікування статті

Стратегічні орієнтири та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Р. Кривицька // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – № 23(12). – том 2. – С. 49-53

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків / О. Р. Кривицька, Д. В. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2016. – Випуск 3 (31). – С. 148-151 [Index Copernicus, EBSCO]

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кривицька О. Р. Особливості вступу України в Міжнародну асоціацію страхового нагляду. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку», ТНЕУ, м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015р.

Кривицька О. Р. Членство України в IAIS - фактори впливу на початковому етапі. Всеукраїнська наукова Internet-конференція з міжнародною участю «Секторальні асиметрії розвитку національної економіки: механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень», ТНЕУ, м. Тернопіль. 29 травня 2015 р.

Кривицька О. Р. Імплементація недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Фінансова система країни: стан та перспективи розвитку». м. Острог. 24 квітня 2015р

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вплив страхування життя на монополізацію страхового ринку України. Міжнародна науково-практична конференція “Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку” 13-14 червня 2014 р., м. Острог.

Роль посередників у реалізації послуг зі страхування життя. VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтегрції». м. Рівне. 16-17 жовтня 2014 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Модернизация комунального хозяйства посредством внедрения инновационного и инвестиционного капитала. Международная научно-практическая конференция «Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики». г. Саратов, 28 марта 2014 г.

2013

Опублікування статті

Общее и особенное в развитии занятости в республике Беларусь и в Украине / С. Ю. Солодовников, Т. В. Кузьмицкая, О. Р. Кривицкая // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 64–70.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.kryvytska@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-0844-3362

На головну