Костюк Ольга Олександрівна,

к.п.н., cтарший викладач
Костюк Ольга Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на щорічній науковій студентсько-викладацькій конференції "Дні науки" . Тема: "Можливості здійснення антибуллінгової роботи під час навчальних занять з англійської мови (досвід Канади)".

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Preconditions and stages of gender approach implementation in the Canadian secondary schools (the 1960’s – the beginning of the XXI century).

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на пленарному засіданні щорічної конференції "Дні науки" в НауОА. Тема доповіді: Social Partnership “School - Family - Community” in violence against women and girls prevention in Canada.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Костюк О. О. Соціальне партнерство «школа – родина – громада» у запобіганні насиллю над жінками та дівчатами в Канаді / О. О. Костюк // Гендерна парадигма освітнього простору / за заг. ред. Дороніної Т О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. –С. 89 – 94.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Костюк О. О. Порівняльно-педагогічний аналіз шляхів реалізації гендерного виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади та України / О. О. Костюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2016. – Дод. 1 до вип. 36, т. VII (67) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 58–68.

Захист дисертації

ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ (60-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Костюк О. О. Гендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями середніх навчальних закладів Канади / О. О. Костюк // Гендерна парадигма освітнього простору / за заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2016. – Вип. 3–4. –С. 97–105.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюк О. О. Розуміння ґендерного виховання у сучасній вітчизняній педагогічній науці / О. О. Костюк / / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35, Том II (14): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2015. – С. 336 - 342.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Zhukovskyi V. M., Kostiuk O. O. Stages of gender education in Canadian secondary schools / V. M. Zhukovskyi, O. O. Kostiuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal, English – Ukrainian Edition. – Kyiv – Khmelnytskyi: KhNU, 2015. – Vol. 5, No. 2. - P. 31-38.

Костюк О. О. Методи ґендерного виховання учнів канадських середніх шкіл на уроках англійської мови та літератури / О. О. Костюк / / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. Журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид–во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. № 6 (50). - С. 414 – 423.

Костюк О. О. Підготовка канадських учителів до ефективної професійної діяльності з гендерного виховання учнів / О. О. Костюк // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України, 2015. – Вип. № 19. – Ч. 1. / гол. ред. В. М. Лабунець. – С. 105–110.

Костюк О. О. Досвід Канади щодо антибулінгової роботи в середній школі / О. О. Костюк // Науково-педагогічний журнал «Порівняльно-педагогічні студії» / гол. ред. Н. М. Бріт. – Умань : УДПУ ім. П. Тичини, 2015. – Вип. № 4 (26). – С. 28–35.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Kostiuk O. O. The course «Gender Studies» as a means of gender education of senior high school students in Canada (province Ontario) / O. O. Kostiuk // Australian Journal of Scientific Research. – Adelaide : Adelaide University Press, 2014. – Vol. 3, № 2 (6). – P. 336–342.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюк О. О. Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми «Канада. Світ. Молодь» / О. О. Костюк // Наукові записки. Сер. : Психологія та педагогіка. Темат. вип. «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. № 23. – С. 122–132.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.kostiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну