Костюк Ольга Олександрівна,

к.п.н., cтарший викладач
Костюк Ольга Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Preconditions and stages of gender approach implementation in the Canadian secondary schools (the 1960’s – the beginning of the XXI century).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на щорічній науковій студентсько-викладацькій конференції "Дні науки" . Тема: "Можливості здійснення антибуллінгової роботи під час навчальних занять з англійської мови (досвід Канади)".

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Костюк О. О. Соціальне партнерство «школа – родина – громада» у запобіганні насиллю над жінками та дівчатами в Канаді / О. О. Костюк // Гендерна парадигма освітнього простору / за заг. ред. Дороніної Т О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. –С. 89 – 94.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (Острог, 12-13 травня 2017 року). Тема доповіді: Соціальне партнерство «cім’я – школа - громада» у запобіганні насиллю над жінками та дівчатами в Канаді.

Симпозіум з канадознавства (Острог, 27-28 вересня 2017 року). Тема доповіді: Соціальне партнерство «школа – родина – громада» у антибулінговій роботі з учнівською молоддю Канади.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на пленарному засіданні щорічної конференції "Дні науки" в НауОА. Тема доповіді: Social Partnership “School - Family - Community” in violence against women and girls prevention in Canada.

2016

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Костюк О. О. Гендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями середніх навчальних закладів Канади / О. О. Костюк // Гендерна парадигма освітнього простору / за заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2016. – Вип. 3–4. –С. 97–105.

Опублікування тез доповідей

Костюк О. О. Антидискримінаційна робота як стратегічний напрям гендерного виховання учнівської молоді Канади / О. О. Костюк // Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє: збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму, (Дрогобич, 24-25 лист. 2016 р. ) / Заг. ред. С. Щудло. – Дрогобич : «Трек ЛТД», 2016. – С. 76–78.

Костюк О.О. Нормативно-правове підґрунтя реалізації гендерного виховання в середніх навчальних закладах Канади й України : компаративний аспект /О. О. Костюк // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5 – 6 лютого 2016 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 10 – 12.

Костюк О. О. Метод фото-голосу для гендерних досліджень у вищій школі (досвід Канади) / О. О. Костюк // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 – 18 березня 2016 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 151 – 153.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська науково-практична конференція «Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс» (Тернопіль, 5-7 жовтня 2016 року). Тема доповіді: Ґендерна мапа Канади та України: порівняльний аналіз гендерно-чутливих практик в системі освіти», показ фільму «Через коридори насилля у міжстатевих стосунках (Канада)».

Семінар Всеукраїнської мережі Осередків Гендерної Освіти «Обмін кращими практиками з інтеграції гендерного підходу у міждисциплінарні ініціативи ВНЗ» (Тернопіль, 5-7жовтня 2016 року).

Щорічний круглий стіл «Мова: геть від сексизму» (Острог, 11 жовтня 2016 року). Тема доповіді: Гендерночутлива мова у шкільній практиці Канади».

I Міжнародний науковий форум «Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє» (Дрогобич, 24-25 листопада 2016 року). Тема доповіді: «Антидискримінаційна робота як стратегічний напрям гендерного виховання учнівської молоді Канади».

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, Україна, 5 – 6 лют. 2016 р.). Тема доповіді: «Нормативно-правове підґрунтя реалізації гендерного виховання в середніх навчальних закладах Канади й України: компаративний аспект».

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (Запоріжжя, 17-18 берез. 2016 р.). Тема доповіді: «Метод фото-голосу для гендерних досліджень у вищій школі (досвід Канади)».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція «Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: ґендерний дискурс» (Тернопіль, 5-7 жовтня 2016 року). Тема доповіді: Ґендерна мапа Канади та України: порівняльний аналіз гендерно-чутливих практик в системі освіти», показ фільму «Через коридори насилля у міжстатевих стосунках (Канада)».

Захист дисертації

ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КАНАДИ (60-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Костюк О. О. Порівняльно-педагогічний аналіз шляхів реалізації гендерного виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади та України / О. О. Костюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2016. – Дод. 1 до вип. 36, т. VII (67) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 58–68.

2015

Опублікування тез доповідей

Костюк О. О. Напрями ґендерного виховання учнів середніх навчальних закладів Канади у позакласній та позашкільній роботі / О. О. Костюк // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: Збірник наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 16-17 жовт. 2015 р.) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. - С. 45 – 48.

Костюк О. О. Профорієнтація канадських учнів як напрям гендерного виховання / О. О. Костюк / / Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., (Рівне, 10 груд. 2015 р.) / редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне: РІКУП НАНУ, 2015. – С. 282 – 284.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Костюк О. О. Напрями гендерного виховання учнів середніх навчальних закладів Канади у позакласній та позашкільній роботі / Костюк О. О. // Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії : зб. наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 жовтня 2015 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 45–48.

Костюк О. О. Профорієнтація канадських учнів як напрям гендерного виховання / Костюк О. О. // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 10 грудня 2015 р.) / редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне : РІКУП НАНУ, 2015. – С. 282–284.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Zhukovskyi V. M., Kostiuk O. O. Stages of gender education in Canadian secondary schools / V. M. Zhukovskyi, O. O. Kostiuk // Comparative Professional Pedagogy. Scientific Journal, English – Ukrainian Edition. – Kyiv – Khmelnytskyi: KhNU, 2015. – Vol. 5, No. 2. - P. 31-38.

Костюк О. О. Методи ґендерного виховання учнів канадських середніх шкіл на уроках англійської мови та літератури / О. О. Костюк / / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. Журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид–во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. № 6 (50). - С. 414 – 423.

Костюк О. О. Підготовка канадських учителів до ефективної професійної діяльності з гендерного виховання учнів / О. О. Костюк // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України, 2015. – Вип. № 19. – Ч. 1. / гол. ред. В. М. Лабунець. – С. 105–110.

Костюк О. О. Досвід Канади щодо антибулінгової роботи в середній школі / О. О. Костюк // Науково-педагогічний журнал «Порівняльно-педагогічні студії» / гол. ред. Н. М. Бріт. – Умань : УДПУ ім. П. Тичини, 2015. – Вип. № 4 (26). – С. 28–35.

Опублікування статті

Костюк О. О. Розуміння ґендерного виховання у сучасній вітчизняній педагогічній науці / О. О. Костюк / / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип. 35, Том II (14): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2015. – С. 336 - 342.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Костюк О. О. Запобігання буллінгу в навчальному середовищі (на прикладі шкіл Канади) / Костюк О. О. // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р.) / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 91–94.

Опублікування статті

Kostiuk O. O. The course «Gender Studies» as a means of gender education of senior high school students in Canada (province Ontario) / O. O. Kostiuk // Australian Journal of Scientific Research. – Adelaide : Adelaide University Press, 2014. – Vol. 3, № 2 (6). – P. 336–342.

2013

Опублікування статті

Костюк О. О. Сутність гендеру та його розуміння канадськими учасниками міжнародної обмінної програми «Канада. Світ. Молодь» / О. О. Костюк // Наукові записки. Сер. : Психологія та педагогіка. Темат. вип. «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. № 23. – С. 122–132.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.kostiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну