Дем'янчук Ольга Іванівна,

д.е.н, доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Дем'янчук Ольга Іванівна
QA
Резюме
Освіта

Диплом ДД № 010223 Доктор економічних наук зі спеціальності гроші, фінанси і кредит, від 24 вересня 2020 року.

Атестат 02ДЦ № 013499. Доцент кафедри фінансів, від 19 жовтня 2006 року.

Диплом ДК № 028475 Кандидат економічних наук зі спеціальності  демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, від 13 квітня 2005 року.

Диплом С16 № 105988 Спеціальність (диплом) Фінанси і кредит. Спеціалізація /кваліфікація - Спеціаліст з фінансів і кредиту. Національний університет «Острозька академія», 30 червня 2016 р.

Диплом спеціаліста ЛА ВЕ№010653 Спеціальність (диплом) географія. Спеціалізація /кваліфікація - Соціо-економіко-географ. Економіст регіонального розвитку. Викладач. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка , 1997 р.


Досвід роботи

1 вересня 1993 року – 31 серпня 1998 року - вчитель географії та основ економіки Острозької ЗОШ № 1 (м. Острог, Рівненська обл.)

01 вересня 1998 року – 31 серпня 2005 року - викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія»

01 вересня 2005 року – 31 грудня 2011 року - завідувач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія»

01 січня 2012 року – по теперішній час - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»


Професійні навики

2005-2009 рр. - голова бюджетної комісії Острозької районної ради Рівненської області

2012-2017 рр. - член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит»

2014 рік - член підгрупи з підготовки концепції бачення розвитку Рівненської області на період до 2020 року при Рівненській обласній державній адміністрації протокол від 29 травня 2014 року

вересень 2016 - січень 2017 рік - член робочої групи  з розробки Стратегії розвитку міста Острог на період до 2028 року Рівненської області

2018 рік. - співавтор Освітні програми й робочі програми навчальних дисциплін (syllabus) / За редакцією Каламаж Р.В. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. 140 с.- підготовка ЧАСТИНА 4. Оцінювання освітніх досягнень студентів.

2004-2019 рр. - заступник головного редактора, відповідальний редактор Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

2019-2020 рр. - фаховий експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота
2022

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Підготувати дві наукові статті до фахових наукових журналів та збірників наукових праць. - Підготовлено та опубліковано три статті у наукових фахових журналах: 1. Дем’янчук О. І. Сахарук Н. І.Формування доходів місцевого бюджету в умовах бюджетно-податкових реформ в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог. 2021. № 22 (50). С. 47–54. 2. Дем’янчук О. І. Жук К. С. Особливості функціонування малого бізнесу в Україні та закордоном.Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог. 2021. № 22 (50). С. 11–16. 3. Дем’янчук О.І, Нечипорук А.А. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», Вид-во: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова. 2021. Том 26. Випуск 5 (90). С. 92–96. 4. Дем’янчук О. І., Вербова А.-М. В.Сутність та сучасний стан розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог. 2021. № 23 (51). С. 55–61.

2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Pavlikha N., Khomiuk N., Demianchuk O., Shelenko D., Sai L. еtc. Economic assessment of inclusive development of territorial communities within rural areas: a case study of Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdiscplinary Research. Vol. 12, Issue 1, Special issue XXV.) (January, 2022), р. 97-104. (WoS).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Підготувати доповідь на вузівську конференцію в рамках Днів науки, на VІІІ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» - Підготовлено та виступлено на VІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку", яка відбулась 22 жовтня 2021 року з темою доповіді: "Фінансові аспекти пенсійного забезпечення в Україні".

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Фінансово-економічні аспекти розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, підготувати 10 наукових статтей студентів, які будуть опубліковані в студентському збірнику, Підготувати 10 наукових тез студентами під моїя керівництвом. - Підготовлено чотирьох магістрів до опублікування тез в матеріалах VІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку". м. Острог, 22 жовт. 2021 р. - А. Д. Дмитрієва, К. О. Івтушок, Т. С. Корнійчук, Т. С. Павлючук.

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Дем’янчук О. І. Онишко С. В. Стан та особливості інноватизації методів планування в Україні на місцевому рівні. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Випуск 4. С. 155–165. (База цитування: Index Copernicus International)

Підготувати дві статті до журналів, які входять до міжнародних наукометричних баз.

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему: "ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ" зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит , який відбувся «16» червня 2020 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Підготувати три наукові статті до фахових наукових журналів та збірників наукових праць. Подано до друку три наукові статті дві у фахові вітчизняні видання та одна в зарубіжне.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Підготувати доповідь на вузівську конференцію в рамках Днів науки.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, підготувати 10 наукових статтей студентів, які будуть опубліковані в студентському збірнику, Підготувати 10 наукових тез студентами під моїм керівництвом.

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, було підготовлено 14 наукових статтей студентів, які опубліковані в студентському збірнику, Було підготовлено 18 наукових тез студентами під моїя керівництвом.

Видання наукової монографії

Дем'янчук О.І. (п.3.5; 4.5) співавтор колективної монографії "Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації" : [монографія]/авторський колектив - Ірпінь: Університет ДФС України, 2020 р. - 329 с.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дем’янчук О. І. доповідь на тему: "Напрями удосконалення управління фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць у проце- сі реалізації децентралізації регіонального розвитку". на VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 25 жовтня 2019 р. м. Острог

Виступ на тему: «Бюджетно-податкове реформування у формуванні фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць» на XXІV науковій викладацько-студентській конференції, ДНІ НАУКИ, 13 – 17 травня 2019 р. Національний університет «Острозька академія»

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проблеми економіки : науковий журнал.Харків. № 1 (39) ’2019 р. С. 164-169.

Дем’янчук О. І. Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12 (40). С. 92-100 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Опублікувати п'ять статтей: 1. Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проблеми економіки. 2019. №1. C. 164–169. (База цитування: Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Російський індекс наукового цитування; Index Copernicus; Directory of Open Access Journals; EBSCOhost; CiteFactor; Academic Journals Database; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open Academic Journals Index; GetInfo; BASE; OpenAIRE; WorldCat; SUNCAT Union Catalogue; COPAC Union Catalogue; Соціонет; J-Gate; Directory of Research Journals Indexing;Академия Google; Research Bible) 2. Onyshko, S., Demianchuk, O. (2019). Decentralization in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe. Evropský časopis ekonomiky a managementu. European journal of economics and management. Volume 5. Issue 4. 2019. рр. 37-46. (База цитування: Index Copernicus, International Scientific Indexing.) 3. Дем’янчук О. І. Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА , вересень 2019. № 14(42). С. 67–83. (База цитування: Index Copernicus, EBSCO Publishing, Inc., ResearchBib, Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), DOI, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Google Академія.) 4. Дем’янчук О. І. Економічна оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць і його диспропорції. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019 р. № 4 (109). С. 163-171. (База цитування: Index Copernicus International) 5. Demianchuk,O., Dubrovyk, O. Methodology for analysis of the level of financial solvency of the united territorial communities of Ukraine European journal of economics and management. 2019. Volume 6. Issue 4. 2019. (прийнято до друку)

Видання наукової монографії

Дем’янчук О. І. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно- територіальних одиниць України: монографія. Острог, 2019. 408 с.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Дем’янчук О. І. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2018. № 10 (38). С. 142-150 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2017. № 7(35). С. 34-39 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць в контексті децентралізації регіонального розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9 (37). С. 171-182 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор наукового журналу

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні»

Керівництво студентським науковим гуртком «Бюджетна децентралізація в Україні та її вплив на розвиток територіальних громад»

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Дем’янчук О.І., Іванова А.А. Оцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 124-128 Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO

Дем’янчук О.І., Кобетяк В.М. Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів україни під впливом децентралізації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 145-149 Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO

Дем’янчук О. І., Сипата М.В. Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2017. № 6 (34). С. 42-46 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О.І. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. – № 5(33). – С. 90-96 [Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO]

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний редактор наукового журналу

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Дем'янчук О.І. Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України / О.І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 16/2016. - Ч 1. - Вид-во: "Видавничий дім "Гельватика" - С. 108-112.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Дем'янчук О.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень, 2016. – № 1(29). – С. 95-99.

Дем'янчук О.І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», вересень, 2016. – № 2(30). – С. 78-82.

Olha Demianchuk. Territorial and fiscal decentralization in Ukraine: practical results. Evropský časopis ekonomiky a managementu, (Praha) Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO Svazek 3 3. vydání 2017, Pp. 46-54. Index Copernicus(Імпакт-фактор – 62.00) та International Scientific Indexing

Дем’янчук О.І. Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», Том 21. випуск 1. - Вид-во: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова. 2016. - С. 190-195. [Index Copernicus, Googl Академія]

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Розроблений грантовий проект розвитку територіальної громади за напрямом: Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню (1 тис. грн.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Дем'янчук О.І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України - Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28.– С. 91-97

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про дидактичне та наукове стажування в галузі соціальних та гуманітарних наук на підрозділах місцевого самоврядування, державного управління та адміністрування в Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща - 03.09.2018 (1,34 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про успішне закінчення навчального курсу внутрішнього аудитора системи управління якістю - 30.05.2019 (1,95 Мб).

Сертифікат НБУ, який засвідчує, що Дем'янчук Ольга Іванівна пройшов (ла) навчання за курсом " Практичні аспекти оцінки банківських ризиків" (18 , 19 червня 2020 року) - 19.06.2020 (0,29 Мб).

Cертифікат про успішне закінчення онлайн-курсу "Основи фінансів та інветицій" наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та створений Асоціаціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine (курс тривав чотири тижні з 02.07.20 -28.07.20) - 08.08.2020 (1,57 Мб).

Сертифікат учасника циклу вебінарів "Грантові проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2027: формування бюджету" № 0419.21 - 19.02.2021 (0,04 Мб).

Підготовка та впровадження проектів розвитку громад, наданий Асоціацією міст України через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. - 15.05.2017 (0,71 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника Польського конгресу транскордонного співробітництва, Люблін, 6-8 жовтня 2020 року - 12.10.2020 (3,68 Мб).

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий професіоналізм, значний особистий внесок у формування наукової еліти України та активну участь у підготовці й проведенні ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2015-2017 рр. - 30.05.2019 (2,5 Мб).

Cертифікат про участь в онлайн-форумі на тему «Фінансова грамотність». ВГО "Українська асоціація фахівців ІТ-технолігій". - 18.02.2022 (0,58 Мб).

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2015-2017 рр. - 30.05.2019 (2,58 Мб).

Подяка Національного університету «Острозька за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді. З нагоди свята Дня університету. - 30.05.2019 (2,21 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕКСПЕРТА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ - 08.06.2021 (0,12 Мб).

Сертифікат учасниці циклу вебінарів "Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР" - 28.09.2020 (0,33 Мб).

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність - 30.05.2019 (2,59 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Cертифікат учасника осінньої школи “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience” - 18.11.2020 (0,24 Мб).

Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку - 05.12.2019 (1,81 Мб).

Експерт з акредитації освітніх програм - 05.10.2019 (1,59 Мб).

Сертифікат про закінчення онлайн-курсу "Особистий та сімейний бюджет» на платформі Prometheus - 24.11.2021 (0,45 Мб).

"Є-DATA: МОЖЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ" - 12.01.2022 (0,48 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат за участь у семінарі «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" 23-24 грудня 2021 року - 30.12.2021 (0,25 Мб).

Сертифікат учасника семінару для викладачів ЗВО з питань монетарної політики на тему "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики", який проведено Департаментом монетарної політики та економічного аналізу 12-13 листопада 2020 року - 13.11.2020 (0,21 Мб).

Сертифікат про участь у семінарі НБУ «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики", 27-28 травня 2021 р. - 08.06.2021 (0,26 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну