Дем'янчук Ольга Іванівна,

д.е.н, доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Дем'янчук Ольга Іванівна
QA
Резюме
Освіта

Диплом ДД № 010223 Доктор економічних наук зі спеціальності гроші, фінанси і кредит, від 24 вересня 2020 року.

Атестат 02ДЦ № 013499. Доцент кафедри фінансів, від 19 жовтня 2006 року.

Диплом ДК № 028475 Кандидат економічних наук зі спеціальності  демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, від 13 квітня 2005 року.

Диплом С16 № 105988 Спеціальність (диплом) Фінанси і кредит. Спеціалізація /кваліфікація - Спеціаліст з фінансів і кредиту. Національний університет «Острозька академія», 30 червня 2016 р.

Диплом спеціаліста ЛА ВЕ№010653 Спеціальність (диплом) географія. Спеціалізація /кваліфікація - Соціо-економіко-географ. Економіст регіонального розвитку. Викладач. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка , 1997 р.


Досвід роботи

1 вересня 1993 року – 31 серпня 1998 року - вчитель географії та основ економіки Острозької ЗОШ № 1 (м. Острог, Рівненська обл.)

01 вересня 1998 року – 31 серпня 2005 року - викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія»

01 вересня 2005 року – 31 грудня 2011 року - завідувач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія»

01 січня 2012 року – по теперішній час - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія»


Професійні навики

2005-2009 рр. - голова бюджетної комісії Острозької районної ради Рівненської області

2012-2017 рр. - член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит»

2014 рік - член підгрупи з підготовки концепції бачення розвитку Рівненської області на період до 2020 року при Рівненській обласній державній адміністрації протокол від 29 травня 2014 року

вересень 2016 - січень 2017 рік - член робочої групи  з розробки Стратегії розвитку міста Острог на період до 2028 року Рівненської області

2018 рік. - співавтор Освітні програми й робочі програми навчальних дисциплін (syllabus) / За редакцією Каламаж Р.В. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. 140 с.- підготовка ЧАСТИНА 4. Оцінювання освітніх досягнень студентів.

2004-2019 рр. - заступник головного редактора, відповідальний редактор Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

2019-2020 рр. - фаховий експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Підготувати три наукові статті до фахових наукових журналів та збірників наукових праць.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Прийняти участь у чотирьох міжнародних наукових конференціях і виступити з доповіддю.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Підготувати дві статті до журналів, які входять до міжнародних наукометричних баз.

1. Дем’янчук О. І. Онишко С. В. Стан та особливості інноватизації методів планування в Україні на місцевому рівні. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Випуск 4. С. 155–165. (База цитування: Index Copernicus International)

Опублікування тез доповідей

Опублікувати чотири тези доповідей.

1. Дем'янчук О., Ковальчук І. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С.169-171. 2. Дем’янчук О., Лозко К. Забезечення фінансової безпеки підприємств. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 172-174. 3. Дем’янчук О., Парфенюк А. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 175-177. 4. Дем'янчук О., Павлючук Т. КОрпоративна культура в системі управління персоналом. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 267-268. 5. Дем'янчук О., Полюхович Я. Екологічне та соціальне управління корпораціями. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 269-271. 6. Дем'янчук О., Сахарук Н. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 534-536.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготувати три доповіді на всеукраїнські конференції.

Модерато круглого столу «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ КРИЗИ ТА КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ: ЧИМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ЦЕЙ ПРОЦЕС?» в рамках XXV наукової викладацько-студентської конференції Дні науки 11-15 травня 2020. Національний університет "Острозька академія"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготувати доповідь на вузівську конференцію в рамках Днів науки.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, підготувати 10 наукових статтей студентів, які будуть опубліковані в студентському збірнику, Підготувати 10 наукових тез студентами під моїя керівництвом.

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, було підготовлено 14 наукових статтей студентів, які опубліковані в студентському збірнику, Було підготовлено 18 наукових тез студентами під моїя керівництвом.

Видання наукової монографії

Дем'янчук О.І. (п.3.5; 4.5) співавтор колективної монографії "Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації" : [монографія]/авторський колектив - Ірпінь: Університет ДФС України, 2020 р. - 329 с.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему: "ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ" зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит , який відбувся «16» червня 2020 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України

2019

Опублікування тез доповідей

1. Дем’янчук О. І. Удосконалення процесу управління фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог, Національний університет «Острозька академія» 2019. С. 84-89 Дем’янчук О. І. Процес децентралізації в Україні: переваги, ризики та перспективи Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2019 р. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України. 2019. с. 44-49.

Дем’янчук О.І. Роль територіальної громади в управлінні фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 березня 2019 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. с. 272-274

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дем’янчук О. І. доповідь на тему: "Напрями удосконалення управління фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць у проце- сі реалізації децентралізації регіонального розвитку". на VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 25 жовтня 2019 р. м. Острог

Виступ на тему: «Бюджетно-податкове реформування у формуванні фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць» на XXІV науковій викладацько-студентській конференції, ДНІ НАУКИ, 13 – 17 травня 2019 р. Національний університет «Острозька академія»

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на тему: "Роль територіальної громади в управлінні фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць"на Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України" яка відбулась 20-22 березня 2019 р. в Університеті ДФС України,

Виступити на конференціях

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проблеми економіки : науковий журнал.Харків. № 1 (39) ’2019 р. С. 164-169.

Дем’янчук О. І. Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12 (40). С. 92-100 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Опублікувати п'ять статтей: 1. Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проблеми економіки. 2019. №1. C. 164–169. (База цитування: Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Російський індекс наукового цитування; Index Copernicus; Directory of Open Access Journals; EBSCOhost; CiteFactor; Academic Journals Database; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open Academic Journals Index; GetInfo; BASE; OpenAIRE; WorldCat; SUNCAT Union Catalogue; COPAC Union Catalogue; Соціонет; J-Gate; Directory of Research Journals Indexing;Академия Google; Research Bible) 2. Onyshko, S., Demianchuk, O. (2019). Decentralization in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe. Evropský časopis ekonomiky a managementu. European journal of economics and management. Volume 5. Issue 4. 2019. рр. 37-46. (База цитування: Index Copernicus, International Scientific Indexing.) 3. Дем’янчук О. І. Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА , вересень 2019. № 14(42). С. 67–83. (База цитування: Index Copernicus, EBSCO Publishing, Inc., ResearchBib, Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), DOI, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Google Академія.) 4. Дем’янчук О. І. Економічна оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць і його диспропорції. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019 р. № 4 (109). С. 163-171. (База цитування: Index Copernicus International) 5. Demianchuk,O., Dubrovyk, O. Methodology for analysis of the level of financial solvency of the united territorial communities of Ukraine European journal of economics and management. 2019. Volume 6. Issue 4. 2019. (прийнято до друку)

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Видання наукової монографії

Дем’янчук О. І. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно- територіальних одиниць України: монографія. Острог, 2019. 408 с.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні»

Керівництво студентським науковим гуртком «Бюджетна децентралізація в Україні та її вплив на розвиток територіальних громад»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на тему "Створення спроможних об’єднаних територіальних громад як основа збалансування їх розвитку" на V Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" яка відбувалась 11-12 жовтня 2018 року в Національному університеті «Острозька академія»

Виступ з доповіддю на тему "Відновлення реального сектору економіки адміністративно-територіальних одиниць як ключовий фактор росту їх фінансового потенціалу" на Міжнародній науково-практичній конференції на тему: " Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки" яка відбувалась 28 жовтня 2018 року в Луцькому технічному університеті

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем’янчук О. І. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2018. № 10 (38). С. 142-150 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2017. № 7(35). С. 34-39 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць в контексті децентралізації регіонального розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9 (37). С. 171-182 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І. Створення спроможних об’єднаних територіальних громад як основа збалансування їх розвитку. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 36-37

Дем’янчук О.І. Відновлення реального сектору економіки адміністративно-територіальних одиниць як ключовий фактор росту їх фінансового потенціалу. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. С, 136-139

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дем’янчук О. І. Виступ на тему: «Об’єднані територіальні громади та їх фінансова спроможність як нових форм адміністративно-територіальних утворень» на І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції присвяченій 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком, Харків, 5 березня 2018 р.

2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на тему "Фінансові аспекти фіскальної децентралізації в Україні" на ІV Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" яка відбувалась 27 лютого 2017 року в Національному університеті «Острозька академія»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем’янчук О.І., Іванова А.А. Оцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 124-128 Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO

Дем’янчук О.І., Кобетяк В.М. Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів україни під впливом децентралізації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 145-149 Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO

Дем’янчук О. І., Сипата М.В. Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2017. № 6 (34). С. 42-46 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О.І. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. – № 5(33). – С. 90-96 [Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO]

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І. Фінансові аспекти фіскальної децентралізації в Україні. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 36-37.

2016

Опублікування статті

Дем'янчук О.І. Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України / О.І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 16/2016. - Ч 1. - Вид-во: "Видавничий дім "Гельватика" - С. 108-112.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень, 2016. – № 1(29). – С. 95-99.

Дем'янчук О.І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», вересень, 2016. – № 2(30). – С. 78-82.

Olha Demianchuk. Territorial and fiscal decentralization in Ukraine: practical results. Evropský časopis ekonomiky a managementu, (Praha) Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO Svazek 3 3. vydání 2017, Pp. 46-54. Index Copernicus(Імпакт-фактор – 62.00) та International Scientific Indexing

Дем’янчук О.І. Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», Том 21. випуск 1. - Вид-во: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова. 2016. - С. 190-195. [Index Copernicus, Googl Академія]

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на тему: "Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку" та тези Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності" Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 26 березня 2016 року

Доповідь на тему: "Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України" та тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Фінансова ситема країни: тенденції та перспективи розвитку" Національний університет "Острозька академія", Острог, 13 травня 2016 року

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І.Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку. Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 402-406.

Дем’янчук О.І. Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 27-31.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Розроблений грантовий проект розвитку територіальної громади за напрямом: Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню (1 тис. грн.)

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону. Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: матер. Міжнародн. Наук.-практ. Інтернет-конференції, 20 березня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України. – Київ: Видавництво Київського національного університету технологій та дизайну, 2015. – С. 78-82.

Дем’янчук О.І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матер. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 жовтня 2015 р.) – Київ: Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 34-38

Дем’янчук О.І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матер. Міжнародн. Наук.-практ. Конференції, 22 травня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2015. – С. 112-117.

Дем’янчук О.І. Значення фіскальної децентралізації у формуванні доходів місцевих бюджетів. Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий огляд: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 120-124.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України - Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28.– С. 91-97

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Дем'янчук О.І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», 20 березня 2015 р., Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Дем'янчук О.І. Формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкового реформування. Дні Науки в Національному університеті «Острозька академія», 18 березня 2015 року, м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», НУ «Острозька академія», 24.04.2015 р., м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. Міжнародна науково-практична конференція на тему: Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України, 22 травня 2015 р., Національний університет державної податкової служби України., 2015., м. Ірпінь.

Дем'янчук О.І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференція на тему: «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», 29-30 жовтня 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015, м.Київ.

2014

Опублікування тез доповідей

Демьянчук О.И.Строение финансового потенциала административно-территориальной единицы. Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г./ под общей редакцией Е.А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – С. 125-129

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про дидактичне та наукове стажування в галузі соціальних та гуманітарних наук на підрозділах місцевого самоврядування, державного управління та адміністрування в Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща - 03.09.2018 (1,34 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про успішне закінчення навчального курсу внутрішнього аудитора системи управління якістю - 30.05.2019 (1,95 Мб).

Сертифікат НБУ, який засвідчує, що Дем'янчук Ольга Іванівна пройшов (ла) навчання за курсом " Практичні аспекти оцінки банківських ризиків" (18 , 19 червня 2020 року) - 19.06.2020 (0,29 Мб).

Cертифікат про успішне закінчення онлайн-курсу "Основи фінансів та інветицій" наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та створений Асоціаціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine (курс тривав чотири тижні з 02.07.20 -28.07.20) - 08.08.2020 (1,57 Мб).

Сертифікат учасника циклу вебінарів "Грантові проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2027: формування бюджету" № 0419.21 - 19.02.2021 (0,04 Мб).

Підготовка та впровадження проектів розвитку громад, наданий Асоціацією міст України через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. - 15.05.2017 (0,71 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника Польського конгресу транскордонного співробітництва, Люблін, 6-8 жовтня 2020 року - 12.10.2020 (3,68 Мб).

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий професіоналізм, значний особистий внесок у формування наукової еліти України та активну участь у підготовці й проведенні ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2015-2017 рр. - 30.05.2019 (2,5 Мб).

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2015-2017 рр. - 30.05.2019 (2,58 Мб).

Подяка Національного університету «Острозька за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді. З нагоди свята Дня університету. - 30.05.2019 (2,21 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат учасниці циклу вебінарів "Проєктний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР" - 28.09.2020 (0,33 Мб).

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність - 30.05.2019 (2,59 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Cертифікат учасника осінньої школи “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience” - 18.11.2020 (0,24 Мб).

Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку - 05.12.2019 (1,81 Мб).

Експерт з акредитації освітніх програм - 05.10.2019 (1,59 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат учасника семінару для викладачів ЗВО з питань монетарної політики на тему "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики", який проведено Департаментом монетарної політики та економічного аналізу 12-13 листопада 2020 року - 13.11.2020 (0,21 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну