Дем'янчук Ольга Іванівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Дем'янчук Ольга Іванівна
QA
Резюме
Вища.


Диплом С16 № 105988 Спеціальність (диплом) Фінанси і кредит. Спеціалізація /кваліфікація - Спеціаліст з фінансів і кредиту. Національний університет «Острозька академія», 30 червня 2016 р.

Диплом спеціаліста ЛА ВЕ№010653 Спеціальність (диплом) географія. Спеціалізація /кваліфікація - Соціо-економіко-географ. Економіст регіонального розвитку. Викладач. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка , 1997 р.


Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

1. Дем'янчук О., Ковальчук І. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С.169-171. 2. Дем’янчук О., Лозко К. Забезечення фінансової безпеки підприємств. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 172-174. 3. Дем’янчук О., Парфенюк А. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 175-177. 4. Дем'янчук О., Павлючук Т. КОрпоративна культура в системі управління персоналом. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 267-268. 5. Дем'янчук О., Полюхович Я. Екологічне та соціальне управління корпораціями. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 269-271. 6. Дем'янчук О., Сахарук Н. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2020. С. 534-536.

Опублікувати чотири тези доповідей.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Прийняти участь у чотирьох міжнародних наукових конференціях і виступити з доповіддю.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Модерато круглого столу «ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ КРИЗИ ТА КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ: ЧИМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ЦЕЙ ПРОЦЕС?» в рамках XXV наукової викладацько-студентської конференції Дні науки 11-15 травня 2020. Національний університет "Острозька академія"

Підготувати три доповіді на всеукраїнські конференції.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготувати доповідь на вузівську конференцію в рамках Днів науки.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, підготувати 10 наукових статтей студентів, які будуть опубліковані в студентському збірнику, Підготувати 10 наукових тез студентами під моїя керівництвом.

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні» У рамках роботи наукового гуртка згідно плану, було підготовлено 14 наукових статтей студентів, які опубліковані в студентському збірнику, Було підготовлено 18 наукових тез студентами під моїя керівництвом.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему: "ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ" зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит , який відбувся «16» червня 2020 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України

Видання наукової монографії

Співавтор колективної монографії "Фінансові інструменти регіонального розвитку в Україні в умовах децентралізації" підготовленою кафедрою фінансів ім. Л.Л. Тарангул, Університет державної фіскальної служби України, грудень 2020 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Підготувати дві статті до журналів, які входять до міжнародних наукометричних баз.

1. Дем’янчук О. І. Онишко С. В. Стан та особливості інноватизації методів планування в Україні на місцевому рівні. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Випуск 4. С. 155–165. (База цитування: Index Copernicus International)

Опублікування статті

Підготувати три наукові статті до фахових наукових журналів та збірників наукових праць.

2019

Опублікування тез доповідей

1. Дем’янчук О. І. Удосконалення процесу управління фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог, Національний університет «Острозька академія» 2019. С. 84-89 Дем’янчук О. І. Процес децентралізації в Україні: переваги, ризики та перспективи Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2019 р. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України. 2019. с. 44-49.

Дем’янчук О.І. Роль територіальної громади в управлінні фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 березня 2019 р.). – Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. с. 272-274

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на тему: "Роль територіальної громади в управлінні фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць"на Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України" яка відбулась 20-22 березня 2019 р. в Університеті ДФС України,

Виступити на конференціях

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дем’янчук О. І. доповідь на тему: "Напрями удосконалення управління фінансовим потенціалом адміністративно-територіальних одиниць у проце- сі реалізації децентралізації регіонального розвитку". на VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 25 жовтня 2019 р. м. Острог

Виступ на тему: «Бюджетно-податкове реформування у формуванні фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць» на XXІV науковій викладацько-студентській конференції, ДНІ НАУКИ, 13 – 17 травня 2019 р. Національний університет «Острозька академія»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія "Економіка"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Видання наукової монографії

Дем’янчук О. І. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно- територіальних одиниць України: монографія. Острог, 2019. 408 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Опублікувати п'ять статтей: 1. Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проблеми економіки. 2019. №1. C. 164–169. (База цитування: Ulrichsweb Global Serials Directory; Research Papers in Economics; Російський індекс наукового цитування; Index Copernicus; Directory of Open Access Journals; EBSCOhost; CiteFactor; Academic Journals Database; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open Academic Journals Index; GetInfo; BASE; OpenAIRE; WorldCat; SUNCAT Union Catalogue; COPAC Union Catalogue; Соціонет; J-Gate; Directory of Research Journals Indexing;Академия Google; Research Bible) 2. Onyshko, S., Demianchuk, O. (2019). Decentralization in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe. Evropský časopis ekonomiky a managementu. European journal of economics and management. Volume 5. Issue 4. 2019. рр. 37-46. (База цитування: Index Copernicus, International Scientific Indexing.) 3. Дем’янчук О. І. Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА , вересень 2019. № 14(42). С. 67–83. (База цитування: Index Copernicus, EBSCO Publishing, Inc., ResearchBib, Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory), DOI, Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), Google Академія.) 4. Дем’янчук О. І. Економічна оцінка фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць і його диспропорції. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019 р. № 4 (109). С. 163-171. (База цитування: Index Copernicus International) 5. Demianchuk,O., Dubrovyk, O. Methodology for analysis of the level of financial solvency of the united territorial communities of Ukraine European journal of economics and management. 2019. Volume 6. Issue 4. 2019. (прийнято до друку)

Дем’янчук О. І. Критерії забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проблеми економіки : науковий журнал.Харків. № 1 (39) ’2019 р. С. 164-169.

Дем’янчук О. І. Концепти збалансованого розвитку в управлінні адміністративно-територіальними одиницями. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12 (40). С. 92-100 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

2018

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І. Створення спроможних об’єднаних територіальних громад як основа збалансування їх розвитку. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 36-37

Дем’янчук О.І. Відновлення реального сектору економіки адміністративно-територіальних одиниць як ключовий фактор росту їх фінансового потенціалу. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. С, 136-139

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на тему "Створення спроможних об’єднаних територіальних громад як основа збалансування їх розвитку" на V Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" яка відбувалась 11-12 жовтня 2018 року в Національному університеті «Острозька академія»

Виступ з доповіддю на тему "Відновлення реального сектору економіки адміністративно-територіальних одиниць як ключовий фактор росту їх фінансового потенціалу" на Міжнародній науково-практичній конференції на тему: " Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки" яка відбувалась 28 жовтня 2018 року в Луцькому технічному університеті

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дем’янчук О. І. Виступ на тему: «Об’єднані територіальні громади та їх фінансова спроможність як нових форм адміністративно-територіальних утворень» на І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції присвяченій 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком, Харків, 5 березня 2018 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні»

Керівництво студентським науковим гуртком «Бюджетна децентралізація в Україні та її вплив на розвиток територіальних громад»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем’янчук О. І. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2018. № 10 (38). С. 142-150 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2017. № 7(35). С. 34-39 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць в контексті децентралізації регіонального розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9 (37). С. 171-182 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

2017

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І. Фінансові аспекти фіскальної децентралізації в Україні. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 36-37.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на тему "Фінансові аспекти фіскальної децентралізації в Україні" на ІV Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" яка відбувалась 27 лютого 2017 року в Національному університеті «Острозька академія»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем’янчук О.І., Іванова А.А. Оцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 124-128 Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO

Дем’янчук О.І., Кобетяк В.М. Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів україни під впливом децентралізації // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 145-149 Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO

Дем’янчук О. І., Сипата М.В. Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2017. № 6 (34). С. 42-46 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О.І. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. – № 5(33). – С. 90-96 [Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO]

2016

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І.Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку. Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2016 р. / Національний університет ДПС України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – C. 402-406.

Дем’янчук О.І. Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 27-31.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на тему: "Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку" та тези Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності" Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 26 березня 2016 року

Доповідь на тему: "Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України" та тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Фінансова ситема країни: тенденції та перспективи розвитку" Національний університет "Острозька академія", Острог, 13 травня 2016 року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Olha Demianchuk. Territorial and fiscal decentralization in Ukraine: practical results. Evropský časopis ekonomiky a managementu, (Praha) Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO Svazek 3 3. vydání 2017, Pp. 46-54. Index Copernicus(Імпакт-фактор – 62.00) та International Scientific Indexing

Дем’янчук О.І. Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», Том 21. випуск 1. - Вид-во: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова. 2016. - С. 190-195. [Index Copernicus, Googl Академія]

Дем'янчук О.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень, 2016. – № 1(29). – С. 95-99.

Дем'янчук О.І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», вересень, 2016. – № 2(30). – С. 78-82.

Опублікування статті

Дем'янчук О.І. Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України / О.І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 16/2016. - Ч 1. - Вид-во: "Видавничий дім "Гельватика" - С. 108-112.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Розроблений грантовий проект розвитку територіальної громади за напрямом: Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню (1 тис. грн.)

Опублікування тез доповідей

Дем’янчук О.І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону. Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку: матер. Міжнародн. Наук.-практ. Інтернет-конференції, 20 березня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України. – Київ: Видавництво Київського національного університету технологій та дизайну, 2015. – С. 78-82.

Дем’янчук О.І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: матер. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 жовтня 2015 р.) – Київ: Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 34-38

Дем’янчук О.І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України: матер. Міжнародн. Наук.-практ. Конференції, 22 травня 2015 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь: Видавництво НУДПСУ, 2015. – С. 112-117.

Дем’янчук О.І. Значення фіскальної децентралізації у формуванні доходів місцевих бюджетів. Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий огляд: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – С. 120-124.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Дем'янчук О.І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», 20 березня 2015 р., Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Дем'янчук О.І. Формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкового реформування. Дні Науки в Національному університеті «Острозька академія», 18 березня 2015 року, м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», НУ «Острозька академія», 24.04.2015 р., м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. Міжнародна науково-практична конференція на тему: Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України, 22 травня 2015 р., Національний університет державної податкової служби України., 2015., м. Ірпінь.

Дем'янчук О.І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференція на тему: «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», 29-30 жовтня 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015, м.Київ.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України - Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28.– С. 91-97

2014

Опублікування тез доповідей

Демьянчук О.И.Строение финансового потенциала административно-территориальной единицы. Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики: Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 28 марта 2014 г./ под общей редакцией Е.А. Ермаковой. - Саратов: ИЦ «Наука», 2014. – С. 125-129

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про дидактичне та наукове стажування в галузі соціальних та гуманітарних наук на підрозділах місцевого самоврядування, державного управління та адміністрування в Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща - 03.09.2018 (1,34 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про успішне закінчення навчального курсу внутрішнього аудитора системи управління якістю - 30.05.2019 (1,95 Мб).

Сертифікат НБУ, який засвідчує, що Дем'янчук Ольга Іванівна пройшов (ла) навчання за курсом " Практичні аспекти оцінки банківських ризиків" (18 , 19 червня 2020 року) - 19.06.2020 (0,29 Мб).

Cертифікат про успішне закінчення онлайн-курсу "Основи фінансів та інветицій" наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus та створений Асоціаціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine (курс тривав чотири тижні з 02.07.20 -28.07.20) - 08.08.2020 (1,57 Мб).

Підготовка та впровадження проектів розвитку громад, наданий Асоціацією міст України через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. - 15.05.2017 (0,71 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий професіоналізм, значний особистий внесок у формування наукової еліти України та активну участь у підготовці й проведенні ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2015-2017 рр. - 30.05.2019 (2,5 Мб).

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий науково-педагогічний професіоналізм у підготовці переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2015-2017 рр. - 30.05.2019 (2,58 Мб).

Подяка Національного університету «Острозька за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді. З нагоди свята Дня університету. - 30.05.2019 (2,21 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність - 30.05.2019 (2,59 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Децентралізація: від патерналізму до відповідального розвитку - 05.12.2019 (1,81 Мб).

Експерт з акредитації освітніх програм - 05.10.2019 (1,59 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну