Дем'янчук Ольга Іванівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Дем'янчук Ольга Іванівна
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дем’янчук О. І. Виступ на тему: «Об’єднані територіальні громади та їх фінансова спроможність як нових форм адміністративно-територіальних утворень» на І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції присвяченій 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком, Харків, 5 березня 2018 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком «Бюджетна децентралізація в Україні та її вплив на розвиток територіальних громад»

Керівник наукового гуртка «Забезпечення збалансованого розвитку територіальних громад в Україні»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем’янчук О. І. Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2017. № 6 (34). С. 42-46 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Особливості формування та використання коштів об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2017. № 7(35). С. 34-39 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Дем’янчук О. І. Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць в контексті децентралізації регіонального розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9 (37). С. 171-182 [Index Copernicus,EBSCO Publishing, DOI]

Olha Demianchuk. Territorial and fiscal decentralization in Ukraine: practical results. Evropský časopis ekonomiky a managementu, (Praha) Vydavatel: BEROSTAV DRUŽSTVO Svazek 3 3. vydání 2017, Pp. 46-54. Index Copernicus(Імпакт-фактор – 62.00) та International Scientific Indexing

Дем’янчук О.І. Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», Том 21. випуск 1. - Вид-во: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова. 2016. - С. 190-195. [Index Copernicus, Googl Академія]

Дем’янчук О.І.Оцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», березень 2017. – № 4(32). – С. 124-129. [Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO]

Дем’янчук О.І. Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. – № 5(33). – С. 90-96 [Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO]

2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор наукового журналу

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на тему: "Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку" та тези Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності" Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 26 березня 2016 року

Доповідь на тему: "Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України" та тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Фінансова ситема країни: тенденції та перспективи розвитку" Національний університет "Острозька академія", Острог, 13 травня 2016 року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень, 2016. – № 1(29). – С. 95-99.

Дем'янчук О.І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», вересень, 2016. – № 2(30). – С. 78-82.

Опублікування статті

Дем'янчук О.І. Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України / О.І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 16/2016. - Ч 1. - Вид-во: "Видавничий дім "Гельватика" - С. 108-112.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Розроблений грантовий проект розвитку територіальної громади за напрямом: Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню (1 тис. грн.)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Дем'янчук О.І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», 20 березня 2015 р., Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Дем'янчук О.І. Формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкового реформування. Дні Науки в Національному університеті «Острозька академія», 18 березня 2015 року, м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», НУ «Острозька академія», 24.04.2015 р., м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. Міжнародна науково-практична конференція на тему: Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України, 22 травня 2015 р., Національний університет державної податкової служби України., 2015., м. Ірпінь.

Дем'янчук О.І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференція на тему: «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», 29-30 жовтня 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015, м.Київ.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України - Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28.– С. 91-97

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну