Белявська Олена Олександрівна,

к.п.н., доцент
Белявська Олена Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь та організація науково-методичного семінару "Nauczanie języka polskiego na Ukrainie: problemy i perspektywy" 2021

Белявська О. Дні науки XX VI наукова викладацько-студентська конференція. Психологічний комфорт як умова ефективного вивчення іноземної мови (Острог, 2021)

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування статті у журналі Cognitive Studies | Études cognitives, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences REVISING THE USE OF DIFFERENTIATION IN STUDENTS’ WORK WITH TEXTS IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN-POLISH BILINGUALISM

Рецензування статті у журналі Cognitive Studies | Études cognitives, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences "Język ukraiński w polskiej przestrzeni społecznej"

Рецензування статті у журналі Cognitive Studies | Études cognitives, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Wartość komunikatywna polszczyzny wśród studentów

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Белявська О.О. Емоційний інтелект в процесі викладання іноземних мов // Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (26 листо- пада 2020 року) / За ред. І. В. Ковальчук, В. Л. Поліщук. Острог: Вид- во НаУОА, 2020. - С. 5-8

Белявська О.О. Автономія у навчанні іноземних мов // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2020. - С. 270-273.

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Белявська О. О. XXV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія». NLP в практиці викладання іноземних мов. (2020р.)

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування статті у журналі Cognitive Studies | Études cognitives, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

Рецензування статті у журналі Cognitive Studies | Études cognitives, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Емоційний інтелект в процесі вивчення іноземних мов. (2020р)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна науково-практична конференція "Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації" - 26.11.2020р., Національний університет "Острозька академія"

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Main psychological factors of successful alternative learning foreign languages (http://psj.oa.edu.ua/articles/2014/n30-exp/Belyavska.pdf)

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у міжнародному форумі "Meet Up", 2017, Берлін, Німеччина

Участь у конференції 24-25 marca 2017 Rzeszów, Polska

Белявська О. О. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов (2018)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Белявська О. О., Кратюк Ю.К. Układ słownika polskiej gwary Podola // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 2 (70), — Острог, 2018. (Index Copernicus)

Белявська О. О., Кратюк Ю.К. Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». Випуск 1 (69), ч. 1.. — Острог, 2018, с, 39-43. (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Белявська О. О. Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія». Організація конструктивного навчального середовища: сутність, багатовекторний підхід. (2018р.)

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa na Ukrainie (06-07 квітня 2017р.)

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Белявська О.О. Перцептивні стилі – запорука ефективного навчання [Текст] / О.О. Белявська // “Педагогічна освіта: теорія і практика”. – Кам’янець-Подільський, 2015

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Белявська, О.О. Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах[Текст] / О.О. Белявська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 30. – С. 16–20.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

BIELAWSKA. H. Konstruktywizm w nauczaniu języków obcych (w procesie budowy kapitału ludzkiego) [Tekst] / H. Bielawska // Polityka rozwoju regionalnego w warunkach integracji Europejskiej. Ekonomia, integracja – zarys problematyki. – Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawca Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój, 2013. – S. 139 – 146.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Белявська О.О. NLP та сугестопедія. Ефективна комунікація між викладачем та студентом. // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 157 – 158

Белявська, О.О. Пізнавальний стиль особистості студента – когнітивна умова успішного вивчення іноземної мови [Текст] / О.О. Белявська // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 144–146.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну