Вісич Олександра Андріївна,

д.ф.н, доц., професор
Вісич Олександра Андріївна
QA
Резюме
Освіта

  • 2000-2005 р. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Спеціальність "Українська мова та література. Англійська мова та зарубіжна література".

  • 2005-2007 р. - Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація «Викладач української мови і літератури. 
  • 2007-2010 р. - аспірантура Східноєвропейсього національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк). 
  • 2011 р. - захист кандидатської дисертації на тему «Нон-фініто в творчості Лесі Українки» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури (диплом ДК № 002701). 
  • 2013 р. - вчене звання доцента кафедри української філології і методики викладання (присвоєно 21.11.2013 р.; атестат 12ДЦ № 036401).
  • 2016-2018 р. - докторантура Східноєвропейсього національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк). 
  • 2019 р. - захист докторської дисертації на тему "Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі" за спеціальностями  10.01.01 - українська література; 10.01.06 – теорія літератури (диплом ДД № 009219 від 26 лютого 2020).  
Досвід роботи

2003-2005 – старший науковий співробітник Музею Лесі Українки (відділу Ялтинського історико-літературного музею).

2005-2014 – завідувач Музею Лесі Українки (відділу Ялтинського історико-літературного музею).

2005-2011 – асистент кафедри української філології та методики викладання РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

2011-2014 – доцент кафедри української філології та методики викладання РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

2015-2020 доцент кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія».

2020 - професор, в.о. завідувач кафедри української мови і літератури Національного університету "Острозька академія".

2021 - професор кафедри української мови і літератури Національного університету "Острозька академія".

Наукова робота
2022

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензент монографії Спатар І. Творчість Елізи Ожешко та українська література другої половини ХІХ - початку ХХ століття: компаративні вектори міжлітературного діалогу. Івано-Франківськ : "НАІР", 2021. 256 с. (14,88 друк. арк.)

2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Вісич О. А. Різножанрові елементи паратексту в творчості Агатангела Кримського як засоби авторського відчуження. Ідентичність. Дискурс. Імагологія: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з іноземною участю до 150-річчя Агатангела Кримського. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. 2021. С. 31–36

Кочерга С., Вісич О. Інґарденівська концепція конкретизації у контексті текстологічного аналізу художнього твору (на матеріалі драматургії Лесі Українки). Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. Острог, 2021. С. 204–218.

Вісич О.А. Нова віха в історії видань повного зібрання творів Лесі Українки. Мовна особистість в освітньому просторі: монографія / за заг. ред. І.Д. Пасічника. Острог : Вид-во НаУОА, 2021. С. 197–201.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Світлана Кочерга, Олександра Вісич. Інґарденівська концепція конкретизації у контексті текстологічного аналізу художнього твору (на матеріалі драматургії Лесі Українки). Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія / за ред. Дмитра Шевчука. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 204-219 232 с.

Вісич О. Метадраматичні студії у світлі шекспірознавства. Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Острог, 12–13 березня 2020 року / редкол. І. М. Хом’як (відп. ред.) та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. С. 54-56

Вісич О. Нова віха в історії повного зібрання творів Лесі Українки. Мовна особистість в освітньому просторі: монографія / за заг. ред. І. Д. Пасічника; редкол. О. А. Вісич, Х. М. Карповець, З. В. Столяр. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. С. 197-201.

Вісич О. Архітектурний код Криму в українській літературі. ІІІ-ІV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): Збірник матеріалів. Київ. 2020. Ч.2. С. 109-111

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат дисертації М. М. Мошноріз на тему «МІФОПОЕТИКА ТВОРЧОСТІ СПИРИДОНА ЧЕРКАСЕНКА», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Відгук на автореферат дисертації І. М. ЦУРКАНА на тему «ЛІРИКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ: ПОЕТИКА СИМВОЛІЗМУ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Вісич О. Літературна й перекладацька діяльність Антіна Павлюка. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки, 11– 14 травня 2021 р., м. Острог

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Вісич О. Адаптивна метадрама в творчості Лесі Українки (на прикладі перегуків з п’єсами Гергарта Гауптмана). Scientific Journal Virtus. 2019. № 25. С. 188–191.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Творчість Ігоря Костецького у контексті європейської метадрами (Creative Work of Igor Kostetsky in the Context of European Metadrama). Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia. с. 247-256.

Kocherga S., Visych O. THE ANTITHEATRICAL DISCOURSE IN UKRAINIAN METADRAMA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY . Przegląd Wschodnioeuropejski. 2020. XI/1. С. 251–259. (Scopus Q3)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція "Аналіз та інтерпретація тексту. Драматургія Лесі Українки". Тема доповіді: "Прийом сторітелінгу в драматургії Лесі Українки".

Міжнародна конференція "ФІЛОСОФІЯ РОМАНА ІНҐАРДЕНА І СУЧАСНІСТЬ". Тема доповіді: "Інгарденівська концепція конкретизації у контексті текстологічного аналізу художнього твору (на матеріалі драматургії Лесі Українки)"

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Вісич О. Жанрово-стильова диспозиція метадрами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2019. Вип. 5 (73). С. 317–321.

Вісич О. Лицедійство та ілюзорність в драматургії Юрія Косача. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2018. Вип. 4 (72) С. 176–179.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Вісич О. Суд як метадраматичний топос у творах Лесі Українки. Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр., 2018. Вип. 42. С. 234 –239.

Вісич О. Структура метадрами Людмили Коваленко «Героїня помирає в першому акті». Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 7. Т. 2. С. 112–116.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Леся Українка в діаспорному літературознавстві» (Мюнхен, Німеччина, 2019)

Міжнародна наукова конференція «Олена Пчілка в літературного процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття» (25-27 травня 2019 року, Луцьк-Світязь)

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі"

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Вісич О. Генеза метадрами в українській літературі Modern philological research: a cjmbination of innovative and traditional approaches: Conference Proceeding, April 27-28, 2018. Tbilisi

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Вісич О. Поетика метадрами у творчості Якова Мамонтова / Вісич О. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 27–34. [index Copernicus].

Вісич О. Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" / Вісич О. // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. - 2018. - Вип.1 (87). - С. 58-63 [Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory, CiteFactor]

Вісич О. Метадраматична трансгресія в п’єсі Юрія Косача «Кортес і Безталанна» / Вісич О. // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: «Гуманітарні науки». – 2018. - № 3 . С. 15-20.

Вісич О. Метадраматична поетика п'єи Ігоря Костецького “Близнята ще зустрінуться” / Вісич О. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 20. Том І. – С. 55–61. Електронна версія: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/20_2018/part_1/13.pdf

Вісич О. Метадрама Людмили Старицької-Черняхівського “Милость Божа”: полілог театральних традицій / Вісич О. // Studia Metodologica. – 2017. - Вип. 45. - С. 51–58.

Вісич О. Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" / Вісич О. // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. - 2018. - Вип.1 (87). – С. 58–62. Електронна версія: http://eprints.zu.edu.ua/27273/.

Вісич О. Поетика метадрами у творчості Якова Мамонтова / Вісич О. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 27–34. http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Вісич О. Постмодерна метадрама Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані” / Вісич О. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2018. - С. 279-285.

Жанр ревю в метадраматичній матриці української літератури (на матеріалі п’єс Іларіона Чолгана) / Вісич О. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2018. - Т. 29 (68). - №2. – С. 98-105.

Вісич О. Алегорія як метадраматичний чинник п'єси Ігоря Костецького “Спокуси несвятого Антона” / Вісич О.А. // Scientific Journal Virtus. – 2018. – № 25. – С. 159–163. URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal25.pdf

Вісич О. Метадраматичні експерименти у творчості Івана Багряного / Вісич О.А. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe/ - Warszawa. – 2018. – № 7 (35). – część 4. - S. 62-67

Вісич О. Автокоментар як метадраматичний чинник в п’єсах письменників української діаспори / Вісич О. // American Scientific Journal. 2018. - № 21. – Issue 1. – P. 4-9.

Видання наукової монографії

Вісич О. А. Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 340 с.

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Вісич О. Кримський метатекст у творчості Лесі Українки / Олександра Вісич // Її зоря яснітиме віки: Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Михайла Драгоманова. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2016 – С.121-130.

Вісич О.А. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві / Вісич О. А. // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник. – Рівне : О.Зень, 2017. – С. 165–169.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Вісич О. Творчість Ігоря Костецького у контексті європйської метадрами. IV Międzynarodowa konferencjia “Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie”, (25-26 травня, м. Люблін, Польща).

Вісич О. Драматична експресія Івана Мацинського-лірика (на матеріалі вінка сонетів “Самоспалення Лесі Українки”). Vedecká konferencia “Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy)” (13-14 вересня 2017 р, м. Пряшів, Словаччина).

Вісич О. “Українська метадрама в сучасній літературознавчій рецепції”. International research and practice conference “Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” (28-29 квітня, 2017 р., м. Люблін, Польща).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Вісич О. Генеза сучасної концепції метадрами / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 65. – С. 11-14.

Вісич О. Рецепція метадрами в польському літературознавстві / О. Вісич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – № 8. – С. 18-23. –

Вісич О.А. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві / Вісич О. А. // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник. – Рівне : О.Зень, 2017. – С. 165–169.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Вісич О. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”) / Oleksandra Visych // Питання літературознавства/ Науковий журнал. – Випуск 95. – 2017. – С. 32-44 [Index Copernicus].

Вісич О. Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша / О.Вісич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 27. – Т.1. – С. 100-104 [index Copernicus]

Вісич О. П'єса “Талан” Михайла Старицького: метадраматичний аналіз / Олександра Вісич // “Південний архів” (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон. – 2017. – XLVІ. – С. 182–186. [index Copernicus]

Вісич О. Метадрама Людмили Старицької-Черняхівського “Милость Божа”: полілог театральних традицій/ Вісич О. // Studia Metodologica. - 2017. - Вип. 45. - С. 51-58 [Index Copernicus]

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки [Текст] / О.А. Вісич // Матеріали міжнародної конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки». – Мюнхен, 2016. – С. 239-242

Вісич О. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані Мержинська»: драматизація метатексту / Вісич Олександра // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22. – С. 391-399.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки. Матеріали міжнародної конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8-10 квітня, 2016, Мюнхен)

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Вісич О. Синдром утечі у творчості Лесі Українки / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 57. – С. 239–241. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2015/NZ_Ukr_filol_Vyp_57.pdf

Вісич О. Топос театру в драматургії Лесі Українки / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 50. – С. 121–125. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2014/NZ_Vyp_50.pdf

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну