Вісич Олександра Андріївна,

к.ф.н., доц., доцент
Вісич Олександра Андріївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Драматична експресія Івана Мацинського-лірика (на матеріалі вінка сонетів “Самоспалення Лесі Українки”) // Zbierka materiálov vedeckej konferencie “Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy)”, Prešov.

Вісич О. Суд як метадраматичний топос у творах Лесі Українки. Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр., 2018. Вип. 42. С. 234 –239.

Вісич О. Структура метадрами Людмили Коваленко «Героїня помирає в першому акті». Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 7. Т. 2. С. 112–116.

Вісич О. Творчість Ігоря Костецького у контексті європйської метадрами. Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Spuścizna literacka, religijno-filozoficzna. Kulturowe zbliżenia. Lublin, 2019. С. 247–256.

Вісич О. Адаптивна метадрама в творчості Лесі Українки (на прикладі перегуків з п’єсами Гергарта Гауптмана). Scientific Journal Virtus. 2019. № 25. С. 188–191.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вісич О. Жанрово-стильова диспозиція метадрами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2019. Вип. 5 (73). С. 317–321.

Вісич О. Лицедійство та ілюзорність в драматургії Юрія Косача. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2018. Вип. 4 (72) С. 176–179.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Леся Українка в діаспорному літературознавстві» (Мюнхен, Німеччина, 2019)

Міжнародна наукова конференція «Олена Пчілка в літературного процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття» (25-27 травня 2019 року, Луцьк-Світязь)

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

2018

Опублікування тез доповідей

Вісич О. Генеза метадрами в українській літературі / Вісич О.А. // Modern philological research: a cjmbination of innovative and traditional approaches: Conference Proceeding, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. - С. 64-67

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Вісич О. Генеза метадрами в українській літературі Modern philological research: a cjmbination of innovative and traditional approaches: Conference Proceeding, April 27-28, 2018. Tbilisi

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О. Авторська передмова і післямова як чинник метадраматичної гри (на прикладі текстів І.Костецького та Ю.Тарнавського). Міжнародна наукова конференція "Нефікційна література: статус, еволюція, рецепція, поетика від давнини до сучасності" (20-21 квітня 2018 р. Луцьк)

Вісич О. Метадраматична поетика п'єси Ігоря Костецького "Дійство про велику людину". Міжнародна наукова конференція "Українська література в загальноєвропейському контексті" (19-21 квітня 2018, Ужгород)

Вісич О. Метадраматична структура п'єси Людмили Коваленко "Героїня помирає в першому акті" (11-12 травня 2018, м. Івано-Франківськ)

Літня школа з літературознавства «Леся Українка в літературному процесі початку ХХ століття» (Луцьк-Світязь, 2018)

Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту» (Острог, 2018)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вісич О. Поетика метадрами у творчості Якова Мамонтова / Вісич О. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 27–34. [index Copernicus].

Вісич О. Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" / Вісич О. // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. - 2018. - Вип.1 (87). - С. 58-63 [Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory, CiteFactor]

Вісич О. Метадраматична трансгресія в п’єсі Юрія Косача «Кортес і Безталанна» / Вісич О. // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: «Гуманітарні науки». – 2018. - № 3 . С. 15-20.

Вісич О. Метадраматична поетика п'єи Ігоря Костецького “Близнята ще зустрінуться” / Вісич О. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 20. Том І. – С. 55–61. Електронна версія: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/20_2018/part_1/13.pdf

Вісич О. Метадрама Людмили Старицької-Черняхівського “Милость Божа”: полілог театральних традицій / Вісич О. // Studia Metodologica. – 2017. - Вип. 45. - С. 51–58.

Вісич О. Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" / Вісич О. // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. - 2018. - Вип.1 (87). – С. 58–62. Електронна версія: http://eprints.zu.edu.ua/27273/.

Вісич О. Поетика метадрами у творчості Якова Мамонтова / Вісич О. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. – 2018. – Вип. 18. – С. 27–34. http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/uk/vipusk18.pdf

Опублікування статті

Вісич О. Постмодерна метадрама Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані” / Вісич О. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2018. - С. 279-285.

Жанр ревю в метадраматичній матриці української літератури (на матеріалі п’єс Іларіона Чолгана) / Вісич О. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2018. - Т. 29 (68). - №2. – С. 98-105.

Вісич О. Алегорія як метадраматичний чинник п'єси Ігоря Костецького “Спокуси несвятого Антона” / Вісич О.А. // Scientific Journal Virtus. – 2018. – № 25. – С. 159–163. URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal25.pdf

Вісич О. Метадраматичні експерименти у творчості Івана Багряного / Вісич О.А. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe/ - Warszawa. – 2018. – № 7 (35). – część 4. - S. 62-67 URL: (https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_-%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_4_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-13.pdf)

Вісич О. Автокоментар як метадраматичний чинник в п’єсах письменників української діаспори / Вісич О. // American Scientific Journal. 2018. - № 21. – Issue 1. – P. 4-9.

Видання наукової монографії

Вісич О. А. Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 340 с.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Літня школа з літературознавства «Леся Українка в літературному процесі початку ХХ століття» (1-6 червня 2018 р., м. Луцьк)

Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту» (9 листопада 2018 р., м. Острог)

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Вісич О. Кримський метатекст у творчості Лесі Українки / Олександра Вісич // Її зоря яснітиме віки: Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Михайла Драгоманова. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2016 – С.121-130.

Вісич О.А. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві / Вісич О. А. // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник. – Рівне : О.Зень, 2017. – С. 165–169.

Опублікування тез доповідей

Вісич О. Українська метадрама в сучасній літературознавчій рецепції / Вісич О. // Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. – 2017. – С. 152-155.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О.А. Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша. Міжнародна наукова конференція “Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції” (16-17 березня 2017 р., м. Київ).

Вісич О. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві. ІІ Міжнародна науково-практичної конференції “Актуальні проблеми літературознавчої термінології” (28-29 квітня 2017 р., м. Рівне).

Вісич О. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому творі (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”)”. XIV Міжнародна літературознавча конференція “Пасіонарність другорядного” (11-12 травня 2017 р., Чернівці).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Вісич О. Творчість Ігоря Костецького у контексті європйської метадрами. IV Międzynarodowa konferencjia “Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie”, (25-26 травня, м. Люблін, Польща).

Вісич О. Драматична експресія Івана Мацинського-лірика (на матеріалі вінка сонетів “Самоспалення Лесі Українки”). Vedecká konferencia “Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy)” (13-14 вересня 2017 р, м. Пряшів, Словаччина).

Вісич О. “Українська метадрама в сучасній літературознавчій рецепції”. International research and practice conference “Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” (28-29 квітня, 2017 р., м. Люблін, Польща).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вісич О. “Постмодерна метадрама Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”. Всеукраїнська наукова конференція “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція” (27-28 квітня 2017 р., м. Львів).

Вісич О. Драматична експресія Івана Мацинського-лірика (на матеріалі вінка сонетів “Самоспалення Лесі Українки”). Наукова конференція, присвячена 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Михайла Драгоманова (29 липня, 2017 р., Новоград-Волинський).

Всеукраїнська наукова конференція «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української національної культури» (Музей Богдана Лепкого в м. Бережани, 9 листопада 2017 р.). Тема доповіді: Театр Богдана Лепкого: візії, образи, сучасне прочитання» (у співавторстві з Кочергою С. О.)

Опублікування статті

Вісич О. Генеза сучасної концепції метадрами / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 65. – С. 11-14.

Вісич О. Рецепція метадрами в польському літературознавстві / О. Вісич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – № 8. – С. 18-23. –

Вісич О.А. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві / Вісич О. А. // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник. – Рівне : О.Зень, 2017. – С. 165–169.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вісич О. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”) / Oleksandra Visych // Питання літературознавства/ Науковий журнал. – Випуск 95. – 2017. – С. 32-44 [Index Copernicus].

Вісич О. Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша / О.Вісич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 27. – Т.1. – С. 100-104 [index Copernicus]

Вісич О. П'єса “Талан” Михайла Старицького: метадраматичний аналіз / Олександра Вісич // “Південний архів” (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон. – 2017. – XLVІ. – С. 182–186. [index Copernicus]

Вісич О. Метадрама Людмили Старицької-Черняхівського “Милость Божа”: полілог театральних традицій/ Вісич О. // Studia Metodologica. - 2017. - Вип. 45. - С. 51-58 [Index Copernicus]

2016

Опублікування статті

Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки [Текст] / О.А. Вісич // Матеріали міжнародної конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки». – Мюнхен, 2016. – С. 239-242

Вісич О. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані Мержинська»: драматизація метатексту / Вісич Олександра // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22. – С. 391-399.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки. Матеріали міжнародної конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8-10 квітня, 2016, Мюнхен)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані мержинська»: драматизація метатексту. Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія» (Світязь, Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки, 28-30 червня 2016 р.)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вісич О. “Метадраматичний простір «Осінньої казки» Лесі Українки”. Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (27-28 жовтня 2016 р., м. Острог).

2015

Опублікування статті

Вісич О. Синдром утечі у творчості Лесі Українки / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 57. – С. 239–241. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2015/NZ_Ukr_filol_Vyp_57.pdf

Вісич О. Топос театру в драматургії Лесі Українки / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 50. – С. 121–125. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2014/NZ_Vyp_50.pdf

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О. Проблема ескапізму у творчості Лесі Українки. Міжнародна наукова конференція «Аналіз інтерпретації тексту у світлі сучасних методологій» (30 червня – 2 липня 2015 р., Луцьк-Світязь)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вісич О. Поетика замкнутого простору в українській літературній традиції. Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ ст. (2-3 квітня 2015 р., Остріг)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну