Герасимчук Олег Павлович,

к.ю.н, доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Герасимчук Олег Павлович
QA
Резюме
Освіта

  • Національний університет «Острозька академія», 2003 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права
  • Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; Тема дисертації «Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України»
  • Доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін 


Підвищення кваліфікації

  • Стажування у ПУО "БИП-Институт правоведения", тема: "Дослідження І. Малиновським злочинів проти правосуддя у Великому Князівстві Литовському" (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 25.01-25.04.2018 р., 180 год.) https://drive.google.com/file/d/1UUyc3SHA1Ac1b5kRdDanibpD_PES1aDb/view?usp=sharing


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ // XI Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук», 22 апреля 2021 года, Республика Беларусь

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Заступник гол.редактора Часопису НаУОА, 2021

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

МЧ, Часопис

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

“The influence of religion on the norms of criminal law and process: an international-comparative study”, Oleh Herasymchuk, Lesia Strelbitska, Andriy Pavlyshyn, Valeriia Khrystiuk, Vitalii Gatseliuk /The Revista Amazonia Investiga

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Тези доповіді на І Всеукраїнській науково-практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ”

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Редагування дисертацій Скарбарчука О.Г., Матвійчук М.А., 7,5 друк.арк.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки-2021

2020

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Заступник гол.редактора Часопису НаУОА, 2020

2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Заступник гол.редактора Часопису НаУОА, 2019

2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

МЧ, Часопис

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Часопис, 2 номери

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Часопис. Серія "Право"

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

7

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сутність конституційної держави у працях Є.В. Спекторського // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 14-17.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну