Пухонська Оксана Ярославівна,

д.ф.н, Доцент
Пухонська Оксана Ярославівна

https://goo.gl/Tr9rk7

QA
Резюме
Освіта

Національний університет "Острозька академія", Магістр філології

Досвід роботи

- Національний університет "Острозька академія" (старший викладач Кафедри української мови і літератури) - з 2018 р.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (докторант Кафедри української літератури і компаративістики) – 2015-2018.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (старший викладач Кафедри української літератури і компаративістики) – 2013-2016.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії літературознавства) – 2012-2015.

- Національний університет «Острозька академія» (викладач Кафедри літературознавства і журналістики) – 2011-2013.

- Національний університет «Острозька академія» (старший лаборант Кафедри літературознавства і журналістики) – 2010- 2011.

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

****

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Пухонська О. Літературна рецепція посттоталітарних воєн. Український та балканський контексти // STUDIA UKRAINICA POZNANIENSIA. Poznan, 2021. Index Copernicus,

Пухонська О. Літературні виміри травми у контексті війни на Донбасі. ACTA POLONO-RUTHENICA. Olsztyn, 2021. Index Copernicus

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Pukhonska O. Powrót do traumy: literacka recepcja wojny w nowoczesnej powieści Ukrainy i Polski. Slavia Centralis. 2021

2020

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Виступ із доповіддю на Міжнародній науковій конференції "Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи" (Варшава)

V Міжнародній науковій конференції "Україністика вчора, сьогодні, завтра" (Poznań)

"1920-2020. Stulecie wojny bolszewickiej. Niepodległość: polityka-literatura-sztuka". (Lviv- Warszawa, 2020)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на університетській конференції "Дні науки"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Пухонська О. Мова війни як мова пам’яті у поезії Бориса Гуменюка. / Запорізький науковий вісник. Серія "Філологія"

ПУХОНСЬКА О. АВТОРСЬКИЙ НАРАТИВ ПАМ’ЯТІ: ВІД ДРУГОРЯДНОГО ДО ДОМІНАНТНОГО (ЗА «ДЕФІЛЯДОЮ В МОСКВІ» / Львівський філологічний часопис

Pukhonska O. Posttotalitarna pamięć jako wyzwanie we współczesnej kulturze wschodnioeuropejskiej. / Kultury Wschodnioeuropejskie: oblicza I dialog… Poznań, 2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Пухонська О. ТОТАЛІТАРИЗМ І ЛІТЕРАТУРА: ВІД ВЗАЄМОДІЇ ДО ВИКРИТТЯ. / Studia Ukrainica Posnanensia. Poznań, 2020 [Index Copernicus]

ПУХОНСЬКА О. Літературний щоденник як спроба автотерапії травми війни (за книгою «Життя P.S.» Валерії Бурлакової). / Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa, 2020. [Index Copernicus]

Пухонська О., Поліщук Я. Собака як спостерігач і свідок історії (за романом Вікторії Амеліної Дім для Дома). / Poznaskie Studia Slavistyczne. Pozna, 2021. [ Index Copernicus]

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Пухонська О. Література VS війна: "Життя P.S." Валерії Бурлакової як посттравматична рефлексія // Вісник Запорізького національного університету. - 2018. - №1. - С. 17-23 [Index Copernicus]

Pukhonska O. Głos „po” albo Wszechświat „za kolczastym drutem” w świetle wspomnień Myrosława Marynowycza // OD „ZAPISU” DO... ZAPISU HISTORII. KULTURA POZA CENZURĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 1977–1991 / redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2018. - S. 233-248

Пухонська О. Література і пам’ять: версії взаємовпливу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип 4(72). Острог, 2018. С. 191–193. Index Copernicus International.

Травматична пам’ять в об’єктиві посттоталітарної літератури // Biblotekarz Podlaski

Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej // Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i diałog. Białoruś - Rosja – Ukraina. Poznań : UAM

ТРАВМАТИЧНА ПАМ’ЯТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ РЕЦЕПЦІЇ: СИМПТОМИ ПОСТЗАЛЕЖНОСТІ // Przegląd Wschodnioeuropejski

Пухонська О.Я. Травма апокаліптичного часу в романі О.Ульяненка "Сталінка"// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія "філологія. Соціальні комунікації. - №4. - 2019. - С. 142-148" [Index Copernicus,

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

IX Міжнародний Конгрес Україністів

Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych)

Захист дисертації

Захист докторської дисертації "Посттоталітарна пам'ять та її трансформація в сучасній українській літературі"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

вузівська конференція "Дні науки"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

СУДІЇ ПАМ’ЯТІ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ // Вісник Львівського університету. Серія філологічна

Пухонська О. Я. Український вимір культурної пам’яті. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 26, том 2, 2019. С. 83-87

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування автореферата Бортнік Світлани Анатоліївни

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Пухонська О. Білі плями пам’яті на темному тлі історії (за романом «Дім для Дома» Вікторії Амеліної). Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / відп.ред.І.В.Сабадош. Ужгород, 2018. Вип.23.С. 279-282

Поколіннєва рецепція пам’яті в літературі після 1990-х. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 61. Ч.1. – С. 28-35.

3. Пухонська О. «#Вертеп. Роман про Майдан» Олени Захарченко: світлотіні нової історії. Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова» : монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2018. С. 45-56

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Пухонська О. ЗАКІНЧЕНА ПОВІСТЬ ЖИТТЯ, ЩО НЕ ВІДБУЛОСЯ. Рецензія на видання Глуховський П., Ковальський М. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський; [переклад з польської мови – Є. Врадій]. – Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2017. – 140 с. з іл.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Konferencja międzynarodowa "Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy..." Warszawa

IX Konferencja Młodych Naukowców "Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog". Obrzycko

Видання наукової монографії

Пухонська О. Літературний вимір пам'яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.

Пухонська О. Словографія минулого. Збірник статей про культурну пам'ять у літературі. LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 116 с.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Pukhonska O. Деконструкція міту слов'янського братерства в українській літературі Євромайдану. Słowiańskie inspiracje. Język, literatura, kultura. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. S. 135-146

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate - 27.07.2018 (0,3 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Konferencja międzynrodowa - 28.10.2021 (0,07 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Certyfikat - 19.04.2021 (0,37 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Zaświadczenie - 07.12.2018 (2,39 Мб).

Сертифікат - 04.10.2018 (1,18 Мб).

Certyfikat - 19.04.2021 (0,56 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну