Пухонська Оксана Ярославівна,

к.ф.н., Старший викладач
Пухонська Оксана Ярославівна

https://goo.gl/Tr9rk7

QA
Резюме
Освіта

Національний університет "Острозька академія", Магістр філології

Досвід роботи

- Національний університет "Острозька академія" (старший викладач Кафедри української мови і літератури) - з 2018 р.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (докторант Кафедри української літератури і компаративістики) – 2015-2018.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (старший викладач Кафедри української літератури і компаративістики) – 2013-2016.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії літературознавства) – 2012-2015.

- Національний університет «Острозька академія» (викладач Кафедри літературознавства і журналістики) – 2011-2013.

- Національний університет «Острозька академія» (старший лаборант Кафедри літературознавства і журналістики) – 2010- 2011.

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

****

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь в Міжнародній науковій конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Виступ із доповіддю на Міжнародній науковій конференції "Дитинство в часи кризи XX-XXI ст. у літературі та культурі країн Центральної та Східної Європи" (Варшава)

V Міжнародній науковій конференції "Україністика вчора, сьогодні, завтра" (Poznań)

"1920-2020. Stulecie wojny bolszewickiej. Niepodległość: polityka-literatura-sztuka". (Lviv- Warszawa, 2020)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на університетській конференції "Дні науки"

Опублікування статті

ПУХОНСЬКА О. АВТОРСЬКИЙ НАРАТИВ ПАМ’ЯТІ: ВІД ДРУГОРЯДНОГО ДО ДОМІНАНТНОГО (ЗА «ДЕФІЛЯДОЮ В МОСКВІ» / Львівський філологічний часопис

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Пухонська О. Література VS війна: "Життя P.S." Валерії Бурлакової як посттравматична рефлексія // Вісник Запорізького національного університету. - 2018. - №1. - С. 17-23 [Index Copernicus]

Pukhonska O. Głos „po” albo Wszechświat „za kolczastym drutem” w świetle wspomnień Myrosława Marynowycza // OD „ZAPISU” DO... ZAPISU HISTORII. KULTURA POZA CENZURĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 1977–1991 / redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2018. - S. 233-248

Пухонська О. Література і пам’ять: версії взаємовпливу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип 4(72). Острог, 2018. С. 191–193. Index Copernicus International.

Травматична пам’ять в об’єктиві посттоталітарної літератури // Biblotekarz Podlaski

Postradzieckie wersje pamięci w najnowszej literaturze ukraińskiej // Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i diałog. Białoruś - Rosja – Ukraina. Poznań : UAM

ТРАВМАТИЧНА ПАМ’ЯТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ РЕЦЕПЦІЇ: СИМПТОМИ ПОСТЗАЛЕЖНОСТІ // Przegląd Wschodnioeuropejski

Пухонська О.Я. Травма апокаліптичного часу в романі О.Ульяненка "Сталінка"// Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія "філологія. Соціальні комунікації. - №4. - 2019. - С. 142-148" [Index Copernicus,

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

IX Міжнародний Конгрес Україністів

Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesnych)

Захист дисертації

Захист докторської дисертації "Посттоталітарна пам'ять та її трансформація в сучасній українській літературі"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Україна - Європейський Союз: Від партнерства до асоціації" Львівський національний університет імені Івана франка

Міжнародна наукова конференція "Тіло як текст та текст тіла: тіло / тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах" Київський національний лінгвістичний університет

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

вузівська конференція "Дні науки"

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування автореферата Бортнік Світлани Анатоліївни

Опублікування статті

Пухонська О. Я. Український вимір культурної пам’яті. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 26, том 2, 2019. С. 83-87

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" (до 170-річчя заснування кафедри української словесності). Львівський національний університет імені Івана Франка

Опублікування статті

Пухонська О. Білі плями пам’яті на темному тлі історії (за романом «Дім для Дома» Вікторії Амеліної). Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / відп.ред.І.В.Сабадош. Ужгород, 2018. Вип.23.С. 279-282

Поколіннєва рецепція пам’яті в літературі після 1990-х. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 61. Ч.1. – С. 28-35.

3. Пухонська О. «#Вертеп. Роман про Майдан» Олени Захарченко: світлотіні нової історії. Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова» : монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2018. С. 45-56

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Пухонська О. ЗАКІНЧЕНА ПОВІСТЬ ЖИТТЯ, ЩО НЕ ВІДБУЛОСЯ. Рецензія на видання Глуховський П., Ковальський М. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський; [переклад з польської мови – Є. Врадій]. – Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2017. – 140 с. з іл.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Konferencja międzynarodowa "Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy..." Warszawa

IX Konferencja Młodych Naukowców "Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog". Obrzycko

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту", Острог

Видання наукової монографії

Пухонська О. Літературний вимір пам'яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.

Пухонська О. Словографія минулого. Збірник статей про культурну пам'ять у літературі. LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 116 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pukhonska O. Деконструкція міту слов'янського братерства в українській літературі Євромайдану. Słowiańskie inspiracje. Język, literatura, kultura. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. S. 135-146

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate - 27.07.2018 (0,3 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Zaświadczenie - 07.12.2018 (2,39 Мб).

Сертифікат - 04.10.2018 (1,18 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну