Прасюк Оксана Валентинівна,

к.с.н., старший викладач
Прасюк Оксана Валентинівна
QA
Резюме
Освіта

2007 – 2008: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

2003 – 2007: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Досвід роботи

2008 – дотепер: старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія»

 

Навчальні курси: «Методика соціологічних досліджень», «Методика та методологія політологічних і соціологічних досліджень», «Соціологія громадської думки», «Теорія і практика зв’язків з громадськістю», «Політичні зв’язки з громадськістю», «Консалтинг у сфері зв’язків з громадськістю» «Іміджелогія», «Стандартизація та сертифікація», «Риторика», «Конфліктологія».

 

2006 – 2007: фахівець відділу зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія»

Професійні навики

Концептуальна компетентність у сфері соціальних процесів та технологій, креативність, комунікабельність, дружелюбність, здатність до швидкого навчанняОпис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Прасюк О. В. Перфомансна комунікація як форма передвиборчої агітації та засіб впливу на формування громадської думки під час виборів [Текст] / Прасюк Оксана Валентинівна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків: вид-во Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2016. – С.115-118.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-практична лаблраторія "Студія стратегічних комунікацій"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Прасюк О.В.Інтернет-PR у формуванні та просуванні іміджу вищого навчального закладу / Габітус; Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - 2018. - № 7. - С. 66-70 (Наукометричне видання, Index Copernicus International

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Oksana Prasiuk. Perfomance as a Form of Political Advertising during Election Campaigning. „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej. Katowice, 1-2 grudnia 2016 r.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Прасюк О. В. Динаміка громадської думки: феноменологічний та інституційний аспекти [Текст] / Прасюк Оксана Валентинівна // «Smart and Young»: щомісяч. наук. журнал. – 2016. - № 4. – С. 34-41.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

дослідження в Хмельницькій області щодо соціально-економічних проблем, які хвилюють жителів регіон

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Прасюк О. В Концептуалізація та феноменологія плюральності громадської думки [Текст] / Прасюк О.В. // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Людське суспільство: актуальні питання наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. — С. 48-53.

Прасюк О. В. Маніпулювання виборчими системами як форма соціальної інженерії: політикоправовий аспект [Текст] / Прасюк Оксана Валентинівна // Світовий досвід теорії та практики публічного управління : зб. наук. Праць Ін-ту глобальних стратегій управління — Острог: вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. — С. 147-155.

Прасюк О. В Оптимізація плюральності електоральної громадської думки через вирішення проблеми багатопартійності [Текст] / Прасюк О.В. // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Дніпропетровськ, 1 серпня 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. — С. 42-45.

Захист дисертації

Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні: проблеми поставання та виявлення : дис. ... канд. соц. наук. : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології" / Прасюк О.В.; Інститут соціології НАН України . ˗ Київ, 2015. ˗ 200 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.prasiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну