Прасюк Оксана Валентинівна,

к.с.н., старший викладач
Прасюк Оксана Валентинівна
QA
Резюме
Освіта

2007 – 2008: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

2003 – 2007: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Досвід роботи

2008 – дотепер: старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія»

 

Навчальні курси: «Методика соціологічних досліджень», «Методика та методологія політологічних і соціологічних досліджень», «Соціологія громадської думки», «Теорія і практика зв’язків з громадськістю», «Політичні зв’язки з громадськістю», «Консалтинг у сфері зв’язків з громадськістю» «Іміджелогія», «Стандартизація та сертифікація», «Риторика», «Конфліктологія».

 

2006 – 2007: фахівець відділу зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія»

Професійні навики

Концептуальна компетентність у сфері соціальних процесів та технологій, креативність, комунікабельність, дружелюбність, здатність до швидкого навчанняОпис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Опублікування статті

Прасюк О. В. Позиціювання іміджів політичних партій під час виборчих кампаній в Україні [Текст] / Прасюк О. В. //Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць . – К, 2017. - № 1/2 (33/34) . – С. 147-149.

Прасюк О. В. Перфомансна комунікація як форма передвиборчої агітації та засіб впливу на формування громадської думки під час виборів [Текст] / Прасюк Оксана Валентинівна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків: вид-во Харківськ. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2016. – С.115-118.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки»; секція «КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ТА PR-КО МУНІКАЦІЙ В СУЧАСНО МУ СОЦІОКУЛЬТУРНО МУ ПРОСТОРІ »»; 27 березня 2018 року. Доповідь: «Національні та націоналістичні мотиви в комерційних комунікаціях сучасних українських підприємств.»

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-практична лаблраторія "Студія стратегічних комунікацій"

Опублікування тлумачного словника, довідника

Навчальний словник-довідник/ За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018р.- 502 с. (Гасла: АКЦІЯ СОЦІАЛЬНА, АКЦІЯ ПОЛІТИЧНА, ВИБОРЧА КАМПАНІЯ, ВИБОРЧА ПОВЕДІНКА, ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ, ГРОМАДСКІСТЬ, ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ЕЛЕКТОРАТ, ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСВО, ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Прасюк О.В.Інтернет-PR у формуванні та просуванні іміджу вищого навчального закладу / Габітус; Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. - 2018. - № 7. - С. 66-70 (Наукометричне видання, Index Copernicus International

2017

Опублікування тез доповідей

Прасюк О.В. Позиціювання іміджів українських політиків як концептуальна основа їх комунікативних стратегій / Прасюк Оксана; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» // Матеріали ХХХ Міжнародної наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький: Рада молодих учених, 2017. - С. 188-189

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки»; секція «Менеджмент інновацій та PR-комунікації»; 28 березня 2017 року. Доповідь: «Евристичний потенціал візуалізації даних в інформаційно-аналітичній діяльності»

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Oksana Prasiuk. Perfomance as a Form of Political Advertising during Election Campaigning. „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej. Katowice, 1-2 grudnia 2016 r.

Опублікування статті

Прасюк О. В. Динаміка громадської думки: феноменологічний та інституційний аспекти [Текст] / Прасюк Оксана Валентинівна // «Smart and Young»: щомісяч. наук. журнал. – 2016. - № 4. – С. 34-41.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

дослідження в Хмельницькій області щодо соціально-економічних проблем, які хвилюють жителів регіон

2015

Опублікування статті

Прасюк О. В Концептуалізація та феноменологія плюральності громадської думки [Текст] / Прасюк О.В. // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Людське суспільство: актуальні питання наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 20-21 лютого 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. — С. 48-53.

Прасюк О. В. Маніпулювання виборчими системами як форма соціальної інженерії: політикоправовий аспект [Текст] / Прасюк Оксана Валентинівна // Світовий досвід теорії та практики публічного управління : зб. наук. Праць Ін-ту глобальних стратегій управління — Острог: вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. — С. 147-155.

Прасюк О. В Оптимізація плюральності електоральної громадської думки через вирішення проблеми багатопартійності [Текст] / Прасюк О.В. // Матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Дніпропетровськ, 1 серпня 2015 року). – Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2015. — С. 42-45.

Захист дисертації

Прасюк О. В. Електоральна громадська думка в Україні: проблеми поставання та виявлення : дис. ... канд. соц. наук. : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології" / Прасюк О.В.; Інститут соціології НАН України . ˗ Київ, 2015. ˗ 200 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.prasiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну