Альошина Оксана Анатоліївна,

к.і.н., доц., доцент
Альошина Оксана Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

Національний університет ""Острозька академія, магістр спеціальність "культурологія", викладач культури

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» ( 11-15 травня 2021 р.)

«Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій» (Острог, 30 березня 2021 р.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Aloshyna O, Smyrnov A, Yankovska Zh, Blyzniak M., Marchuk V. Organizational foundations of functioning of the Right-Bank Ukraine orthodox brotherhoods from the 1850s to 1900s. Journal of Education Culture and Society, Warszawa, 2021. Web of Science

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

9. Альошина О. Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія». Ужгород, 2021. Випуск 1 (44). С. 26-32. INDEX COPERNICUS

Альошина О. Просвітницька діяльність Кам’янецького православного братства у Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. Przegląd Środkowo-Wschodni. Warszawa, 2021. 6. С, 77-90 INDEX COPERNICUS

Альошина О. Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я, 2021. №4 (7). С. 84-91 (фахове) INDEX COPERNICUS

Альошина О. Організаційне оформлення православних братств Подільської губернії (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я, 2021. №5 (8). С. 16-23 (фахове) INDEX COPERNICUS

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» (12 травня 2020 р.)

Захист дисертації

РОбота над дисертаційним дослідженням на тему "Діяльність православних братств в контексті етноконфесійної політики Російської ісмперії (друга пол. ХІХ - пос. ХХ ст.)"

РОбота над дисертаційним дослідженням на тему "Діяльність православних братств в контексті етноконфесійної політики Російської ісмперії (друга пол. ХІХ - пос. ХХ ст.)"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. А. Діяльність бібліотеки Шепетівського православного братства Волинської губернії у ХІХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 27. Том 1. – С. 9-13. INDEX COPERNICUS

2019

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Альошина О. Функціонування сільських православних братств Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. Науковий збірник. Матеріали Міжнародна наукова конференція, присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства, м. Луцьк, 28-29 вересня 2017 року. Упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна. – Луцьк: Вежа. – С.271-278.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» ( 2019 р.)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Просвітницька діяльність Житомирського православного братства у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). // Zaporizhzhia historical rewiew . Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. - Випуск 52. Ч.1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. INDEX COPERNICUS

Альошина О. А. Освітня діяльність Кам’янецького православного братства у другій половині ХІХ ст. // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. – Прага, 2019. – Том 5. – Випуск 2. – С. 12-17. (Закордонне видання і INDEX COPERNICUS)

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О.А. Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Випуск 26. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С.17-21. INDEX COPERNICUS

Альошина О.А. Антикатолицький напрям діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Серія: Історія. Випуск 51. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С.143-147. INDEX COPERNICUS

Альошина О. Організаційні засади православних церковних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. – Прага, 2018. – Том 4. – Випуск 4. – С. 12-18 INDEX COPERNICUS

Альошина О. А. Організація та проведення народних читань православними братствами у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук Дрогобицького педагогічного університету - Дрогобич. - Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Випуск 20. Том 1. – С.10-13.. INDEX COPERNICUS

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині ХІХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2017. – №1(17). – С. 62-65. . INDEX COPERNICUS

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» (29 березня 2017 р.)

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О.А. Початки громадської діяльності Арсена Річинського у 20 р. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2016. – Випуск 13. – С. 3-11. Фахове видання

Альошина О.А. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині ХІХ ст // Історія релігій в Україні. - Львів, 20 травня 2016.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

13. Альошина О. Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х р. – початку 30-х рр.. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2015. – Випуск 12. – С.16-25.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Соціальні питання у соціальному вченні Лева ХІІІ // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2014. – Випуск 9. – С.16-24. (фахове видання)

Альошина О. Перебіг українізації у Православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2014. – Випуск 11. – С.16-24.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (Острог, 24 травня 2014 р.)

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності» (Херсон, 20 листопада 2014 р.): статті й тези / ред.кол. Берегова Г., Геросимова Е., Лень Т. – Херсон: РВВ «Колос», 2014. – 263 с.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Соціальне вчення католицької церкви // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2013. – Випуск 8. – С.3-11.

Alioshyna O. Arsen Richynsky’s research in to the process of ukrainization of Polish Orthodox Church / O. Alioshyna // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – UK TU Kosice, 2013. – P. 6-8.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Третя всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.).

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (Острог, 24 травня 2013 р.)

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. З’їзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2012. – Випуск 7. – С.3-10. Фахове видання

2. Альошина О. Роль Арсена Річинського в роботі Церковного комітету // Матеріали VIII міжнародних Річинських читань. Науковий збірник. – Кременець, 2012. – С. 124-131.

Альошина О. Позиція громадських діячів щодо внутрішнього устрою Православної церкви на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Випуск 23. – С. 3-10. Фахове видання

4. Альошина О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2012. – Випуск 6. – С. 3-11. Фахове видання

Альошина О. Становище Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДНУ. – Луцьк: Видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2012. – Випуск 2. – С. 41-47. Фахове видання

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Науково-практична конференція «VII Річинські читання» Кременець (14 листопада 2012 р

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій». – Острог, 25 травня 2012 р

2011

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародній конференції «Історія релігій в Україні. ХІІІ-а міжнародна наукова конференція». – Львів, 23-27 травня 2011 р

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій». – Острог, 25 червня 2011 р

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Громадська і церковна діяльність Арсена Річинського на Волині / О. Альошина // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 23-27 травня 2011 року). – Львів: Логос, 2011. – Кн.1. – С. 430 – 436

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну