Альошина Оксана Анатоліївна,

к.і.н., доц., доцент
Альошина Оксана Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

Національний університет ""Острозька академія, магістр спеціальність "культурологія", викладач культури

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» ( 11-15 травня 2021 р.)

«Релігійні фактори в контексті суспільних та світоглядних трансформацій» (Острог, 30 березня 2021 р.)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

9. Альошина О. Фінансове забезпечення православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія». Ужгород, 2021. Випуск 1 (44). С. 26-32. INDEX COPERNICUS

Альошина О. Просвітницька діяльність Кам’янецького православного братства у Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. Przegląd Środkowo-Wschodni. Warszawa, 2021. INDEX COPERNICUS

Альошина О. Просвітницька діяльність православних братств Волинської губернії (друга половина ХІХ ст.). Старожитності Лукомор’я, 2021. №4. (фахове) INDEX COPERNICUS

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» (12 травня 2020 р.)

Захист дисертації

РОбота над дисертаційним дослідженням на тему "Діяльність православних братств в контексті етноконфесійної політики Російської ісмперії (друга пол. ХІХ - пос. ХХ ст.)"

РОбота над дисертаційним дослідженням на тему "Діяльність православних братств в контексті етноконфесійної політики Російської ісмперії (друга пол. ХІХ - пос. ХХ ст.)"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. А. Діяльність бібліотеки Шепетівського православного братства Волинської губернії у ХІХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 27. Том 1. – С. 9-13. INDEX COPERNICUS

2019

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Альошина О. Функціонування сільських православних братств Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. Луцьке Хрестовоздвиженське братство – інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. Науковий збірник. Матеріали Міжнародна наукова конференція, присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства, м. Луцьк, 28-29 вересня 2017 року. Упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна. – Луцьк: Вежа. – С.271-278.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» (20-21 березня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» ( 2019 р.)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Просвітницька діяльність Житомирського православного братства у Волинській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). // Zaporizhzhia historical rewiew . Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. - Випуск 52. Ч.1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. INDEX COPERNICUS

Альошина О. А. Освітня діяльність Кам’янецького православного братства у другій половині ХІХ ст. // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. – Прага, 2019. – Том 5. – Випуск 2. – С. 12-17. (Закордонне видання і INDEX COPERNICUS)

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О.А. Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Випуск 26. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С.17-21. INDEX COPERNICUS

Альошина О.А. Антикатолицький напрям діяльності православних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Серія: Історія. Випуск 51. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С.143-147. INDEX COPERNICUS

Альошина О. Організаційні засади православних церковних братств Правобережної України у другій половині ХІХ ст. // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. – Прага, 2018. – Том 4. – Випуск 4. – С. 12-18 INDEX COPERNICUS

Альошина О. А. Організація та проведення народних читань православними братствами у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст. // Актуальні питання гуманітарних наук Дрогобицького педагогічного університету - Дрогобич. - Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Випуск 20. Том 1. – С.10-13.. INDEX COPERNICUS

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині ХІХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв, 2017. – №1(17). – С. 62-65. . INDEX COPERNICUS

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська науково-практична викладацько-студентська конференція «Дні науки» (29 березня 2017 р.)

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О.А. Початки громадської діяльності Арсена Річинського у 20 р. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2016. – Випуск 13. – С. 3-11. Фахове видання

Альошина О.А. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині ХІХ ст // Історія релігій в Україні. - Львів, 20 травня 2016.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

13. Альошина О. Громадська діяльність Арсена Річинського у кінці 20-х р. – початку 30-х рр.. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2015. – Випуск 12. – С.16-25.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Соціальні питання у соціальному вченні Лева ХІІІ // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2014. – Випуск 9. – С.16-24. (фахове видання)

Альошина О. Перебіг українізації у Православній церкві на Волині у 20-х р. ХХ ст. // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2014. – Випуск 11. – С.16-24.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (Острог, 24 травня 2014 р.)

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності» (Херсон, 20 листопада 2014 р.): статті й тези / ред.кол. Берегова Г., Геросимова Е., Лень Т. – Херсон: РВВ «Колос», 2014. – 263 с.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Соціальне вчення католицької церкви // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2013. – Випуск 8. – С.3-11.

Alioshyna O. Arsen Richynsky’s research in to the process of ukrainization of Polish Orthodox Church / O. Alioshyna // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – UK TU Kosice, 2013. – P. 6-8.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Третя всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.).

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій» (Острог, 24 травня 2013 р.)

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. З’їзд української православної громадськості та культурно-освітніх організацій Волині // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2012. – Випуск 7. – С.3-10. Фахове видання

2. Альошина О. Роль Арсена Річинського в роботі Церковного комітету // Матеріали VIII міжнародних Річинських читань. Науковий збірник. – Кременець, 2012. – С. 124-131.

Альошина О. Позиція громадських діячів щодо внутрішнього устрою Православної церкви на Волині у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Випуск 23. – С. 3-10. Фахове видання

4. Альошина О. Відлучення Арсена Річинського від Православної церкви / О. Альошина // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог, 2012. – Випуск 6. – С. 3-11. Фахове видання

Альошина О. Становище Православної церкви в Польщі у 20-х рр. ХХ ст. / О. Альошина // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету ВДНУ. – Луцьк: Видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2012. – Випуск 2. – С. 41-47. Фахове видання

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Науково-практична конференція «VII Річинські читання» Кременець (14 листопада 2012 р

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій». – Острог, 25 травня 2012 р

2011

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародній конференції «Історія релігій в Україні. ХІІІ-а міжнародна наукова конференція». – Львів, 23-27 травня 2011 р

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Релігійний фактор у контексті суспільних і світоглядних трансформацій». – Острог, 25 червня 2011 р

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Альошина О. Громадська і церковна діяльність Арсена Річинського на Волині / О. Альошина // Історія релігій в Україні. Праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 23-27 травня 2011 року). – Львів: Логос, 2011. – Кн.1. – С. 430 – 436

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну