Топішко (Topishko) Наталія (Natalia) Петрівна,

к.е.н., доц., доцент
Топішко (Topishko) Наталія (Natalia) Петрівна
QA
Резюме
Освіта

2020 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

2014 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і

політика. Тема дисертації: "Соціальний захист населення як механізм сприяння розвитку суспільства".

12.1984-12.1987 аспірантура (Політична економія) Львівський державний університет ім. І.Я. Франка

09.1972-06.1979 економіст, викладач політичної економії Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Досвід роботи, нагороди та досягнення

01.09.2019 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

09.2006-31.08.2019 старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

01.1988-08.2006 асистент, старший викладач кафедри теоретичної економії, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

07.1979-12.1984 асистент кафедри політекономії, Український поліграфічний інститут, м. ЛьвівГрамота за вагомі досягнення у науковій роботі, НУ "Острозька академія", Острог 2020 р.

Наукові інтереси

Соціальна політика

Соціальний захист населення

Трансформація соціально-еконмічних систем в умовах глобалізації

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Буров Н.В., Вайнраух Е.Е., Топішко Н. П . МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ / Helsinki, Republic of Finland SCIENCE OF XXI CENTURY: DEVELOPMENT, MAIN THEORIES AND ACHIEVEMENTS I International Scientific and Theoretical Conference. V. 1 December, 2021. Р.65-69

Буров Н.В., Топішко Н. П. ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ / II International Scientific and Theoretical Conference «CURRENT ISSUES OF SCIENCE, PROSPECTS AND CHALLENGES», 17 грудня 2021 року, м. Сідней (AUS).

Матласевич А. А., Топішко Н. П. Державний борг: США, як найбільший боржник світу / Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: збірник наукових тез за матеріалами XIX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 26 березня 2021 р., м. Острог / ред. кол. : Л.В.Козак, Н.В. Іванчук та ін. Острог: Видавництво НУ “Острозька академія”, 2021. C. 138-140.

Друзь В. Л., Топішко Н. П. Особливості соціального захисту населення в Україні / Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації: збірник наукових праць за матеріалами XIX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 26 березня 2021 р., м.Острог / ред. кол. : Л.В.Козак, Н.В. Іванчук та ін. Острог: Видавництво НУ “Острозька академія”, 2021. C. 30-32

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetska Т., Topishko N., Topishko I., Danyliuk N., Kmytiuk T. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), Volume 9 - Issue 3, 2020, Pp. 3219-3223. (Scopus)

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 3, 2020. P. 24-35. (Web of Science).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку. Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 г., Стокгольм, Швеция (The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020.)

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetska T., Topishko N., Topishko I.Corporate social activities in Germany: the experience of companies Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. Web of Science.

2018

Видання наукової монографії

Topishko Natalia. Network economy incipience as a new form of the world economic order. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Item. – Ostroh - Ostrowiec Sw. 2018. – P. 106-117. – 173 P. ISBN 978-83-64557-27-9

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Мережева економіка як форма соціально- економічної організації в глобальних координатах // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2018. № 8(36). С. 33–38. (Index Coprnicus)

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Information ekonomy as a new form of economic relations. Economics and finance. pp. 58-61.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: "Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine". International Scientific Conference “Topical questions of contemporary science”. Taunton, MA, United States of America, 2017

Доповідь: "Information economy as a new form of economic relations". International Scientific Conference "Research: tendencies and prospects", Mexico City, Mexico, April 28, 2017

Доповідь: "Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки". International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies, Kielce, Poland, 27 січня 2017 р.

Доповідь: "Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations". International scientific-practical conference "Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies", Tbilisi, Georgia, 24 February 2017.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Топішко Н.П. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Науковий вісник «Економічний часопис». - Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Топішко Н.П. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Топішко Н.П. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / Н.П.. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип. 2 (30)..– С.17-22.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: "Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства". International Scientific-Practical Conference "Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization". January 29, 2016. Klaipeda, Lithuania.

Доповідь: "Глобалізація і формування мережевої економіки". Друга міжнародна науково-практична конференція "Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право". 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице, Словацька Республіка.

Доповідь: "Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин". International Scientific Conference "Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment". 29 лютого 2016. Chisinau, Republic of Moldova.

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Топішко Н. П. Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві / Н.П.Топішко // Економічний вісник Національного гірничого університету. Випуск № 2 (50). Дніпропетровськ: Вид-во Національного гірничого університету. 2015. С. 59-67.

Топішко Н.П. Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму / Н.П.Топішко // Вісник Житомирського державного технічного університету. Випуск № 1 (71). –Житомир: ЖДТУ, 2015. С. 135-143.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мартин О.М., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства / О.М. Мартин, Н.П.Топішко, Т.І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання] / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. № 8. – Режим доступу: http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну