Топішко (Topishko) Наталія (Natalia) Петрівна,

к.е.н., доцент
Топішко (Topishko) Наталія (Natalia) Петрівна
QA
Резюме
Освіта

12.1984-12.1987 аспірантура (Політична економія) Львівський державний університет ім. І.Я. Франка

09.1972-06.1979 економіст, викладач політичної економії Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Досвід роботи

01.09.2019 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

09.2006-31.08.2019 старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

01.1988-08.2006 асистент, старший викладач кафедри теоретичної економії, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

07.1979-12.1984 асистент кафедри політекономії, Український поліграфічний інститут, м. Львів

Наукові інтереси

Соціальна політика

Соціальний захист населення

Трансформація соціально-еконмічних систем в умовах глобалізації

Наукова робота
2019

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Погончук І.І., Топішко Н.П. Особливості спрямування бюджетної політики України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Коваленко А.М., Топішко Н.П. Суспільне виробництво як економічна категорія та проблеми його розвитку в сучасних умовах. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Серховець А.С., Топішко Н.П. Ринок праці та особливості його регулювання. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

керівництво і опублікування статей із 2 студентами в збірнику екон. фак-ту

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.. Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : мат. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 року, Донецький НУ економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського – Кривий Ріг: ДУЕТ, С. 606-610.

Стретович Д.А., Топішко Н.П. Сучасний стан законодавчої та виконавчої влади Польщі. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій» 23 квітня 2019 р., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – Львів: ЛДУБЖ, 2019. – С. 166-168.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

конференція ОА (каф. матем-го мод-ня)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska T., Topishko N., Topishko I.Corporate social activities in Germany: the experience of companies Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. Web of Science.

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Топішко Н.П., Сегень А. Людський капітал та особливості його інвестування // Зб. наук. праць студентів і молодих вчених за мат. ХVІ Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2018. - C. 71-73.

Топішко Н.П., Фурман В. Ю. Контроль лобізму в економічній сфері // Всеукраїнська наук-практ. конф. «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства», 20 квітня 2018 року, м. Рівне на базі Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту НУ водного господарства та природокористування

Опублікування тез доповідей

Котяш Н.М., Топішко Н.П. Перспективи розвитку фінансово-промислових груп в Україні. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» : мат. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конф, 11-12 жовтня 2018, м. Острог, НУ «ОА». – Острог : Видавництво НУ«Острозька академія», 2018. С. 178-181.

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 117-119.

Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : Зб. мат. всеукр. н.-пр. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України. – У 2-х томах. – Т. 1. – Днепр: Нац. метал. академія України, 2018. С. 45-48.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І., Баранник Л.Б. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 371-376.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Топішко Н.П. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (НУ "Острозька академія", 11.10.2018р.)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні. «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування.

Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку. «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз». Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України.

Зміна моделі соціально-економічного розвитку – насутня проблема сучасної України. Наукова конф. «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем», 19-20 квітня 2018 року, м. Київ НУ «Києво-Могилянська академія».

Розвиток чи деградація? До питання визначення критеріїв прогресив-ного чи деструктив-ного характеру реформ в Україні. Національний форум "Україна 2030" (Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030»), м. Київ, 14 червня 2018 р.

Видання наукової монографії

Topishko Natalia. Network economy incipience as a new form of the world economic order. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Item. – Ostroh - Ostrowiec Sw. 2018. – P. 106-117. – 173 P. ISBN 978-83-64557-27-9

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Мережева економіка як форма соціально- економічної організації в глобальних координатах // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2018. № 8(36). С. 33–38. (Index Coprnicus)

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Information ekonomy as a new form of economic relations. Economics and finance. pp. 58-61.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Навроцька А.М., Топішко Н.П. Транспортна система України: стан, проблеми, перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 154-159.

Никитюк А.М., Топішко Н.П. Методи і моделі оцінювання ймовірності настання банкрутства банків. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 241-244.

Дубина Н.П., Топішко Н.П. Освітня галузь в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 15-17.

Драцюк В.В., Топішко Н.П. Експортна діяльність підприємств кондитерської галузі України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 116-120.

Кондратюк Є.С., Топішко Н.П. Екологічна складова концепції сталого розвитку та проблеми дотримання її вимог в Україні. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 36-38.

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – Р. 129-131. (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р. - c 129-131).

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. pp. 207-210.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. 236 р. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Tbilisi, Georgia), -236 р. Р. 191-193. (Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І.І.Топішко, Н.П.Топішко,Т.І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології»,факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна), 24 лютого 2017 року. – Тбілісі (Грузія). – С. 191-193.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine. International Scientific Conference: “Topical questions of contemporary science”. Taunton, MA, United States of America, 2017

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», Mexico City, Mexico, April 28, 2017

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies, Kielce, Poland, 27 січня 2017 р.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Tbilisi, Georgia, 24 February 2017.

Опублікування статті

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Топішко Н.П. Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 р., м. Острог.

Топішко Н.П. Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС». 27 травня 2016 р. м. Київ.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Топішко Н.П. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства. International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization». January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania).

Топішко Н.П. Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице (Словацька Республіка).

Топішко Н.П. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин. International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment». 29 лютого 2016. Chisinau (Republic of Moldova).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н.П. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Науковий вісник «Економічний часопис». - Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Топішко Н.П. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Опублікування статті

Топішко Н.П. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / Н.П.. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип. 2 (30)..– С.17-22.

Топішко Н.П. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення та проблеми підвищення ефективності його функціонування / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Науковий вісник «Економіка. Право». - Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби, 2016

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Янковська Л.А., Шевченко О.О., Топішко Н.П. Соціально-економічні проблеми сучасності та напрями адаптації соціальної політики країн Європи до глобальних трансформацій / Л. А. Янковська, О.О. Шевченко, Н. П. Топішко // Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], (м. Острог, 24 квітня 2015 р.).  Острог: НУ «Острозька академія», 2015. – С. 124-127.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»](м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2015. С.12-14.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова internet- конференція[ «Сучасна економічна наука теорія і практика», 17 листопада 2015 р., м. Полтава]. Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 92-94.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н. П. Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві / Н.П.Топішко // Економічний вісник Національного гірничого університету. Випуск № 2 (50). Дніпропетровськ: Вид-во Національного гірничого університету. 2015. С. 59-67.

Топішко Н.П. Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму / Н.П.Топішко // Вісник Житомирського державного технічного університету. Випуск № 1 (71). –Житомир: ЖДТУ, 2015. С. 135-143.

Опублікування статті

Мартин О.М., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства / О.М. Мартин, Н.П.Топішко, Т.І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання] / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. № 8. – Режим доступу: http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalya.topishko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну