Топішко (Topishko) Наталія (Natalia) Петрівна,

к.е.н., доц., доцент
Топішко (Topishko) Наталія (Natalia) Петрівна
QA
Резюме
Освіта

2020 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

2014 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і

політика. Тема дисертації: "Соціальний захист населення як механізм сприяння розвитку суспільства".

12.1984-12.1987 аспірантура (Політична економія) Львівський державний університет ім. І.Я. Франка

09.1972-06.1979 економіст, викладач політичної економії Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка

Досвід роботи, нагороди та досягнення

01.09.2019 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

09.2006-31.08.2019 старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

01.1988-08.2006 асистент, старший викладач кафедри теоретичної економії, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

07.1979-12.1984 асистент кафедри політекономії, Український поліграфічний інститут, м. ЛьвівГрамота за вагомі досягнення у науковій роботі, НУ "Острозька академія", Острог 2020 р.

Наукові інтереси

Соціальна політика

Соціальний захист населення

Трансформація соціально-еконмічних систем в умовах глобалізації

Наукова робота
2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

В.О. Доманюк Організація навчання персоналу на підприємстві як фактор підвищення ефективності господарювання суб’єктів економіки. УІ міжнародна н.-практ. інтернет-конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». – Острог: НаУ «Острозька академія», 25 жовтня 2019 р. с. 99-102

опублікування статті в співавторстві із студентами

Опублікування тез доповідей

Топішко Н.П., Галецька Т.І., Топішко І.І. Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2020.

Топішко Н.П., Галецька Т.І, Топішко І.І. Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 2020

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 p. P. 883-888.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку. Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 г., Стокгольм, Швеция (The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020.)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 1-3.10.2020 р.

Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 30.10.2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska Т., Topishko N., Topishko I., Danyliuk N., Kmytiuk T. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), Volume 9 - Issue 3, 2020, Pp. 3219-3223. (Scopus)

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 3, 2020. P. 24-35. (Web of Science).

Опублікування статті

опублікування фахової статті

опублікування фахової статті

2019

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Погончук І.І., Топішко Н.П. Особливості спрямування бюджетної політики України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Коваленко А.М., Топішко Н.П. Суспільне виробництво як економічна категорія та проблеми його розвитку в сучасних умовах. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Серховець А.С., Топішко Н.П. Ринок праці та особливості його регулювання. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

В. О. Ярошик Інфляція в Україні: причини та наслідки. УІ міжнародна н.-практ. інтернет-конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». – Острог: НаУ «Острозька академія», 25 жовтня 2019 р. с. 268-271.

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.. Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». – Острог: НУ «Острозька академія», 2019. – С. 17-19.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : мат. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 року, Донецький НУ економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського – Кривий Ріг: ДУЕТ, С. 606-610.

Стретович Д.А., Топішко Н.П. Сучасний стан законодавчої та виконавчої влади Польщі. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій» 23 квітня 2019 р., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – Львів: ЛДУБЖ, 2019. – С. 166-168.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: "Лібертаріанство: сутність та виклики для України". "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" : VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Острог, Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти". І Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». Острог, НУ «Острозька академія», 15-16 жовтня 2019 року.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska T., Topishko N., Topishko I.Corporate social activities in Germany: the experience of companies Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. Web of Science.

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Топішко Н.П., Сегень А. Людський капітал та особливості його інвестування // Зб. наук. праць студентів і молодих вчених за мат. ХVІ Всеукр. наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2018. - C. 71-73.

Топішко Н.П., Фурман В. Ю. Контроль лобізму в економічній сфері // Всеукраїнська наук-практ. конф. «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства», 20 квітня 2018 року, м. Рівне на базі Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту НУ водного господарства та природокористування

Опублікування тез доповідей

Топішко І. І., Топішко Н. П. Зміна моделі соціально-економічного розвитку – актуальна проблема сучасної України // Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матер. наук.-практ. конф. 19–20 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», каф. економічної теорії, Наук.-навч. центр «Інноваційна лабораторія» НаУКМА. – Київ : Знання України, 2018. – 127 [1] с. ¬ С.115-117.

Котяш Н.М., Топішко Н.П. Перспективи розвитку фінансово-промислових груп в Україні. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» : мат. V Міжнародної науково-практичної інтернет-конф, 11-12 жовтня 2018, м. Острог, НУ «ОА». – Острог : Видавництво НУ«Острозька академія», 2018. С. 178-181.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І., Баранник Л.Б. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 371-376.

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 117-119.

Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : Зб. мат. всеукр. н.-пр. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України. – У 2-х томах. – Т. 1. – Днепр: Нац. метал. академія України, 2018. С. 45-48.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: "Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції "сталого розвитку": досвід Німеччини". V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку", Острог, НУ "Острозька академія", 11.10.2018р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь: "Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні". "Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства". Всеукраїнська наукова конференція, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування.

Доповідь: "Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку". Конференція "Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз". Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України.

Доповідь: "Зміна моделі соціально-економічного розвитку – насутня проблема сучасної України". Наукова конференція «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем», 19-20 квітня 2018 року, м. Київ НУ «Києво-Могилянська академія».

Доповідь: "Розвиток чи деградація? До питання визначення критеріїв прогресивного чи деструктивного характеру реформ в Україні". Національний форум "Україна 2030" (Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030»), м. Київ, 14 червня 2018 р.

Видання наукової монографії

Topishko Natalia. Network economy incipience as a new form of the world economic order. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Item. – Ostroh - Ostrowiec Sw. 2018. – P. 106-117. – 173 P. ISBN 978-83-64557-27-9

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Мережева економіка як форма соціально- економічної організації в глобальних координатах // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2018. № 8(36). С. 33–38. (Index Coprnicus)

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Information ekonomy as a new form of economic relations. Economics and finance. pp. 58-61.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Навроцька А.М., Топішко Н.П. Транспортна система України: стан, проблеми, перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 154-159.

Никитюк А.М., Топішко Н.П. Методи і моделі оцінювання ймовірності настання банкрутства банків. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 241-244.

Дубина Н.П., Топішко Н.П. Освітня галузь в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 15-17.

Драцюк В.В., Топішко Н.П. Експортна діяльність підприємств кондитерської галузі України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 116-120.

Кондратюк Є.С., Топішко Н.П. Екологічна складова концепції сталого розвитку та проблеми дотримання її вимог в Україні. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 36-38.

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – Р. 129-131. (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р. - c 129-131).

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. pp. 207-210.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. 236 р. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Tbilisi, Georgia), -236 р. Р. 191-193. (Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І.І.Топішко, Н.П.Топішко,Т.І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології»,факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна), 24 лютого 2017 року. – Тбілісі (Грузія). – С. 191-193.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: "Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine". International Scientific Conference “Topical questions of contemporary science”. Taunton, MA, United States of America, 2017

Доповідь: "Information economy as a new form of economic relations". International Scientific Conference "Research: tendencies and prospects", Mexico City, Mexico, April 28, 2017

Доповідь: "Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки". International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies, Kielce, Poland, 27 січня 2017 р.

Доповідь: "Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations". International scientific-practical conference "Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies", Tbilisi, Georgia, 24 February 2017.

Опублікування статті

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

2016

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства // International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization»Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania) Klaipeda Baltiya Publishing. (Междунар. наук. практ. конф. [«Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації], Клайпеда, 2016. С.153-156.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Глобалізація і формування мережевої економіки / Друга міжнар. наук.-практ. конф. [«Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право»], Кошице, Словацька Республіка-Польща, 12-16 квітня 2016 р. С. 261-263.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин / International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment», 29 february 2016, Chisinau, Republic of Moldova/ (Міжнар. наук.-практ. конф. «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды», Молдова, г. Кишинев, 29 февраля 2016 г.). 2016. с. 97-99.

Янковська Л.А., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], 13 травня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія. – C. 115-118.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: "Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів". ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 р., м. Острог, НУ "Острозька академія"

Доповідь: "Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства". Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС», 27 травня 2016 р., м. Київ.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: "Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства". International Scientific-Practical Conference "Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization". January 29, 2016. Klaipeda, Lithuania.

Доповідь: "Глобалізація і формування мережевої економіки". Друга міжнародна науково-практична конференція "Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право". 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице, Словацька Республіка.

Доповідь: "Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин". International Scientific Conference "Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment". 29 лютого 2016. Chisinau, Republic of Moldova.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н.П. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Науковий вісник «Економічний часопис». - Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Топішко Н.П. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення // «Причорноморські економічні студії» : наук. журн. : Причорномор.н.-д. ін.-т екон. та інновацій. –– Одеса, 2016. № 12. – Ч. 1. – С. 95-99. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/ПРЕС%20№%2012_2016_ч_1%20(3).pdf (Index Copernicus)

Топішко, І. (I. Topishko) та Топішко, Н. (N. Topishko) (2016) Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства (Сonceptual principles of corporate social responsibility). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). 2016. с. 80-84.

Опублікування статті

Топішко Н.П. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / Н.П.. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип. 2 (30)..– С.17-22.

2015

Опублікування тез доповідей

Янковська Л.А., Шевченко О.О., Топішко Н.П. Соціально-економічні проблеми сучасності та напрями адаптації соціальної політики країн Європи до глобальних трансформацій / Л. А. Янковська, О.О. Шевченко, Н. П. Топішко // Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], (м. Острог, 24 квітня 2015 р.).  Острог: НУ «Острозька академія», 2015. – С. 124-127.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»](м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2015. С. 12-14.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова Іnternet- конференція [«Сучасна економічна наука: теорія і практика»], 17 листопада 2015 року, м. Полтава - Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015. – С 92-94.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь: "До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки". Всеукраїнська наукова internet- конференція «Сучасна економічна наука теорія і практика», 17 листопада 2015 р., Полтава, ПолтНТУ

Доповідь: "Соціально-економічні проблеми сучасності та напрями адаптації соціальної політики країн Європи до глобальних трансформацій". ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 24 квітня 2015 р., Острог: НУ «Острозька академія»

Доповідь: "Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін". ІУ Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі», м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н. П. Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві / Н.П.Топішко // Економічний вісник Національного гірничого університету. Випуск № 2 (50). Дніпропетровськ: Вид-во Національного гірничого університету. 2015. С. 59-67.

Топішко Н.П. Європейська соціальна модель і виклики глобалізації: пошук балансу потреб економіки і соціуму / Н.П.Топішко // Вісник Житомирського державного технічного університету. Випуск № 1 (71). –Житомир: ЖДТУ, 2015. С. 135-143.

Опублікування статті

Мартин О.М., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства / О.М. Мартин, Н.П.Топішко, Т.І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання] / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. № 8. – Режим доступу: http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну