Парфенюк Наталія Василівна,

викладач
Парфенюк Наталія Василівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Особливості міжкультурної комунікації у полеміці кін. XVI – пер. пол. XVII ст. [Текст] / Н.В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки: матер. міжн. наук.-прак. конференції (м. Київ, 4-5 травня 2018 р.). - К.: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2018. - С. 84-92. ISBN 978-966-916-554-1

Структурно-функціональні особливості комунікативного дискурсу [Текст] / Н.В. Парфенюк // Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 грудня 2018 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Ч. 2. – С. 22-26. ISBN 978-617-7640-06-5

Інформаційно-комунікативні технології як компонент якості професійно-орієнтованого навчання у системі вищої освіти [Текст] / Н.В. Парфенюк // Матер. міжн. наук.-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (м. Одеса, 6-7 грудня 2017 року).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XХІІІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 28 березня 2018 року).

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науково-практичною лабораторією «Студія стратегічних комунікацій».

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Особливості міжкультурної комунікації у полеміці кін. XVI – пер. пол. XVII ст. [Текст] / Н.В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки: матер. міжн. наук.-прак. конференції (м. Київ, 4-5 травня 2018 р.). - К.: ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2018. - С. 84-92. ISBN 978-966-916-554-1

Інформаційно-комунікативні технології як компонент якості професійно-орієнтованого навчання у системі вищої освіти [Текст] / Н.В. Парфенюк // Матер. міжн. наук.-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (м. Одеса, 6-7 грудня 2017 року).

Структурно-функціональні особливості комунікативного дискурсу [Текст] / Н.В. Парфенюк // Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-24 грудня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Ч. 2. – С. 22-26. ISBN 978-617-7640-06-5

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Жанрова специфіка полемічної літератури кін. XVI – поч. XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» / ред. кол. проф. Шумарова Н. (гол. ред.) [та ін.]. – К.: «Стиль і текст», 2017.

Електронна бібліотека як засіб використання інформаційно-комунікативних технології в системі вищої освіти [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. міжнар. науково-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді». – Одеса, 2017.

Загальна характеристика текстів полемічної літератури як складових комунікативного процесу кін. XVI – пер. пол. XVII ст. [Текст] / Н.В. Парфенюк // «Альманах науки»: науковий журнал. – К.: «Європейський центр науки», 2017.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науково-практичною лабораторією «Студія стратегічних комунікацій».

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XХІІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 27 березня 2017 року).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Загальна характеристика текстів полемічної літератури як складових комунікативного процесу кін. XVI – пер. пол. XVII ст. / Н.В. Парфенюк // «Альманах науки»: науковий журнал. – № 9-3. – К.: «Європейський центр науки», 2017. – С. 34-38. – ISSN 2522-4131.

Електронна бібліотека як засіб використання інформаційно-комунікативних технології в системі вищої освіти [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. міжнар. науково-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді». – Одеса, 2017.

Жанрова специфіка полемічної літератури кін. XVI – поч. XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» / ред. кол. проф. Шумарова Н. (гол. ред.) [та ін.]. – К.: «Стиль і текст», 2017.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Етимологія поняття «комунікативний дискурс»: аналіз українських та російських наукових досліджень[Текст] / Н.В. Парфенюк // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (10 березня м. Острог). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 48-52.

Лексико-стилістичні особливості друкованого тексту як елемента комунікативного дискурсу (на прикладі друкованих творів Клірика Острозького) [Текст] / Н.В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика: наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 2. – К.: КНУКіМ, 2016. – C.144-149.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості [Текст] / Н.В. Парфенюк // Филология,социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития. / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: збір. матер. міжнар. конфренції (29.04-30.04. 2016, Краків). – C. 112-116. (індексується у РИНЦ).

Дискурсивні особливості відтворення комунікативної ситуації в текстах полемічної літератури [Текст] / Н.В. Парфенюк // Global world : науковий альманах / ред. кол. О. Руденко (від. ред.) [та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» 2016. – Т 2 (2). – ISSN 2414-0511. Режим доступу: http://www.slideshare.net/shturkhetskyy/global-world-22006

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості [Текст] / Н.В. Парфенюк // Филология,социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития. / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: збір. матер. міжнар. конфренції (29.04-30.04. 2016, Краків)

Specyfika wybranych aspektów działalności marketingowej uczelni wyższych na Ukrainie (na przykładzie Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej) / N.V. Parfeniuk // "Wyróżniaj się lub zgiń". Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej. - Katowice, 1-2 grudnia 2016 r.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості [Текст] / Н.В. Парфенюк // Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. праць. – Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Вип. 34. - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. - С. 47 - 54.

Парфенюк Н.В. Тексти полемічної літератури як складова частина комунікативного дискурсу [Текст] / Н.В. Парфенюк // Діалог: Медіа-студії: зб. наук. праць / ред. кол. О. Александров (від. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 20. – С. 121-130.

Парфенюк Н.В. Дефініція поняття «полемічна література»: аналіз українських та російських наукових досліджень [Текст] / Н.В. Парфенюк // Міжнародний науковий альманах «Global World». - Вип. 1. - К., 2015. - С. 87- 94. ISSN 2414-0511

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Тексти полемічної літератури як складова частина комунікативного дискурсу / Н.В. Парфенюк // Діалог: Медіа-студії: зб. наук. праць / ред. кол. О. Александров (від. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 20. – С. 121-130. (Index Copernicus).

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Особливості полемічного тексту кінця XVI – першої половини XVII століття: інформаційно-психологічна складова / Н.В. Парфенюк // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Харк. держ. акад. культури; відп. ред. В.М. Шейко. – Х.: ХДАК, 2014. – Вип. 43. – С. 248 - 256. (Index Copernicus).

1. Etymology and semantics of the term discourse in modern humanities = Этимология и семантика термина дискурс в современных гуманитарных науках / N. Parfenyuk N, W. Zukow // Journal of Health Sciences. – 2014 – № 4(4). – 151–160 р. Available from: http:// https://pbn.nauka.gov.pl/works/460810. (Index Copernicus).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.parfeniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну