Кулеша Наталія Петрівна,

к.п.н., старший викладач
Кулеша Наталія Петрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

5. Кулеша, Н. П. (2016) «Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ», Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України,», Київ, «Гнозіс», Том X, Частина 2, С. 226–234.

6. Кулеша, Н. П. (2016) «Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу» [Електронний ресурс], Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки, Вип. 2. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_7.

7. Кулеша, Н. П. (2016) «Психологічні особливості адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ за тривалістю відсутності батьків», Наукові записки. Серія «Психологія», Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, Випуск 30, С. 108–119.

8. Kulesha N. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 131-141.

Упровадження навчально-терапевтичної програми «психосоматика» в практичну діяльність психолога /А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 9. – С. 85-92.

Кулеша Н.П., Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області у 2012-2018 роках // Довкілля та здоров’я. К., 2020. Вип. 2 (95). С.59-63.

Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П. Демографічна ситуація та стан захворюваності населення Рівненської області за 2013-2017 роки,

Опублікування тез доповідей

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі. Матеріали ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології» (15-16 травня 2015 р. м. Київ). С. 34-39.

1. Кулеша, Н. П. (2015) «Психологічна дезадаптація студентів у пізнавальній діяльності» [Електронний ресурс], Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції, Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, Доступно: http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2015/113-socialne-piznannja.

4. Кулеша Н.П. (2018) Психологічне здоров’я студентів із дистантних сімей. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Громадське здоров'я: проблеми та перспективи розвитку". Видавництво Національного університету «Острозька академія» Острог. С.92-95

5. Кулеша Н.П. Феномен дистантної сім’ї. Матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційного компетенції здобувачів освіти" . 2019. С. 45-47.

Кулеша Н.П. Особистісна безпека як умова реабілітації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT», Львів. 2020. С.78-81.

Видання наукової монографії

Підготовка до видання монографії "Психологічна адаптація до навчання у ЗВО"

Підготовка до видання колективної монографії

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництвом студентським науковим керівником "Паліативна та хоспісна допомога"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у викладацько-студентській конференції "Дні науки" Національного університету "Острозька академії" (Острог, травень 2020 року)

2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційного компетенції здобувачів освіти" 26-27 квітня 2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі" м. Чернівці, 17 травня 2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)

Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018)

2018

Опублікування статті

10. Кулеша, Н. П. (2018) «Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО», Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, № 4.1 (56), С. 47–52.

Опублікування тез доповідей

3. Kulesha N. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 131-141.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

11. 11. Кулеша, Н.П. (2018) «Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО» Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, № 4.1 (56), С. 47–52. [Index Copernicus]ю.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Кулеша Н.П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО / Н.П. Кулеша // Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, - 2018. - № 4.1 (56). - С. 47–52.

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації

2017

Опублікування статті

8. Кулеша, Н. П. (2017) «Модель оптимізації психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у ВНЗ», Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Випуск 2 (43), С. 146–156.

2016

Опублікування статті

Кулеша Н.П. Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К: «Гнозіс» – 2016. - Том X. – Частина 2. – С. 226-234.

Кулеша Н.П. Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. П. Кулеша // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. – 2016. - Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_7

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кулеша Н.П. Психологічні проблеми адаптації підлітків із дистантної сім'ї до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology/ - Budapest, 2015. – III (26), Issue: 50. – P. 96-100 (p-ISNN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996).

Опублікування статті

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / Н.П. Кулеша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - № 1(46). - С. 189-196.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології» (15-16 травня 2015 р. м. Київ).

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Довідка про проходження стажування у Військовому медичному інституті м. Варшава - 19.06.2020 (0,37 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про участь у терапевтичній групі "Діагностика і корекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії та психодрами" - 23.06.2018 (1,03 Мб).

Certifikat for successful completion of the course "Practical child psychology" - 23.06.2018 (1,51 Мб).

Сертифікат із навчальної теоретико-практичної програми з практичної психології - 23.06.2018 (0,86 Мб).

Сетрифікат із тілесно-орієнтованої психотерапії в гештальт-підході - 23.06.2018 (1,7 Мб).

Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою "Профорієнтаційна діагностика і консультування школярів 13-18 років та їх батьків" - 23.06.2018 (0,69 Мб).

Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою "Кар'єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років" - 23.06.2018 (0,8 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат участі у семінарі-тренінгу "Арт-психологічні підходи супроводу психосоматичних клієнтів" - 23.06.2018 (0,69 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.kulesha@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну