Шапран Наталія Володимирівна,

к.ф.н., ст. досл., Старший викладач
Шапран Наталія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

The use of linguistic means of figurativeness and evaluativity to exert influence in the speeches of the chief delegates of the Ukrainian SSR at the sessions of the UN general assembly. Journal of Language and Linguistic Studies.17(Special Issue 2), 1264-1274; 2021

Новоселецька С.В., Шапран Н.В. Семантико-сигматичний та комунікативно-функціональний компоненти англо-мовного дискурсу (подано до друку у Scopus)

Communicative-functional components of discourse Scopus. Журнал-Linguistics and culture 2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXVІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки”, тема доповіді: “Порівняння «природнього» і інструкціонального способів вивчення мови”

І Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція «Сучасні технології викладання іноземних мов та інтерпретації текстів світової літератури», тема доповіді: “Gender Bias in Educational Management”

Науково-методичний семінар кафедри англійської мови та літератури “Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Conceptual and linguistic worldview in modern linguistics .The Asian International Journal of Life Sciences 22(2): 287-300 (2020)

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Соціолінгвістична трансформація норм міжкультурного спілкування в реаліях глобалізованого світу: Науковий вісник «Наука та освіта у новому вимірі». Серія «Філологічна». м. Будапешт. Вип.31, 2017. С. 51-56

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», м. Острог, 6-7 квітня 2017 р.

Участь у міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми науки та освіти-2017». — Суспільство за культурний та науковий прогрес у Східній і Центральній Європі, м. Будапешт, 29 січня 2017р.

Участь у студентсько-викладацькій конференції «Дні науки», Національний університет «Острозька академія», 27-30 березня,2017 р. Доповідь на тему «Лінгвокультурологічні та філософські засади концепту ЗАЗДРІСТЬ» .

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

«Національно-культурна обумовленість стратегій ведення етикетної комунікації в умовах глобалізаційних процесів»: Міжнародна наукова конференція “Actual Problems of Science and Education” (APSE-2016). - м. Будапешт, 2016. — С. 30-34

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

«СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НОРМ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ В РЕАЛІЯХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ»: Мультидисциплінарний науковий журнал «Архіваріус», VI Міжнародна наукова конференція «Наука в современном мире», - м. Київ

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Соціально-психологічні характеристики концепту ЗАЗДРІСТЬ. Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип.8. — 2007. — С. 94-106.Теоретико-методологічні основи політичної комунікації. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки: Мовознавство, №4. — Луцьк, 2011. — С. 72-78. Мотивувальне підґрунтя кореляції концепту заздрість з концептами ревнивість і жадібність у британській, німецькій та українській лінгвокультурах. XIX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації». — Одеса: Національна академія наук України, Інститут освітньої та молодіжної політики, 2014. — С.143-147. Ethnocentrism as the anthropological concept of cultural relativism. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя». — Запоріжжя, 2014. — С. 89-93. Репрезентація концептів брит. ENVY, нім. NEID і укр. ЗАЗДРІСТЬ англійськими, німецькими та українськими фразеологізмами: зіставно-лінгвокультурологічний аспект. Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип. 46. — 2014. — С. 229-233; Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів концептів брит. ENVY, нім. NEID і укр. ЗАЗДРІСТЬ. Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. — Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». — Вип. 49.— 2014. — С. 346-350

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Contextualization cues: aspects of language and behavior. XVIII Международная научно-практическая конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук: 1 часть (филология). — Москва, 2014. — С. 98-101.

Етико-філософський і психоемоційний виміри концепту ЗАЗДРІСТЬ. Studia slawistyczne: Etnolingwistyka i miedzykulturowa komunikacja, Z. 2 Lublin: KUL, 2014. — S. 158-161

Захист дисертації

Семантико-когнітивна структура концепту ЗАЗДРІСТЬ у лінгвокультурному висвітленні. 10.02.15 - загальне мовознавство

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.shapran@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну