Боржецька Наталія Леонідівна,

к.ю.н, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
Боржецька Наталія Леонідівна
QA
Резюме
Підвищення кваліфікації, стажування
1. Науково-педагогічне стажування на тему "Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС" (обсягом 180 год., 6 кредитів ЄКТС) у Європейському Університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (ФРН) з 8 лютого по 19 березня 2021 р. (сертифікат № LSI-81906-VIA від 19.03.2021);
2. Стажування в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС) із 31 серпня 2020 року по 23 червня 2021 року (сертифікат СП №00438/21 від 23 червня 2021 р.).
Наукові публікації

 1. Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf

2.      Боржецька Н. Л. Підстави та умови складання обвинувального акта / Н. Л. Боржецька // Юридична Україна. – 2014. –  №8. – С. 77-83.

3.      Боржецька Н. Л. Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Прикарпатський юридичний вісник. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. – Випуск 2 (5). – 2014 р. – С. 182-190.

4.      Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування» / Н. Л. Боржецька // Підприємництво, господарство і право. – 2014. –  №10. – С. 76-81.

5.      Боржецкая Н. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Боржецкая // Legea si viata. – 2015. – №6/3 (282). – С. 15-18.

6. Боржецька Н. Л. Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. Л. Боржецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Том 8, № 2 (27). – С. 30-35 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/811/775


1. Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового слідства за Статутом кримінального судочинства 1864 року / Н. Л. Боржецька // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції [«Теорія і практика сучасного права»], (Херсон, 29 жовтня 2010 року). – Херсон: Айлант, 2010. – Т.1. – С. 205-207.  

2. Боржецька Н. Л. Форми закінчення попереднього слідства за Кримінально-процесуальним кодексом УСРР 1922 року / Н. Л. Боржецька // Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнських наукових читань з кримінальної юстиції, присвячених пам’яті професора В. П. Колмакова, (Одеса, 18-19 березня 2011 р.) / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Дрьомін. – О. : Фенікс, 2011. – С. 334-337.

3. Боржецька Н. Л. Закінчення досудового слідства за Литовськими статутами / Н. Л. Боржецька // Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали І – го Міжнародного науково-практичного семінару ; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 16-21.

4. Боржецька Н. Л. Складання обвинувального висновку як форма закінчення попереднього слідства в кінці 20-х – у 30-і рр. XX ст. в УСРР / Н. Л. Боржецька // Малиновські читання: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 245-248.

 5. Надіслано матеріали (тези доповіді на тему: «Форми закінчення досудового розслідування злочинів за проектом Кримінального процесуального кодексу України») для участі у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження видатного криміналіста XX – XXI століття, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки, генерал-майора міліції Бєлкіна Рафаїла Самуїловича, яка відбулася 25 квітня 2012 року, м. Київ.

6. Боржецька Н. Л. Закінчення досудового розслідування у формі складання обвинувального акта при здійсненні кримінального провадження на підставі угод: окремі теоретичні та практичні проблеми / Н. Л. Боржецька // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 8–9 листопада 2013 року): [у 4-х част.]. – Частина четверта. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 80-81.

7. Боржецька Н. Л. До питання про визначення моменту закінчення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 228-230.

8. Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закінчення досудового слідства у кримінальних провадженнях щодо осіб, які після досягнення одинадцятирічного віку і до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинили суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки діянь, передбачених законом України про кримінальну відповідальність / Н. Л. Боржецька // «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 20-21 грудня 2013 р. – Львів: У 2 частинах. Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – Частина I. – С. 23-25.

9. Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України / Н. Л. Боржецька // «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина» : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та  аспірантів (16 травня 2014 року). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 142-145.

10. Боржецька Н. Л. Реалізація права на захист особою, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «Ludské a občianské práva a slobody: mechanizmus ich implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva», Bratislava, Slovenská republika, 19-20 septembra 2014 r. – Bratislava, Paneurópska vysoká škola 2014. – С. 58-61.

11. Боржецька Н. Л. Класифікація форм закінчення досудового розслідування та її значення / Н. Л. Боржецька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 235-236.

12. Боржецька Н. Л. Додатки до обвинувального акта: окремі проблеми теорії та практики / Н. Л. Боржецька // Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики : Матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції м. Харків, 5 грудня 2014 р. – Харків : ХНУВС, 2014 р. – С. 143-145.

13. Боржецька Н. Л. Застосування аналогії на етапі завершення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 155-156.

14. Боржецька Н. Л. Особливості виправдання (реабілітації) осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, в Європі XVI ст. / Н. Л. Боржецька // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 34–36.

15. Боржецька Н. Л. Особливості закінчення попереднього (досудового) розслідування у кримінальному процесі ФРН. Малиновські читання : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 17 листопада 2017 року. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. С. 11–13.

16. Боржецька Н. Л. Проблематика закінчення досудового розслідування в кримінальному процесі України через призму рішень ЄСПЛ. Малиновські читання : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острог, 7 грудня 2018 року. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 47–49.

17. Боржецька Н. Л. Поняття та значення «правових висновків» Верховного Суду у кримінальних провадженнях. Актуальні проблеми кримінального права та процесу: матеріали Круглого столу, м. Острог, 11 травня 2021 року. С. 17-20.

18. Боржецька Н. Л. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків як виняток із окремих засад кримінального провадження. Modern directions of scientific research development: матеріали VIII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чикаго, США, 26-28 січня 2022 року. Чикаго, 2022.


Дисертація


Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Наталія Леонідівна Боржецька. – Острог, 2016. – 252 с.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Поняття та значення «правових висновків» Верховного Суду у кримінальних провадженнях. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія" (м. Острог, 11 травня 2021 р.).

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Процесуальні рішення на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 14 травня 2020 р.

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Окремі аспекти закриття кримінального провадження у кримінальному процесі України / Н. Л. Боржецька // XXIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 15 травня 2019 р.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Написання відгуку на один автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук.

2018

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Написання відгуків на три автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

Написання відгуків на два автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування у кримінальному процесі Республіки Польщі / Н. Л. Боржецька // XXIII наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м. Острог, 27-30 березня 2018 р.

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Боржецька Н. Л. Особливості закінчення досудового розслідування за кримінальним процесуальним законодавством Франції / Н.Л.Боржецька // XXII студентсько-викладацька конференція "Дні науки" в Національному університеті "Острозька академія", м.Острог, 29-30 березня 2017 року.

2016

Захист дисертації

Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Наталія Леонідівна Боржецька. – Острог, 2016. – 252 с.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Боржецкая Н. Проблемы прекращения уголовного производства на стадии досудебного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины / Н. Боржецкая // Legea si viata. – 2015. – №6/3 (282). – С. 15-18.

Боржецька Н. Л. Порядок закінчення досудового слідства у формі звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності / Н. Л. Боржецька // Часопис Академії адвокатури України. – 2015. – Том 8, № 2 (27). – С. 31-36.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Боржецька Н. Л. Підстави та умови складання обвинувального акта / Н. Л. Боржецька // Юридична Україна. – 2014. – №8. – С. 77-83.

Боржецька Н. Л. Подання та розгляд клопотань на етапі завершення досудового розслідування / Н. Л. Боржецька // Прикарпатський юридичний вісник. Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ. – Випуск 2 (5). – 2014 р. – С. 182-190.

Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування» / Н. Л. Боржецька // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №10. – С. 76-81.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Боржецька Н. Л. Винесення постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового слідства / Н. Л. Боржецька // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11bnlzds.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Диплом кандидата наук

Диплом кандидата юридичних наук ДК № 038032 від 29 вересня 2016 р. - 29.09.2016 (1,82 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат № LSI-81906-VIA про проходження науково-педагогічного стажування на тему "Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС" (обсягом 180 год., 6 кредитів ЄКТС) у Європейському Університеті Віадріна у Франкфурті-на-Одері (ФРН) з 8 лютого по 19 березня 2021 р. - 19.03.2021 (1,48 Мб).

Почесна грамота

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації від 15 травня 2020 року №80 за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки і національної освіти, високу професійну майстерність та з нагоди Дня науки - 15.05.2020 (2,15 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Cертифікат СП №00438/21 від 23 червня 2021 р. про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" (обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС) із 31 серпня 2020 року по 23 червня 2021 року - 23.06.2021 (1,43 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.borzhetcka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну